3-4 تهيه ي 5-(ترشري-بوتيل آمينو)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-4-(4-متيل سولفونيل-فنيل)-فوران-3-کربونيتريل (d49)…………………………………………………………………………………………………………38
3-5 تهيه ي 4-(4-برمو فنيل)-5-(ترشري-بوتيل آمينو)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-فوران-3-کربونيتريل (e49)………………………………………………………………………………………………………………………..39
عنوان صفحه
3-6 تهيه ي 5-(ترشري-بوتيل آمينو)-4-(4،2-دي کلرو فنيل)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-فوران-3-کربونيتريل (f49)…………………………………………………………………………………………………………………….40
3-7 تهيه ي 5-(ترشري-بوتيل آمينو)- 2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-4-(4-نيترو فنيل)-فوران-3-کربونيتريل (g49)……………………………………………………………………………………………………………………….41
فصل چهارم: طيف ها………………………………………………………………………………………………………………….42
طيف FT-IR3-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-3-اکسو پروپان نيتريل(46)………………………………………43
5-(ترشري-بوتيل آمينو)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-4-پارا توليل-فوران-3-کربونيتريل (a49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………44
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..45
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….46
5-(ترشري-بوتيل آمينو)-4-(4-متوکسي فنيل)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل) -فوران-3-کربونيتريل (b49)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………47
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..48
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….49
5-(ترشري-بوتيل آمينو)-4-(4-کلرو فنيل)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل) -فوران-3-کربونيتريل (c49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………50
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….52
عنوان صفحه
5-(ترشري-بوتيل آمينو)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-4-(4-متيل سولفونيل-فنيل)-فوران-3-کربونيتريل (d49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………53
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..54
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….55
4-(4-برمو فنيل)-5-(ترشري-بوتيل آمينو)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-فوران-3-کربونيتريل (e49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………56
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..57
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….58
5-(ترشري-بوتيل آمينو)-4-(4،2-دي کلرو فنيل)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل) -فوران-3-کربونيتريل (f49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………59
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..60
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….61
5-(ترشري-بوتيل آمينو)- 2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-4-(4-نيترو فنيل)-فوران-3-کربونيتريل (g49)
FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
1H NMR ………………………………………………………………………………………………………………………………..63
13C NMR ……………………………………………………………………………………………………………………………….64
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم: بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………..17
جدول 2-1 بررسي اثر حلال در بازده سنتز a49 در شرايط کلاسيک…………………………………………………25
جدول 2-2 بررسي اثر دما در بازده سنتز a49 ……………………………………………………………………………….26
جدول 2-3 بررسي اثر کاتاليزگرهاي مختلف در حلال EtOH در شرايط کلاسيک………………………………26
جدول 2-4 بررسي اثر مقدار کاتاليزگر DABCO در حلال EtOH …………………………………………………27
جدول 2-5 سنتز مشتقات جديد 5-آمينو-4-آريل فوران در حضور کاتاليزگر DABCO …………………….29
فهرست اشكال
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوري………………………………………………………………………………………………………………2
شکل 1-1 مشتقات پيرول داراي خاصيت دارويي……………………………………………………………………………..4
شکل 1-2 مشتقات فوران داراي خاصيت دارويي……………………………………………………………………………..5
شماي1-1 سنتز 4-متيلن-2-نيترو-5-اکسو-3-فنيل-هپتانوئيک اسيد اتيل استر…………………………………….6
شماي 1-2 سنتز 3-بنزيل-5-اتيل-2-متيل-4-فنيل-فوران با استفاده از کتو استر………………………………….7
شماي 1-3 سنتز 3،2- دي هيدرو- بنزوفوران-2-کربوکسيليک اسيد اتيل استر……………………………………..7
شماي 1-4 سيانو استيل دار کردن ايندول…………………………………………………………………………………………8
شماي 1-5 سنتز مشتقات 4-آريل-5-ترشري-بوتيل آمينو-فوران-3-کربونيتريل با استفاده از سيانو استيل ايندول…………………………………………………………………………………………………………………………………………8
شماي 1-6 سنتز مشتقات فوران-4،3-دي کربوکسيليک اسيد دي متيل استر با استفاده از استيلن دي کربوکسيلات………………………………………………………………………………………………………………………………..9
شماي1-7 مکانيسم سنتز فوران-4،3-دي استر با استفاده ازدي الکيل استيلن دي کربوکسيلات……………..10
شماي 1-8 پروپارژيل دار کردن 3،1-دي کتون………………………………………………………………………………11
شماي 1-9 سنتز فوران با استفاده از ترکيبات3،1-دي کربونيلي…………………………………………………………11
شماي 1- 10 سنتز آلکين 4،1-دي ال ها……………………………………………………………………………………….12
شماي 1-11 سنتز 2-متيل-5-فنيل-فوران با استفاده از آلکين 4،1-دي ال………………………………………….12
شماي 1-12 سنتز 2-آريل-4-اتيل-فوران-3-کريوکسيليک اسيد ها با استفاده از آريليدن مالونات ها…….13
شماي 1-13 سنتز فوران هاي چهار استخلافي با استفاده از کتون و هالوکتون ها…………………………………13
شماي 1-14 سنتز فوران-4،2-دي کربوکسيليک اسيد دي اتيل استر با استفاده از اکسايش پيريدين ها……14
شماي 1-15 سنتز دي فوران ها با استفاده از 3-استيل-1-آريل-2-پنتن-4،1-دي اون ها…………………….15
عنوان صفحه
شماي1-16 سنتز فوران با استفاده از آلکين برميد وترکيبات پيريدين-2-ايل استيک استر……………………..15
شماي1-17 سنتز 2-آزولن-3-آريل-آکريلونيتريل از آزولن-3-اوکسو پروپيونيتريل……………………………16
شماي1-18 سنتز فوران هاي چهار استخلافي با استفاده از 2-آژولن-3-آريل-آکريلونيتريل………………….16
فصل دوم: بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………..17
شماي 2-1 سنتز مشتقات 4-آريل-5-آمينو فوران…………………………………………………………………………..18
شماي 2-2 سنتز 3-(1-متيل-1H-2-ايل)-3-اکسوپروپان نيتريل…………………………………………………….19
شماي 2-3 سنتز 5-آمينو-4-آريل فوران a49………………………………………………………………………………..21
شماي 2-4 مکانيسم سنتز 5-آمينو-4-آريل فوران هاي a-g49………………………………………………………..28
فصل سوم: کارهاي تجربي…………………………………………………………………………………………………………..32
شکل 3-1 3-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-3-اکسو پروپان نيتريل………………………………………………….34
چکيده :
عنوان : سنتز موثر سه جزئي مشتقات جديد 4-آريل-5-(ترشري-بوتيلآمينو)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)فوران-3-کربونيتريل
مجتبي عاشوري
در اين تحقيق روشي مستقيم و کارآمد براي تهيه مشتقات جديد 4-آريل-5-آمينو فوران از طريق واکنش تک ظرفي سه جزئي 3-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-3-اکسو پروپان نيتريل، ترشري بوتيل ايزوسيانيد و آلدهيد هاي آروماتيک، در حلال EtOH و استفاده از DABCO به عنوان کاتاليزگر در شرايط رفلاکس ارايه شده است. در اين روش مشتقات جديد 4-آريل-5-(ترشري-بوتيل آمينو)-2-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-فوران-3-کربونيتريل، با بازده هاي 80-65% سنتز شدند.

Ar = 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeSC6H4, 4-BrC6H4, 2,4-Cl2C6H3, 4-O2NC6H4
کليد واژه ها: 4-آريل-5-آمينو فوران، واکنش هاي چند جزئي، 3-(1-متيل-1H-پيرول-2-ايل)-3-اکسو پروپان نيتريل
1- مقدمه
نظر به اينکه در پايان نامه حاضر 4-آريل-5-آمينو فوران هاي با استخلاف پيرول با استفاده از واکنش هاي چند جزئي مورد مطالعه قرار گرفته اند، ابتدا مقدمه کوتاهي در مورد واکنش هاي چندجزئي، پيرول و فوران ارايه مي شود.
واکنش هاي چند جزئي
واکنش هاي چند جزئي بيش از 150 سال است که شناخته شده اند. در اين واکنش ها سه يا چند واکنش دهنده با هم در يک واکنش شيميايي براي تشکيل يک محصول که حاوي بخش هاي قابل توجهي از تمام اجزا اوليه واکنش است، شرکت مي کنند.
واکنش هاي چند جزئي به دليل سهولت اجرا، صرفه جوئي در زمان و بطور کلي بازده بالا و کاهش تشکيل محصولات نا خواسته توجه زيادي را در شيمي ترکيبي در صنعت و دانشگاه به خود جلب کرده اند. اين واکنش ها از لحاظ اقتصادي بسيار سودمند بوده وکاربردشان در کشف داروها، علوم مواد و سنتز مواد طبيعي نشان دهنده اهميت بالاي آن ها است ]3-1[.
پيرول
شيمي ترکيبات هتروسيکلي يکي از شاخه هاي جذاب شيمي آلي بوده و متنوع ترين روش هاي سنتزي را دربر مي گيرد. سنتز اين ترکيبات به طور عمده از سال 1950 به بعد گسترش يافت. پيرول يک ترکيب پايه هتروسيکل، بي رنگ، فرار، نامحلول در آب و محلول در الکل و اتر است. پيرول و مشتقات آن به طور گسترده به عنوان حد واسط در سنتز مواد دارويي، مواد شيميايي و کشاورزي، رنگ، مواد شيميايي عکاسي، عطر وساير ترکيبات آلي استفاده مي شوند. همچنين به عنوان کاتاليزگر در فرآيند هاي پليمري شدن، بازدارنده هاي خوراکي و مواد نگه دارنده کاربرد دارند. از ديگر کاربردهاي مشتقات پيرول مي توان به فعاليت هاي بيولوژيکي و دارويي وسيع مانند ضد باکتري، ضد التهاب، ضد قارچ و ضد تومور اشاره کرد. در شکل 1-1 ساختار دو مشتق پيرولي (1،2) با خاصيت دارويي ارايه شده است [4].

Fendosal Tanaproget
ضد باکتري ضد تومور
2 1
شکل 1-1 مشتقات پيرول داراي خاصيت دارويي.
فوران
فوران هتروسيکلي حاوي يک حلقه آروماتيک پنج عضوي با چهار اتم کربن و يک اتم اکسيژن است. اين ماده بي رنگ، قابل اشتعال، با فراريت بالا و دماي جوش نزديک به دماي اتاق است. فوران در بيشتر حلال هاي آلي مانند الکل، اتر و استون محلول بوده اما در آب حل نمي شود. فوران هاي استخلافي در شيمي دارويي و سنتز داراي اهميت زيادي هستند، به طوري که آريل فوران ها توجه زيادي را به خود جلب کرده اند. فوران و بسياري از مشتقات آن در طبيعت وجود داشته و همچنين در ساختار قند ها با استخلاف هاي هيدروکسيل يافت مي شوند. اغلب فوران هاي داراي استخلاف خواص دارويي قابل توجهي از جمله ضد سرطان، ضد تومور، ضد التهاب، ضد باکتري و ضد قارچ هستند. در شکل 1-2 ساختار تعدادي از مشتقات فوران (5-3) داراي خاصيت دارويي ارايه شده است ]8-5[.

ضد تومور ضد سرطان سينه
4 3

ضد سلول هاي سرطاني
5
شکل 1-2 مشتقات فوران داراي خاصيت دارويي.
1-3-1 مروري بر انواع روش هاي سنتزي فوران هاي استخلاف دار
روش هاي سنتز فوران گسترده بوده و در اينجا تعدادي از اين روش ها براي تهيه فوران هاي پر استخلاف توضيح داده مي شوند.
1-3-1- 1 استفاده از 4-متيلن-2-نيترو-5-اکسو-3-فنيل-هپتانوئيک اسيد اتيل استر
در گزارشي ابتدا آکريليک اسيد اتيل استر(6) در حضور هيدروژن برميد، ترکيب 7 را بدست داده که در ادامه با اتيل نيترو استات و استفاده از کاتاليزگر دابکو به 8 تبديل مي شود (شماي 1-1). سپس کتو استر 8 در واکنش با آروماتيک ها در سولفوريک اسيد حاوي چند قطره تري فلورو استيک اسيد 3-بنزيل-5-اتيل-2-متيل-4-فنيل-فوران (9) را با بازده 49-43 % به دست مي دهد (شماي 1-2) ]9[.
8 7 6
شماي1-1 سنتز 4-متيلن-2-نيترو-5-اکسو-3-فنيل-هپتانوئيک اسيد اتيل استر.
9 8
شماي 1-2 سنتز 3-بنزيل-5-اتيل-2-متيل-4-فنيل-فوران با استفاده از کتو استر.
در ادامه اين گزارش از واکنش 1،3-دي استر 10 با آروماتيک ها در سولفوريک اسيد و تري فلورو استيک اسيد، مشتقات 3،2-دي هيدرو- بنزوفوران (11) با بازده 55 – 50 % سنتز شده اند.
11 10
شماي 1-3 سنتز 3،2- دي هيدرو- بنزوفوران-2-کربوکسيليک اسيد اتيل استر.
1-3-1-2 تهيه از سيانو استيل ايندول
در سال 2007 سون1 و همکارانش از واکنش ايندول (12)، سيانو استيک اسيد و استيک انيدريد در حلال اتانول و در مدت 2 ساعت ترکيب 3-(1 H-ايندول-3-ايل)-3-اکسو پروپان نيتريل (13) را بدست آوردند.
___________________
1- Chang Sun
13 12
شماي 1-4 سيانو استيل دار کردن ايندول.
در ادامه از واکنش سيانو استيل ايندول 13 با آلدهيد هاي آروماتيک در حضور ايزوسيانيد (14) در مدت 1 ساعت مشتقات 4-آريل-5-ترشري-بوتيل آمينو-2-(1H-ايندول-3-ايل)- فوران-3-کربونيتريل (15) با بازده 90-70 % تهيه شدند (شماي 1-5) ]10[.
15 14 13
شماي 1-5 سنتز مشتقات 4-آريل-5-ترشري-بوتيل آمينو-فوران-3-کربونيتريل با استفاده از سيانو استيل ايندول.
1-3-1-3 استفاده از آروئيل کلريد و دي آلکيل استيلن دي کربوکسيلات
در سال 2008 ياوري و همکارانش از واکنش بين آروئيل کلريد هاي 16 و دي آلکيل استيلن دي-کربوکسيلات هاي 17 در حضور ايزوسيانيد و حلال دي کلرومتان مشتقات 5-آريل-2- ترشري-بوتيل آمينو-فوران-4،3-دي کربوکسيليک اسيد دي متيل استر 18 را با بازده 80-70% تهيه کردند (شماي 1-6)] 11[.
18 17 16
شماي 1-6 سنتز مشتقات فوران-4،3-دي کربوکسيليک اسيد دي متيل استر با استفاده از استيلن دي کربوکسيلات.
مکانيسم پيشنهادي براي اين واکنش شامل مراحل تراکم، حلقه سازي و حذف است. ابتدا ايزوسيانيد 14 با حمله به پيوند سه گانه استيلن دي کربوکسيلات 17 طي يک واکنش افزايشي حد واسط 19 را توليد مي کند. در ادامه، حمله هسته دوستي به آروئيل کلريد سبب تشکيل حد واسط 20 مي شود که طي يک واکنش حلقه سازي ترکيب 21 را مي دهد. در انتها با حذف يون کلريد و افزايش مولکول آب ترکيب 18 به دست مي آيد (شماي 1-7).
19 17 14
21 20

18
شماي1-7 مکانيسم سنتز فوران-4،3-دي استر با استفاده ازدي الکيل استيلن دي کربوکسيلات.
1-3-1-4 استفاده از ترکيبات 3،1- دي کربونيلي و پروپارژيل الکل ها
در اين مقاله که در سال 2011 به چاپ رسيده است ابتدا از واکنش پروپارژيل الکل 22 با 3،1-دي کتون 23 در حضور کاتاليزگر دو فلزي ايريديم-قلع و در دماي 80 درجه سانتي گراد ترکيب 3،1-دي فنيل-2-(3-فنيل-1-P-توليل-پروپ-2-اينيل)-پروپان-3،1-دي اون 24 در مدت 55 دقيقه و بازده 95% بدست آمد (شماي 1-8).
24 23 22
شماي 1-8 پروپارژيل دار کردن 3،1-دي کتون.
در ادامه ترکيب 24 با يک واکنش حلقه سازي در حضور کاتاليزگر سزيم کربنات، فوران 25 را با بازده 45% توليد کرد (شماي 1-9) ]12[.
25 24
شماي 1-9 سنتز فوران با استفاده از ترکيبات3،1-دي کربونيلي.
1-3-1-5 استفاده از آلکين-4،1-دي ال ها در حضور کاتاليزگر روتنيم
در سال 2009 ويليامز و همکارانش آلکين-4،1-دي ال 27 را طي يک واکنش دو مرحله اي از پروپارژيل الکل 26 بدست آوردند. مرحله اول در مدت 2 ساعت در حضور کاتاليزگر بوتيل ليتيم و دماي 78- درجه سانتي گراد و مرحله دوم در 12 ساعت با حضور آلدهيد و در دماي محيط انجام گرفت (شماي 1-10).
27 26
شماي 1- 10 سنتز آلکين 4،1-دي ال ها.
در ادامه آلکين 4،1-دي ال 27 در حضور بنزوئيک اسيد، کاتاليزگر روتنيم و حلال تولوئن در مدت 24 ساعت با بازده 85 % به 2-متيل-5-فنيل-فوران 28 تبديل شد (شماي 1-11) ]13[.
28 27
شماي 1-11 سنتز 2-متيل-5-فنيل-فوران با استفاده از آلکين 4،1-دي ال.
1-3-1-6 با استفاده از آريليدن مالونات ها و 4،1-بوتين دي ال ها
در اين گزارش که در سال 2011 منتشر شد از واکنش آريليدن مالونات 29 و4،1-بوتين دي ال (30) در حضور کاتاليزگرهاي سديم هيدريد و مس(I) يديد و در حلال تتراهيدروفوران مشتقات 2-آريل-4-اتيل-فوران-3-کريوکسيليک اسيد 31 بدست آمد. بازده اين واکنش در دماي 50 درجه سانتي گراد 75 – 48 % بود (شماي 1-12) ]14[.
31 30 29
شماي 1-12 سنتز مشتقات 2-آريل-4-اتيل-فوران-3-کربوکسيليک اسيد با استفاده از آريليدن مالونات ها.
1-3-1-7 تهيه از کتون ها و هالو کتون ها
طبق اين گزارش که در سال 2011 به چاپ رسيد فوران 34 از واکنش بين کتون 32 و هالوکتون 33 در حضور کاتاليزگر ليتيم بيس(تري متيل سيليل)آميد (LiHMDS) در تتراهيدروفوران بدست آمد (شماي 1-13)] 15[.
34 33 32
شماي 1-13 سنتز فوران هاي چهار استخلافي با استفاده از کتون و هالوکتون ها.
بازده واکنش با کتون ها و هالوکتون هاي آروماتيک 65 – 55 % است که در صورت استفاده از مشتقات آليفاتيک تا 12 % کاهش مي يابد.
1-3-1-8 با استفاده از اکسايش 4،1-دي هيدرو پيريدين ها
لي يانگ1 و همکارانش با استفاده از اکسون براي اکسايش4،1-دي هيدرو پيريدين هاي 35 موفق به سنتز مشتقات 5-متيل-3-فنيل-فوران-4،2-دي کربوکسيليک اسيد دي اتيل استر(36) شدند. بازده اين واکنش در حلال استو-نيتريل 44 % است (شماي 1-14)] 16[.
36 35
شماي 1-14 سنتز فوران-4،2-دي کربوکسيليک اسيد دي اتيل استر با استفاده از اکسايش پيريدين ها.
____________________
1- Lee Yang
1-3-1-9 تهيه از 3-استيل-1-آريل-2-پنتن-4،1-دي اون ها
در اين گزارش ترکيب دي فوران 38 از واکنش حلقه سازي 3- استيل-1-آريل-2-پنتن-4،1- دي اون (37) در حضور کاتاليزگر بورتري فلوريد در حلال آب و تترا هيدرو فوران بدست آمد. اين واکنش در مدت 2 ساعت و با بازده 65-60 % انجام گرفت (شماي 1-15)] 17 .[
38 37
شماي 1-15 سنتز دي فوران ها با استفاده از 3-استيل-1-آريل-2-پنتن-4،1-دي اون ها.
1-3-1-10 تهيه از استر و آلکين برميد در حضور اسيد لويس و يک باز
در اين گزارش که در سال 2013 به چاپ رسيد، از واکنش آلکين برميد 39 با پيريدين-2-ايل استيک استر 40 در حضور باز دابکو، اسيد لويس نقره نيترات و حلال دي متيل سولفوکسيد، فوران 41 بدست آمد (شماي 1-16). بازده اين واکنش در دماي 100 درجه سانتي گراد برابر 88-75 % است ]18[.
41 40 39
شماي1-16 سنتز فوران با استفاده از آلکين برميد وترکيبات پيريدين-2-ايل استيک استر.
1-3-1-11 تهيه از آزولن-3-اکسو پروپيو نيتريل
وانگ1 و همکارانش در سال 2013 از واکنش آلدهيد هاي آروماتيک و آزولن-3-اوکسو پروپيونيتريل 42 در حلال تترا هيدرو فوران، 2-آزولن-3-آريل-آکريلونيتريل 43 را تهيه کردند (شماي1-17).
42 43
شماي1-17 سنتز 2-آزولن-3-آريل-آکريلونيتريل از آزولن-3-اوکسو پروپيونيتريل.
در ادامه آکريلو نيتريل 43 در حضور تري اتيل آمين و آروئيل کلريد 44 در مدت 2 ساعت به فوران 45 با بازده 95-80 % تبديل شد (شماي1-18) ]19[.
43 44 45
شماي1-18 سنتز فوران هاي چهار استخلافي با استفاده از 2-آزولن-3-آريل-آکريلونيتريل.
__________________

1- Dao-Lin Wang


دیدگاهتان را بنویسید