4-2-1- خواص فيزيکي29
4-2-1-1- جذب آب 29
4-2-1-2- واکشيدگي ضخامت 30
4-2-2- ويژگيهاي مکانيکي 31
4-2-2-1- مدول الاستيسيته31
4-2-2-2- مقاومت خمشي 32
4-2-2-3- مقاومت به ضربه 33
4-3- اثر دماي تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني34
4-3-1- خواص فيزيکي35
4-3-1-1- جذب آب 35
4-3-1-2- واکشيدگي ضخامت 36
4-3-2- ويژگيهاي مکانيکي 37

4-3-2-1- مدول الاستيسيته37
4-3-2-2- مقاومت خمشي 38
4-3-2-3- مقاومت به ضربه 39
4-4- اثر دماي تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني40
4-4-1- خواص فيزيکي41
4-4-1-1- جذب آب 41
4-4-1-2- واکشيدگي ضخامت 42
4-4-2- ويژگيهاي مکانيکي 43
4-4-2-1- مدول الاستيسيته43
4-4-2-2- مقاومت خمشي 44
4-4-2-3- مقاومت به ضربه 45
فصل پنجم/ نتيجه‌گيري
5-1- نتيجه‌گيري……47
5-1-1-درصد افزايش وزن نمونههاي آزموني……………………………………………………………………….47
5-1-2- اثر روش تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني…………………………….47
5-1-3- اثر دما تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني………………………………..48
5-1-4- اثر زمان تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني……………………………..48
5-2- پيشنهادات…..49
منابع
فهرست منابع50
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏1 1: مشخصات روغن سويا9
جدول ‏3-1: ويژگيهاي روغن سويا16
جدول ‏3-2: شرايط متغيرهاي روش، دما و زمان در تيمارهاي مختلف19
جدول 4-1: : درصد افزايش وزن نمونههاي آزموني26
جدول 4-2: :ميانگين نتايج اثر روش تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني28
جدول ‏4-3: نتايج تجزيه واريانس متغيرهاي مختلف بر روي جذب آب چندسازه28
جدول 4-4: :ميانگين نتايج اثر دما تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني34
جدول ‏4-5: نتايج تجزيه واريانس متغيرهاي مختلف بر روي جذب آب چندسازه34
جدول 4-6::ميانگين نتايج اثر زمان تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني40
جدول ‏4-7: نتايج تجزيه واريانس متغيرهاي مختلف بر روي جذب آب چندسازه40
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏1-1: واکنش اسيدچرب اشباع نشده بااکسيژن6
شکل ‏3-1: الف) ظرف آلمينيومي(تيمار تحت فشار اتمسفر)، ب) سيلندر اشباع(تيمار به روش اشباع تحت خلا)17
شکل ‏3-2: دستگاه اندازهگيري مقاومت به خمش21
شکل ‏3-3: دستگاه اندازهگيري مقاومت به ضربه22
شکل 4-1: ميزان جذب روغن نمونههاي آزموني تيمارهاي انجام شدIه………………………………….27
شکل ‏4-2: اثر روش تيمار بر روي ميزان جذب آب بعد از 2 ساعت29
شکل ‏4-3: اثر روش تيمار بر روي ميزان واکشيدگي ضخامت30
شکل ‏4 4: اثر روش تيمار بر مدول الاستيسيته31
شکل ‏4-5: اثر روش تيمار بر مقاومت خمشي32
شکل ‏4-6: اثر روش تيمار بر مقاومت به ضربه33
شکل ‏4-7: اثر دماي تيمار بر جذب آب35
شکل ‏4-8: اثر دماي اشباع بر واکشيدگي ضخامت36
شکل ‏4-9: اثر دماي تيمار بر مدول الاستيسيته37
شکل ‏4-10: اثر دماي تيمار بر مقاومت خمشي38
شکل ‏4-11: اثر دماي اشباع بر مقاومت به ضربه39
شکل ‏4-12: اثر زمان تيمار بر ميزان جذب آب41
شکل ‏4-13: اثر زمان تيمار بر واکشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطهوري در آب42
شکل ‏4-14: اثر زمان تيمار بر مدول الاستيسيته43
شکل ‏4-15: اثر زمان تيمار بر مقاومت خمشي44
شکل ‏4-16: اثر زمان تيمار بر مقاومت به ضربه45
عنوان فهرست روابط صفحه
رابطه ‏3-1:محاسبه درصد جذب روغن نمونه ها18
رابطه ‏3-2:محاسبه درصد جذب آب نمونه ها20
رابطه ‏3-3: درصد تغييرات واکشيدگي ضخامت20
رابطه ‏3-4: محاسبه مقاومت خمشي22
رابطه ‏3-5: محاسبه مدول الاستيسيته خمشي22

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
مقدمه و کليات
1-1- مقدمه
تخته فيبر يکي از محصولات مرکب چوبي بوده که توليد آن در چند دهه گذشته رشد چشمگيري داشته و به علت برتر بودن نسبت به ساير فراوردههاي چوبي مورد توجه بازار مبلمان و دکوراسيون قرار گرفته است. با اين وجود، اين کامپوزيت علي رغم داشتن ويژگيهاي مثيت، خصوصيات منفي نيز دارا ميباشد که شامل جذب آب و به دنبال آن تغيير ابعاد در برابر رطوبت است. تغيير ابعاد محصولات چوبي در جريان جذب و دفع آب به خصوص در محصولات سنگين يکي از معضلات مهم اين قراورده ميباشد. زماني که الياف چوب فشرده شده و آب از سلولها خارج ميشود، اين افزايش حجم به طور کامل بازنگشته و در طي پروسه اي حجم ديوارههاي سلولي افزايش مييابد. اين موضوع باعث شده که در شرايط معين مقدار آب بيشتري جذب گردد و به دنبال آن واکشيدگي حجمي بيشتري صورت گيرد. اين پديده در اثر شکسته شدن بعضي اتصالات در اثر نيروي واکشيدگي صورت ميگيرد. بخشي از اين فضاهاي ايجاد شده دائمي بوده و در جريان خشک شدن مجدد از بين نميرود. اين مقدار به واکشيدگي محصولات محصولات فشرده مثل تخته فيبر اضافه شده و باعث کاهش دائمي مقاومت ميشود. در سالهاي اخير سعي شده است که با استفاده از روشهاي متعدد اصلاحي، ويژگي اين محصولات را اصلاح نموده و بتوان آنها را براي کاربردهايي فراتر از آنچه که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، بکار ببرند.
اگرچه به نظر ميرسد که تخته فيبر نسبت به ساير محصولات چوبي در برابر رطوبت مقاومت بيشتري داشته باشد ولي اين مقاومت در بين تخته فيبرهاي مختلف بسته به روش توليد، نوع رزين مصرفي، تيمارهاي صورت گرفته بر روي تخته،… ميتواند متفاوت باشد. از جمله اين روشها ميتوان به انتخاب مناسب نوع گونهي چوبي، شرايط بهينه سازي الياف، حجيم کردن سلولهاي چوبي، نوع چسب مصرفي و مقدار آن، آهارزني با موم، تيمار حرارتي و تيمار روغن، اشاره کرد. اين روشهاي اصلاحي اغلب با هم مرتبط بوده و مشخص کردن يک روش و يا يک مرحله از آن ممکن است متغيرهاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد. در مقابل انتخاب يک سطح از يک روش اصلاحي بر روي رفتار واکشيدگي ضخامت تاثير گذار نميباشد مگر اينکه سطح خاصي از ديگر متغيرها نيز مشخص شده باشد(کارل1،1997).
در اين تحقيق، تيمار روغن با استفاده از روغن سويا مورد بررسي قرار گرفته است. در دهههاي اخير توجه گسترده به مسائل زيستي سبب کاهش استفاده از ترکيبات شيميايي مضر براي سلامتي انسانها و محيط زيست شده است(کوسفا و همکاران2، 2007). روغنهاي گياهي به علت عدم سميت و عاري بودن از دياکسيدکربن زيست سازگار بوده و براي انجام تيمار فراوردههاي چوبي مناسب ميباشند. روغن پس از خشک شدن يک پوشش شبکهاي سرتاسر کامپوزيت ايجاد و مانند يک غشا در مقابل رطوبت عمل مينمايد. علاوه بر اين، به داخل حفرات سلولي نفوذ کرده و به علت آب گريز بودن موجب کاهش جذب فراوردهاي چوبي ميگردد. تنها نکتهاي که بايد مورد توجه قرار گيرد تاثير اين تيمار بر روي مقاومتهاي مکانيکي تخته فيبر ميباشد. که در اين تحقيق علاوه بر بررسي ميزان کاهش واکشيدگي ضخامت و جذب آب مورد بررسي قرار گرفته است.

1-1-1- فرضيهها
تيمار روغن سويا موجب کاهش جذب رطوبت و واکشيدگي ضخامت تخته فيبر ميگردد.
تيمار روغن سويا بر روي خواص مکانيکي تخته فيبر تاثير گذار است.
3- نوع روش تيمار،دما وزمان آن بر ميزان تغيير خواص تخته فيبر تاثير گذار است.

1-1-2- اهداف تحقيق
بررسي افزايش ثبات ابعادي تخته فيبر از طريق تيمار روغن سويا
بررسي تاثير تيمار روغن سويا بر خواص مکانيکي تخته فيبر
3- بررسي نوع روش، زمان و دماي تيمار بر خواص فيزيکي و مکانيکي تخته فيبر

1-2- کليات
1-2-1- تيمار روغن
در فرايند توليد تخته فيبر، تيمار روغن امري اختياري است و از آن فقط در توليد تخته فيبر نازک با دانسيته کم و زياد استفاده ميشود. اين تيمار توسط شرکت مازونيت ابداع شد، بدين ترتيب که که روغن را جهت بهبود خواص تخته فيبر، به داخل آن تزريق کردند. اين روغنها به روغن خشک شونده(oil drying) شهرت داشته و به علت داشتن خاصيت اکسيداتيو خودکار، بدون هيچگونه اصلاح و يا اضافه کردن ماده شيميايي، با اکسيژن هوا واکنش داده و سخت ميشوند( تريو و همکاران3، 2001 ).
توانايي سخت شدن در اين روغنها ناشي از وجود اسيدهاي چرب اشباع نشده است.اين اسيدها که شامل لينولئيک، لينولينيک، اولئيک، اروسيک، راکيورپيک، و ايگزاپنتان اسيد بوده که مطايق شکل 1-1 به علت داشتن پيوندهاي دوگانه کربن توانايي واکنش با اکسيژن هوا را داشته و طي يک واکنش پليمرزاسيون و به دنبال آن اکسيداسيون، ملکول اکسيژن به زنجيره هيدروکربن وارد شده و با ايجاد پيوند عرضي، روغن به صورت يک لايه نازک تشکيل فيلم ميدهد(پوت4،2001).

تيمار روغن به چند روش بر روي تخته فيبر اعمال ميگردد: استفاده از رلهاي تماس مستقيم، اسپري روغن بر روي تخته و يا اضافه کردن روغن به الياف در مراحل اوليه توليد و…(ساچلند و وودسون5،1987). در اين تحقيق روش غوطهوري در روغن و همچنين روش اشباع تحت خلا(روشي که جهت تيمار چوب آلات بکار گرفته ميشود) مورد بررسي قرار ميگيرد.

تخته فيبر سخت
افزايش روز افزون تقاضا براي مصرف انواع مصنوعات چوبي که با رشد سريع جمعيت ، تغيير الگوي مصرف و گسترش شهر نشيني همراه مي باشد ، توليد انواع اوراق فشرده چوبي از جمله تخته فيبر و MDF را بعنوان ماده اوليه اصلي توليد اين مصنوعات ، اجتناب ناپذير مي نمايد . از طرفي ديگر در کشور ايران بدليل کمبود چوب آلات جنگلي و محدوديت سطح جنگلها و ضرورت حفاظت از آنها و بالاخره استفاده بهينه از مقطوعات چوبي (حتي کم ارزشترين آنها يعني چوب آلات هيزمي)، توليد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر همانند اوراق فشرده چوبي امري الزامي است .تخته فيبر يکي از انواع اوراق فشرده چوبي است که در ساخت آنها از چوب(هيزم و کاتين )يا ساير مواد ليگنوسلولزي (از قبيل کاه ، کلش و باگاس )به نحو مطلوبي استفاده مي گردد و در فرايند توليد ، اين مواد ابتدا به شکل الياف در آمده و سپس به کمک چسب به هم متصل مي شود . اين محصول با دو فرايند اصلي خشک و تر توليد مي گردد در فرايند تر ساخت فيبرها مستلزم صرف انرژي و آب است، به طوري که آب نقش انتقال دهنده و وسيلهاي براي توزيع الياف ميباشد.که اين موضوع ايجاد اتصالات طبيعي و کاهش ويا حذف مصرف رزين و ساير عوامل اتصالدهنده ميگردد. ولي در فرايند خشک هوا نقش انتقال دهنده و توزيع مواد را بر عهده داشته و براي برقراري اتصال بين مواد از چسب و فشار مکانيکي استفاده ميشود.
اين محصول بر اساس دانسيته به سه گروه اصلي شامل تخته فيبر عايق با دانسيته 350 تا 500 کيلوگرم بر متر مکعب، تخته فيبر با دانسيته متوسط با دانسيته500 تا800 کيلوگرم بر متر مکعب بوده و بالاخره تخته فيبر سخت با دانسيته 800 کيلوگرم بر متر مکعب تقسيم مي شوند .تخته فيبر سخت چه از نوع ساده و چه در حالت روکش شده فراورده مناسب با ويژگيهاي مثبت است. سطح آن صاف وسخت بوده و بازار خوبي دارد. نوع روکوب ان به علت دوام و کيفيت پرداخت، موفقيت تجاري چشمگيري کسب کرده است. تخته فيبر سخت معمولا در کارخانه پرداخت مي شود و به بازار ميرود. فقط مقدار کمي بدون پرداخت به بازار عرضه مي گردد و معمولا براي هر کاربردي محصول خاصي مورد نظر است. کاربرد هاي مختلف از جمله کف کشوها، پشت کابينت ها ، رويه درب ها و ديوارکوب ها ، پوشش هاي سقف ، غرفه هاي نمايشگاهي ، صنايع اتومبيل سازي ، رويه لاستيک زاپاس ، پشت صندلي ، توليد تخته هاي انحنا دار و غيره دارد.
روغن سويا
روغنها و چربيها از منابع مختلف گياهي و حيواني تهيه ميشوند که هر يک داراي ويژگيهاي مختلف متابوليکي فيزيکي و شيميايي هستند. ساختار اصلي روغنها و چربيها، تري آسيل گليسرول بوده که خواص فيزيکي آن از جمله نقطه ذوب، پلاستيسيته، اشکال کريستالي و غيره بستگي به طول زنجير اسيدهاي چرب، درجه غيراشباعي،محل پيوندهاي دوگانه، نوع و طرز قرار گرفتن اسيدهاي چرب موجود در مولکول تريگليسريد هستند(زمردي و همکاران،1383).
سويا گياهي است علفي ، يكساله و از خانواده Papilonaceae كه ساقه هاي آن پوشيده از تارهاي سفيد و ارتفاع آن معمولاً 40 الي 80 سانتيمتر است و گاهاً به بيش از يك متر نيز مي رسد، برگهاي آن نيز متناوب و مركب از سه برگچه و گل هاي آن به رنگ تقريباً سفيد يا سفيد مايل به بنفش مي باشد، قسمت مورد استفاده سويا عمدتاً دانه هاي روغن دار اين گياه است که مقام نخست را در تامين روغن گياهي در جهان داراست. امروزه سويا به عنوان يک کالاي استراژيک نه تنها پاسخگوي مصارف غذايي متنوعاند، بلکه مصارف صنعتي فراوان نيز يافته است. صنايع مربوط به غذاهاي حاوي پروتئين سويا در سالهاي گذشته در دنيا رشد قابل توجهاي داشته است(مختارپور،1383).
لوبياي روغني سويا از دانه هاي مهم روغني به شمار مي رود و بر اساس بسياري از مدارك و شواهد 2800 سال قبل از ميلاد در چين كشت مي شده و به عنوان گياهي مقدس مطرح بوده است و حال حاضر نيز بالاترين ميزان توليد در جهان را به خود اخصاص داده است. در سال 2008 ميزان توليد سويا 240870000 تن و ميزان توليد روغن حاصل از آن 38790000 تن بود. در سال 2008 توليد روغن سويا بعد از روغن پالم در مقام دوم جهان قرار داشت. در ايران بالاترين سطح زير کشت مربوط به استان گلستان و حدود 5500 هکتار در سال 87 ميباشد. دانه سويا حاوي پروتئين ، چربي ، هيدرات كربن و عناصر معدني است. پروتئين و چربي (ليپيد) قسمت اعظم ارزش سويا را شامل شده و در حدود 60 درصد تركيبات دانه را تشكيل مي دهند.ميزان تركيبات دانه سويا به شدت تحت تأثير شرايط آب و هوايي و رقم آن قرار دارد. سويا حاوي 21-18 درصد روغن، 42-38 درصد پروتئين، 15 درصد قند نامحلول، 15 درصد قند محلول و 14 درصد رطوبت خاکستر و غيره ميباشد(ميرزايي،1383).
اين روغن به طور عمده حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع است. در جدول زير ترکيب اسيدهاي چرب اين روغن ذکر شده است:

جدول ‏3-1: مشخصات روغن سويا
ميزان(%) اسيد چرب 7 تا 14 پالمتيک اسيد 3 تا 6 استئاريک اسيد 18 تا26 اولئيک اسيد 50 تا 57 لينولييک اسيد 6 تا 9 لينولنيک اسيد

به طورکلي روغنهاي گياهي که حاوي درصد بالايي لينولئيک و اسيد لينولنيک که اسيدهاي چرب غير اشباع هستند، را ميتوان به عنوان روعن خشک شونده نام برد. روغن سويا، روغن نيمه خشک شونده است و بسيار کندتر از روغنهاي خشک شونده مانند برزک خشک ميشوند ولي فيلم با وامتر و با ثبات بيشتري تشکيل ميدهد(پوت6،2001 )

فصل دوم
سابقه تحقيق
2- سابقه تحقيق
کاودر و همکاران(2010)، به بررسي ويژگيهاي تخته فيبر دانسيته متوسط با بخار روغن آفتابگردان پرداختند. اين تيمار در دماي 220 درجه سانتيگراد و در بازده زماني 10 و 20 دقيقه انجام پذيرفت. نتايج حاکي از کاهش واکشيدگي ضخامت، جذب آب و همچنين مقاومت خمشي با افزايش زمان تيمار بود.
ساچلند و وودسون(1987)، غوطهوري تخته فيبر داغ را در روغنهاي گياهي و تيمار حرارتي پس از آن را عاملي براي کاهش واکشيدگي ضخامت و افزايش ثبات ابعاد دانستند.
اسدي خرم آيادي(1391)، با بررسي اثر تيمار روغن سويا بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي چوب راش نشان داد که با افزايش زمان تيمار خواص مکانيکي افزايش و جذب رطوبت کاهش مييابد.
چهره و همکاران(1391)، به بررسي ثبات ابعادي گونه صنوبر تيمار شده با روغن کلزا در دماي 220،180و220 درجه سانتيگراد در مدت 2 و 4 ساعت پرداختند. نتايج اين بررسي حاکي از کاهش ميزان جذب آب نسبت به نمونههاي شاهد بود.
وانگ و کوپر(2005) اثر انواع روغن، دما و مدت زمان تيمار را بر روي چوب نوئل سفيد مورد بررسي قرار دادند و متذکر شدند که با افزايش دماي تيمار و زمان آن، ويژگيهاي رطوبتي چوب بيشتر تحت تاثير قرار گرفته و نتايج بهتري حاصل ميگردد.
تنعمي و همکاران(1391) اثر تيمار روغن گرمايي را بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي چوب راش را مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش که در دماهاي 200، 230 و 260 درجه سانتيگراد به مدت
30دقيقه در روغن آفتابگردان انجام شد، دريافتند که تيمار روغن گرمايي سبب کاهش معنيدار جذب آب و واکشيدگي ضخامت شده و همچنين با افزايش دماي تيمار ويژگيهاي مکانيکي(خمش و ضربه) کاهش مييابد.
بزيار(2012) ويژگيهاي فيزيکي چوب صنوبر تيمار شده با روغن برزک را مورد بررسي قرار داد. اين تحقيق در سه دما 190، 205 و 220 درجه سانتيگراد و دو زمان 5/4 و 6 ساعت انجام شد. افزايش زمان تيمار در اين بررسي اثر معناداري نداشته ولي اثر افزايش زمان دما بر ويژگيهاي رطوبتي چوب صنوبر معنيدار بوده است.
عبده و همکاران(1386)به بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي گونه نراد تيمار حرارتي شده در روغن سويا پرداختند. اين تيمار در دماهاي 200 و 230 درجه سانتيگراد و مدت زمان 1، 3 و 5 ساعت انجام شد. نتايج حاکي از افزايش ثبات ابعاد و کاهش خواص مکانيکي با افزايش دما و زمان تيمار ميباشد.
تجراسما و همکاران(2005) در تحقيقي به بررسي خواص مکانيکي و فيزيکي چوب کاج اسکاتلندي و صنوبر تيمار شده با روغن کلزا و برزک پرداختند. نتايج اين تحقيق گوياي بهبود MOE و خواص فيزيکي چوب تيمار شده با روغن و کاهش MOR بود.
مانول و مناکدا(2008) اثر تيمار روغن داغ را بر خواص فيزيکي و مکانيکي چوب بامبو فيليپيني را بررسي کردند. تيمار با دماي 160 و 200 درجه سانتيگراد و مدت زمان 20 و 120 دقيقه نشان ميدهد که خواص جذب آب و واکشيدگي ضخامت بهبود يافته اما مدول الاستيسيته و مدول گسيختگي کاهش مييابد.
دوبي(2010) گونهي کاج را در روغن برزک با دماهاي بين 220-160 درجه سانتيگراد تيمار کرده و شاهد کاهش خواص مکانيکي و بهبود ثبات ابعادي بوده است.
سليم(2010) اثر تيمار حرارتي با روغن را بر خواص فيزيکي چوب بامبو در دو دوره زماني 30 و 60 دقيقه و در سه دماي 140، 180 و 230 درجه سانتيگراد بررسي کرد. نتايج حاکي از افزايش ثبات ابعادي و کاهش واکشيدگي حجمي با افزايش زمان تيمار بود.
بک و نمس(2012) به بررسي تيمار روغن داغ نمونههاي چوب صنوبر در روغن آفتابگردان در دماهاي 160 و 200 درجه سانتيگراد و 3 بازده زماني 2، 4 و 6 ساعت پرداختند. نتايج کاهش مقاومت خمشي، مدول الاستيسيته، مقاومت فشاري و مقاومت به ضربه افزايش دما و زمان تيمار و همچنين افزايش واکشيدگي حجمي را نشان ميداد.
اويمي و همکاران(2008) به بررسي مقدار جذب روغن سويا، زاويه ترشوندگي، جذب آب و خواص تورم در نمونههاي کاج و صنوبر که در دماي 220 درجه سانتيگراد به مدت 2 ساعت در روغن سويا تيمار شده بودندپرداختند. که نتايج حاکي از کاهش رفتار آبدوستي و افزايش تبات ابعادي بود.

پن و همکاران(2010) به بررسي مقاومت در برابر آب و برخي خواص مکانيکي تخته فيبر ساخته شده از کاه برنج که تحت تاثير تيمار حرارتي قرار گرفته بود، پرداختند. اين بررسي در 4 دماي 120، 150، 185 و 210 درجه سانتيگراد و به مدت 90 دقيقه صورت گرفت و مشخص شد که اين تيمار واکشيدگي ضخامت را به طور قابل ملاحظهاي کاهش داده و همچنين موجب کاهش چشمگير برخي خواص مکانيکي با افزايش دما از 120 به 210 درجه سانتيگراد بود.
آيريلميس و وينادي(2008) به بررسي تاثير تيمار حرارتي بر خواص سطحي، زاويه تر شوندگي و چسبندگي داخلي MDF پرداختند. اين تيمار در سه دماي 175، 200 و 225 درجه سانتيگراد و در دو بازده زماني 15 و 30 دقيقه انجام شد. اين پژوهش نشان داد با افزايش زمان و دماي تيمار، سطح تختهها نرمتر شده و زاويه ترشوندگي افزايش مييابد.
بونيگوت و همکاران(2011) بر روي ويژگيهاي تخته فيبر دانسيته متوسط اصلاح شده با تيمار حرارتي کار کرده و تاثير مثبت دماي تيمار را بر واکشيدگي ضخامت تخته فيبر گزارش دادند.

فصل سوم
مواد و روش‌ها
مواد و روش ها
مواد
موارد مورد استفاده در اين تحقيق به شرح زيل ميباشد:
روغن سويا
روغن خام استفاده شده در اين تحقيق از کارخانه سويا بين گلستان واقع درکيلومتر 7 جاده گنبد خريداري شده که ويژگيهاي اين روغن در جدول زير ذکر شده است(فرهنگ مهر،1388):

رديف ويژگي ميزان 1 اسيديته 2 2 گام 1/5-2 3 لرد 1 4 اسيدچرب 8-1/5 5 اسيد چرب استئاريک 5/5-2/5 6 اسيد چرب پالمتيک 8-3/5 7 اسيد چرب اولئيک 26-18 8 اسيد چرب لينولئيک 57-50 9 اسيدچرب لينولنيک 9/5-5/5 10 نقطه دود 176

تخته فيبر سخت
تخته فيبر سخت خام با دانسيته 85/0 توليدي شرکت تخته فيبر بابلسر از بازار تهيه گرديد. اين تخته به ابعاد مورد نظر براي نمونههاي آزمون خواص مکانيکي(مقاومت به خمش،مقاومت به ضربه) و آزمونهاي فيزيکي(جذب آب،واکشيدگي ضخامت) با 6 تکرار برش داده و تهيه شد.

روش ها
تيمار روغن نمونه ها
اين تيمار به دو روش اعمال گرديد: 1-غوطهوري در ظرف حاوي روغن تحت فشار اتمسفر 2-سيلندر اشباع موجود در آزمايشگاه چوب

3-2-1-1- غوطهوري در ظرف حاوي روغن(تيمار تحت فشار اتمسفر)
نمونهها قبل از انجام تيمار توزين گشتن. تيمار روغن در دو دماي 25(دماي محيط) و 80 درجه سانتيگراد صورت پذيرفت. به منظور انجام تيمار، نمونهها درون ظرف حاوي روغن سويا به مدت 2 و 4 ساعت غوطهور شدند. براي تيمار در دماي 80 درجه سانتيگراد، ظرف حاوي روغن بر روي هيتر قرار گرفت و دماي روغن به وسيله سنسور دما تعيين و با کم وزياد کردن درجه حرارت هيتر دما در محدوده 80 درجه سانتيگراد کنترل شد.
3-2-1-2- سيلندر اشباع(تيمار تحت خلا)
همانند روش قبل ابتدا نمونهها توزين و به همراه روغن درون سيلندر قرار داده ميشوند. دماي سينلدر را با توجه به دماي تيمار مورد بررسي، تعيين کرده و در مرحله بعدي خلا به مدت زمان مشخص اعمال ميگردد(با توجه به زمان تيمار مورد بررسي).
بعد از انجام تيمار، نمونهها به مدت نيم ساعت به صورت عمودي در يک ظرف قرار ميگيرند تا روغن اضافه از آنها خارج شده و به منظور محاسبه ميزان روغن جذب شده، از طريق رابطه زير براي بار دوم توزين ميشوند: سپس جهت محافظت از سطح نمونهها، آنها را درون فويل آلمينيومي پيچيده و به مدت 3 ساعت درون آون با درجه حرارت 175 درجه سانتيگراد قرار گرفتند و بعد از گذشت اين مدت، از آون خارج و مجددا توزين ميگردند. درصد افزايش وزن نمونهها بعد از انجام تيمار، بر اساس فرمول 3-1 محاسبه گرديد:
R= (W_b- W_a)/W_a ×100
رابطه ‏3-1:محاسبه درصد افزايش وزن نمونه ها

R = درصد افزايش وزن
Wa = وزن نمونه قبل تيمار
Wb = وزن نمونه بعد از حرارت دهي در دماي 175 درجه سانتيگراد
فاکتورهاي متغير اين تحقيق، روش تيمار روغن، دماي تيمار روغن و زمان و فاکتورهاي ثابت نوع تخته،روغن، دماي آون و مدت زمان قرارگيري در آن بعد از انجام تيمار بوده است.

تيمار روش دما زمان 1 غوطهوري(تحت فشار اتمسفر) 25 2 2 غوطهوري(تحت فشار اتمسفر) 25 4 3 غوطهوري(تحت فشار اتمسفر) 80 2 4 غوطهوري(تحت فشار اتمسفر) 80 4 5 سيلندر اشباع(تحت خلا) 25 2 6 سيلندر اشباع(تحت خلا) 25 4 7 سيلندر اشباع(تحت خلا) 80 2 8 سيلندر اشباع(تحت خلا) 80 4
3-3- آزمون خواص فيزيکي
3-3-1- آزمايش ثبات ابعادي
به منظور بررسي درصد افزايش واکشيدگي ضخامت و درصد افزايش وزن نمونههاي تيمار شده با روغن بعد از 2 و 24 ساعت غوطهوري در آب، ، نمونهها به مدت 24 ساعت درون آون خشک و سپس ابعاد و وزن آنها به وسيله کوليس و ترازوي ديجيتال اندازهگيري و درون بشر قرار داده شدند و به آنها آب اضافه شد تا جايي که نمونهها در آب غوطهور شوند و براي جلوگيري از شناور شدن وزنهاي روي آن قرار داده شد.
درصد جذب آب نمونهها بر اساس فرمول 3-2 محاسبه ميشود:

WPG= (W_2- W_1)/W_1 ×100
رابطه ‏3-2:محاسبه درصد جذب آب نمونه ها
WPG: درصد جذب آب
W1: وزن قبل غوطهوري در آب و W2: وزن بعد از غوطهوري در آب
و درصد تغييرات واکشيدگي ضخامت بر اساس رابطه زير محاسبه شد:

T = (T_(2 )- T_1)/T_1 ×100
رابطه ‏3-3 درصد تغييرات واکشيدگي ضخامت
T: درصد افزايش ضخامت
T1: ضخامت قبل از غوطهوري در آب
:T2ضخامت بعد از غوطهوري در آب
3-4- آزمونهاي مکانيکي
آزمون مکانيکي بعد از متعادل سازي نمونهها انجام پذيرفت.تست مقاومت به خمش با استفاده از دستگاه تست مکانيکي Schenck Trebelساخت آلمان، موجود در آزمايشگاه دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي گرگان و آزمون مقامت به ضربه با استفاده از دستگاه Izod Impact Tester ساخت آلمان، موجود در پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج انجام گرفته است.

3-4-1- آزمون مقاومت به خمش
براي تعيين مقاومت خمشي از استاندارد ASTM 1037 پيروي شد. ابعاد نمونه استاندارد در اين آزمون 3*50*120 ميليمتر و طول دهانه 100 ميليمتر است و بار در وسط دهانه اعمال ميشود.

داده مربوط به بار حداکثر استخراج و با استفاده از رابطه مقاومت خمشي محاسبه شد:
MOR = ( 3P_(U L))/(2bh^2 )
رابطه ‏3-4: محاسبه مقاومت خمشي
که در آن
MOR: مدول گسيختگي : b عرض نمونه(ميلي متر)
Pu: بار حداکثر(نيوتون) h: ارتفاع نمونه(ميليمتر)
L: طول دهانه(ميليمتر)
و با مشاهدات منحني بار و تغيير مکان در ناحيه الاستيک و با استفاده از رابطه ‏3-5: محاسبه مدول الاستيسيته خمشي مدول الاستيسيته خمشي محاسبه شد.

MOE = (P_pl.l^3)/(4?.?b.h^2 )
رابطه ‏3-5: محاسبه مدول الاستيسيته خمشي
Ppl: نيرو(نيوتون)
L: طول نمونه(ميليمتر)
b: پهناي نمونه(ميليمتر)
h: ضخامت نمونه(ميليمتر)
3-4-2- آزمون مقاومت به ضربه
براي تعيين مقاومت به ضربه، نمونههايي به ابعاد 3*10*70 ميلي متر به طور عمودي و در نتيجه اعمال ضربه به وسيله يک آونگ چکشي واقع در آزمايشگاه پرديس کشاورزي منابع طبيعي کرج مورد آزمون قرار گرفتند
در نتيجه برخورد چکش با نمونه، عقربه ديجيتال عددي را نشان داد اين عدد ميزان مقاومت به ضربه را به صورت کار انجام شده در واحد ژول بيان ميکند.قابل ذکر است که اين آزمون صرفا جهت مقايسه مقاومت نمونهها در برابر ضربه انجام پذيرفت

3-5- طرح آماري
براي اين تحقيق از آزمون فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي استفاده شد. تجزيه واريانس دادهها در قالب طرحهاي چند عاملي به صورت اثرات فاکتورهاي ثابت آناليز شد و به وسيله نرمافزار Spss انجام پذيرفت.
فصل چهارم
نتايج

نتايج
4-1- بررسي درصد افزايش وزن نمونههاي آزموني
نتايج ميانگين درصد افزايش وزن نمونههاي آزموني طي 8 تيمار انجام شده در جدول 4-1 آورده شده است.
جدول 4-1: درصد افزايش وزن نمونههاي آزموني
تيمارميانگين درصد افزايش وزن انحراف معيارضريب تغييرات145/1231/46/34245/2733/84/30369/2714/55/18452/4515/91/20557/4350/85/19668/5704/111/19722/5946/45/7863/8357/138/16
بر اساس جدول 4-1 نمونههاي تيمار شده تحت خلا به علت وجود فشار منفي،ميزان روغن بيشتري جذب کرده و همچنين نتايج گوياي تاثير گذار بودن اثر افزايش دما و زمان تيمار بر اين موضوع بوده است. در شکل 4-1 درصد افزايش وزن نمونههاي آزموني در تيمارهاي انجام شده مشخص شده است.
شکل 4-1: درصد افزايش وزن نمونههاي آزموني تيمارهاي انجام شده
4-2-اثر روش تيمار بر ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي نمونههاي آزموني
نتايج ميانگين خواص بررسي شده نمونههاي آزموني در جدول 4-2 آورده شده است.


پاسخی بگذارید