از آنجاکه هدف اصلي از انجام پژوهش حاضربررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي با حق الزحمه خدمات حسابرسي است ؛ مي توان گفت که اين پژوهش از نظر هدف در حيطه پژوهش هاي توسعه اي قرار مي گيرد. بر اساس ماهيت وروش تحقيق مي توان گفت که پژوهش علمي به پنج گروه تاريخي؛ توصيفي ؛ همبستگي تجربي و علي ؛ تقسيم مي شود.در پژوهش همبستگي محقق؛ با استفاده از ضريب همبستگي ؛ به دنبال کشف يا تعيين رابطه بين متغير هاي مختلف مي باشد. هدف پژوهش به شيوه همبستگي مطالعه حدود وتغييرات يک يا چند متغيير با توجه به تغييرات يک يا چندمتغير ديگر است ( دلاور، 1377،68)1
در اين پژوهش از روش مطالعه کتابخانه اي؛ بررسي متون واسناد کاوي استفاده شده است . هدف از بکارگيري اين روش ها بررسي رابطه همبستگي بين چند متغير مستقل و يک متغير وابسته مي باشد. که از اين جهت مي توان پژوهش حاضر را بر اساس ماهيت وروش تحقيق در زمره پژوهش هاي همبستگي تلقي کرد .

9-جامعه آماري
جامعه بزرگترين مجموعه از موجودات است که که در يک زمان معين مطلوب ما قرار مي گيرد . مقدار متغيري را براي هر يک از عناصر جامعه اندازه گيري کنيم؛ جامعه مقادير آن متغير را بوجود آورده ايم؛ از اين رو مي توان جامعه مقاديرمتغير را چنين تعريف کرد” جامعه مقادير، بزرگترين مجموعه از مقادير قابل اکتساب متغيرهاي تصادفي است که در يک زمان معين مطلوب ما قرار مي گيرد”. محدوده وفضاي مطلوب ما جامعه هاي آماري را معين ومشخص مي کند؛ بنابراين تعريف جامعه آماري عبارت است از:” تعدادي از عناصر مطلوب ومورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند”.( آذر ومؤمني، 1382 ،5)2.
جامعه آماري به عنوان همه عناصري تعريف مي شود که داراي يک يا چند ويژگي مشترک باشند وامکان دارد براي مطالعه انتخاب شوند. عنصر؛ چيز يا فردي است که عمل اندازه گيري در مورد آن انجام مي شود وجامعه همه ي عناصررا که با مسأله پژوهش ارتباط و مناسبت داشته باشد در بر مي گيرد. (قادري وسيف نراقي ،1373،71)3 .
جامعه آماري اين پژوهش از نظرقلمرو مکاني شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر مي گيرد و با توجه به مقطعي بودن پژوهش ؛ سال85؛ 86 و87 به عنوان قلمرو زماني مدنظر مي باشد.
10-روش تحقيق :
اين پژوهش از نظر هدف توسعه اي ، واز نظر ماهيت وروش از نوع همبستگي است . براي جمع آوري مطالب مربوط به ادبيات موضوع از روش کتابخانه اي واسناد کاوي با مطالعه کتاب ها ، مجلات ومقالات وپايان نامه ها ي فارسي وانگليسي ، گزارشات بورس اوراق بهادار وسايت هاي کامپيوتري استفاده مي شود. براي گرد آوري اطلاعات وداده ها ي پژوهش نيز از صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال85؛ 86؛ 87 استفاده شده است .
با توجه به جامعه آماري اين پژوهش که شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران درسا ل 85؛ 86؛ 87 مي باشد، حجم نمونه پس از انجام مطالعه اوليه وبا استفاده از روشهاي آماري مناسب محاسبه مي شود. سپس با گردآوري داده هاي اوليه ، اين داده ها از طريق روش هاي آماري توصيفي وآما راستنباطي وبا استفاده از نرم افزار EXCEL , SPSS تجزيه وتحليل مي گردد .

11-مدل پژوهش
lnFee=+lnAss.Rev+Rec.Ass+Roa +Deb
+ Year+ Nexe +S.Govern+ S.Owner
= لگاريتم حق الزحمه حسابرسي ومتغير وابسته مي باشد Ln fee (1
= لگاريتم متوسط مجموع دارايي ها و درآمدهاي عملياتي مي باشد ومتغير مستقل Ln Ass.Rev) 2
عمومي است.
= نسبت مجموع حسابهاي دريافتني به جمع دارايي ها ؛ متغير مستقل عمومي است. Rec.Ass (3
= نسبت سود قبل از كسر بهره وماليات به مجموع دارايي ها ، متغير عمومي مستقل است. Roa (4
= نسبت كل بدهي به جمع دارايي ، متغير مستقل وشاخص هزينه نمايندگي مي باشد. Deb (5
= پايان سال مالي ومتغير مستقل عمومي است Year(6
7) Nexe = نسبت اعضاي غير موظف هيئت مديره به كل، متغير مستقل وشاخص هزينه نمايندگي است.

= در صد سهم نهاد هاي دولتي متغير مستقل و شاخص هزينه نمايندگي است.S.Govern (8
= درصد سهم اولين سهامدار عمده ، متغير مستقل و شاخص هزينه نمايندگي است .S.Owner 9)
پس از آزمون فرضيات پژوهش ؛ اين مدل به صورت يک مدل نهايي که متشکل از متغير هاي معني دار خواهد بود ؛ ارائه مي گردد. براي ارائه مدل از شيوه مرسوم مطالعات در قيمت گذاري خدمات حسابرسي استفاده شده است. بر اساس اين شيوه براي بررسي اثر عوامل متعدد بر حق الزحمه خدمات حسابرسي که در پژوهش حاضر اين عوامل به شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي مي باشند؛ يک مدل رگرسيون چند متغيره تدوين مي گردد. در اين پژوهش با بکارگيري چنين شيوه اي؛ متغير وابسته حق الزحمه خدمات حسابرسي ومتغيرهاي مستقل هزينه هاي نمايندگي مي باشند که در قالب مدل رگرسيون چند متغيره ارايه گرديده است.

12- متغيرپژوهش
1-12 متغير وابسته :
حق الزحمه خدمات حسابرسي ؛ معرف رضايتمندي نسبي ويکي از عوامل اثر گذار بر قدرت حرفه اي حسابرسي براي ارائه خدمات حسابرسي است(رجبي 1384،48)1. بدين واسطه کشف عوامل اثر گذار بر اين متغيرها ويافتن راهکاري براي پيش بيني حق الزحمه خدمات حسابرسي وهمچنين استفاده از عوامل مذکور براي قيمت گذاري خدمات حسابرسي از اهميت ويژه اي برخوردار است. بعلاوه حق الزحمه خدمات حسابرسي مي تواند؛ شاخصي از تلاش هايي باشد که حسابرس در قالب ساعات کار حسابرسي در هر قرار داد؛ براي اظهار نظر حرفه اي خود صورت مي دهد. حجم کار حسابرسي ويا همان تلاش حسابرس براي اظهار نظر حرفه اي خود؛ بستگي به عوامل مختلفي دارد که از جمله اين عوامل مي توان به صنعت مورد فعاليت ؛ بزرگي يا کوچکي ؛ ميزان گردش کار شرکت و …. اشاره کرد
براساس مطالعات صورت گرفته ؛ عوامل اثر گذاربر تلاش هاي حسابرس را مي توان در سه حوزه ريسک ؛ حجم و پيچيدگي هاي عمليات واحد مورد رسيدگي طبقه بندي کرد. بر اين اساس انتظار مي رود
حق الزحمه حسابرسي با افزايش 3 عامل ريسک ؛حجم وپيچيدگي هاي عمليات واحد مورد رسيدگي رابطه مستقيم داشته باشد وهمگام با آنها افزايش يابد.
در پژوهش حاضر حق الزحمه خدمات حسابرسي شرکت هاي انتخاب شده در نمونه به عنوان متغير وابسته استخراج شده است وعوامل مؤثر بر اين متغير؛ به منظور کسب مدلي کاربردي ؛ در قالب شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي که معرف3 عامل ريسک؛ حجم وپيچيدگي عمليات واحد موردرسيدگي مي باشند؛
در نظر گرفته شده است. بر اساس پژوهش هاي پيشين ؛ براي بکار گيري حق الزحمه خدمات حسابرسي در مدل قيمت گذاري خدمات حسابرسي ؛ از لگاريتم طبيعي اين متغير براي تعديل نوسانات حق الزحمه خدمات حسابرسي استفاده شده است .
بعلاوه از ميان روشهاي گوناگون ؛ جهت تعديل نوسانات مذکور؛ لگاريتم طبيعي بواسطه محدود کردن تغييرات متغير در گستره اي محدود تقريباً معادل 4 واحد تفاوت ميان حداقل وحد اکثر خروجي متغير؛ براي همخواني با سابرمتغيرهاي مورد مطالعه ازکارايي بيشتري برخوردار مي باشد. در اين پژوهش نيز لگاريتم طبيعي حق الزحمه حسابرسي که از صورت هاي مالي وياد داشت هاي پيوست آن بدست مي آيد؛ بعنوان متغيروابسته مدل رگرسيون در نظر گرفته شده است .

2-12 متغيرهاي مستقل
هزينه هاي نمايندگي بعنوان نشانه اي از وجود رابطه نمايندگي ميان کارگزار وکارگمار در يک بنگاه اقتصادي مي تواند حائز اهميت باشد بدين واسطه در اين پژوهش نيز سعي مي گردد تا بکارگري عواملي که در مطالعات پيشين ومتون نظري حسابرسي به عنوان شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي معرفي شده اند؛ به بررسي اثر گذاري هزينه هاي نمايندگي بر حق الزحمه خدمات حسابرسي پرداخته شود. به علاوه همانطور که در عمده پژوهش هاي گذشته متغير هاي مستقل در قالب يکي از 3 عامل ريسک ؛ حجم و پيچيدگي عمليات واحد مورد رسيدگي بر کار حسابرسي اثر گذار بوده اند؛ در پژوهش حاضر هم انتظار مي رود متغير هاي که بعنوان شاخص هزينه هاي نمايندگي بکار بسته مي شوند بر حق الزحمه خدمات حسابرسي اثر گذارباشند. شاخص هايي که در اين پژوهش بعنوان هزينه هاي نمايندگي بکار گرفته مي شوند عبارتند از : نسبت کل بدهي به مجموع دارايي ها ؛ نسبت اعضاي غير موظف هيئت مديره به کل ؛ در صد سهم اولين سهامدار عمده ؛ در صد سهم نهاد هاي دولتي واحد مورد رسيدگي .
علاوه بر اين شاخص ها عوامل ديگري نيز به عنوان عواملي که انتظار مي رود بر حق الزحمه خدمات حسابرسي اثر گذار باشند بعنوان متغير هاي اوليه بکار گرفته مي شوند تادر صورت امکان بتوان از مدل بدست آمده براي قيمت گذاري وپيش بيني حق الزحمه خدمات حسابرسي استفاده نمود. اين عوامل عبارتند از: متوسط مجموع دارايي ها و درآمدهاي عملياتي ؛ نسبت مجموع حسابهاي دريافتني به مجموع دارايي ها؛ نسبت سود قبل از کسر بهره وماليات به مجموع دارايي ها؛ پايان سال مالي.
در ادامه ابتدا نحوه بکارگيري وشيوه محاسبه هر يک ازمتغيرهاي اوليه تشريح مي شود سپس شاخص هاي هزينه هاي نمايندگي بعنوان متغيرهاي اصلي پژوهش ارائه مي گردد.

13-شيوه نمونه گيري وحجم نمونه
نمونه عبارت است از تعدادي از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته؛ معرف جامعه بوده واز تجانس وهمگني با افراد جامعه برخوردار باشند. همچنين نمونه گيري عبارت است ازمجموعه اقداماتي که براي انتخاب تعدادي از افراد جامعه به نحوي که معرف آنها باشند؛ انجام مي پذيرد( حافظ نيا، 1382،10)1 .
در بررسي هاي آماري که به روش نمونه گيري انجام مي شوند ؛ نمونه بايد به اندازه کافي بزرگ انتخاب شود. چون اگر نمونه بيش از حد کوچک باشدتعميم آنچه که در نمونه مشاهده شده به جامعه دچار اشکال خواهد بود واگر بيش از حد بزرگ باشد صرفه جوئي لازم در وقت وتلاش پژوهشگروهزينه هاي پژوهش به عمل نخواهد آمد.
عوامل مؤثر در حجم نمونه عبارتند از : ميزان پراکندگي صفت مورد مطالعه در عناصر جامعه آماري (2?)؛ فاصله اطمينان مورد نظر
بطور مثال جهت تعيين حجم نمونه يک مطالعه مقدماتي در مورد 30 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارانجام شد وبا کسب اطلاعات مورد نياز براي برآورد وواريانس نمونه اوليه درسطح اطمينان95 درصد، حجم نمونه بايد از طريق رابطه( 1-3) تعيين گردد. (آذرومؤمني ،1385، 72)1
رابطه (1-3 فرمول محاسبه تعداد نمونه)
که درآن:
d: خطاي مطلق است که برابر 1/0 در نظر گرفته مي‌شود.
p: نسبت برابر 0/5 در نظر گرفته مي‌شود تا اندازه‌ي نمونه‌ي ماکسيمُم به‌دست آيد.
q=1-p: که در اين‌جا برابر 0/5 است.
: صدک توزيع نرمال استاندارد که در اين‌جا برابر 1/96 است، يعني صدک نود و پنجم از توزيع نرمال استاندارد.
بنابراين حجم نمونه براي 95 درصد اطمينان براي سه سال به شرح (جدول 1-3) است.
سالتعداد جامعه آماريتعداد نمونه آماريخطاي نسبياول417791/0دوم415791/0سوم335761/0
با توجه به اينكه توزيع پارامترهاي اندازه گيري به صورت همگني در جامعه آماري بوده است و ايده خاصي براي ساختار جامعه در نظر گرفته نشده از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است اين روش علاوه بر اجراي ساده آن از دقت قابل قبولي نيز برخوردار بوده است.
14-روش جمع آوري اطلاعات :
روش هاي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش رابطور کلي مي توان به دو دسته کتابخانه اي واسناد کاوي (صورت هاي مالي شرکت هاي انتخاب شده) تقسيم نمود؛ درخصوص جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع وپيشينه پژوهش از روش کتابخانه اي ودر خصوص جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش اسناد کاوي( صورت هاي مالي شرکت هاي انتخاب شده) استفاده شده است.

15- ابزار جمع آوري اطلاعات :
جهت گرد آوري داده هاي مورد نياز پژوهش حاضر از روش اسناد کاوي (صورت هاي مالي شرکت هاي انتخاب شده) استفاده شده است . با استفاده از داده هاي بدست آمده؛ فرضيه هاي پژوهش مورد ارزيابي وآزمون قرار خواهند گرفت.

16-روش هاي آماري مورد استفاده :
در اين پژوهش از روش هاي آماري موجود درامار توصيفي (جداول توزيع فراواني ؛ ميانگين؛ انحراف معيار وواريانس) وآمار استنباطي( آزمون همبستگي ؛ آزمون t و آزمون Fفيشر؛ آزمون کولموگوروف -اسميرنوف?؛آزمون دوربين واتسون?؛ آزمون همساني واريا نس)؛ … براي خلاصه وتجزيه وتحليل داده هاي پژوهش استفاده مي گردد. نرم افزارهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش شامل EXCEL وSPSSمي باشد.
1-16 آزمون همبستگي :
تحليل همبستگي ابزاري آماري براي تعيين نوع ودرجه رابطه يک متغيرکمي با متغير کمي ديگر است.ضريب همبستگي يکي از معيارهاي مورد استفاده درتعيين همبستگي دو متغير مي باشد. ضريب همبستگي شدت رابطه وهمچنين نوع رابطه ( مستقيم يا معکوس) رانشان مي دهد. اين ضريب بين 1 و1- است ودر صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر مي باشد.
ضريب همبستگي پيرسون (r) با استفاده ازرابطه (2-3) محاسبه مي گردد .
اين ضريب همبستگي روشي پارامتري است وبراي داده هايي با توزيع نرما ل يا تعداد داده هاي زياد استفاده مي شود.
ضريب همبستگي اسپيرمن : در صورتي که تعداد داده ها کم وفرض نرمال بودن آنها معقول نباشد از ضريب همبستگي ديگري استفاده مي شودکه مبتني بر مقادير اصلي نبوده وبر اساس رتبه داده محاسبه مي شود.چون در اين تحقيق برخي از متغير ها کيفي مي باشند لذا بايد براي آنها مقدار تعريف گرددبطور مثال براي متغير پايان سال مالي درصورتيکه پايان سال مالي شرکت منطبق بر سال شمسي باشد مقدار صفر در نظر گرفته مي شود ودر غيراينصورت مقدار يک به آن داده مي شود .لذا براي کمي کردن تغير هاي کيفي از ضريب همبستگي اسپرمن استفاده مي شود .
از رابطه (3-3) محاسبه مي شود.

در اين رابطه تعداد داده ها ومجموع مجذورات تفاوت رتبه هاي دومتغير مي باشد.
مفهوم معني داري در همبستگي :
مفهوم معني داري در همبستگي اين است که آيا همبستگي به دست آمده بين دو متغير رامي توان شانسي وتصادفي دانست يا واقعاً نشان مي دهد بين دو متغير همبستگي وجود دارد. معني داري آزمون همبستگي به شدت تحت تاثير حجم نمونه است . ومعمولاًدر آزمون هاي همبستگي سطح معني داري 05/0 فرض مي کنند.

2-16 آزمون t :
از آزمون t به منظوربررسي معني دار بودن بتا هاي محاسبه شده وضرايب همبستگي ورگرسيون استفاده شده است .بر اساس آزمون t چنانچه سطح معني داري بدست آمده کمتر از 05/0 باشد؛ در اين صورت مقادير محاسبه شده از لحاظ آماري در سطح اطمينان 95 درصد معني دار هستند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-16 آزمونF فيشر :
معمولاً از آزمون t زماني استفاده مي شود که تنها دو متغير مورد بررسي قرار مي گيرد؛ بر اين اساس زماني که اثر گذاري چند متغيرمورد بررسي قرار مي گيرد ؛ ديگر نمي توان از آزمون t استفاده نمودو براي آزمون معني دار بودن کل مدل که داراي چند متغير است؛ بايستي از آزمون F فيشر استفاده نمود. بر پايه آزمون F فيشر؛ چنانچه سطح معني داري محاسبه شده کمتر از 05/0 باشد، در اين صورت نتايج بدست آمده از لحاظ آماري در سطح اطمينان 95% معني دار خواهد بود.

4-16 آزمون همساني واريانس:
از اين آزمون جهت بررسي فرض همساني واريانس جملات خطا ومتغير وابسته در مدل هاي رگرسيون استفاده مي شود.

فرضيه آماري تعريف شده در اين آزمون به شرح زير است :
همساني واريانس :
نا همساني واريانس :
چنانچه سطح معني داري بدست آمده در اين آزمون کمتر از 05/0 نباشد در اين صورت رد نخواهد شد ودر نتيجه در سطح اطمينان 95/0 درصد فرض همساني واريانس در مورد مدل هاي رگرسيون صادق خواهد بود .

5-16 آزمون کولموگروف – اسميرنوف)
آزمون کولموگروف – اسميرنوف نوع توزيع متغير ها را مشخص مي کندوبراي بررسي نرمال بودن توزيع متغير ها مي توان از ان استفاده نمود، فرضيه آماري مربوط به آزمون کولموگروف – اسميرنوف به شرح زير است .
توزيع داده ها نرمال است :
توزيع داده ها نرمال نيست :


پاسخی بگذارید