شکل 1-1 تيامين (1)، سولفاتيازول (2)، ريلوزول (3)
1-2 سنتز
1-2-1 سنتز تيازولها از ترکيبات ?-هالوکربونيلو مشتقات آن (سنتزهانش9)
متداولترين روش سنتزتيازولها روش هانش است که يک ترکيب?-هالوکربونيل (4) با تيوآميد (5) (يا تيو اوره براي سنتز مشتقات 2-آمينو) واکنش ميدهد. واکنش با حمله هسته دوستي سولفور به اتم کربن داراي هالوژن پيش ميرود. سپس حد واسط غير حلقوي نمک ?-s-آلکيل ايمينيم (7) بعد از يک انتقال پروتون، متحمل حلقه‌زايي و بدنبال آن حذف آب شده و محصول تيازول مورد نظر(6) تهيه مي‌شود (شماي 1-1). اين واکنش علاوه بر تيوآميدها (5) با تيواورهها، تيو سميکاربازيدها و همچنين ساير ترکيبات حاوي ساختمان N-C=S نيز انجام ميپذيرد ]11-9[.
شماي 1-1 سنتز تيازول از روش هانش
اين واکنش معمولاً به آرامي پيش ميرود و تيازولهاي ساده را با بازده خوبي به دست ميدهد. هرچند براي بعضي انواع استخلافدار محدوديتهايي دارد و بازده پايين است. استفاده از تيوآميدها و ?-هالوکربونيل بدون استخلاف دستيابي به تيازولهاي داراي استخلاف در موقعيت 2 را امکانپذير ميسازد ]16-12[.
براي سنتز تيازولهاي بدون استخلاف در موقعيت 2 از تيوفرمآميد استفاده ميشود، در حالي که استفاده از تيوآميدهاي استخلافدار و ?-هالوکتونهاي استخلافدار، تيازولهاي سه استخلافي در موقعيتهاي 2،4 و 5 را تشکيل ميدهد ]19-17[.
چن10 و همکارانش با روشي جديد و کارآمد 2-آمينو تيازول-5-کربوکساميد11 (13) که حدواسطي در توليد داروي ضد سرطان دساتينيب12 است را سنتز کردند. در اين روش ?-اتوکسي اکريل آميد13(12) از جفت شدن ?-اتوکسي اکريلويل کلريد14 (10) با 2-کلرو-6-متيل آنيلين (11) تهيه شد. سپس آلفا برمدار کردن و واکنش با تيو اوره، 2-آمينو تيازول-5-کربوکساميد را با بازده %95 حاصل کرد (شماي 1-2)] 20[.
شماي 1-2 سنتز 2-آمينو تيازول-5-کربوکساميد
ارلن ماير15اصلاحاتي در سنتز هانش انجام داد، طوريکه اگر واکنشگر ?-هالوکتون پايدار باشد به جاي تيو
آميد ميتوان از مخلوط آميد و پنتاسولفيد فسفر استفاده کرد (شماي 1-3) ]21.[
شماي 1-3 شرايط ارلن ماير
يک روش اصلاح سنتز هانش استفاده از ?-توسيل کتونها به جاي ترکيبات ?-هالوکربونيل است ]22[. يکي از مزيت‌هاي اين روش اجتناب از استفاده ترکيبات سمي و اشکآور ?-هالوکربونيل است. اين روش شامل واکنش يک کتون با معرف HTIB16] هيدروکسي-(توسيلوکسي) يدو بنزن[ (19) است تا ?-توسيل‌کتون (23) از طريق حد واسط (22)تشکيل شود (شماي 1-4).
شماي 1-4 سنتز تيازول با استفاده از ?-توسيل کتون
همچنين قابل ذکر است که حدواسط (22) در جا بدست آمده ميتواند مستقيماً و بدون جداسازي ?-
توسيل کتون(23)، در واکنش با تيوآميدها متحمل حلقهزايي شوند ]23[.
1-2-2 سنتز تيازولها از ترکيبات آسيل آمينو کربونيل و پنتاسولفيد فسفر (سنتز گابريل17)
روش سنتزي مهم ديگر براي سنتز تيازولها شامل واکنش ?-آسيل آمينوکتونها(24) با پنتاسولفيد فسفر يا معرف لاوسن18است که منجربه تهيه تيوآميد منطبق (26) شده که در حالت تعادل با (27) است و سپس بعد از حلقه‌زايي به حدواسط (28) تبديل شده که با خروج آب تيازول (25) تبديل مي‌شود (شماي 1-5) ]29-24[.
شماي 1-5 سنتز تيازول از روش گابريل
بليوجا19 و همکارانش محصولات S-آميدو فناسيلدار20 شدهي تيولها و سولفانيل فنول21ها را در واکنش با پنتاسولفيد فسفر يا، به طور بهتر، معرف لاوسن به مشتقات 1،3-تيازول-4- تيول (33) مربوطه تبديل کردند که به آساني با هيدروژن پراکسيد اکسيد ميشوند (شماي 1-6). اين روش به طور قابل توجهاي محدوديت روش‌هاي سنتزي که براي تهيه مشتقات 1،3-تيازول-4-تيول گزارش شده بودند را بر طرف ميکند. مرحله کليدي فرآيند، واکنش ?-آسيل آمينو کتون (32) با پنتاسولفيد فسفر يا معرف لاوسن است که سنتز مشتقات جديدي از 1،3-تيازول-4-تيول(33) داراي استخلافهاي مختلف در موقعيتهاي 2 و 5 را امکانپذير مي‌سازد ]31،30[.
شماي 1-6 سنتز مشتقات 1،3-تيازول-4-تيول
1-2-3 سنتز تيازولها از بازآرايي ?-تيوسياناتو کتونها
واکنش ?-هالو کتونها با نمکهاي تيوسيانات،?-تيوسياناتو کتونها (35) را ميدهد که ميتوانند حلقوي شده و 2-هيدروکسي تيازولها (37) يا 2-کلرو تيازولها (39) را بسته به شرايط واکنش توليد کنند. محلول آبکي اسيدها يا اسيد سولفوريک غليظ در استيک اسيد، هيدروکسي تيازولها (35) و هيدروژن کلريد بدون آب يا فسفريل کلريد، کلرو تيازولها (39) را با راندمان نسبتاً خوب ميدهند (شماي 1-7).
شماي 1-7 سنتز تيازولها از ?-تيوسيانات و کتون
مورگان22 و همکارانش 2-کلرو-5-کلرو متيل تيازول (44) را که حدواسطي در توليد داروي ضد ويروس HIV(Ritpnavir) (49) و حشره ‌‌کش Imidacloprid (45) است را با شروع از ترکيب 3،1-ديکلرو پروپن(40) سنتز کردند (شماي 1-8). 1،3-ديکلرو پروپن (مخلوطي از ايزومرهاي سيس و ترانس) در واکنش با سديم تيوسيانات، 1-کلرو-2-پروپنيل تيوسيانات (41) را تشکيل ميدهد که در اثر گرما دستخوش بازآرايي سيگماتروپي ]3،3[ شده و حد‌واسط 3-کلرو-1-پروپنيل ايزوتيوسيانات (42) را مي‌دهد. کلردار کردن مخلوط ايزومرهاي سيس و ترانس (43) را مي‌دهد که با خروج HCl، 2-کلرو-5-کلرو متيل تيازول (44) را با بازده متوسطي حاصل ميکند. همچنين 5-هيدروکسي متيل تيازول (48) که حد واسطي در توليد داروي ضد ويروس HIV (Ritpnavir) 49 است طي دو مرحله از 2-کلرو-5-کلرومتيل تيازول به دست ميآيد (شماي 1-9) ]33،32[.
شماي 1-8 سنتز 2-کلرو-5-کلرو متيل تيازول
شماي 1-9 سنتز 5-هيدروکسي متيل تيازول
1-2-4 سنتز تيازولها از ?-آمينو نيتريلها
ديسولفيد کربن به آساني با آمينو نيتريلها (50) واکنش داده و 2-مرکاپتو-5-آمينو تيازولها (51) را
مي‌دهد (سنتز کوک-هلبرون23) [34]. همچنين کربن اکسي سولفيد، 2-هيدروکسي تيازول (52) مربوطه را
مي‌دهد (شماي 1-10).
شماي 1-10 سنتز تيازولها از ?-آمينو نيتريلها
مکانيسم سنتز تيازولها از ?-آمينو نيتريلها و ديسولفيد کربن در شماي 1-11 نشان داده شده است.
شماي 1-11 مکانيسم سنتز کوک-هلبرون
واکنش نمکها يا استرهاي ديتيو فنيل استيک اسيد نيز با ?-آمينو نيتريلها در دماي اتاق، 5-آمينو تيازول‌ها را با راندمان خوبي ميدهد (شماي 1-12).
شماي 1-12 سنتز 5-آمينو تيازولها از مشتقات ديتيو فنيل استيک اسيد
1-2-5 سنتز مشتقات تيازول بر پايه پيرازول
دساي24 و همکارانش مشتقات مختلفي از تيازول‌ها بر پايه پيرازول را سنتز کردند. ابتدا ترکيب (56) با تيو‌سمي‌کاربازيد (57) در محلول اتانولي سديم هيدروکسيد تحت واکنش قرار گرفت و منجر به تشکيل پيرازول (58) شد در ادامه با اتيل برمو استات (59) تحت شرايط رفلاکس منجر به تهيه تيازول‌هاي (60) مورد نظر شد. تيازول‌هاي حاصل داراي خاصيت ضد ميکروبي هستند (شماي 1-13) [35].
شماي 1-13 سنتز مشتقات تيازول بر پايه پيرازول
1-2-6 سنتز تک‌ظرفي تيازول‌ها در فاز آبي
مدهو25 و همکارانش موفق به سنتز تيازول‌ها از طريق آلکن‌ها شدند. واکنش مشتقات فنيل استيلن(61)، N-برمو‌سوکسين‌ايميد و تيواوره (62) در حضور ?-سيکلو‌دکسترين26 بعنوان کاتاليزگر و در حلال آب منجر به تهيه تيازول‌ها (63) با بازده عالي شد (شماي 1-14) [36].
شماي 1- 14 سنتز تک‌ظرفي تيازول‌ها در فاز آبي
1-2-7 سنتز تيازول از ايندانون
کاپوتو27 و همکارانش مشتقاتي از تيازول‌هاي داراي خواص زيستي را سنتز کردند. ابتدا مشتقات ايندانون با تيوسمي کاربازيد تحت شرايط ريز‌موج وارد واکنش شدند سپس طي واکنش ترکيب 64 با مشتقات فناسيل کلرايد (65) تيازول‌هاي مورد نظر 66 با بازده عالي سنتز شدند (شماي 1-15) [37].
شماي 1- 15 سنتز تيازول از ايندانون
1-2-8 سنتز تيازول با استفاده از کاتاليزگر سزيم کربنات
کريشنايا28 و همکارانش مشتقاتي از تيازول‌هاي داراي فعاليت بازدارندگي آنزيم ALK5 را سنتز کردند. واکنش تيواوره و مشتق فناسيل برمايد (68) در حلال DMF و کاتاليزگر Cs2CO3 تحت شرايط رفلاکس منجر به سنتز تيازول (69)‌ با بازده عالي خوب شد (شماي 1-16) [38].
شماي 1- 16 سنتز تيازول با استفاده از کاتاليزگر سزيم کربنات
1-2-9 سنتز تيازول با استفاده از تيواوره نامتقارن
لياراس29 و همکارانش مشتقاتي از تيازول‌هاي داراي خواص ضد‌ميکروبي را سنتز کردند. ابتدا از واکنش 1-پروپيل ايزوتيوسيانات (70) و آمونياک تحت شرايط رفلاکس ترکيب 1-پروپيل تيواوره (71) حاصل شد و در ادامه با کلرو‌استيل‌استون (72) در حلال استون تحت شرايط رفلاکس وارد واکنش شد و تيازول مورد نظر(73) سنتز شد (شماي 1-17) [39].
شماي 1- 17 سنتز تيازول با استفاده از تيواوره نامتقارن
1-2-10 سنتز مشتقات تيازول با استفاده از مشتقات کربوتيوآميد
شارما30 و همکارانش موفق به سنتز مشتقات تيازول داراي خواص ضد‌سرطان شدند. مشتقات تيازول (78) از واکنش مشتقات پيپيرازين کربوتيوآميد (76) و 2-کلرومتيل‌کينازولينون (77) در حلال استونيتريل در حضور کاتاليزگر تري‌اتيل آمين با بازده مناسب سنتز شدند (شماي 1-18) [40].
شماي 1-18 سنتز مشتقات تيازول با استفاده از مشتقات کربوتيوآميد
1-2-11 سنتز تيازول با استفاده از پيپيرازين تيوآميد
طبق واکنش زير تيازول مورد نظر (81) از واکنش پيپيرازين تيوآميد (79) و اتيل 4-کلرواستواستات (80) در حلال پروپانول تحت رفلاکس طي 6 ساعت با بازده 82% بدست آمد (شماي 1-19) [41].
شماي 1-19 سنتز تيازول با استفاده از پيپيرازين تيوآميد
1-2-12 سنتز تيازول تيوسمي‌کاربازون
ديستينتو31 و همکارانش تعدادي از مشتقات تيازول (85) را از واکنش آريليدين تيو سمي‌کاربازيد (83) و مشتقات هالوژن‌دار استوفنون (84) در حلال 2-پروپانول تحت شرايط رفلاکس در مدت زمان 30 تا 120 دقيقه با بازده عالي سنتز کردند (شماي 1-20) [42].
شماي 1-20 سنتز تيازول تيوسمي‌کاربازون
1-2-13 سنتز بيس تيازول در شرايط بدون حلال
بيس تيازول‌ها معمولا تحت شرايط سخت از ?-هالو کتون‌ها يا کتون‌هاي داراي گروه ترک کننده در موقعيت ? بدست مي‌آيند ]43[.
مشتقات بيس تيازول (88 و 89) از تراکم تيوآميد‌ها يا تيواوره (87 و 90) با ?-هالو کتون‌ها (86 و 89) تحت تابش ريزموج در حضور کاتاليزگر مونت موريلونيت K-10 بدست آمدند. از مزاياي اين واکنش شرايط بدون حلال و زمان بسيار کوتاه واکنش است (شماي 1-21) ]44[.
شماي 1-21 سنتز بيس تيازول در شرايط بدون حلال

فصل دوم
بحث و نتيجه گيري

2- بحث و نتيجه‌گيري
2-1 هدف تحقيق
تيازول‌ها و مشتقات آن‌ها در سال‌هاي اخير مورد توجه بسياري قرار گرفته‌اند. تيازول‌ها مشتقات مهمي از ترکيبات آلي هستند که خواص دارويي گسترده و فعاليت‌هاي زيستي جالبي از خود نشان داده‌اند. اين ترکيبات خواص زيستي متنوعي مانند ضد باکتري، ضد قارچ، ضد التهاب، ضد فشارخون، ضد درد و ضد آلرژي دارند. هدف اين تحقيق در ابتدا سنتز تک ‌مرحله‌اي مشتقات جديد تيازول و بيس تيازول با اتصال‌هاي متنوع به روش کليک شيمي با استفاده از شيمي سبز است. سپس فعاليت ضد باکتريايي اين ترکيبات مورد توجه قرار مي‌گيرد.
2-2 روش تحقيق
در پروژه حاضر به منظور دستيابي به مشتقات جديد بيس تيازول a-h4، ابتدا مشتقات بيس استوفنون‌ها a-h3 از واکنش مشتقات استوفنون a-b1 با ترکيبات دي برمه a-d2 تهيه شدند. سپس ترکيبات بدست آمده با محلول برم در کلروفرم برم‌دار شدند و سپس تحت واکنش با تيواوره به مشتقات بيس تيازول موردنظر تبديل شدند (شماي 2-1).
شماي 2-1 تهيه مشتقات بيس تيازول
همچنين در اين پروژه ترکيب مونو تيازول (7) از کتون (5) از طريق حدواسط برم‌دار (6) و سپس واکنش با تيواوره طبق شرايط نشان داده شده در شماي 2-2 تهيه شد.
شماي 2-2 تهيه مشتق مونو تيازول
در ادامه به بررسي اطلاعات طيفي بيس تيازول a4 مي‌پردازيم.
ساختار اين محصول با طيف‌بيني IR، 1H NMR و 13C NMR مورد تاييد قرار گرفت. طيف IR اين ترکيب به صورت قرص KBr ثبت شد. اين طيف حاوي ارتعاشات کششي و خمشي مورد نظر بود.

طيف (?, cm-1) IRارتعاشات کششي N-H را در 3379 و 3271، ارتعاشات کششي C-H آروماتيکي را در 3080، ارتعاشات کششي C-Hآليفاتيکي را در 2937 و 2866، ارتعاشات کششي N=C را در 1625، ارتعاشات کششي C=C آروماتيکي را در 1606، 1577 و 1510، ارتعاش خمشي C-H در CH2 را در 1469، ارتعاشات کششي C-Oو C-N را در 1251، 1186و 1012، و ارتعاش خمشي خارج صفحه‌اي C-H آروماتيکي را در 833 نشان داد.
طيف 1H NMR ( MHz400) ترکيب 4-(4-(4-(4-(2-آمينو تيازول-4-ايل)فنوکسي)بوتوکسي)فنيل)
تيازول-2-آمين (a4) در حلالDMSO-d6 ، جابجايي شيميايي (?, ppm) پروتون‌هاي آروماتيک d وd? در 93/7 و 71/7 با ثابت‌‌هاي شکافتگيHz 8/8 بصورت دوتايي ظاهر شده‌اند. پروتون‌هاي آروماتيک c ياc? در جابجايي‌ شيميايي 04/7 با ثابت‌‌ شکافتگيHz 8/8 بصورت دوتايي دوتايي ظاهر شده‌اند. پروتون‌هاي الفيني e ياe? در جابجايي‌ شيميايي 98/6 بصورت يکتايي ظاهر شده‌اند. پروتون‌هاي آروماتيک c? ياc در جابجايي‌ شيميايي 93/6 با ثابت‌‌ شکافتگيHz 8/8 بصورت دوتايي ظاهر شده‌اند. پروتون‌هاي الفيني e? ياe در جابجايي‌ شيميايي 83/6 بصورت يکتايي ظاهر شده‌اند. پروتون‌هاي آليفاتيک b وb? در جابجايي‌هاي‌ شيميايي 19/4 و 06/4 بصورت چند‌تايي ظاهر شده‌اند. پروتون‌هاي آليفاتيک a وa? در جابجايي‌هاي‌ شيميايي 92/1 و 90/1 بصورت چند‌تايي ظاهر شده‌اند.
طيف 1C NMR ( MHz100) ترکيب (a4) در حلالDMSO-d6 ، جابجايي شيميايي (?, ppm) کربن‌هاي آروماتيک و الفيني را 3/170، 0/163، 8/159، 1/131، 3/127 ، 9/114 ، 3/103 و کربن‌هاي آليفاتيکي را در 0/68(Cb) و 3/26 (Ca) نشان داد.
2-3 مکانيسم واکنش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ابتدا تيواوره به کربن حاوي اتم برم حمله کرده و برم را خارج مي‌کند سپس اتم گروه کربونيل تحت حمله هسته‌دوستي يکي از نيتروژن‌هاي تيواوره قرار مي‌گيرد، در مرحله بعد با از دست رفتن آب و جابجايي 5،1 پروتون حلقه تيازول تشکيل مي‌شود (شماي 2-3).
شماي 2-3 مکانيسم واکنش
جدول 2-1 محصولات مونو و بيس تيازول تهيه شده
زمان واکنش
( (hمحدوده ذوب C)?(بازده %محصولشماره
22 234-23172a424232-22980b423232-23080c422234-23278d423231-22978e423232-23080f424233-23075g423 234-23170h42
238-2358872-4 بررسي اثر ضد باکتريايي ترکيبات سنتز شده با استفاده از روش 32MIC
همانطور که در فصل مقدمه و تئوري و همچنين مقدمه اين فصل (2-1) ذکر شد، تيازول‌ها داراي فعاليت بيولوژيکي مختلفي هستند. از بين خواص متعددي که براي اين ترکيبات ذکر شده است بر آن شديم تا فعاليت ضد ميکروبي تيازول‌هاي سنتز شده را بروي باکتري‌هاي گرم منفي مانند سودوموناس آئروژينوزا33 و اشيرشيا کولي 34 و همچنين باکتري‌هاي گرم مثبت مانند باسيلوس سابتيليس 35 و ميکروکولوس لوتئوس 36 بررسي کنيم. در اين آزمايش داروهاي اريترمايسين37 و تتراسايکين38 به عنوان استاندارد انتخاب شدند. نتايج حساسيت باکتري‌ها توسط ترکيبات سنتز شده بر حسب ميکروگرم در ميلي ليتر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بررسي در جدول ( 2-2) آورده شده است. نتايج بررسي‌ها در روش حداقل غلظت مهار کننده نشان داد که پس از 17 ساعت قرار دادن پليت در گرم خانه تمامي ترکيبات سنتز شده داراي خاصيت مهارکنندگي با حداقل غلظت بازدارندگي بروي باکتري ميکروکوکوس لوتئوس هستند. ترکيبات d4، e4، h4 و 7 روي باکتري سودوموناس آئروژينوزا در غلظت بالا اثر گذاشتند. تمامي ترکيبات بجزb 4 و e4 اثر ضد ميکروبي رضايت بخشي در مقابل رشد باکتري‌ با‌سيلوس سابتيليس از خود نشان دادند. همچنين تيازول‌هاي سنتز شده بجز ترکيباتe 4 و f4 در غلظت‌هاي نسبتا بالا بروي باکتري اشيرشيا کولي اثر مهارکنندگي نشان دادند. باکتري اشيرشيا کولي نسبت به بيشتر ترکيبات در غلظت پايين مقاوم بود. نتايج اين بررسي نشان داد که ترکيبات سنتز شده اثر ضد ميکروبي مطلوبي روي باکتري گرم مثبت نشان دادند، هرچه اندازه‌ي کلي ترکيب به صورت حلقوي بيشتر باشد قدرت نفوذ آن به ديواره‌ي باکتري بيشتر شده در نتيجه اثر مطلوب تري مشاهده مي‌شود و همچنين در مقايسه با باکتري‌هاي گرم مثبت، باکتري‌هاي گرم منفي‌ به دليل ديواره نفوذ ناپذيرشان نسبت به آنتي‌بيوتيک‌ها مقاوم‌ترند.
جدول 2-2 نتايج تعيين حساسيت باکتريها توسط ترکيبات سنتز شده به روشMIC
حداقل غلظت مهار کننده ماده سنتز شده (ميلي ليتر/ ميکروگرم)محصولايشرشيا
کوليباسيلوس
سابتيليسسودوموناس
آئروژينوزاميکروکوکوس
لوتئوس605/7-87/1a460–87/1b4305/7-93/0c4155/76093/0d4–6078/1e4-15-93/0f4305/7-93/0g4155/76093/0h4305/76093/07—-DMSO1816235Tetracycline
2-5 نتيجه‌گيري
در اين تحقيق بيس تيازول‌ها با بازده خوب تهيه شدند.
واکنش در حلال اتانول بعنوان حلال سبز بخوبي انجام شد.
واکنش در شرايط بدون کاتاليزگر بخوبي انجام شد.
انجام واکنش با بررسي طيف IR که نشان دهنده حضور گروهNH2 و حذف کربونيل است، قابل تاييد است.
بررسي‌ طيف‌هاي 1H NMR نشان دهنده اين است که با وجود بيس بودن ترکيبات، پروتون‌هاي مشابه از نظر مغناطيسي در بعضي از ترکيبات کاملا معادل نبوده و در جابجايي‌هاي شيميايي متفاوتي بدليل شکل‌هاي کنفورماسيوني مشاهده مي‌شوند.
تيازول‌هاي سنتز شده داراي خاصيت مهارکنندگي خوبي در برابر باکتر‌ي‌هاي گرم مثبت به ويژه باکتري‌هاي ميکروکوکوس لوتئوس و باسيليوس سابتيليس هستند.
اکثر تيازول‌هاي سنتز شده داراي خاصيت مهارکنندگي در برابر باکتري هاي گرم منفي اشرشيا کلي و سودوموناس آئروژينوزا در غلظت‌هاي بالا هستند.
2-6 پيشنهاد براي کار‌هاي آينده
جايگزيني تيواوره با مشتقات تيوآميد و بررسي سنتز بيس تيازول‌هاي منطبق
استفاده از ديگر مشتقات هيدروکسي استوفنون
بررسي انجام اين واکنش تحت شرايط فراصوت و ريز‌موج
بررسي ساير خواص بيولوژيکي تيازول‌هاي سنتز شده
فصل سوم
کارهاي تجربي
3- کارهاي تجربي
3-1 تکنيک‌هاي عمومي
ترکيبات شيميايي به کار رفته در اين تحقيق، از شرکت‌هاي مرک39 آلمان خريداري شده‌اند. حلال‌ها از شرکت مرک آلمان و بعضي از شرکت‌هاي داخلي تهيه شده‌اند. پيشرفت واکنش‌ها با کروماتوگرافي لايه نازک (TLC) با استفاده از صفحه‌هاي سيليکاژل مرک 254 60GF کنترل شد و ترکيبات بوسيله تابش‌دهي با نور فرابنفش (UV) مشاهده شدند. حلال‌هاي پتروليوم اتر، اتيل استات براي TLC استفاده شدند. محصولات تهيه شده بوسيله تکنيک‌ تبلور و شستشو جداسازي وخالص‌سازي شدند. براي تبلور مجدد و شستشوي ترکيبات از حلال‌هاي اتيل استات و اتانول استفاده شده است. نقاط ذوب به وسيله دستگاه الکتروترمال40 ثبت شد. طيف‌هاي مادون قرمز (IR) به وسيله دستگاه اسپکتروفوتومتر شيمادزو مدل IR-8900 FTبه صورت قرص‌هاي KBr ثبت شد. طيف‌هاي 1H NMR و 13C NMR به وسيله دستگاه بروکر41 DRX 400, 500MHz AVACE ثبت شدند. جابه‌جايي‌هاي شيميايي42 برحسب (ppm) ? نسبت به تترا متيل سيلان (TMS) به عنوان استاندارد داخلي (? = 0 ppm) ارائه شده‌اند. ثابت‌هاي جفت شدن43 بر حسب هرتز (Hz) بيان مي شوند. تمام طيف‌ها‌ي 1H NMR و 13C NMR در حلال دي‌‌متيل‌سولفوکسيد دوتره (DMSO-d6) در دماي اتاق ثبت شدند.
3-2 روش عمومي تهيه مشتقات بيس استوفنون (a-h3)
به محلولي از استوفنون (a-b1) (10 ميلي مول) در DMF (50 ميلي ليتر)، پتاسيم کربنات (25 ميلي مول، 24/3 گرم) اضافه شد. مخلوط بمدت 20 دقيقه تحت رفلاکس در دماي C? 60 قرار داده شد. سپس ترکيب دي برمو آلکيل (a-c2) و يا دي کلرو آلکيل مورد نظر (d2) (5 ميلي مول) قطره قطره به مخلوط واکنش اضافه گرديد و مخلوط به مدت يک شب در دماي C? 60 رفلاکس شد. سپس مخلوط واکنش سرد شد و به آن آب اضافه ‌شد، رسوب تشکيل شده پس از خشک شدن در دماي اتاق، با اتانول تبلور مجدد گرديد. جهت شناسايي ترکيبات از طيف IR و نقطه ذوب استفاده شد.
3-3 ترکيب 1،?1-((بوتان-4،1-دي‌ايل‌بيس(اُکسي)بيس(4،1-فنيلن))دي‌اتانون (a3)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 4-هيدروکسي استوفنون (a1) و 1و4- دي برمو‌ هگزان (a2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 56% و دماي ذوب C? 144-140 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (47) و دماي ذوب گزارش شده (C? 143-140) ]45[ تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3008 (aromatic C-H stretch), 2937, 2864 (aliphatic C-H stretch), 1739 (C=O stretch), 1600, 1577, 1539, 1512 (aromatic C-C stretch), 1463 (C-H bending, CH2), 1361 (C-H bending, CH3), 1257, 1080 (C-O stretch), 837, 811 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-4 ترکيب 1،?1-((پنتان-1،5-دي‌ايل‌بيس(اُکسي)بيس(4،1-فنيلن))دي‌اتانون (b3)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 4-هيدروکسي استوفنون (a1) و 1و5- دي برمو‌ هگزان (b2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 75% و دماي ذوب C? 142-140 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (47) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3053 (aromatic C-H stretch), 2948, 2875 (aliphatic C-H stretch), 1677 (C=O stretch), 1598, 1533, 1512 (aromatic C-C stretch), 1469 (C-H bending, CH2), 1369 (C-H bending, CH3), 1527, 1008 (C-O stretch), 829 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-5 ترکيب 1،?1-((هگزان-1،6-دي‌ايل‌بيس(اُکسي)بيس(4،1-فنيلن))دي‌اتانون (c3)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 4-هيدروکسي استوفنون (a1) و 1و6- دي برمو‌ هگزان (c2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 80% و دماي ذوب C? 142-141 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (48) و دماي ذوب گزارش شده (C? 143-141) ]45[ تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3049 (aromatic C-H stretch), 2941, 2866 (aliphatic C-H stretch), 1670 (C=O stretch), 1600, 1577, 1539, 1512 (aromatic C-C stretch), 1467 (C-H bending, CH2), 1365 (C-H bending, CH3), 1255, 1008 (C-O stretch), 848, 811 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-6 ترکيب 4،?4-((4،1-فنيلن‌بيس‌(متيلن)بيس(اکسي)بيس(4،1-فنيلن)دي‌اتانون (d3)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 4-هيدروکسي استوفنون (a1) و 1و4-بيس‌(کلرو‌متيل)‌بنزن ‌(d2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 78% و دماي ذوب C? 144-142 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (48) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3058 (aromatic C-H stretch), 2921, 2867 (aliphatic C-H stretch), 1676 (C=O stretch), 1602, 1577, 1539, 1504 (aromatic C-C stretch), 1465 (C-H bending, CH2), 1361 (C-H bending, CH3), 1245, 1047 (C-O stretch), 821 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-7 ترکيب 3،?3-((بوتان-4،1-دي‌ايل‌بيس(اُکسي)بيس(1،3-فنيلن))دي‌اتانون (e3)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 3-هيدروکسي استوفنون (b1) و 1و4- دي برمو‌ هگزان (a2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 68% و دماي ذوب C? 141-138 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (49) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3080 (aromatic C-H stretch), 2950, 2870 (aliphatic C-H stretch), 1680 (C=O stretch), 1580, 1480, 1539 (aromatic C-C stretch), 1465 (C-H bending, CH2), 1350 (C-H bending, CH3), 1275, 1050 (C-O stretch), 880, 690 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-8 ترکيب 3،?3-((پنتان-1،5-دي‌ايل‌بيس(اُکسي)بيس(1،3-فنيلن))دي‌اتانون (f3)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 3-هيدروکسي استوفنون (b1) و 1و5- دي برمو‌ هگزان (b2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 75% و دماي ذوب C? 142-139 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (49) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3062, 3010 (aromatic C-H stretch), 2939, 2867 (aliphatic C-H stretch), 1679 (C=O stretch), 1589 (aromatic C-C stretch), 1479 (C-H bending, CH2), 1353 (C-H bending, CH3), 1274, 1024 (C-O stretch), 885, 690 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-9 ترکيب 3،?3-((هگزان-1،6-دي‌ايل‌بيس(اُکسي)بيس(1،3-فنيلن))دي‌اتانون (g3)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 3-هيدروکسي استوفنون (b1) و 1و6- دي برمو‌ هگزان (c2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 82% و دماي ذوب C? 142-139 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (50) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3060 (aromatic C-H stretch), 2937, 2866 (aliphatic C-H stretch), 1681 (C=O stretch), 1589 (aromatic C-C stretch), 1481 (C-H bending, CH2), 1355 (C-H bending, CH3), 1269, 1020 (C-O stretch), 873, 783, 680 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-10 ترکيب 3،?3-((4،1-فنيلن)بيس(متيلن) بيس(اُکسي)بيس(1،4-فنيلن))دي‌اتانون (h2)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس استوفنون (بخش 3-2) با استفاده از 3-هيدروکسي استوفنون (b1) و 1و4-بيس‌(کلرو‌متيل)‌بنزن (d2) تهيه شد. محصول به صورت جامد سفيد رنگ با بازده 75% و دماي ذوب C? 143-140 تهيه شد. ساختار محصول با طيف بيني IR (50) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3072 (aromatic C-H stretch), 2935, 2875 (aliphatic C-H stretch), 1674 (C=O stretch), 1575, 1521 (aromatic C-C stretch), 1479 (C-H bending, CH2), 1357 (C-H bending, CH3), 1274, 1026 (C-O stretch), 854, 788, 682 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
3-11 روش عمومي تهيه ترکيبات تيازول
بيس استوفنون (a-h3) (1 ميلي مول) را در کلروفرم (3 ميلي ليتر) حل نموده و سپس محلول برم در کلروفرم را به آن اضافه مي‌کنيم به مقداري که رنگ برم بدون تغيير بماند، سپس واکنش به مدت 30 دقيقه در دماي اتاق هم‌‌ زده مي‌شود و برم اضافي و حلال را با خلا تبخير مي‌کنيم. رسوب بدست آمده بدون تبلور مجدد قابل استفاده است. رسوب بدست آمده در اتانول (10 ميلي ليتر) حل شده و تحت رفلاکس در دماي C? 80 قرار داده شد سپس تيواوره (2/2 ميلي مول، 167/0 گرم) به آن اضافه شد و واکنش به مدت يک شب رفلاکس شد. پيشرفت واکنش با کروماتوگرافي لايه نازک(TLC) (پتروليوم اتر: اتيل استات 6:3) دنبال شد. پس از اتمام واکنش، حلال در خلا پرانده شد و به رسوب بدست آمده آب اضافه شد، پس از صاف کردن و خشک شدن در دماي اتاق رسوب با اتيل استات شستشو داده شد.
3-12 ترکيب 4-(4-(4-(4-(2-آمينو تيازول-4-ايل)فنوکسي)بوتوکسي)فنيل)تيازول-2-آمين (a4)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس تيازول (بخش 3-11) با استفاده از بيس استوفنون (a3) و تيواوره تهيه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ با بازده 72% و دماي ذوب C? 234-231 تهيه شد. ساختار محصول با طيف‌‌بيني IR (51)، 1H NMR (52) و 13C NMR (53) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3379, 3271 (N-H stretch), 3080 (aromatic C-H stretch), 2937, 2866 (aliphatic C-H stretch), 1625 (C=N stretch), 1606, 1577, 1510 (aromatic C-C stretch), 1469 (C-H bending, CH2), 1251, 1012 (C-O stretch), 1186 (C-N stretch), 833 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?; 7.93 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hd or Hd?), 7.71 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hd? or Hd), 7.04 (dd, J = 8.8, 1.6 Hz, 2H, Hc or Hc?), 6.98 (s, 1H, He or He?), 6.93 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hc? or Hc), 6.83 (s, 1H, He? or He), 4.19 (s, 2H, Hb or Hb?), 4.06 (s, 2H, Hb? or Hb), 1.92 (s, 2H, Ha or Ha?), 1.90 (s, 2H, Ha? or Ha) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?; 170.3, 163.0, 159.8, 131.1, 127.3, 114.9, 103.3, (7C aromatic), 68.0 (Cb), 26.3 (Ca) ppm.
3-13 ترکيب 4-(4-(5-(4-(2-آمينو تيازول-4-ايل)فنوکسي)پنتيل‌اُکسي)فنيل)تيازول-2-آمين (b4)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس تيازول (بخش 3-11) با استفاده از بيس استوفنون (a3) و تيواوره تهيه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ با بازده 80% و دماي ذوب C? 232-229 تهيه شد. ساختار محصول با طيف‌ ‌بيني IR (53)، 1H NMR (54) و 13C NMR (55) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3363, 3267 (N-H stretch), 3109 (aromatic C-H stretch), 2939, 2884 (aliphatic C-H stretch), 1625 (C=N stretch), 1577, 1539, 1506 (aromatic C-C stretch), 1463 (C-H bending, CH2), 1255 (C-O stretch), 1182 (C-N stretch), 831 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?; 7.72 (d, J = 8.4 Hz, 1H, He or He?), 7.65 (dd, J = 8.8, 2 Hz, 3H, He? or He), 7.20 (d, J = 8.8 Hz, 1H, Hd or Hd?), 7.12 (s, 1H, Hf or Hf?), 7.06-7.02 (m, 3H, Hf? or Hf and Hd? or Hd), 4.15-4.02 (m, 4H, Hc and Hc?), 1.83 (m, 4H, Hb and Hb?), 1.65-1.59 (m, 2H, Ha) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?; 170.3, 159.8, 150.0, 130.4, 127.7, 114.3, 109.8 (7C aromatic), 68.07 (Cc), 28.6 (Cb), 22.5 (Ca) ppm.
3-14 ترکيب 4-(4-(6-(4-(2-آمينو تيازول-4-ايل)فنوکسي)هگزيل‌اُکسي)فنيل)تيازول-2-آمين (c4)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس تيازول (بخش 3-11) با استفاده از بيس استوفنون (a3) و تيواوره تهيه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ با بازده 80% و دماي ذوب C? 232-230 تهيه شد. ساختار محصول با طيف‌ بيني IR (56)، 1H NMR (56) و 13C NMR (58) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3379, 3271 (N-H stretch), 3080 (aromatic C-H stretch), 2937, 2866 (aliphatic C-H stretch), 1625 (C=N stretch), 1606, 1577, 1510 (aromatic C-C stretch), 1469 (C-H bending, CH2), 1251, 1012 (C-O stretch), 1186 (C-N stretch), 833 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?; 7.92 (d, J = 8.8 Hz) and 7.65 (dd, J = 8.6, 2.2 Hz, 4H, He), 7.07-7.01 (m, 6H, Hd, Hf), 4.09-4.02 (m, 4H, Hc), 1.76 (s, 4H, Hb), 1.49 (s, 4H, Ha) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?; 169.4, 162.5, 162.0, 130.9, 129.4, 115.1, ~90 (7C aromatic), 69.6 (Cc), 26.9 (Cb), 14.5 (Ca) ppm.
3-15 ترکيب 4-(4-(6-(4-(2-آمينو‌تيازول-4-ايل)فنوکسي)متيل)بنزيل‌اُکسي)فنيل)تيازول-2-آمين
(d4)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس تيازول (بخش 3-11) با استفاده از بيس استوفنون (a3) و تيواوره تهيه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ با بازده 78% و دماي ذوب C? 234-232 تهيه شد. ساختار محصول با طيف‌ بيني IR (59)، 1H NMR (59) و 13C NMR (61) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3421, 3330 (N-H stretch), 3068 (aromatic C-H stretch), 2921, 2866 (aliphatic C-H stretch), 1674 (C=N stretch), 1600, 1508 (aromatic C-C stretch), 1467 (C-H bending, CH2), 1249, 1045 (C-O stretch), 1172 (C-N stretch), 825 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?; 9.29, 9.08, 8.53, 8.33 (s, 4H, Hf), 7.93 (d, J = 8.4 Hz, Hd), 7.85 (s, 1H, He), 7.62-7.40 (m, 7H, Ha, Hd, He), 7.12 (d, J = 8.4 Hz, 3H, Hc), 6.87 (s, 1H, Hc), 3.90 (s, 4H, Hb) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?; 170.6, 163.0, 159.9, 139.6, 130.9, 127.7, 121.7, 115.3, 100.9 (9C aromatic), 68.2 (Cb) ppm.
3-16 ترکيب 4-(3-(4-(3-(2-آمينو تيازول-4-ايل)فنوکسي)بوتوکسي)فنيل)تيازول-2-آمين (e4)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس تيازول (بخش 3-11) با استفاده از بيس استوفنون (b3) و تيواوره تهيه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ با بازده 78% و دماي ذوب C? 231-229 تهيه شد. ساختار محصول با طيف‌‌بيني IR (61)، 1H NMR (62) و 13C NMR (63) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3440, 3274 (N-H stretch), 3109 (aromatic C-H stretch), 2923, 2854 (aliphatic C-H stretch), 1635 (C=N stretch), 1558 (aromatic C-C stretch), 1471 (C-H bending, CH2), 1232, 1035 (C-O stretch), 1174 (C-N stretch), 854, 811, 740 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?; 7.65 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hf), 7.40 (t, J = 7.8 Hz, 1H, Hg), 7.30 (t, J = 7.6 Hz, 1H, Hg), 7.20 (d, J = 1.6 Hz, 2H, Hc), 7.07-7.02 (m, 8H, 2Hh, 2Hd, 4He), 4.09 (s, 4H, Hb), 1.88 (s, 4H, Ha) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?; 169.6, 158.3, 138.0, 135.4, 134.5, 129.8, 118.3, 112.4, 107.6 (9C aromatic), 68.2 (Cb), 25.6 (Ca) ppm.
3-17 ترکيب 4-(3-(5-(3-(2-آمينو تيازول-4-ايل)فنوکسي)پنتيل‌اُکسي)فنيل)تيازول-2-آمين (f4)
اين ترکيب با بکارگيري روش نمونه سنتز مشتقات بيس تيازول (بخش 3-11) با استفاده از بيس استوفنون (b3) و تيواوره تهيه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ با بازده 80% و دماي ذوب C? 232-230 تهيه شد. ساختار محصول با طيف‌‌بيني IR (64)، 1H NMR (64) و 13C NMR (66) تاييد شد.
FT-IR (KBr): 3425, 3369 (N-H stretch), 3109 (aromatic C-H stretch), 2925, 2854 (aliphatic C-H stretch), 1633 (C=N stretch), 1573 (aromatic C-C stretch), 1479 (C-H bending, CH2), 1232, 1035 (C-O stretch), 1174 (C-N stretch), 854, 811, 732 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?; 7.63 (d, J = 8.8 Hz, 1H, Hf), 7.37 (t, J = 8 Hz, 2H, He), 7.32-7.30 (m, 3H, 2Hh, 1Hf), 7.24 (s, 2H, Hh), 7.20 (d, J = 2.8 Hz, 2H, Hi), 7.06-6.97 (m, 4H, Hd, Hg), 4.06 (t, J = 6.4 Hz, 4H, Hc), 1.86-1.79 (m, 4H, Hb), 1.65-1,61 (m, 2H, Ha) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?; 170.2, 159.4, 141.1, 134.5, 138.6, 118.3, 115.6, 112.2, 103.4 (9C aromatic), 68.1 (Cc), 26.8 (Cb), 22.7 (Ca) ppm.
3-18 ترکيب 4-(3-(6-(3-(2-آمينو تيازول-4-ايل)فنوکسي)هگزيل‌اُکسي)فنيل)تيازول-2-آمين (g4)


پاسخی بگذارید