2-4-2. 2-(4-بروموفنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5) – اون29
2-4-3. 3-(3-متوكسي فنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون30
2-4-4. 4-(4-فلوئوروفنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون30

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-4-5. 3-(4-نيتروفنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون31
2-4-6. 3-(4-متوكسي فنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون31
2-4-7. 3-(3و4-دي متوكسي فنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4 ( H5)- اون32
2-4-8. 3-(3و4-متيلن ديوكسي فنيل)- 6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4 (H5)- اون32
2-4-9. 3 -( [1وَ1-باي فنيل]-4-ايل)- 3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون33
فصل سوم: بخش تجربي
3-1. مواد شيميايي و دستگاه هاي مورد استفاده35
3-2. روش هاي سنتزي مورد استفاده36
3-2-1. سنتز مشتقات جديد -3-هيدروکسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها36
فصل چهارم ضميمه طيف
منابع و مآخذ53
فصل اول
مقدمه
صل اول: مقدمه
اصول شيمي سبز:
با پيشرفت علوم و گذر از دهه هاي صنعتي شدن در غرب، بشر رفته رفته متوجه زيان هاي وارد شده بر محيط زيست شد و با وضع قوانين سختگيرانه سعي در حفظ منابع موجود خود و جلوگيري از آلودگي محيط زيست کرد.
شيمي سبز که در اوايل دهه ي 90 معرفي شد شامل فرآيند هاي شيميايي و فناوري هايي است که به حفظ محيط زيست و بهبود کيفيت زندگي کمک مي کند. شيمي سبز را با نام هاي متفاوتي مانند شيمي دوست دار محيط زيست، شيمي پاک و اقتصاد اتمي نيز مي خوانند.1 عبارت شيمي سبز که توسط IUPAC پذيرفته شده، به اين صورت تعريف مي شود:
“اختراع، طراحي و بکارگيري فرآورده هاي شيميايي و فرآيند هايي که توليد و مصرف مواد خطرناک را کاهش مي دهد و يا حذف مي کند.”2
اصول شيمي سبز معناي تازه اي از اصطلاح “محيط زيست” را در اختيار شيميدان ها قرار داد. دوازده اصل شيمي سبز که توسط پانول آناستاس و جان وارنر نوشته شد، همه ي موارد از جمله طراحي سنتز موثرتر، استفاده از مواد کم خطرتر و بکارگيري منابع تجديدپذير را شامل مي شود.
1. جلوگيري از توليد زباله، بهتر از نابود کردن آن پس از تشکيل مي باشد.
2. روش هاي سنتزي بايد به گونه اي باشد که در طي فرآيند، تبديل مواد اوليه به محصول نهايي حداکثر باشد.
3. در روش هاي سنتزي قابل اجرا موادي که سميت کمتري دارند و يا هيچ سميتي براي سلامتي بشر و محيط زيست ندارد، بکار مي رود و يا توليد مي شود.
4. محصول هاي شيميايي بايد به گونه اي طراحي شوند، که اثر عوامل کاهش دهندهي سميت در آنها تغيير نکند (محصول پايدار باشد).
5. بکارگيري مواد کمکي (حلال ها، مواد جدا کننده و …) تا حد امکان ضرورتي نداشته باشد و در صورت استفاده بي ضرر باشد.
6. انرژي مورد نياز از نظر اقتصادي و زيست محيطي بايد در پايين ترين سطح ممکن قرار گيرد. بطوريکه روش هاي سنتزي در دما و فشار محيط قابل انجام باشد.
7. مواد اوليه از منابع تجديد پذير باشد.
8. از مشتق سازي غير ضروري (گروه حجيم، محافطت کردن / محافظت زدايي) تا حد امکان جلوگيري شود.
9. واکنشگرهاي کاتاليزوري (که تا حد امکان انتخابي عمل کنند) نسبت به واکنشگرهاي استوکيومتري ارجح مي باشد.

10. محصول هاي شيميايي بايد به گونه اي طراحي شوند، که پس از مصرف در محيط زيست باقي نمانند و به ترکيب هاي تجزيه پذير بي ضرر تبديل شوند.
11. روش هاي تجزيه بايد پيشرفت بيشتري پيدا کنند، تا در دنبال کردن فرآيند، زمان دقيق را ارائه و تشکيل مواد مضر را پيش از توليد، کنترل کنند.
12. مواد مورد نياز در يک فرآيند شيميايي و روش ساخت اين مواد، بايد به گونه اي انتخاب شود، که ميزان پديده هاي تصادفي مانند توليد گاز، انفجار و آتش سوزي به حداقل برسد.
آب، حلال سبز
اکتشافاتي که در آزمايشگاه برسلو 3 و گريکو4 در سال در مورد اثر مثبت آب روي سرعت و انتخابپذيري واکنش ديلز-آلدر اتفاق افتاد، بعنوان يک رويداد بزرگ در سنتز مواد آلي درمحيط آبکي شناخته شد. از آن زمان به بعد پيشرفت قابل توجهي در زمينه سنتز آلي در آب صورت گرفت و بطور مداوم به ليست واکنش هاي آلي که قابل انجام در حلال آب بودند، اضافه گرديد. علاوه بر واکنش ديلز-آلدر نوآرايي کلايزن،5 واکنش آلدول،6 واکنش هاي آليلي شدن،7 اکسيداسيون ها8 و هيدروژن دار شدن آلکن ها از آن جمله اند.9 اين واکنش ها براي صنعت شيمي سودمند هستند.
طي يک دهه گذشته، تصور سنتز فضاگزين و کارآمد در آب قوت گرفت و سرعت، راندمان و انتخاب پذيري مشاهده شده براي بسياري از واکنش هايي که در آب انجام مي شدند، با واکنش هاي انجام شده در ساير حلال هاي آلي قابل رقابت بودند و حتي از آنها پيشي گرفتند.
آب بعنوان حلال
تا همين اواخر استفاده از آب بعنوان حلال براي واکنش هاي آلي، محدود به واکنش هاي ساده هيدروليز بود، براين اساس، معرف ها و کاتاليزورها در سنتز آلي، براي واکنش هاي بدون آب توسعه يافتند. چرا ما بايد اکنون به فکر کشف مجدد واکنش هايي در آب باشيم که تا پيش از اين در حلال هاي آلي مثل تولوئن، تتراهيدروفوران و دي کلرومتان به خوبي انجام مي شدند؟
چه مزاياي بالقوه زيادي در جايگزيني اين حلال ها و ساير حلال هاي غير طبيعي با آب وجود دارد؟
واضح ترين دلايل اين جايگزيني به شرح زير است :
1. از لحاظ هزينه، هيچ هزينه اي براي آب وجود ندارد.
2. از لحاظ ايمني، بسياري از حلال هاي آلي مورد استفاده در آزمايشگاه ها بر عکس آب خطراتي مثل اشتعال، انفجار، ايجاد بيماري هاي سرطاني و… را دارند.
3. صنايع شميايي از عاملين اصلي آلودگي محيط زيست هستند. با افزايش فشارهاي نظارتي متمرکز شده روي حلال هاي آلي، توسعه جايگزيني حلال هاي بيضرر از اهميت زيادي برخوردار گشت.
به هر حال، فوايد ذکر شده در بالا در هزينه هاي سنتز اثري ندارد. حتي يک کاهش کوچک در راندمان، عملکرد کاتاليزور، يا انتخابگري واکنش ميتواند منجربه افزايش قابل توجهي در هزينه و توليد زباله شود. خوشبختانه، از اين نظر هم مزاياي زيادي براي استفاده از آب بعنوان حلال در سنتز ترکيبات آلي وجود دارد که ميتوان به صورت زير خلاصه کرد:
اول؛ فرآيند هاي تجربي ممکن است ساده شده و جداسازي ترکيبات آلي و بازيافت کاتاليست هاي محلول در آب و ساير معرف ها مي تواند با يک فرايند جداسازي فاز ساده انجام شود.
دوم؛ استراتژي هاي حفاظت گروه براي گروه هاي عاملي حاوي هيدروژن اسيدي ممکن است کاهش يابد.
سوم؛ ترکيبات محلول در آب ميتوانند در فرم ذاتي خود و بدون نياز به تبديل به مشتق آبگريز استفاده شوند، بعلاوه مراحل خسته کننده محافظت و محافظت زدايي از مسير سنتزي حذف مي شود.
چهارم؛ انحلال فقط در آب، اثرات مفيدي را روي سرعت و انتخاب پذيري بسياري از انواع واکنش ها نشان داده است.
واکنشهاي چندجزئي
شيميدان ها روش هاي متعددي را جهت تسهيل در سنتز ترکيبات پيچيده طبيعي ابداع کرده اند. يکي از روش ها شامل فرايند پيوستن پيوند هاي ساده سازگار با يکديگر و تشکيل پيوندهاي متعدد ميان مواد مختلف مي باشد، مفهومي که از آن با نام واکنش هاي چندجزئي(MCRs) ياد مي شود. صرف نظر از طبيعت مکانيسمي آنها، در واکنش هاي تکظرفي چندجزئي، سه ماده و يا بيشتر بطور همزمان وارد واکنش ميگردند (اين واکنش ها بصورت واکنش هاي پشت سرهم، دومينويي و يا آبشاري نيز ناميده مي شوند).
جالب است که شيوه هاي مختلف واکنش هاي چندجزئي دهه ها مورد بهره برداري قرار گرفتند. واکنش هاي چندجزئي به لحاظ صرف زمان، هزينه، انرژي و مواد خام کمتر که دستاوردهايي را در زمينه اقتصادي و زيست محيطي به دنبال دارد، مزاياي مهمي را بعنوان روش هاي سنتز مرحلهاي ارائه مينمايند. درعين حال، گوناگوني حاصل از اين واکنش ها منجر به تهيه دسته مختلفي از مواد تنها با ايجاد اختلاف در مواد مورد استفاده ميگردد. بدليل واکنشپذيري منحصر به فرد گروه عاملي ايزوسيانيد، واکنش هاي چندجزئي بر پايه ايزوسيانيد، متنوع ترين واکنش ها از لحاظ تعداد و گوناگوني ترکيبات حاصله مي باشند.
واکنشهاي تک ظرفي
با وجود آنکه در 50 سال گذشته شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه کشف واکنشگرهاي جديد، واکنش هاي جديد و روش هاي سنتزي جديد بوده ايم،10 ابزارهاي سنتزي شيمي آلي براي تهيه موادي هر چند کم اهميت و در اشل کاربردي ناکافي به نظر مي رسد.
يک روش مهم در نيل به اين مقصود ترکيب دو يا چند واکنش مجزا و ايجاد يک واکنش تک ظرفي ميباشد. اين روش که شامل مراحل مجزايي است، به دو گروه عمده که مستقل از مکانيسم واکنش مي باشد، تقسيم مي گردد: واکنش هاي دومينويي و واکنش هاي متوالي.
در دومينو، (معمولابه دليل پشت سرهم بودن يا آبشاري بودن به اين نام گفته مي شود) واکنشگرها و کاتاليزورها با يکديگر مخلوط مي شوند و شرايط واکنش بصورتي تنظيم مي شود که توالي آن بطور مناسبي انجام گيرد و هر مرحله تشکيل پيوند به عملکرد واکنش پيش از خود بستگي دارد. در واکنش هاي متوالي، مرحله اول تاثيري بر مرحله دوم واکنش ندارد و واکنشگرهاي خارجي و يا تغيير در شرايط واکنش صرفا جهت دستيابي به سرعت دلخواه واکنش مي باشد. هردوي اين فرآيند ها باعث تشکيل مولکول هاي پيچيده از مواد اوليه ساده بشکل موثر و کارآمد و در کمترين تعداد مراحل ممکن ميگردد و بطور مطلوب براي ايجاد دسته اي از مشتقات مولکول هاي کوچک عرضه مي شود. فرآيند هاي تکظرفي شامل مراحل متوالي، به واکنش تک جزئي تقسيم مي شوند که در آن يک مولکول آغازگر متحمل فعل و انفعالات درون مولکولي و فرآيند هاي چندجزئي ميگردد. کارآمدي واکنش نيز با بکارگيري واکنش هاي کلاسيک چندجزئي و در عين حال کشف واکنش هاي جديد، مورد توجه قرار مي گيرد. در اين زمينه سنتزهاي متوالي چندجزئي تک ظرفي که در آنها تعدادي مراحل سنتزي شامل دو يا چند واکنشگر در يک بالن و بدون جداسازي حد واسط ها انجام مي گيرد، درجه بالايي از کارآمدي وزن در واکنش را نشان مي دهد و بالاخص روش مناسبي در شيمي ترکيبي و روش هاي سنتزي مشتقات مختلف يک ترکيب مي باشد. بسياري از ملکول هاي آلي سنتزي کوچک با خواص دارويي داراي حلقه هاي هتروسيکلي هستند. بااين وجود، گستره دستيابي آسان به ساختارهاي هتروسيکلي با گروه هاي عاملي مناسب بطور حيرت آوري محدود شده است و تهيه حتي دسته ي کوچکي از ترکيبات هتروسيکلي مربوطه بسيار ناچيز است. بنابراين شيمي هتروسيکل همواره توجه شيميدانان دارويي و سنتزي را به خود جلب نموده است وگسترش روش هاي جديد که باعث دستيابي بهتر به هتروسيکل ها ميباشد، همچنان مفيد ومورد توجه است. در گذشته روشهايي بر پايه واکنش هاي چندجزئي تاثير خود را در تهيه انواع مختلف هتروسيکل ها به اثبات رساندهاند. يک روش سنتزي چند جزئي تک ظرفي مانند سنتز هاي ترکيبي و موازي مي تواند در فرآيندها با توان عملياتي بالا که تابع روش هاي خودکار مي باشد، بسيار ارزشمند باشد.
ايندول :
ايندول ها وآلکيل ايندول ها مواد جامد کريستالي بيرنگ با بو هاي متفاوت مي باشند. کلمه ايندول از واژه هندي گرفته شده است. اولين بار ايندول در سال 1966با تقطير در حضور پودر روي از اکسي ايندول سنتز شد. بسياري از ايندول هاي ساده کاربرد صنعتي دارند و در آزمايشگاه سنتز مي شوند. اکثر ايندول ها در هوا کاملا پايدار مي باشند بجز آنهايي که حاوي يک گروه آلکيل در موقعيت 2 مي باشند. رنگ آبي وارداتي از هند به عنوان اينديگو شناخته شده است
تلفيقي از يک حلقه بنزن در موقعيت 2و3 حلقه پيرول توليد مهم ترين سيستم هاي هتروسيکلي را مي کند. شيمي ايندول با جايگزيني الکتروفيلي آسان همراه است. از دو حلقه، حلقه هتروسيکلي غني از الکترون مي باشد. در مقايسه با يک حلقه بنزن، به جز موارد خاص، يک حمله الکتروفيلي در حلقه 5 عضوي ايندول صورت ميگيرد.
سنتز ايندول ها
سنتز ايندول به روش فيشر:
حلقوي شدن آريل هيدرازون ها به مشتقات ايندول در حضور اسيد، توسط فيشر در 1883 کشف شد.11 که امروزه روش عمومي سنتز اغلب ايندول ها مي باشد. مکانيسم عمومي پذيرفته شده براي سنتز ايندول توسط رابينسون،12 پيشنهاد شد و توسط آلن، ويلسون، کارلين و فيشر،13 آربوز و کيتايف،14 ساوارو،15 کامل گرديد.
مطابق مکانيسم رابينسون واکنش از طريق مراحل اصلي زير انجام مي گيرد:
1) توتومري هيدرازون
2) تشکيل پيوند کربن- کربن
3) حلقوي شدن همراه با حذف آمونياک و تشکيل ايندول (شماي 2-1)
(شماي2-1)
سنتز گرندبرگ:
روش گرندبرگ يک روش مفيد و مناسب براي سنتز تريپتامين ها است، که از واکنش آريل هيدرازين ها با 4- هالو- بوتانال ها يا اغلب استال ها استفاده مي شود.16
درروش فيشر نيتروژن در يک مرحله حذف مي شود اما در اين روش ثابت شده است که نيتروژن بصورت آمينو اتيل در زنجير کناري باقي مي ماند(شماي 2-2).17
(شماي2-2)
سنتز ريزرت:
در اين روش براي سنتز ايندول از ترکيب 1- متيل-2- نيترو به عنوان ماده اوليه استفاده مي شود، قدرت اسيدي گروه متيل در موقعيت ارتو نسبت به گروه نيترو بر روي حلقه بنزن وسيله اي براي واکنش حلقه زايي است، که در اين روش با اکسالات انجام شده است. در مرحله بعدي واکنش، گروه نيترو به گروه آمينو کاهش مي يابد و در نهايت در حضور کاتاليزور با بسته شدن حلقه ترکيبات ايندول بدست مي آيند (شماي 2-3).18
(شماي2-3)
سنتز ليمگرابر- باتکو:
سنتز ليمگرابر- باتکو19 يکي از واکنش هايي است که بطور گسترده انجام مي شود، اين واکنش نيز بستگي به قدرت اسيدي گروه متيل مجاور نسبت به گروه نيترو حلقه آروماتيک دارد که طي آن ايندول هاي استخلاف? – کربن سنتز مي شود.
در مرحله اول تراکم با دي متيل فرم آميد دي متيل استال(DMFDMA) انامين حاصل مي شود، در مرحله بعدي گروه نيترو کاهش مي يابد که معمولا در شرايط اسيدي انجام مي گيرد، و بطور مستقيم منجر به تشکيل ايندول استخلاف دار مي شود (شماي2 -4). واکنش تراکمي را مي توان با تابش مايکروويو در حضور کاتاليزورهايي مانند ايتربيوم تريفلات بهبود بخشيد.20
(شماي2-4)
سنتز مدلانگ :
دراين روش ارتو- تولوئيدين با آسيل کلرايد واکنش داده و ارتو- آسيل آمينو تولوئن حاصل مي شود، که در مرحله بعد يک باز قوي حلقه زايي را انجام مي دهد و در نهايت با آبزدايي، ايندول يا ايندول با استخلاف در موقعيت 2 بدست ميآيد (شماي 2-5).21
(شماي2-5)
سنتز بيچلر :
در روش اصلي سنتز بيچلر از 2-آريل آمينو – کتونها (که از واکنش 2- هالو کتون و آريل آمين سنتز مي شود) استفاده مي شود تا واکنش حلقه زايي الکتروفيلي بر روي حلقه آروماتيک انجام شود، که در اين شرايط اغلب مخلوطي از محصولات از طريق نوآرايي بدست مي آيد.22
با اين حال N-آسيل-2-آريل آمينوکتونها بخصوص استالها را مي توان با کنترل بيشتر شرايط تحت واکنش حلقهزايي قرار داد. با اين روش در مقايسه با روش قبلي مي توان حتي حلقه بدون استخلاف نيز سنتز کرد.23
ليتيم برمايد که يک اسيد لوئيس مي باشد کاتاليزور بستن حلقه دي متوکسي آريل آمينو کتونها است بدون اينکه نوآرايي صورت گيرد و ضرورتا در شرايط خنثي انجام مي شود. (شماي 2-6-1).24
(شماي2-6-1)
از واکنش N-آلکنيل- ارتو- يدو آنيلين توسيل آميد در مجاورت پالاديوم و يک آمين، ترکيب ايندول با استخلاف در2 C-ساخته مي شود (شماي2-6-2).25
(شماي2-6-2)
سنتز ايندول به روش بارتولي:
در اين روش واکنش بين نيتروبنزن با استخلاف ارتو، با سه اکي والان وينيل منيزيم برمايد (واکنشگر گرينيارد) صورت مي گيرد و ترکيبات ايندول استخلاف دار حاصل مي شود (شماي 2-7).26
(شماي2-7)
سنتز ننيتزسکيو :
يکي ديگر از روشهاي سنتز ايندول است که جزئيات مکانيسمي آن کاملا واضح نيست اما روشي مؤثر براي سنتز 5- هيدروکسي ايندول ها مي باشد (شماي 2-8).27
(شماي2-8)
سنتز گاسمن:
در سنتز گاسمن محصولات ايندول با استخلاف سولفور بدست مي آيد، اما در صورت لزوم هيدروژناسيون اين ترکيبات سبب جايگزيني هيدروژن بجاي سولفور مي گردد. (شماي 2-9).28
(شماي2-9)
سنتز فارستنر:
در مثال زير پيش ماده حلقهزايي از طريق آسيله کردن 2- ترشري بوتيل استانيل تيازول ساخته مي شود (شماي 2-10).29
(شماي2-10)
سنتز فوکوياما:
ارتو- ايزو سيانواستايرن ها که بسهولت از هيدروژن زدايي کردن فرم آميد ها تهيه مي شوند، با استفاده از قلع که عامل پيش برنده حلقه زايي راديکالي است، به ترکيبات ناپايدار 2- استانيل ايندول ها تبديل مي شوند.
مي توان با هيدروليز اين ترکيبات ناپايدار، ايندول هاي با استخلاف در موقعيت- 2 تهيه کرد، يا بدون جداسازي از آنها استفاده کرد که با آريل هاليد ها کوپل شوند دراين مورد از پالاديوم به عنوان کاتاليزور استفاده شده است. يا مي توان از اين ترکيبات 2- يدو ايندول ها تهيه نمود که از جايگزيني-ايپسو بوسيله يد انجام مي شود (شماي 2-11).30
(شماي2-11)
سنتز ايندولهاي چند استخلافي از طريق واکنش حلقه زايي درون مولکولي ]2+4[ :
در مرحله اول اين روش ترکيبات ايندوليني سنتز مي شود در مرحله بعدي با اکسيداسيون اين ترکيبات توسط ارتوکلرانيل ترکيبات ايندولي بدست مي آيد (شماي2-12).31
(شماي2-12)
واکنش هاي ايندول ها
واکنش با عوامل الکتروفيل :
دانسيته الكتروفيلي كربن در حلقه هتروسيكلي ايندول بيشتر است. بنابراين، حلقه هتروسيكلي ايندول در مقايسه با حلقه بنزن راحت تر وارد واكنش الكتروفيلي مي شود. جايگزيني الكتروفيلي در ايندول در 3C- اتفاق مي افتد نه در 2C-. حمله الكتروفيلي در2C- و در 3C- حدواسط هاي متفاوتي را توليد مي كند، كربوكاتيون حاصل از حمله الكتروفيلي در 2C- نامساعدتر از كربوكاتيون حاصل از حمله الكتروفيلي به 3 C-ميباشد زيرا در اثر حمله به موقعيت 2 آروماتيسيته حلقه بنزني از بين مي رود (شماي 2-2-1).

(شماي2-2-1)
پروتوناسيون :
ايندول مانند پيرول يك باز ضعيف مي باشد، زيرا جفت الكترون غير پيوندي نيتروژن در آروماتيسيته حلقه مشارکت ميكند. بوسيله NMR و UV، ايندول 3-C پروتون دار شده(کاتيونH 3- ايندوليوم) شناسائي شد که پايدارترين کاتيون ايندول از لحاظ ترموديناميکي مي باشد چون آروماتيسته حلقه بنزن حفظ ميشود. با اسپکتروسکوپي ايندول N- پروتون دار شده (کاتيونH 1- ايندوليوم) شناسائي نشد چون خيلي سريع تشکيل مي شود. در کاتاليزور اسيدي دوتريوم، تبادل پروتون در نيتروژن 400 بار سريعتر از 3C- رخ مي دهد. در واقع وقتي در 3C- تبادلي اتفاق نيفتد، تبادل N- پروتون حتي در 7pH= نيز سريعا رخ ميدهد. تبديل ايندول به 3- دوتريو ايندول بوسيله اسيد- دوتريو بدست مي آيد(شماي 2-2-2).32
(شماي2-2-2)
واکنش هاي مربوط به ايندول هاي ?- پروتون دار:
کاتيونH 3- ايندوليوم در مقايسه با ايندول خنثي، واکنش هاي الکتروفيلي را در شرايط مطلوب تري انجام مي دهد. براي مثال کاتيونH 3- ايندوليوم در 4 pH= به بي سولفيت افزوده مي شود و نمک سديم ايندولين -2- سولفونيک اسيد بصورت کريستال تهيه مي شود. نمک تشکيل شده با حل شدن در آب به ترکيب ايندول برگشت پذير مي باشد. به هر حال اين ترکيب مي تواند N- آسيل دار شود و استاميد حاصل براي هالوژناسيون يا نيتراسيون در 5-C استفاده شود. در نهايت با هيدروليز، بي سولفيت از دست مي دهد و ايندول 5- استخلاف دار شده حاصل مي شود (شماي2-2-3).33
(شماي2-2-3)
نيتراسيون :
استفاده از محيط اسيدي براي نيترو دار کردن منجر به توليد مخلوطي از محصولات ميشود. با استفاده از اسيد نيتريک غليظ وانيدريد استيک در دماي پائين مي توان ترکيبات ايندول را نيترودار نمود (شماي2-2-4). 34
شماي(2-2-4)
سولفوناسيون:
سولفوناسيون ايندول در3-C با استفاده از کمپلکس پيريدين- سولفورتري اکسيد در پيريدين داغ انجام پذير است.35
ايندول تيوسولفات با راندمان عالي از واکنش ايندول با آمونيوم تيوسولفات درحضور سريم (4) آمونيوم نيترات (4)،36 يا آهن (3)،37بدست مي آيد.
1- فنيل سولفونيل ايندول از سولفونه کردن ايندول در 3-C با استفاده از سولفونيل کلرايد،38 يا -N تيونيل آلکيل و يا -N تيو آريل فتالميد ها با منيزيم برمايد،39 يا تيونيل هاي فعال با -N کلرو سوکسوناميد،40 يا سلکتفلور،41 بدست مي آيد (شماي 2-2-5).
(شماي2-2-5)
هالوژناسيون :
3- هالو ايندول ها خيلي پايدارتر از 2- هالو ايندول ها ميباشند. برم و يد درپتاسيم هيدروکسيد و دي متيل فرم آميد، 3- هالو ايندول را با راندمان بالا مي دهد. a42
واکنش الکتروفيلي برم،b42 يد،c42 کلر،d42 با ايندول در حضور پيريدين در دماي oC0 ، در 3C- صورت مي گيرد (شماي 2-2-6).
(شماي2-2-6)
آسيلاسيون :
3- استيل ايندول از واکنش ايندول با استيک اسيد وانيدريد استيک در دماي oC140 بدست مي آيد. استفاده از کاتاليزور فريدل- کرافتس نيز براي 3- آسيله کردن ايندول بکار مي رود. در اين روش ابتدا قلع (4) کلرايد به ايندول اضافه شده و سپس اسيد کلريد يا انيدريد به ترکيب افزوده مي شود (شماي 2-2-7).43
(شماي2-2-7)
از واکنش ايندول با اگزاليل کلرايد ترکيبات کتون- اسيد- کلرايد با راندمان بالا حاصل مي شود که پيش ماده سنتز مولکول هايي مانند تريپتامين، سروتونين مي باشد (شماي 2-2-8).
(شماي2-2-8)
آلکيلاسيون :
ايندول با يدو متان در دي متيل فرم آميد(DMF) در دماي بالا واکنش مي دهد و محصول نهايي 3و3و2و1- تترا متيل- H3- ايندوليوم يديد تشکيل مي شود (شماي 2-2-9).44
(شماي2-2-9)
واکنش ايندول ها در 3-C با عوامل الکتروفيل آليلي، بنزيلي، پروپارژيلي منجر به تشکيل آليل، بنزيل، پروپارژيل ايندول ها مي شود که در شرايط ملايم مختلفي صورت مي گيرد.
واکنش با کتون، نيتريل و نيترو ?,?- غير اشباع :
از واکنش ايندول با ايمينو آکريلات در حضور کاتاليزور آلومينيوم کلرايد ، تريپتوفان حاصل مي شود (شماي 2-2-10). 45
(شماي2-2-10)
نيترواتن يک الکتروفيل مناسب است که بدون نياز به کاتاليزور اسيدي با ايندول واکنش مي دهد.46
همچنين اين واکنش در سطح ساپورت سيليکاژل CeCl3. 7H2O / NaI در دماي اتاق نيز انجام پذير است (شماي 2-2-11).47
(شماي2-2-11)
ايندول با پارافرمالدئيد و اتيل نيترو استات واکنش مي دهد که از محصول اين واکنش بعنوان پيش ماده جهت سنتز تريپتوفان استفاده مي شود (شماي2-2-12). 48
(شماي2-2-12)
واکنش با آلدهيدها و کتونها :
واکنش ايندول با آلدهيدها و کتون ها در شرايط اسيدي انجام مي شود که ابتدا ايندول -3- ايل- کربينول حاصل مي شود که قابل جداسازي نيست، سپس در اين شرايط اسيدي آب از دست داده و کاتيون 3- آلکيليدين – H3- ايندوليوم حاصل مي شود. بعنوان مثال واکنش ايندول با استون در شرايط بدون آب انجام مي گيرد و محصول بصورت نمک قابل جداسازي مي باشد.49
از واکنش با دي اتيل مزواکسالات يا اتيل گلي اکسالات، بدون آبزدائي 3- (هيدروکسي آلکيل) ايندول ها بدست مي آيد که قابل جداسازي مي باشد (شماي 2-2-13).
(شماي2-2-13)
3- آلکيليدين – H3- ايندوليوم مي تواند به عنوان الکتروفيل عمل کرده و دوباره با ايندول وارد واکنش شود براي مثال مي توان واکنش با فرم آلدهيد را مثال زد (شماي 2-2-14).50
(شماي2-2-14)
واکنش با يون ايمينيوم :
در شرايط خنثي و دماي oC0 ، ايندول با استخلاف محافظ- N با مخلوطي از فرم آلدهيد و دي متيل آمين واکنش مي دهد و ايندول با استخلاف در 3-C بدست مي آيد. 51
نمونه اي ديگر از اين دسته واکنش ها، سنتز مستقيم گرامين مي باشد، که به آساني و راندمان با واکنش در اسيد استيک بدست مي آيد (شماي 2-2-15).52
(شماي2-2-15)
مي توان يون الکتروفيل ايمينيوم را بصورت جامد کريستاليزه که به نام نمک مور (Me2N+=CH2I-) شناخته شده است، بطور مجزا تهيه کرد، که بطور معمول در حلال غير قطبي انجام مي شود.
ديمريزه شدن ايندول بوسيله کاتاليزور اسيدي امکانپذير مي باشد، در اين واکنش ابتدا ايندول پروتون دار شده و يون ايمينيوم حاصل مي شود و يک مولکول ديگر ايندول به يون ايمينيوم حمله مي کند و محصول مورد نظر بدست مي آيد (شماي 2-2-16).53
(شماي2-2-16)
واکنش با عوامل اکسنده :
بوسيله عوامل اکسنده، حلقه هتروسيکل ايندول در پيوند دوگانه 2و3 شکسته مي شود، تعدادي از اين عوامل اکسنده شامل: اوزون يا سديم پراکسيد، پتاسيم سوپر اکسيد، با اکسيژن در حضور کلريد هاي مس واکنش فتوشيميايي اکسيژن در حلال اتانولي، مي باشند (شماي 2-2-17).
(شماي2-2-17)
ايندول هاي با استخلاف در 3-C را مي توان به اکسي- ايندول تبديل نمود و اين مورد از طريق واکنش ترکيبات ايندولي در دي متيل سولفوکسيد و اسيد امکانپذير است (شماي2-2-18).54
(شماي2-2-18)
واکنش با عوامل کاهنده :
حلقه ايندول با عوامل کاهنده از قبيل ليتيم آلومينيوم هيدريد يا سديم بوروهيدريد کاهش نمي يابد. ولي با ليتيم در آمونياک مايع حلقه بنزني ايندول، کاهش مي يابد وترکيب 4و7- دي هيدرو ايندول محصول اصلي مي باشد (شماي 2-2-19).55
(شماي2-2-19)
کاتاليزور روديوم در فشار بالا، ايندول هاي با گروه محافظ N- t- بوتوکسي کربونيل، را هيدروژن دار و محصول 2و3- سيس ايندولين ها را توليد مي کند (شماي 2-2-20).56
(شماي2-2-20)
واكنش با كاربن ها:
ايندول ها و ايندول هاي استخلاف دار در اثر افزايش دي هالوكاربن در پيوند دوگانه 3 C-2 C، حد واسطي شامل حلقه سيکلوپروپان را توليد مي كنند، كه منجر به تشکيل دو محصول متفاوت مي شود.57
کاربن هاي با استخلاف متوکسيکربونيل در واکنش با ايندول فقط يک محصول با استخلاف 3-C توليد ميکنند ولي اگر در 3-C استخلافي قرار داشته باشد اين کاربن ها با 2-C ايندول واکنش مي دهند (شماي 2-2-21). 58
(شماي2-2-21)
کاربردهاي داروئي ايندولها :
تعداد زيادي از مشتقات ايندول در شيمي داروئي به عنوان عامل درماني استفاده مي شوند از جمله خاصيت ضد سرطان،59 آنتي اکسيدان60 ضد روماتيسم 61 و آنتي اچ. آي. وي، 62را مي توان نام برد.
درزيرچند نمونه از اين ترکيبات و بهمراه خواص داروئي و ويژگي هاي ساختاري آنها بطور مختصر بيان شده است:
2- فنيل ايندول (2PI) سولفامات ها :
2- فنيل ايندول (2PI) سولفامات ها با فعاليت ضد تکثيري در سلول هاي سرطاني پستان بعنوان مهار کننده استروئيد سولفاتاز بکار مي روند. 63
برخي مشتقات 2PI گوگرددار، در روش آزمايشگاهي in vivo، فعاليت ضد استروژن نشان مي دهند. 64
تريپتوفان:
L- تريپتوفان بطور صنعتي با فرآيند تخمير توليد مي شود، که يک مکمل غذائي مهم و يکي از اسيدآمينه هاي ضروري براي جانوران محسوب مي شود، بطوريکه پيش ماده بيوسنتز مولکول هاي مهم ديگر مانند سروتونين، ملاتونين و نياسين است (شماي 2-3-1).65
(شماي2-3-1)
L- تريپتوفان در درمان سندرم قبل از قاعدگي، بعنوان يک داروي کمک خواب و آرام بخش استفاده مي شود و يک داروي ضدافسردگي طبيعي است.
ملاتونين :
ملاتونين (MLT) بطور طبيعي در انسان، حيوانات، حشرات، ميکروب ها و برخي گياهان، توليد مي شود. ملاتونين هورموني است که داراي يک حلقه ايندولي است که در مغز انسان بوسيله غده پينه آل توسط اسيد آمينه تريپتوفان توليد مي شود که نقش اساسي در حفاظت از هسته و ميتوکندري DNA دارد.
ملاتونين ريتم شبانه روزي بدن پستانداران را تنظيم مي کند،66 داراي اثر تحريک سيستم ايمني بدن،67 ويک عامل ضد التهاب،68 و همچنين بصورت يک جاذب راديکال آزاد و آنتي اکسيدان قوي عمل مي کند.69
سروتونين :
سروتونين يا 5- هيدروکسي تريپتامين (-HT5) يک منو آمين ناقل عصبي است که بطور بيوشيميايي از تريپتوفان مشتق مي شود. سروتونين در دستگاه گوارش ، پلاکت و سيستم عصبي مرکزي انسان و حيوانات يافت مي شود.
سروتونين همانند ملاتونين در بسياري از فرايند هاي شيميايي مهم بدن مؤثر است، اين ترکيبات بعنوان آنتي اکسيدان عمل کرده و نقش مهمي در سيستم ايمني بدن بازي مي کنند.70
ايندول -3- کربينول (I3C) :
ايندول -3- کربينول (10) از هيدروليز گلوکابرازيسين (11) بدست مي آيد که اين دو ترکيب در غلظت هاي بالا در سبزيجات چليپايي مانند گل کائولي( mg/g 4/0 بعنوان گلوکوزينولات)، کلم بروکلي و سبزي خردل (mg/g 8/2) يافت مي شود (شماي 2-3-2).
(شماي2-3-2)
در تحقيقاتي ديگر بر روي I3C ، به دليل داشتن خاصيت پذيرندگي استروژن اين ترکيب خاصيت، ضد سرطاني آن تأئيد شده است.71
دي ايندوليل متان:
مطالعه بر روي حيوانات نشان داده است که I3C يک پيش ماده داروئي بسيار مفيد است،72 که در معده با اسيديته بالا واکنش خود تراکمي و يک يا چند محصول ديگر توليد ميکند،73 محصول عمده دي ايندوليل متان (DIM) (12) (بالاي %20)، ايندولوکربازول (13) (بالاي % 6) وتريمر (14) نيز توليد مي شود.
مطالعاتي بر روي ترکيب (13) در مورد بررسي پيشگيري از سرطان صورت گرفته است.74
برخي مطالعات بر روي ترکيب تريمر حلقوي (14) نشان مي دهد که يک پذيرنده استروژن آگونيست قوي است که بيانگر خاصيت ضد سرطاني اين ترکيب مي باشد (شماي 2-3-3).75
(شماي2-3-3)
پتانسيل DIM بعنوان يک عامل ضد سرطان در مطالعات آزمايشگاهي به روش in vivo پيش بيني شده است. بر اساس مطالعاتي که بر روي حيوانات صورت گرفته است، DIM مانند I3C اثر ضد سرطاني مشابهي بر روي پروستات، پستان، پانکراس و روده بزرگ نشان داده است.76
فصل دوم
بحث و بررسي
فصل دوم: بحث و بررسي
روش هاي تهيه آريل گلي اکسال‌ها
روش هاي متفاوتي براي سنتز آريل گلي اکسال وجود دارد، فنيل گلي اکسال اولين بار از تجزيه گرمايي فنيل گلي اکسال اکسيم بوسيله مشتقات سولفيت بدست آمد.77
شارما و چاندليا78 اکسيد شدن استوفنون بوسيله اسيد نيتريک محلول در آب (HNO3(aq) ) در حضور SeO2 به عنوان يک کاتاليزور گزينشي، را گزارش کردند.
فلودي و همکارانش79 سنتز آريل گلي اکسال بوسيله واکنش استوفنون با هيدروژن برمايد محلول در آب( HBr(aq) ) در دي متيل سولفوکسيد (DMSO) بيان کردند.
از واکنش متيل بنزوات ها با KHCH2S(O)CH3ابتدا ترکيب ArC(O)CH(SCH3)(OH)توليد ميشود سپس با اکسيداسيون بوسيله Cu (OAc)2 آريل گلي اکسال سنتز ميشود.80
يک روش مناسب ديگر براي تهيه آريل گلي اکسال، شامل اکسيداسيون فنيل برمايدها با دي متيل سولفوکسيد (DMSO) در دماي اتاق با راندمان %48-95 ميباشد.81
از واکنش آريل يا هترو آريل متيل کتون با (PhSe) 2 در مقدار اضافي از (NH4)2S2O8 در متانول و در شريط رفلاکس ، آريل گلي اکسال- استالها با راندمان 95- 60% سنتزميشود.82
کورنبلام و همکارانش83 سنتز آريل گلي اکسال را از طريق نيترات استرها با راندمان %86- 82 گزارش کردند. نيترات استرها بوسيله واکنش مشتقات فنيل برمايد با نيترات نقره، در استونيتريل بدست ميآيد ودر ادامه با استفاده از NaOAc در دي متيل سولفوکسيد (DMSO ) در دماي اتاق، به آريل گلي اکسال تبديل ميشود.
فنيل گلي اکسال و تعدادي از هترو آريل گلي اکسال ها از قبيل 2- فوريل- ، 2- تيونيل- ، 2- پيريديل- و 3- پيريل گلي اکسال ها، به راحتي از اکسيداسيون ترکيبات ?- دي آزو کتون ها، بوسيله دي متيل دي اکسيران با راندمان 85-100% بدست ميآيند.84
همچنين آريل گلي اکسال ها بوسيله واکنش فنيل آسيل برما يدها با N,N – دي اتيل هيدروکسيل آمين طي رفلاکس درحلال متانول با راندمان 90-55 % بدست ميآيند.85
يک روش ساده تر جهت تبديل فنيل آسيل برمايد به فنيل گلي اکسال، استفاده از ?- پيکولين N – اسيد مي باشد، که روشي ملايم و غير اکسايشي است.86
پارا دي متيل آمينو فنيل گلي اکسال از طريق هيدروليز دي اتيل استال هاي مربوطه قابل تهيه مي باشند که بوسيله واکنش P- (Me2N)C6H4Li با دي اتوکسي استيل پي پيريدين87 بدست ميآيد.
همچنين بوسيله اکسيداسيون فنيل استيلن با کمپلکس فلز- پراکسيد (HMPA)MoO(O2)2 در حضور Hg(OAc)2در DCE در 0 oC ، يا بوسيله NBS در دي متيل سولفوکسيد ( DMSO ) ، فنيل گلي اکسال توليد ميشود.88
آريل گلي اکسال همي استال بوسيله اکسيداسيون آلکنهاي انتهايي با استفاده از (NH4)2S2O8 و (PhSe) 2 بعنوان کاتاليزور در حلال آب در دماي oC60 و سپس با خالص سازي با کروماتوگرافي در سيليکاژل با استفاده از مخلوطي از 1:99 دي کلرومتان و اتانول شسته ميشود.89
اکسيداسيون آريل متيل کتونها به آريل گلي اکسال بوسيله سلنيک اسيد( H2SeO3) نيز انجام شده است.90 اما اکسيداسيون آريل متيل کتونها بوسيله SeO2 که توسط رايلي وهمکارانش91انجام شد مهم ترين روشهاي سنتز آريل گلي اکسال ميباشد. وما نيز از اين روش براي سنتز گلي اکسال استفاده نموديم که در ادامه روش کار به اختصار توضيح داده مي شود.
روش کار:
سلنيم دي اکسيد (1/11 گرم، 1/0 مول) در مخلوط حلال ديوکسان (60 ميلي ليتر) و آب (2 ميلي ليتر) ريخته شده و تا دماي oC 55-50 تا حل شدن کامل SeO2 ضمن حرارت دادن به هم زده شد. سپس مشتق استوفنون (1/0 مول) به اين محلول اضافه گرديد. مخلوط واکنش به مدت چهار ساعت رفلاکس شد. مخلوط واکنش بعد از سرد شدن صاف گرديد و زير صافي به صورت مايع زرد رنگي جمع آوري شد. اين مايع حاوي آريل گلي اکسال، آب و ديوکسان مي‌ باشد که حلال محلول با دستگاه تبخير در خلا گردان حلال‌ زدايي شد، آريل گلي اکسال بصورت مايع ويسکوز زرد رنگ در ته بالن باقي ماند. گلي اکسال با گذشت زمان روغني شده و پليمريزه مي‌شود و نگهداري آن شرايط ويژه اي را مي ‌طلبد لذا اين مايعات روغني در حلال آب جوشان نوبلور شده و به ترکيبات آريل گلي اکسال مونو هيدرات به صورت جامدات سفيد رنگ پايدار تبديل شدند (شماي 2-1).
(شماي2-1)
مکانيسم انجام واکنش به قرار زير است:
روش کليسنتز مشتقات جديد-3-هيدروکسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها
به سيکلو هگزان -1و3- دي اون (1) در آب، آريل گلي اکسال (2) و آمونيوم استات اضافه نموده و در دماي رفلاکس بهم زده شد. جامد بدست آمده جداسازي و با آب مقطر شستشو داده شد تا آمونيوم استات اضافي از محيط خارج شود و محصولات نهايي (3) بصورت جامدات کريستالي جدا شد (شماي 2-2).
(شماي2-2)
مکانيسم سنتز مشتقات جديد-3-هيدروکسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها
واکنش با حمله نوکلئوفيلي فرم انول (4) ترکيب سيکلو هگزا-1و3- دي اون (2) به کربونيل آلدهيدي آريل گلياکسال (1) و تشکيل حد واسط 1و4-دي کربونيل (5) که از طريق تشکيل پيوند هيدروژني درون مولکولي شش مرکز دار پايدار ميشود، آغاز مي گردد. در ادامه اين ترکيب حد واسط در حضور آمونيوم استات با حذف دو مولکول آب به حلقه هاي 3-هيدروکسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها تبديل مي شود (شماي 2-3).
(شماي2-3)


دیدگاهتان را بنویسید