گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کممدير تا چه اندازه به حفظ وضع موجود تاکيد دارد؟660/201320/40660/20443/13227/6مدير تا چه اندازه در سازمان به ثبات تاکيد دارد ؟772/231432/43557/16443/13113/3مدير تا چه اندازه به حفظ وضع موجود و ثبات سازمان توجه دارند نه رشد ؟660/201320/40887/26330/10113/3
نتايج جدول گوياي آن است که 40 درصد از پاسخگويان اظهار داشته اند که مدير تاکيد زيادي بر حفظ وضع موجود دارد. 20 درصد از آنها نيز ميزان آن را در حد خيلي زياد اظهار داشته اند . و 20 درصد ديگر پاسخگويان ميزان آن را در حد متوسط عنوان کرده اند
مضاف بر اين ، به رغم 3/43 درصد از پاسخگويان ، مدير سازمان تا اندازه زيادي به ثبات تاکيد دارد نه به رشد 3/23 درصد از آنها ميزان توجه و تاکيد مدير به ثبات در حد خيلي زيادي عنوان کرده اند و نه به رشد سازمان همچنين به ميزان تاکيد مدير بر ثبات از نظر 20 درصد از پاسخگويان در حد متوسط بوده اند .
2-3-4- نتايج و يافته هاي توصيفي حاصل از سنجش و بررسي گويه هاي مربوط به شاخصهاي هفت گانه مهارتهاي ICDL
متغير فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز همانند متغير فرهنگ سازماني از هفت شاخص در قالب گويه هاي مرتبط تشکيل شده است . نتايجي که در اين قسمت بدانها اشاره خواهد شد، به شرح تفکيکي نتايج حاصل از سنجش و بررسي اين هفت شاخص در قالب گويه هاي مربوطه اختصاص دارد .
1- توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص آشنايي با اصول و مفاهيم.
در اين پژوهش ، سنجش و بررسي شاخص آشنايي با اصول و مفاهيم از سه گويه استفاده شده است . نتايجي که در قالب جدول زير آمده ، نمايشي از سنجش و بررسي اين گويه ها نشان مي دهد .
جدول ( 4-11) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب آشنايي با مفاهيم و اصول

گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کم- تا چه اندازه مي توانيد نرم افزارهاي مختلف را به روي يک سيستم بندي نمائيد . 443/131320/401217/36113/3227/6- تا چه اندازه از عملکرد تخصصي هر يک از قطعات يک سيستم کامپيوتري اطلاع داريد.227/6660/201650/50660/20113/3تا چه اندازه با شبکه هاي کامپيوتري آشنايي داريد .227/6887/261103/33887/26227/6با استناد به نتايج جدول ، 40 درصد از پاسخگويان بر اين باور بوده اند که تا حد زيادي مي توانند نرم افزارهاي مختلف را به روي يک سيستم نصب نمايند . 7/36 درصد از آنها نصب برنامه هاي مختلف را بروي سيستم در حد متوسط داشته و 3/13 درصد از آنها نيز گفته اند که توانايي نصب نرم افزارهاي مختلف را به صورت خيلي زياد دارند.
همچنين ، نيمي ( 50 درصد ) از پاسخگويان اظهار داشته اند که اطلاع متوسطي از عملکرد تخصصي هر يک از قطعات يک سيستم کامپيوتري دارند . 20 درصد ازآنها نيز اطلاع خود از عملکرد تخصصي هر يک از قطعات يک سيستم کامپيوتري را به طور برابر در حد زياد و کم عنوان کرده اند .
3/33 درصد از پاسخگويان اذعان داشته اند که آشنايي متوسطي با شبکه هاي کامپيوتري دارند . 4/33 درصد از آنها نيز آشنايي زياد با شبکه کامپيوتري دارند و 4/33 درصد از آنها نيز اذعان داشته اند که ميزان آَشنايي آنها با شبکه هاي کامپيوتري کم و خيلي کم مي باشد .
2- توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص مديريت فايلها
در اين پژوهش ، سنجش و بررسي شاخص مديريت فايلها از سه گويه استفاده شده است . نتايجي که در قالب جدول زير آمده ، نمايشي از سنجش و بررسي اين گويه ها نشان مي دهد .
جدول ( 4-12) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب windows

گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کم- چه مقدار مي توانيد اعمال اصلي کار در ويندوز (cut – copy) را انجام دهيد.1103/33773/23773/23443/13227/6- تا چه اندازه با مديريت فايلها آشنايي داريد.443/13660/20887/26443/13887/26- تا چه اندازه مي توانيد تغييرات تخصصي ternet option (توانايي انجام تغييرات ) را انجام دهيد.557/16443/13773/33557/16990/30
همان طور که از نتايج جدول بر مي آيد، 3/33 درصد از پاسخگويان به ميزان خيلي زيادي قادرند اعمال کار در ويندوز را انجام دهند .
3/23 درصد از آنها نيز به طور برابر توانايي زياد و متوسطي در انجام اين کار دارند . توانايي انجام اعمال کار در ويندوز دربين 3/13 درصد از پاسخگويان در حد کم بوده است.
همچنين 7/26 درصد از پاسخگويان آشنايي متوسطي با مديريت فايلها داشته و 20 درصد از پاسخگويان نيز اظهار داشته اند که با مديريت فايلها آشنايي متوسطي دارند .
علاوه بر اين 3/33 درصد از پاسخگويان توانايي خيلي کمي در انجام تغييرات ternet option دارند . همچنين 3/23 درصد از پاسخگويان توانايي متوسطي در انجام تغييرات ternet option دارند . 7/16 درصد از آنها اظهار داشته اند که توانايي خيلي زيادي در اين امر دارند .
3- توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص واژه پردازها
در اين پژوهش، شاخص واژه پردازها، در قالب سه گويه مورد سنجش و بررسي قرار گرفته است . جدول زير نتايج حاصل از اين سنجش و بررسي را نشان مي دهد.
جدول ( 4-13) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب شاخص واژه پردازها

گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کم- در يک برنامه word تا چه ميزان قادر به انجام عمليات ويراستاري و اصلاح متون مي باشيد .660/20990/30773/23227/6660/20- تا چه ميزان قادر به وارد کردن يک عکس يا جدول در يک نمودار هستيد557/16557/16773/23443/13990/30- تا چه حد مي توانيد مديريت فايلهاي word را انجام دهيد.660/20887/26660/20443/13660/20نتايج جدول نشانگر آن است که نيمي از پاسخ گويان گفته اند که به ميزان زيادي توانايي انجام عمليات ويراستاري و اصلاح متون در برنامه ورد را دارند . 3/23 درصد از آنها ميزان توانايي خود را در حد متوسط دانسته و 20 درصد از آنها به ميزان خيلي کمي توانايي انجام عمليات ويراستاري و اصلاح متون در برنامه ورد را دارند.
همچنين 30 درصد از پاسخگويان گفته اند که به ميزان خيلي کمي توانايي وارد کردن يک عکس يا جدول در نمودار را دارند و همچنين 3/23 درصد از آنها ميزان توانايي خود در وارد کردن يک عکس يا جدول در نمودار را در حد متوسط دانسته اند.
علاوه بر آن 7/46 درصد از پاسخگويان گفته اند که به ميزان زيادي توانايي انجام مديريت فايلها را دارند . 20 درصد از آنها به طور برابر توانايي متوسط و خيلي کم در انجام مديريت فايلهاي ورد اشاره کرده اند.
4- توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص صفحه گسترده
شاخص اكسل نيز به مانند ساير شاخصها از طريق سه گويه مورد سنجش و بررسي قرار گرفته است. جدولي که در زير آمده مويد نتايج حاصل از سنجش و بررسي اين شاخص در قالب گويه هاي مربوط مي باشد .
جدول ( 4-14) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب شاخص صفحه گسترده ها
گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کم- تا چه اندازه مي توانيد حالت غايي يک سلول را در برنامه Excel استفاده نمائيد.557/16773/23443/13660/20887/26- تا چه اندازه مي توانيد از چهار عمل اصلي (ضرب ، جمع ، تقسيم و تفريق) در سلولهاي Excel استفاده نمائيد.773/23660/20773/23557/16557/26تا چه ميزان از برنامه Excel جهت انجام امور روز مره به صورت کاربردي استفاده مي نمائيد.557/16443/13990/30660/20660/20
نتايج جدول گوياي آن است که 7/26 درصد از پاسخگويان اذعان داشته اند که به ميزان خيلي کمي توانايي استفاده از حالت غايي يک سلول در برنامه اكسل را دارند. 3/23 درصد از آنها نيز ميزان توانايي خود در استفاده از حالت غايي يک سلول در برنامه اكسل را در حد زياد و 20 درصد نيز در حد کم عنوان کرده اند .
همچنين 3/23 درصد از پاسخگويان بطور برابر اظهار داشته اند که به ميزان خيلي زياد و متوسطي توانايي استناد از چهار عمل اصلي رياضي در سلولهاي اكسل را دارند. 20 درصد از آنها نيز توانايي زيادي در استفاده از چهار عمل اصلي رياضي در سلولهاي اكسل دارند.
افزون بر اين 30 درصد از پاسخگويان اظهار داشته اند که به ميزان متوسطي توانايي استفاده از برنامه اكسل جهت انجام امور روز مره به صورت کاربردي دارند. 20 درصد از آنها بطور برابر توانايي خيلي کم و کم براي اين کار برخوردارند. 7/16 درصد از آنها نيز توانايي خيلي زيادي در استفاده از برنامه اكسل جهت انجام امور روزمره به صورت کاربردي دارند.
5- توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص بانکهاي اطلاعاتي
در اين پژوهش ، جهت بررسي شاخص بانکهاي اطلاعاتي از سه گويه استفاده شده است که جدول زير نتايج حاصل از سنجش و بررسي اين شاخص در قالب گويه هاي مرتبط را به نمايش مي گذارد .
جدول ( 4-15) توزيع نسبي پاسخ گويان بر حسب بانکهاي اطلاعاتي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کم- تا چه اندازه با نرم افزار spss آشنايي داريد.443/13227/6660/20887/261103/33- تا چه اندازه از پايگاههاي اطلاعاتي براي انجام فعاليتهاي روزانه استفاده مي کنيد.330/10773/23660/20887/26660/20- تا چه اندازه با شيوه طراحي بانکهاي اطلاعاتي آشنايي داريد . 113/3887/261217/36443/13660/20با استناد به نتايج فوق 3/33 درصد از پاسخگويان آشنايي خيلي کمي با نرم افزار spss دارند. 7/26 درصد از آنها نيز آشنايي کمي با نرم افزار spss داشته و ميزان آَشنايي با نرم افزار spss در بين 20 درصد از پاسخگويان در حد متوسط بوده است.
همچنين 7/26 درصد از پاسخگويان گفته اند که به ميزان کمي از پايگاههاي اطلاعاتي براي انجام فعاليتهاي روزانه استفاده مي کنند. 3/23 درصد از آنها ميزان استفاده خود از پايگاههاي اطلاعاتي براي انجام فعاليتهاي روزانه را در حد زياد دانسته و 20 درصد از آنها نيز به نسبتهاي برابر به استفاده خيلي کم و متوسط خود از اين پايگاهها براي انجام فعاليتهاي روزانه خود اشاره کرده اند .
افزون بر آن 7/36 درصد از پاسخگويان اذعان داشته اند که تا اندازه متوسطي با طراحي بانکهاي اطلاعات آشنايي دارند . 7/26 درصد از آنها نيز ميزان آشنايي خود را با اين شيوه را در حد زياد دانسته و 20 درصد از آنها نيز به آشنايي خيلي کم خود با شيوه طراحي بانکهاي اطلاعاتي اشاره کرده اند .
6- توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص ارائه مطلب
در اين پژوهش ، جهت شاخص براي ارائه مطلب از سه گويه استفاده شده است که جدول زير نتايج حاصل از سنجش و بررسي اين شاخص در قالب گويه هاي مرتبط را به نمايش مي گذارد .
جدول (4-16) توزيع نسي پاسخگويان بر حسب شاخص ارائه مطلب
گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کم- تا چه اندازه از power point در ارائه مطلب استفاده مي کنيد330/10887/26557/16557/16990/30- تا چه اندازه با شيوه هاي پردازش داده ها در محيطهاي مجازي آشنا هستيد 227/6660/20557/16773/231103/33- تا چه اندازه مي توانيد تصاوير و نمودار ها را در محيط هاي power point نمايش دهيد.660/20660/20773/23557/16660/20با استناد به نتايج جدول فوق ، 30 درصد از پاسخ گويان گفته اند که به ميزان خيلي کمي از پاورپوينت براي ارائه مطلب استفاده مي کنند. 7/26 درصد از آنها ميزان استفاده از پاورپوينت در ارائه مطلب را در حد زياد دانسته و 7/16 درصد از آنها نيز بطور برابر به استفاده کم و متوسط شان از پاورپوينت در ارائه مطلب اشاره کرده اند .
همچنين ، 30 درصد از پاسخگويان ميزان آَشنايي خود با شيوه هاي پردازش داده ها در محيطهاي مجازي را در حد خيلي کم دانسته و 7/26 درصد از آنها ميزان آن را در حد کم دانسته اند. همچنين ميزان آشناي پاسخگويان با شيوه هاي پردازش داده ها در محيط هاي مجازي ، از نظر 20 درصد از آنها در حد زياد اعلام شده است . افزون بر آن ، 23 درصد از پاسخگويان گفته اند که تا اندازه متوسطي مي توانند تصوير و نمودارها را در محيطهاي پاورپوينت نشان دهند. 20 درصد از آنها ميزان توانايي خود در نمايش تصوير و نمودارها در محيط پاورپوينت را در حدود خيلي کم، و خيلي زياد دانسته اند. همچنين 7/16 درصد ميزان آن را در حد کم عنوان کرده اند .
7- توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب پاسخ به گويه هاي شاخص اينترنت
در اين پژوهش ، جهت شاخص بررسي اينترنت ، از سه گويه استفاده شده است که جدول زير نتايج حاصل از سنجش و بررسي اين شاخص در قالب گويه هاي مرتبط را به نمايش مي گذارد .
جدول ( 4-17) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب اينترنت
گويه هاپاسخخيلي زيادزيادمتوسطکمخيلي کم- تا چه اندازه مي توانيد از موتورهاي جستجوگر وب استفاده نمائيد و سايت مورد نظر خود را پيدا کنيد.227/61103/33773/23227/6990/30- تا چه اندازه به ساختن Email در يکي از سايتها آشنايي داريد.330/10887/26773/23773/33557/16تا چه حد اطلاعات جديد ، بخشنامه هاي جديد را از طريق سايت ها دريافت و ارسال مي نمائيد330/10887/26443/13660/20990/30بر اساس نتايج بالا، 3/33 درصد از پاسخگويان اذعان داشته اند که به ميزان زيادي از موتورهاي جستجو گر استفاده مي کنند. 30 درصد از پاسخگويان گفته اند که استفاده خيلي کمي از موتورهاي جستجوگر مي کنند. 3/23 درصد از آنها نيز ميزان استفاده شان از موتورهاي جستجو گر را در حد متوسط دانسته اند .
همچنين ، 7/26 درصد از پاسخگويان بر اين باورند که به ميزان زيادي با ساخت ايميل در يکي از سايتها آشنايي دارند . 3/23 درصد از آنها نيز به طور برابر به آَشنايي متوسط و کم خود با ساخت ايميل در يکي از سايتها اشاره کرده اند .افزون بر اين ها 30 درصد از پاسخگويان گفته اند که براي دريافت و ارسال اطلاعات جديد، به ميزان خيلي کمي از سايت استفاده کنيد . 7/26 درصد از آنها نيز ميزان استفاده خود از سايت براي دريافت و ارسال اطلاعات جديد را در حد زياد دانسته و 20 درصد نيز ميزان استفاده از آن را در حد کم عنوان کرده اند .
4-4- تحليل داده ها
1-4-4- سوال اصلي پژوهش
آيا بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
براي آزمون رابطه بين فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز، ابتدا دو سوال تنظيم و سپس آزمون مورد نظر (آزمون همبستگي پيرسون) انجام گرفته است. سؤالهاي مطرح بدين شرح بوده اند:
سؤال اول: بين فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بين فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
نتيجه آزمون همبستگي پيرسون (450/0=r) درخصوص رابطه بين فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات نشان از آن داشت که از لحاظ آماري با اطمينان 95/0 درصد و سطح خطاي کمتر از 05/0 درصد رابطه آماري معني داري بين فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. از همين روي, مي توان گفت که دو متغير فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با يکديگر ارتباط داشته و در صورت بروز تغيير (افزايش يا کاهش) در يکي از اين دو متغير, شاهد تغيير (افزايش يا کاهش) در ديگر متغير خواهيم بود. بدين معني که موقعي که فرهنگ سازماني مساعدتر و مناسبتر باشد, ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين کارکنان سازمان بيشتر است. نتايج حاصل از آزمون رابطه بين فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات به همراه نمودار مربوطه در زير آمده است:
جدول (4-18 ): نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
سطح معني داري (P)درجه آزاديمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگيمقياس متغيرهامتغيرها05/0329450/0rپيرسونفاصله اي – فاصله ايفرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
نمودار (4-4)رابطه فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات و ارتباطات
نمودار بالا كه نشان از نحوه توزيع پراكندگي متغيرهاي فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد و به رابطه مستقيم و مثبت بين اين دو متغير اشاره دارد. بطوريكه با افزايش در مقادير متغير فرهنگ سازماني مقادير متغير فناوري اطلاعات وارتباطات نيز افزايش و در مقابل كاهش مقادير فرهنگ سازماني، با كاهش مقادير فناوري اطلاعات و ارتباطات مواجه مي باشد ، كه نشان از يك رابطه معنا دار مي باشد.
2-4-4- سؤالات فرعي پژوهش
1-2-4-4- سئوال اول: “ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران چگونه است؟”.
اولين سئوالي که در اين مطالعه مورد آزمون قرار گرفته, سئوال مربوط به چگونگي ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين کارکنان سازمان است. براي آزمون اين سئوال, که ازنوع سئوال توصيفي است, از آزمون خي دو يک طرفه يا تک متغيره استفاده شده است. چراکه تنها يک متغير ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح ترتيبي داريم که قصد آزمون ميزان بکارگيري آن در بين کارکنان ميباشد. براي اجراي اين آزمون, ابتدا دو سوال به شرح زير تنظيم و سپس آزمون اجرا شد:
سؤال اول: ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين کارکنان سازمان پايين است.
سؤال دوم: ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين کارکنان سازمان پايين نيست.
در ادامه اجراي آزمون خي دو تک متغيره نتايج جدول زير را بدست داد:
جدول (4-19 ). نتايج حاصل از آزمون سئوال چگونگي ميزان بکارگيري
فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين کارکنان سازمان
شرحفراواني مشاهدهشدهفراواني مورد انتظارباقيماندهخيلي کم476619-کم836617متوسط376629-زياد296637-خيلي زياد346632-کل330– 01/0 = P< 329 = d.f 333/14 = X2
همانطورکه در جدول ملاحظه ميگردد، با استناد به مقدار x2 (333/14) و همچنين نتايج جدول، تفاوت آماري معنيداري بين فراواني مورد انتظار و فراواني مشاهدهشده با اطمينان 99/0 درصد وجود دارد. از طرفي، مقايسه ارقام جدول نيز حاکي از آن است که ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات در بين بيشتر پاسخگويان در حد کم و خيلي کم است و در مقابل نسبتهاي کمتري از آنها آشنايي بالايي با فناوري اطلاعات دارند. از اين رو، ميتوان اذعان داشت که سؤال اول تحقيق که دلالت بر پايين بودن ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين کارکنان داشت، تأييد شده و در مقابل سؤال دوم تحقيق مبني بر پاييننبودن ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات در بين کارکنان رد ميشود.
نمودار زير توزيع پاسخگويان در گزينههاي طيف را بصورت شماتيک نشان ميدهد:
نمودار (4-5)ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان
بر اساس نتايج جدول 35/0 درصد خيلي زياد، 28/0 درصد زياد، 38/0 درصد متوسط، 85/0 درصد كم، 48/0 درصد خيلي كم از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان استفاده مي كنند.
2-2-4-4- سئوال دوم: “آيا بين هفت ويژگي فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارادرات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟”.
يکي از اهداف اصلي اين تحقيق, آزمون رابطه بين شاخصهاي هفتگانه فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است. نتايجي که در اين قسمت بدانها پرداخته خواهد شد, به آزمون اين روابط اختصاص دارند. درخصوص نوع آزمون بکاررفته نيز بايد گفت که آزمون همبستگي مورد استفاده در اين تحقيق, بدليل ماهيت فاصلهاي هر دو متغير مستقل (به همراه شاخصهاي متشکله) و وابسته، آزمون پارامتري همبستگي پيرسون ميباشد.
در زير به تفکيک شاخصها, به شرح نتايج حاصله پرداخته ميشود:
1- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نوآوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
براي آزمون رابطه بين نوآوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات, ابتدا دو سوال به شرح زير تنظيم و سپس آزمون همبستگي پيرسون اجرا گرديد:
سؤال اول: بين نوآوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بين نوآوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
در ادامه, نتيجه آزمون همبستگي (546/0=r) نشان از آن داشت که با اطمينان 99/0 و سطح خطاي کمتر از 01/0 بين نوآوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه مستقيم و مثبت و تقريباً قوي وجود دارد. بدين معني که کارکناني که از نوآوري بيشتري برخوردارند, در مقايسه با کارکنان با نوآوري کمتر, آشنايي بيشتري نسبت به فناوري اطلاعات و ارتباطات داشته و در نتيجه استفاده بيشتري از آنها ميکنند. جدول زير به همراه نموداري که در ادامه آمده, نشان از همين نتيجه دارد:
جدول ( 4-20): نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نوآوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
سطح معني داري (P)درجه آزاديمقدار

رابطهآماره آزموننوع همبستگيمقياس متغيرهامتغيرها01/0328546/0rپيرسونفاصله اي – فاصله اينوآوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
نمودار(4-6)رابطه نواوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري
نمودار بالا حاكي از آن است كه همزمان با افزايش در ميزان نوآوري وريسك پذيري كاركنان ، ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط كاركنان صورت صعودي و افزايشي به خود مي گيرد.
2- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
براي آزمون رابطه بين توجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات, ابتدا دو سؤال به شرح زير تنظيم شدند:
سؤال اول: بين توجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بين توجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
پس از طرح سوالهاي بالا, آزمون رابطه بين توجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام شد که براساس آن, هيچگونه رابطه آماري معني داري بين دو متغير توجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در هيچکدام از دو سطح خطاي کمتر از 01/0 و 05/0 وجود ندارد.
(080/0-=r). به عبارتي, اين دو متغير ارتباطي با يکديگر نداشته و تغيير در يکي, تغيير در ديگري را موجب نخواهد گرديد. جدول زير به همراه نمودار پراکندگي مربوطه, نشانگر همين نتيجه ميباشد:
جدول (4-21 ): نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
سطح معني داري (P)درجه آزاديمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگيمقياس متغيرهامتغيرها675/0328080/0-rپيرسونفاصله اي – فاصله ايتوجه به جزئيات و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
نمودار(4-7)رابطه بين توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات

پراكندگي مقادير و نحوه پاسخگويان در نمودار بالا ضمن دلالت به رابطه منفي ومعكوس بين دو متغير توجه به جزئيات و فناوري اطلاعات و ارتباطات نشان از عدم معني دار بودن اين رابطه مي باشد.
3- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجهمحوري و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات


پاسخی بگذارید