Plate XI, Figs. 3-4, 12; Plate XV, Fig. 4
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí Çíä æäå ÈÇ ÝÑã ÏÇíÑå Çí ÊÇ ÊÞÑíÈÇð ÏÇíÑå Çí¡ ÏÇÑÇí íä ÎæÑϐí åÇíí Èå ãæÇÒÇÊ ÍÇÔíå æÒí˜á ãí ÈÇÔÏ. æÒí˜á ÊæÓØ ÊÚÏÇÏ ÒíÇÏí ãíáå ãÇääÏ (baculae) ÈÓíÇÑ ÈÇÑí˜ æ ÈáäÏ ãÓÊÞíã æ ÇåÇð ÎãíÏå ÏÑ ÈÑ ÑÝÊå ãí ÔæÏ. ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒ Ôϐí ãÔÇåÏå äãí ÔæÏ.
ãáÇÍÙÇÊ: Çíä æäå ÏÑ ãØÇáÚÇÊ íÔíä äÙíÑ Eisenack et al. (1976, p. 135) ÊÍÊ ÚäæÇä Comasphaeridium willierae Cramer 1970 ãÚÑÝí ÔÏå ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå ÇÒ ÓÇÒäÏåÇí ÓíÇåæ æ ÓэÇåÇä åäå ÒǐÑÓ (ÞæíÏá Óíæ˜í¡ 1373) æ ÇÒ ÞÇÚÏå äåÔÊååÇí ÓíáæÑíä áåÓÊÇä (Masiak et al. 2003) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Eupoikilofusa Cramer, 1970
1970 Eupoikilofusa Cramer, p. 83.
Type species: Eupoikilofusa striatifera (Cramer) Cramer, 1970; by subsequent designation.
Eupoikilofusa striatifera (Cramer) Cramer, 1970
Plate XIV, Fig. 12
ÊæÕíÝ: æÒí˜á Ïæ˜í Ô˜á æ ÊæÎÇáí ÈÇ ÏíæÇÑå ʘ áÇíå¡ ÑæÔä æ äÇÒ˜ ˜å ÓØÍ Âä ÝÞØ ÏÇÑÇí ÎØæØí Èå ãæÒÇÊ ãÍæÑ Øæáí ãí ÈÇÔÏ. ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒ Ôϐí ãÔÇåÏå äãí ÔæÏ.
ãÞÇíÓå: ÊÝÇæÊ Èíä æäå ãИæÑ æ E. filifera ÈÑ ÇÓÇÓ ÊÚÏÇÏ æ æ펐í åÇí Úãæãí ÎØæØ Øæáí ãíÈÇÔÏ¡ Èå ØæÑí˜å ÏÑ æäå í E. striatifera ÊÚÏÇÏ ÎØæØ ÒíÇÏ æ äǁíæÓÊå ÇãÇ ÏÑ æäåí E. filifera ÊÚÏÇÏ 2 ÊÇ 5 ÎØ íæÓÊå Èå äÙÑ ãíÂíäÏ (Priewalder, 1987).
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå¡ Êǘäæä ÇÒ äåÔÊååÇí ÓíáæÑíä ÒíÑíä ŽæÏíä ÈáŽí˜ (Eisenack et al., 1976)¡ ÎáÇäÏæÑíä ÈÇáÇíí ˜È˜ ˜ÇäÇÏÇ (Achab, 1976)¡ ÇÑÏæíÓíä ÈÇáÇíí ÇíÓáäÏ¡ ˜ÇäÇÏÇ (Duffield & Legault, 1981)¡ ÎáÇäÏæÑíä ÈÇáÇíí ÈÑíÊÇäíÇ (Downie, 1984)¡ ÎáÇäÏæÑíä áíÈí (Hill et al., 1985)¡ ÓíáæÑíä (Ludlow) ÈÎÔ ãјÒí Âၠ(Priewalder, 1987)¡ ÎáÇäÏæÑíä ÈÇáÇíí ÇÓ˜ÇÊáäÏ (Molyneux et al. 2008)¡ ÓíáæÑíä ÂÑŽÇäÊíä (Inunciaga & Gutierrez, 2011)¡ ÓíáæÑíä íÔíä ÔãÇá ÇÏ (Le Hérissé et al. 2013) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Evittia Brito emend. Lister 1970
1967 Evittia Brito, p. 477.
1970 Evittia Brito emend. Lister, p. 66-67.
Type species: Evittia sommeri Brito, 1967; by original designation.
Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Hérissé, 1989
Plate I, Figs. 9, 13-14; Plate II, Figs. 2, 5-7, 12
ãáÇÍÙÇÊ: æÒí˜á ÔÈå ˜Ñæí ÊÇ ÊÞÑíÈÇð ãÑÈÚí ÈÇ 5 ÊÇ 6 ÚÏÏ ÒÇÆÏå ÈáäÏ¡ ãäÙã æ ÊæÎÇáí Ñæí ÓØÍ æÒí˜á ˜å ÒæÇÆÏ ÏÑ ÇäÊåÇ Èå äÏÑÊ ÓÇÏå ÈæÏå æ ãÚãæáÇð 2 ÔÇÎå (bifurcate) åÓÊäÏ. Çíä Ñæí ÓØÍ ÒæÇÆÏ ÈÇ ÎÇÑåÇí ÙÑíÝí æÔíÏå ÔÏå ˜å Çíä ÎÇÑåÇ ÏÑ ÓØÍ æÒí˜á ÏíÏå äãí ÔæäÏ. ÝÇÞÏ ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒ Ôϐí ãíÈÇÔÏ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÏÑ ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå ÇÒ ÇÝÞ åÇí ãÎÊáÝ íÇÝÊ ÔÏå¡ Êǘäæä ÇÒ ÈÑÔ Êí ÓÇÒäÏ äíæÑ (ÈÎÊíÇÑí ÝÑÏ¡ 1371)¡ ÓÇÒäÏ ÓíÇåæ æ ÓэÇåÇä ÏÑ åäå ÒǐÑÓ (ÞæíÏá Óíæ˜í¡ 1373)¡ äåÔÊå åÇí ÓÇÒäÏ ÔíѐÔÊ Èå Óä ÇÑÏæíÓíä ÔãÇá ÔåÑ ØÈÓ (Mehrjerdi, 2001)¡ ÑÓæÈÇÊ ÓíáæÑíä (lower Ludlow) ÓæÆÏ (Stricanne et al., 2004; 2006)¡ ÇÑÏæíÓíä Êјíå (Le Hérissé et al., 2007)¡ ÑÓæÈÇÊ ÇÑÏæíÓíä- ÓíáæÑíä ÌäæÈ ÇÓÊæäí (Delabroye et al., 2011) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Goniosphaeridium Eisenack emend. Turner, 1984
1969 Goniosphaeridium Eisenack, p. 256.
1984 Goniosphaeridium Eisenack emend. Turner, p. 111-112.
Type species: Goniosphaeridium polygonale (Eisenack) Eisenack, 1969; by original designation.
Goniosphaeridium iraneuse sp. nov.
Plate XVII, Figs. 6, 11
ÊæÕíÝ: æÒí˜á Óå æÌåí ÈÇ ÏíæÇÑå äÇÒ˜ ˜å ÇÒ åÑ æÔå Âä í˜ ÒÇÆÏå ÎÇÑÌ ÔÏå ÇÓÊ. Ñæí ÓØÍ æÒí˜á íä ÎæÑϐí ÏíÏå ãíÔæÏ. ÒæÇÆÏ hollow ÈæÏå æ Ñæí ÓØÍ ÂäåÇ æ æÒí˜á ÊÒÆíäÇÊí ÏÑ ÍÏ ÑÇäæáíÊ ÏíÏå ãí ÔæÏ.

Goniosphaeridium makrosphaericum Eisenack, 1970
Plate XIII, Fig. 9; Plate XVII, Fig. 2; Plate XVIII, Fig. 5, 7, 9
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ÊÞÑíÈÇð ˜Ñæí ˜å ÇÒ Âä 4 ÊÇ ÒÇÆÏå hollow ÎÇÑÌ ãí ÔæäÏ. Øæá ÒæÇÆÏ ÍÏÇÞá Óå ÈÑÇÈÑ ÞØÑ æÒí˜á ÇÓÊ. ÓØÍ æÒí˜á ÕÇÝ æ ÝÇÞÏ ÊÒÆíäÇÊ ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå ÈÑÇí Çæáíä ÈÇÑ ÏÑ ÑÓæÈÇ ÓíáæÑíä ÇÓÊæäí ÊæÓØ Eisenack (1970) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.

Goniosphaeridium sp.
Plate VIII, Fig. 5
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí ÈÇ ÏíæÇÑå ÖÎíã æ íä ÎæÑÏå ˜å ÇÒ ÓØÍ Âä ÍÏÇÞá 13 ÒÇÆÏå ÊæÎÇáí ÎÇÑÌ ÔÏå ÇäÏ. Çíä ÒæÇÆÏ ÏÑ ÈÎÔ ÏíÓÊÇá ÎæÏ ãäÔÚÈ æ äÏ ÔÇÎå ÔÏå ÇäÏ. ÓØÍ æÒí˜á ÝÇÞÏ ÊÒÆíäÇÊ ãí ÈÇÔÏ.

Genus Hoegklintia Dorning, 1981
1981 Hoegklintia Dorning, P. 192.
Type species: Hoegklintia visbyense Eisenack ex. Dorning, 1981; by subsequent designation.
Hoegklintia digitata (Eisenack) Dorning, 1981
Plate XII, Fig. 15
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ãÑÈÚí ÑÏ ÔÏå ÈÇ ÏíæÇÑå ÊÞÑíÈÇð äÇÒ˜ æ íä ÎæÑÏå ˜å ÇÒ åÇÑ æÔå Âä¡ 4 ÒÇÆÏå hollow ÎÇÑÌ ÔÏå ÇäÏ. Çíä ÒæÇÆÏ ÏÑ ÓØÍ ÏíÓÊÇá ÎæÏ ÍÇáÊ digitate ÏÇÑäÏ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå ÇÓÊ¡ ÇÒ ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (Dorning, 1981)¡ æäáæ˜ ÂÛÇÒíä ÈæÑäåáã (Smelror, 1990) æ åãäíä ÇÒ ÓíáæÑíä ÂÛÇÒíä ÚÑÈÓÊÇä ÓÚæÏí (Le Herisse et al., 2015) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Leiofusa Eisenack emend. Combaz, Lange and Pansart, 1967
1938 Leiofusa Eisenack, p. 28.
1967 Leiofusa Eisenack emend. Combaz, Lange and Pansart, p. 297.
Type species: Leiofusa fusiformis (Eisenack) Eisenack, 1938; by subsequent designation.
Leiofusa bispinosoides Brito and Santos 1965
Plate VI, Figs. 7, 13; Plate XIV, Fig. 2
ÊæÕíÝ: æÒí˜á Ïæ˜í Ô˜á ÈÇ Ô˜á ÊÞÑíÈÇð ãÍÏÈ æ ÑÏ ÔÏå ˜å ÏÇÑÇí 2 ÒÇÆÏå ÏÑ Ïæ ÞØÈ ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ ÏÇÑÇí ä昝åÇí ÊíÒ æ ÈÇÑí˜ ÈæÏå ˜å Øæá ÂäåÇ ÇÒ ÞØÑ æÒí˜á ÈíÔÊÑ ÇÓÊ. ÓØÍ æÒí˜á ˜ÇãáÇð ÕÇÝ ÈæÏå æ ÝÇÞÏ åѐæäå ÊÒÆíäí ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä æäå ÇÒ äÞÇØ ãÎÊáÝ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå ÇÓÊ ÇÒ ÓíáæÑíä ÂÛÇÒíä ÂÑŽÇäÊíä¡ ÍæÖå ÂäÏíäÇ (Inunciaga & Gutierrez, 2011) æ ÓíáæÑíä äÇÍíå ˜å ÏÇÛ (Ghavidel-Syooki, 2000) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Leiofusa estrecha Cramer, 1964
Plate XIV, Fig. 11
ÊæÕíÝ: Çíä æäå ÈÇ æÒí˜á Ïæ˜í Ô˜á æ Èå ÚäæÇä í˜í ÇÒ ÈÒѐÊÑíä ÝÑã åÇí Ïæ˜í Ô˜á ÔäÇÎÊå ãí ÔæÏ. ÏÇÑÇí Ïæ ÞØÈ äæ˜ ÊíÒ ÇÓÊ æ ÝÇÞÏ åѐæäå ÊÒÆíäí Ñæí æÒí˜á.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå ÇÓÊ. åãäíä ÇÒ ÓíáæÑíä ãÑÇ˜Ô (Snape, 1993)¡ ÓíáæÑíä ÇáÌÒÇíÑ (Jardine et al., 1974)¡ ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (Dorning, 1981)¡ ÓíáæÑíä ÓæÆÏ (Mullins et al., 2004)¡ Ïæäíä ÒíÑíä ÂãÑí˜Ç (Wicander, 1986) æ åãäíä ÇÒ ÓíáæÑíä ÂÛÇÒíä ÂÑŽÇäÊíä¡ ÍæÖå ÂäÏíäÇ (Inunciaga & Gutierrez, 2011) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Multiplicisphaeridium Staplin emend. Turner, 1984
1961 Multiplicisphaeridium Staplin, p. 410.
1984 Multiplicisphaeridium Staplin emend. Turner, p. 120.
Type species: Multiplicisphaeridium ramispinosum Staplin, 1961; by original designation.
Multiplicisphaeridium bifurcatum Staplin, Jansonius and Pocock 1965
Plate I, Fig. 5; Plate 5, Figs. 11-12
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí ÊÇ ÊÞÑíÈÇð ˜Ñæí æ ÊæÎÇáí ˜å ÓØÍ Âä ÕÇÝ æ äÇÒ˜ ÇÓÊ¡ ÍÏæÏ 11 ÊÇ 13 ÒÇÆÏå ÓÇÏå æ ÇäÚØÇÝ ÐíÑ æ ÊæÎÇáí ÏÇÑÏ. ÒæÇÆÏ ˜ÇãáÇð ÂÒÇÏÇäå ÏÑ ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ÈÎÔ ÏÇÎáí æÒí˜á åÓÊäÏ æ ÇäÊåÇí ÏíÓÊÇá ÂäåÇ Èå ÕæÑÊ bifurcate ãíÈÇÔÏ. ÝÇÞÏ ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒÔϐí ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÏÇÑÇí ÇäÊÔÇÑ ÌåÇäí æ ÇÑÒÔ íäå ÔäÇÓí ÓÇäÈíä ÊÇ ÇäÊåÇí åíÑäÇäÊíä ÇÓÊ (Molyneux et al., 1996)¡ ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ¡ ÇÒ ÇÑÏæíÓíä Óíä ÔíÓÊ åÇí ÑÇä (Ghavidel-Syooki, 2008) æ ÑÓæÈÇÊ ÇÑÏæíÓíä ÌäæÈ ÔÑÞ ÑÇä (ÞæíÏá Óíæ˜í æ ÍÓíä ÒÇÏå ãÞÏã¡ 1389)¡ äåÔÊå åÇí ÇÑÏæíÓíä ÈÎÔ ãјÒí ÇáÈÑÒ (Ghavidel-Syooki, 2000; 2006)¡ ÇÑÏæíÓíä Óíä ÔãÇá ÂÝÑíÞÇ (Vecoli, 1999) æ åãäíä ÇÒ äåÔÊååÇí ÇÑÏæíÓíä ˜ÔæÑ ÚÑÇÞ (Al-Ameri & Wicander, 2008) äíÒ ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Multiplicisphaeridium circumscriptum Le Herisse et al. 1995
Plate I, Fig. 1; Plate XVI, Fig. 1
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí ÊÇ ÈíÖæí Ô˜á ˜å ÓØÍ Âä ÕÇÝ ÈÇ ÏíæÇÑå äÓÈÊÇð ÖÎíã ÇÓÊ¡ ÈÇáÛ ÈÑ 20 ÒÇÆÏå ãäÔÚÈ ÇÒ ÓØÍ æÒí˜á ÎÇÑÌ ÔÏå ÇäÏ ˜å ÊÑǘã ÂäåÇ ÏÑ ÓØÍ æÒí˜á ÓÈÈ ãÔÇåÏå ÓØÍ ÖÎíã ÔÏå Çí ã흐ÑÏÏ. ÒæÇÆÏ ÏÑ ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ÈÎÔ ÏÇÎáí æÒí˜á åÓÊäÏ æ ÇäÊåÇí ÏíÓÊÇá ÂäåÇ Èå ÕæÑÊ ãäÔÚÈ ãíÈÇÔÏ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ Êǘäæä ÇÒ äåÔÊå åÇí ÓíáæÑíä íÔíä ÚÑÈÓÊÇä ÓÚæÏí (Le Herisse et al., 1995; Le Herisse , 2000) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Multiplicisphaeridium mingusi Le Herisse, 1989
Plate I, Figs. 8, 11; Plate II, Fig. 8; Plate V, Fig. 9
ÊæÕíÝ: ÈÎÔ ãјÒí æÒí˜á ˜Ñæí ÇÓÊ ˜å Èå æÖæÍ ÇÒ ÒæÇÆÏ ãÌÒÇ ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ Èå ØæÑ ãäÙã ÈÑ ÓØÍ æÒí˜á ÑǘäÏå ÇäÏ æ ÊÚÏÇÏ ÒæÇÆÏ Èíä 10 ÊÇ 15 ÚÏÏ ãÊÛíÑ ÇÓÊ ˜å ãÊæÓØ Âä 12 ÚÏÏ ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ ÈÇÑí˜ æ ÊÇ ÍÏí ãÎÑæØí åÓÊäÏ ˜å Èå ÓãÊ ÈÇáÇ ÈÇÑí˜ ãíÔæäÏ ÇãÇ ÝÇÞÏ ÇäÚØÇÝ ãíÈÇÔäÏ. ÒæÇÆÏ Ïí˜æÊæãí æ ÏæÔÇÎå ÔÏå ÇäÏ æ ÊÞÓíãÇÊ ÏÑÌå Ïæã äíÒ ÏÇÑäÏ. ÖÎÇãÊ ÏíæÇÑå æÒí˜á ÈÓíÇÑ ˜ã ÇÓÊ æ ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒÔϐí ãÔÇåÏå äãí ÔæÏ æ ÓØÍ æÒí˜á äíÒ ÝÇÞÏ ÊÒÆíä ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ Êǘäæä ÇÒ äåÔÊå åÇí ÓíáæÑíä áåÓÊÇä (Masiak et al., 2003) æ ÓíáæÑíä íÔíä ÓÇÒäÏ ÓэÇåÇä (ÞæíÏá Óíæ˜í¡ 1390) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Plate I, Fig. 3; Plate II, Figs. 10-11, 13; Plate VII, Figs. 3, 7-10
ÊæÕíÝ: ÈÎÔ ãјÒí æÒí˜á ˜Ñæí ÇÓÊ ˜å Èå æÖæÍ ÇÒ ÒæÇÆÏ ãÌÒÇ ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ Èå ØæÑ ãäÙã ÈÑ ÓØÍ æÒí˜á ÑǘäÏå ÇäÏ æ ÊÚÏÇÏ ÒæÇÆÏ Èíä 10 ÊÇ 25 ÚÏÏ ãÊÛíÑ ÇÓÊ ˜å ãÊæÓØ Âä 15 ÚÏÏ ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ ÈÇÑí˜ æ ÊÇ ÍÏí ãÎÑæØí åÓÊäÏ ˜å ÇÒ æ펐í åÇí Âä ãäÚØÝ ÈæÏä ÂäåÇÓÊ. ÒæÇÆÏ Èå ØæÑ ÓÇÏå Çí Ïí˜æÊæãí æ ÏæÔÇÎå ÔÏå ÇäÏ ÇãÇ ÊÇ ÝÑã åÇí ÓÇÏå æ ÈÏæä ÇäÔÚÇÈ äíÒ ÏÇÑäÏ. ÖÎÇãÊ æÒí˜á 0.5 ãí˜Ñæä ÇÓÊ æ ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒÔϐí ãÔÇåÏå äãí ÔæÏ æ ÓØÍ æÒí˜á äíÒ ÝÇÞÏ ÊÒÆíä ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ Êǘäæä ÇÒ äåÔÊå åÇí ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (Dorning, 1981) æ ÓíáæÑíä ˜å ÏÇÛ (Ghavidel-Syooki, 2000) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Multiplicisphaeridium paraguaferum Cramer emend. Lister, 1970
Plate II, Fig. 9
ÊæÕíÝ: ÈÎÔ ãјÒí æÒí˜á ˜ÇãáÇð ˜Ñæí ÇÓÊ ˜å Èå æÖæÍ ÇÒ ÒæÇÆÏ ãÌÒÇ ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ Èå ØæÑ ãäÙã ÈÑ ÓØÍ æÒí˜á ÑǘäÏå ÇäÏ æ ÊÚÏÇÏ ÒæÇÆÏ Èíä 15 ÊÇ 18 ÚÏÏ ãÊÛíÑ ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ ÈÇÑí˜ æ ÊÇ ˜å Èå ÓãÊ ÈÇáÇ ÈÇÑí˜ ãíÔæäÏ æ ÏÇÑÇí ÇäÚØÇÝ ãíÈÇÔäÏ. ÒæÇÆÏ ÚãÏÊÇð ÓÇÏå æ ÇåÇð Ïí˜æÊæãí æ ÏæÔÇÎå ÔÏå ÇäÏ æ ÝÇÞÏ ÊÞÓíãÇÊ ÏÑÌå Ïæã åÓÊäÏ. ÖÎÇãÊ ÏíæÇÑå æÒí˜á ÒíÇÏ ÇÓÊ ÇÓÊ æ ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒÔϐí ãÔÇåÏå äãí ÔæÏ æ ÓØÍ æÒí˜á äíÒ ÝÇÞÏ ÊÒÆíä ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ Êǘäæä ÇÒ äåÔÊå åÇí ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (Dorning, 1981)¡ ÓíáæÑíä áåÓÊÇä (Masiak et al., 2003)¡ ÓíáæÑíä ÂÑŽÇäÊíä (Rubinstein & Vaccari, 2004)¡ ÓíáæÑíä ÚÑÈÓÊÇä ÓÚæÏí (Le Herisse et al., 2015) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Multiplicisphaeridium sp.
Plate I, Figs. 4, 6-7, 10-12
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí ÊÇ ÊÞÑíÈÇð ˜Ñæí ÈÇ ÏíæÇÑå äÓÈÊÇð äÇÒ˜ æ ÓØÍ íä ÎæÑÏå ˜å ÏÇÑÇí ÍÏÇÞá 15 ÒÇÆÏå ÇÓÊ ˜å ÏÑ ÓØÍ ÏíÓÊÇá ÎæÏ ÊÇ ÏÑÌå Ïæã äíÒ ãäÔÚÈ ÔÏå ÇäÏ.
Genus Oppilatala Loeblich & Wicander, 1976
1976 Oppilatala Loeblich & Wicander, p. 19.
Type species: Oppilatala vulgaris Loeblich & Wicander, 1976; by original designation.
Oppilatala insolita compacta (Cramer & Diez) D?rning, 1981
Plate II, Fig. 14
ãáÇÍÙÇÊ: æÒí˜á ˜Ñæí¡ ÝÇÞÏ ÊÒÆíäÇÊ (laevigate)¡ 2 áÇíå æ ÏÇÑÇí 3 -2 ÒÇÆÏå Øæíá ãÑÊÈØ ÈÇ ÝÖÇí ÏÑæäí æÒí˜á ÇÓÊ ˜å ÏÑ ÇäÊåÇ 2 ÔÇÎå ãí ÔæäÏ. ÒæÇÆÏ ÝÇÞÏ ÊÒÆíä æ ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒ Ôϐí ÚãæãÇð Èå ÕæÑÊ Ô˜ÇÝí ÏÑ äÇÍíå ÇÓÊæÇíí ãí ÈÇÔÏ.
ãÞÇíÓå: Çíä ÌäÓ ÈÇ æÌæÏ ÔÈÇåʝåÇí ÝÑÇæÇä Èå ÌäÓ Baltisphaeridium ÏÇÑÇí ÒæÇÆÏ ãÑÊÈØ ÈÇ ÝÖÇí ÏÑæäí æÒí˜á åÓÊäÏ¡ ÏÑ ÍÇáí ˜å ÒæÇÆÏ Baltisphaeridium ÝÇÞÏ ÇÑÊÈÇØ ÇäÏ (solid). åãäíä Oppilatala sp. cf. O. insolita ÇÒ Evittia denticulata denticulata ÈÇ äÈæÏ ÊÒÆíäÇÊ ÈÑ ÓØÍ ÒæÇÆÏ ÞÇÈá ÊÝ˜í˜ ãíÈÇÔÏ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå¡ Êǘäæä ÇÒ ÑÓæÈÇÊ ÓíáæÑíä ÒíÑíä áíÊæÇäí (Jankauskas & Grityte 2004)¡ ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (D?rning, 1981) æ ÎáÇäÏæÑí (early to middle Telychian) ÔãÇá ÈÑÒíá (Le Hérissé et al., 2001)¡ ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Pterospermopsis Wetzel, 1952
1952 Pterospermopsis Wetzel, P. 411
Type species: Petrospermopsis danica Wetzel, 1952; by original designation.
Pterospermopsis sp.
Plate IV, Fig. 9
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí ÈÇ ÏíæÇÑå ÈÓíÇÑ äÇÒ˜ æ íä ÎæÑÏå ˜å ÇÒ ÓØÍ Âä ÊÚÏÇÏ ÒíÇÏí ÒÇÆÏå ãÊÑǘã ÎÇÑÌ ãíÔæäÏ. Çíä ÒæÇÆÏ ÏÑ ÓØÍ ÏíÓÊÇá ãäÔÚÈ ãí ÔæäÏ æ ÛÔÇíí ÝíáÇãäÊí ÒæÇÆÏ ÑÇ ÇÍÇØå ãí ˜äÏ.
Genus Salopidium Dorning, 1981
1981 Salopidium Dorning, P. 198-199.
Type species: Salopidium granuliferum Downie ex. Dorning, 1981; by subsequent designation.
Salopidium woolhopensis Dorning, 1981
Plate XI, Figs. 1-2
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ÊÞÑíÈÇð ˜Ñæí Ô˜á ÈÇ ÞØÑ ãÇÈíä 30 ÊÇ 50 ãí˜Ñæä¡ ÓØÍ æÒí˜á ÍÝÑå ÍÝÑå ÇÓÊ (faveolate)¡ ÏÇÑÇí 12 ÊÇ 16 ÒÇÆÏå ÈæÏå ˜å Øæá ÂäåÇ 30 ÊÇ 40 ãí˜Ñæä æ ÚÑÖ ÂäåÇ ÏÑ äæÇÍí ãÔÎÕ 3 ãí˜Ñæä ÇÓÊ. ÒæÇÆÏ Èå ÓãÊ ÏíÓÊÇá ÈÇÑí˜ ÊÑ ãíÔæäÏ. ÓÇÎÊãÇä ÈÇÒ Ôϐí ÏÇÑäÏ æ ÇåÇð äãæäå åÇ ÑÇ Èå 2 ÈÎÔ ãÓÇæí ÊÞÓíã ãí˜äÏ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå ÇÓÊ¡ ÈÑÇí Çæáíä ÈÇÑ ÇÒ äåÔÊå åÇí ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (Dorning, 1981) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Tunisphaeridium Deunff & Evitt, 1968
1968 Tunisphaeridium Deunff & Evitt, P. 2.
Type species: Tunisphaeridium concentricum Deunff & Evitt, 1968; by original designation.
Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Plate IV, Figs. 3-4, 6-8, 10-12, 14
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ÊÞÑíÈÇð ˜Ñæí ÇÓÊ¡ åãäíä ÓØÍ æÒí˜á æÔíÏå ÇÒ ÊÒÆíäÇÊ solid æ ãÊÚÏÏ ˜å ÈÇÑ혡 ãíáå ãÇääÏ æ wiry åÓÊäÏ æ åãäíä ÇäÊåÇí ÏíÓÊÇá ÒæÇÆÏ Èå æÖæÍ ÊæÓØ ÛÔÇíí ÇÍÊãÇáÇ ÝíáÇãäÊí Èåã ãÊÕá ãíÔæäÏ. ÏÑ Çíä æäå í˜ ÒÇÆÏå íÇ ÏÓÊå ˜æ˜í ÇÒ ÒÇÆÏå åÇí äÒÏí˜ Èåã Èå ØæÑ ÞÇÈá ÊæÌåí ÈÒѐÊÑ ÇÒ ÈÞíå åÓÊäÏ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå¡ Êǘäæä ÇÒ ÓíáæÑíä íÔíä ÚÑÈÓÊÇä ÓÚæÏí (Le Herisse et al., 2015)¡ ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (Dorning, 1981)¡ ÓíáæÑíä ˜å ÏÇÛ (Ghavidel-Syooki, 2000)¡ Ïæäíä (áæ˜æíä- ÇãÓíä) ÂÑŽÇäÊíä (Amenabar et al., 2006; 2009; Noetinger & di Pasquo, 2011) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.

Tunisphaeridium tentaculiferum Deunff & Evitt, 1968
Plate IV, Figs. 1, 2, 5, 11-13
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí ÇÓÊ¡ ÒæÇÆÏ capitate æ ÈÇÑí˜ ãíÈÇÔäÏ æ í˜ ÈÎÔ ÛÔÇíí ˜á æÒí˜á ÑÇ ã흁æÔÇäÏ. Çíä æäå Èå äÓÈÊ ÓÇíÑ æäå åÇí ÌäÓ ãИæÑ ÏÇÑÇí ÒæÇÆÏ ˜æÊÇå ÊÑí ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäåÔäÇÓí: Çíä æäå ˜å ÇÒ ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ãæÑÏ ãØÇáÚå íÇÝÊ ÔÏå¡ Êǘäæä ÇÒ ÑÓæÈÇÊ ÇÑÏæíÓíä ãÑÇ˜Ô (Snape, 1993)¡ ÓíáæÑíä ÛÑÈ áíÈí (Le Herisse, 2002)¡ ÓíáæÑíä¡ æäáæ˜ ÂÛÇÒí ÈæÑäåáã (Smelror, 1990)¡ ÓíáæÑíä ˜å ÏÇÛ (Ghavidel-Syooki, 2000) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Veryhachium Deunff ex Downie, 1959 emend. Sarjeant & Stancliffe, 1994
1954 Veryhachium Deunff, pp. 305- 306 (nom. nud.)
1959 Veryhachium Deunff ex Downie, p. 62.
1994 Veryhachium Deunff ex Downie, 1959 emend. Sarjeant & Stancliffe, p. 33.
ÈÑÇí ãÔÇåÏå ˜Çãá ãÊÑÇÏÝ åÇí Çíä ÌäÓ ÏÑ (Sarjeant & Stancliffe 1994, p. 33).
Type species: Veryhachium trisulcum (Deunff) Downie, 1959; by subsequent designation.
Veryhachium europaeum Stockmans and Williére 1963
Plate III, Fig. 5; Plate XII, Figs. 1, 7, 9
ÊæÕíÝ: åäÇí Çíä ÝÑã ÇÒ í˜ æÔå ÊÇ ÞÇÚÏå ÒÇÆÏå ãÞÇÈá Èå ØæÑ ÊÞÑíÈí 18 ãí˜Ñæä ãíÈÇÔÏ. Çíä ÝÑã ÏÇÑÇí ÒæÇÆÏí ÊÞÑíÈÇð åã ÇäÏÇÒå Çí ÇÓÊ (25 ãí˜Ñæä) ˜å ãØÇÈÞ ÈÇ Óå æÔ æÒí˜á åÓÊäÏ æ åÇÑãíä ÒÇÆÏå äíÒ ÏÑ ÓØÍ Ñæíí æÒí˜á ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä ˜ÑíÊÇј ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ¡ ÇÒ äåÔÊå åÇí Ïæäíä áÇÊÝÑã ÇÑæÇ (Lazar, 2008)¡ ÓíáæÑíä ãÑÇ˜Ô (Snape, 1993)¡ ÎáÇäÏæÑíä Óíä- æäáæ˜íä ÂÛÇÒíä áíÊæÇäí (Jankauskas & Grityte, 2004)¡ ÑÓæÈÇÊ ÇÑÏæíÓíä Óíä ÇíÑÇä¡ ÔíÓÊ åÇí ÑÇä (Ghavidel-Syooki, 2008)¡ ÇÑÏæíÓíä Óíä æ Ïæäíä áåÓÊÇä (Stempien-Salek, 2011; Filipiak, 2011)¡ ÇÑÏæíÓíä Óíä ÂãÑí˜Ç (Wicander & Playford, 2008)¡ ÓíáæÑíä ÔãÇá ÔåÑ ØÈÓ (Mehrjerdi, 2001) æ ÑÓæÈÇÊ ÇÑÏæíÓíä ÌäæÈ ÔÑÞ ÑÇä (ÞæíÏá Óíæ˜í æ ÍÓíä ÒÇÏå ãÞÏã¡ 1389)¡ ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Veryhachium sp. cf. V. pertonensis Dorning, 1981
Plate III, Fig. 6; Plate XII, Figs. 2, 5
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ÊÞÑíÈÇð äÏ æÌåí ÈÇ ÞØÑ ÊÞÑíÈí 20 ÊÇ 30 ãí˜Ñæä¡ ÓØÍ Âä ÑÇäæáíÊ ÇÓÊ. ÏÇÑÇí 4 ÊÇ 6 ÒÇÆÏå ÊæÎÇáí ÏÑ Óå ÌåÊ ˜å Èå ØæÑ ãäÙã ÏÑ æÔå åÇí æÒí˜á ÑǘäÏå ÔÏå ÇäÏ. ÒæÇÆÏ 30 ÊÇ 50 ãí˜Ñæä Øæá ÏÇÔÊå¡ ÎæÏ ÒæÇÆÏ ÑÇäæáíÊ ÈæÏå æ 4 ÊÇ 5 ãí˜Ñæä ÚÑÖ ÂäåÇÓÊ ˜å ÏÑ ÞÇÚÏå åä ÊÑ ÈæÏå æ Èå ÓãÊ ÏíÓÊÇá äæ˜ ÊíÒÊÑ ãí ÔÏå ÇäÏ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä ˜ÑíÊÇј ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ¡ ÇÒ äåÔÊå åÇí ÓíáæÑíä ÇäáÓÊÇä (Dorning, 1981) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Veryhachium rhomboidium Downie, 1959
Plate III, Figs. 1-4, 9
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ÑæãÈæÆíÏí Ô˜á æ hollow ÈÇ ÓØÍ ÕÇÝ ˜å ÏíæÇÑå æÒí˜á äÓÈÊÇð ÖÎíã ÇÓÊ¡ ÇäÏÇÒå ãÊæÓØ æÒí˜á 16 ÊÇ 25 ãí˜Ñæä ÈæÏå¡ ÒæÇÆÏ åÇÑ ÚÏÏ Èå åãÑÇå í˜ ÊÇ Ïæ ÒÇÆÏå ÚãæÏ ÈÑ ÂäåÇ ÏÑ åÑ ÓØÍ ˜å ÇÒ æÔå åÇí æÒí˜á ÎÇÑÌ ãíÔæäÏ¡ ÓÇÏå ÈæÏå æ ÎÇÑ ãÇääÏ ˜å ÇäÏÇÒå ÂäåÇ 2/1 ÊÇ ˜ÇãáÇð ÈÑÇÈÑ ÞØÑ æÒí˜á ÇÓÊ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä ˜ÑíÊÇј ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ¡ ÇÒ ÇÑÏæíÓíä Óíä ÇäáÓÊÇä (Booth, 1979)¡ æäáæ˜ ÇäáÓÊÇä (Downie, 1959; 1963; Lister & Downie, 1967)¡ Ïæäíä Óíä ÈáŽí˜ (Stockmans & Williere, 1960)¡ ÇÑÏæíÓíä Óíä ÇäáÓÊÇä (Turner, 1979)¡ Ñãíä ÇäáÓÊÇä (Wall & Downie, 1963) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Genus Visbysphaera Lister 1970
1970 Visbysphaera Lister, P. 98
Type species: Visbysphaera dilatispinosa Downie, 1970; by original designation.
Visbysphaera erratica (Eisenack) Lister, 1970
Plate XV, Fig. 4
ÊæÕíÝ: ˜ÑíÊÇј ÈÇ æÒí˜á ãËáËí ÑÏ ÔÏå ˜å ÏíæÇÑå äÓÈÊÇð ÖÎíãí ÏÇÑÏ. ÓØÍ æÒí˜á ÏÇÑÇí ÒæÇÆÏ ÝÑÇæÇä æ ÈÓíÇÑ ãÊÑǘã æ äÇÒ˜í ãíÈÇÔäÏ ˜å ÏÑ ÓØÍ ÏíÓÊÇá ÎæÏ ãäÔÚÈ æ ÏæÔÇÎå ÔÏå ÇäÏ. Çíä ÒæÇÆÏ ÏÑ ÞÇÚÏå Èåã ãÊÕá ÔÏå æ ÓØÍ ÖÎíã ÔÏå Çí ÑÇ Ñæí æÒí˜á äÔÇä ãí ÏåäÏ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ¡ ÇÒ äåÔÊååÇí ÓíáæÑíä íÔíä ÇÓ˜ÇÊáäÏ (Molyneux et al., 2008)¡ ÓíáæÑíä ÇÊÑíÔ (Priewalder, 1987) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.
Visbysphaera microspinosa (Eisenack 1954) Lister 1970
Plate IV, Fig. 15; Plate VII, Fig. 15; Plate XI, Fig. 6
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ÏÇíÑå Çí ÈÇ ÏíæÇÑå äÓÈÊÇð ÖÎíã æ ÒæÇÆÏ ÓÇÏå ÝÑÇæÇä ˜å Èå ÕæÑÊ spiral ÇÒ ÈÏäå ãјÒí ÎÇÑÌ ÔÏå ÇäÏ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ¡ ÇÒ äåÔÊååÇí ÓíáæÑíä íÔíä äÇÍíå ˜å ÏÇÛ (Ghavidel-Syooki, 2000) æ ÓíáæÑíä ÈÎÔ ÔãÇáí ÔåÑ ØÈÓ (Mehrjerdi, 2001)¡ äåÔÊå åÇí æäáæ˜íä ãÑÇ˜Ô (Snape, 1993) æ äåÔÊå åÇí ÓíáæÑíä¡ áæÏáæ ÓæÆÏ (Stricanne et al., 2006) æ ÓíáæÑíä ÓæÆÏ (Mullins et al., 2004) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.

Visbysphaera pirifera (Eisenack) Kiryanov, 1978
Plate VII, Figs. 1, 3-5, 11, 14
ÊæÕíÝ: æÒí˜á ˜Ñæí Ô˜á ÈÇ ÏíæÇÑå ÖÎíã ˜å ÇÒ Âä ÒæÇÆÏí ÈÇáæä Ô˜á ÈÇ ÏíæÇÑå äÇÒ˜ ÎÇÑÌ ÔÏå ÇäÏ. Çíä ÒæÇÆÏ ÈÑ ÎáÇÝ æäå åÇíí äÙíÑ V. dilatispinosum ÏÇÑÇí ÓØÍí ÕÇÝ ãíÈÇÔäÏ.
ÓÊÑÔ íäå ÔäÇÓí: Çíä æäå ÚáÇæå ÈÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áãíÓ¡ ÇÒ äåÔÊå åÇí æäáæ˜íä ãÑÇ˜Ô (Snape, 1993)¡ ÎáÇäÏæÑí- æäáæ˜ ˜ÔæÑ áíÊæÇäí (Jankauskas & Grityte, 2004) æ ÇáÆæÒæÆí˜ ÒíÑíä ØÈÓ (Mehrjerdi, 2001) æ ÓíáæÑíä ÓæÆÏ (Mullins et al., 2004) ÒÇÑÔ ÔÏå ÇÓÊ.

Plate I (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Multiplicisphaeridium circumscriptum Le Herisse et al., 1995
Fig.2. Gracilisphyarridium encantador (cramer) mabillard & Aldridge, 1985
Fig.3. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1971
Fig.4. Multiplicisphaeridium sp.
Fig.5. Multiplicisphaeridium bifurcatum (staplin) Johnsonius & pocock, 1965
Fig.6. Multiplicisphaeridium sp.
Fig.7. Multiplicisphaeridium sp.
Fig.8 . Multiplicisphaeridium mingusi Le Herisse, 1989.
Fig.9. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.10. Multiplicisphaeridium sp.
Fig.11. Multiplicisphaeridium mingusi Le Herisse, 1989
Fig.12. Multiplicisphaeridium sp.
Fig.13. Evittia denticulata denticulata (cramer) Le Herisse, 1989
Fig.14. Evittia denticulata denticulata (cramer) Le Herisse, 1989
Fig.15. Multiplicisphaeridium sp.
Plate I
Plate II (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Wiliere) Loeblich, 1970
Fig.2. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.3. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Wiliere) Loeblich, 1970
Fig.4. Multiplicisipharidium neaghea Cramer, 1970
Fig.5. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.6. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.7. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.8. Multiplicisphaeridium mingusi Le Herisse, 1989
Fig.9. Multiplicisphaeridium paraguaferum Cramer emend. Lister, 1970
Fig.10. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.11. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.12. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.13. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.14. Oppilatala insolita compacta Martin, 1968
Fig.15.Multiplicisphaeridium circumsriptum Le Herisse, 1955
Plate II
Plate III (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Veryhachchium rhomboidium Downie, 1959
Fig.2. Veryhachchium rhomboidium Downie, 1959
Fig.3. Veryhachchium rhomboidium Downie, 1959
Fig.4. Veryhachchium rhomboidium Downie, 1959
Fig.5. Veryhachchium europaeum Stockmans and Wiliere, 1960
Fig.6.Veryhachchium sp. cf. V. pertonensis Dorning, 1981
Fig.7. Domasia sp.
Fig.8. Domasia sp.
Fig.9. Veryhachchium rhomboidium Downie, 1959
Fig.10. Veryhachchium polyester Staplin, 1961
Fig.11. Veryhachchium sp.
Fig.12. Veryhachchium polyester Staplin, 1961
Fig.13. Veryhachchium rhomboidium Downie, 1959
Fig.14. Domasia sp.
Fig.15. Domasia sp.
Plate III
Plate IV (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Tunisphaeridium tentaculiferum (Vori wicaneler & wood) Mabillard & Aldridy, 1985
Fig.2. Tunisphaeridium tentaculiferum (Vori wicaneler & wood ) Mabillard & Aldridy, 1985
Fig.3. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.4. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.5. Tunisphaeridium tentaculiferum (Vori wicaneler & wood ) Mabillard & Aldridy, 1985
Fig.6. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.7. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.8. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.9. Pterospermopsis sp.
Fig.10. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.11. Tunisphaeridium tentaculiferum (Martin) Cramer, 1970
Fig.12. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.13. Tunisphaeridium tentaculiferum (Martin) Cramer, 1970
Fig.14. Tunisphaeridium caudatum Deunff & Evitt, 1968
Fig.15. Visbysphaera microspinosa (Eisenack) Hill, 1974

Plate IV
Plate V (Scale bar = 10 µ)

Fig.1. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.2. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Wiliere) loeblich , 1970
Fig.3. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.4. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.5. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.6. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.7. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.8. Diexallophasis denticulata subsp. tribrachium Gavidel-Syooki, 1989
Fig.9. Multiplicisphaeridium mingusi Le Herisse, 1989
Fig.10. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.11. Multiplicisphaeridium bifurcatum Staplin, Johnsonius & Pocock, 1965
Fig.12. Multiplicisphaeridium bifurcatum Staplin, Johnsonius & Pocock, 1965
Fig.13. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.13. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.14. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.15. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Plate V
Plate VI (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Eupoikilofusa cantabrica (Cramer) Miller & Wood, 1982
Fig.2. Eupoikilofusa cantabrica (Cramer) Miller & Wood, 1982
Fig.3. Leiofusa cucumis Le Herisse, 1939
Fig.4. Anomalophaisium johnsium Le Herisse, Al – Tayyar and Vander Eem, 1995
Fig.5. Anomalophaisium johnsium Le Herisse, Al – Tayyar and Vander Eem, 1995
Fig.6. Eupoikilofusa cantabrica (Cramer) Miller & Wood, 1982
Fig.7. Leiofusa bispinosoides Brito and Santos, 1965
Fig.8. Dactylofusa striatifera (Cramer) Fensome et al., 1990
Fig.9. Dactylofusa estillis Cramer and Diez, 1972

Fig.10. Dactylofusa estillis Cramer and Diez, 1972
Fig.11. Dactylofusa estillis Cramer and Diez, 1972
Fig.12. Dactylofusa striatifera (Cramer) Fensome et al., 1990
Fig.13. Leiofusa bispinosoides Brito and Santos, 1965
Fig.14. Anomalophaisium johnsium Le Herisse, Al – Tayyar and Vander Eem, 1995 Fig.15. Anomalophaisium johnsium Le Herisse, Al – Tayyar and Vander Eem, 1995
Plate VI
Plate VII (Scale bar = 10 µ)

Fig.1. Visbysphaera pirifera (Eisenack) Lister , 1970
Fig.2. Visbysphaera brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.3. Visbysphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.4. Visbysphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.5. Visbysphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.6. Visbysphaera connexa Le Herisse, 1989
Fig.7. Visbysphaera connexa Le Herisse, 1989
Fig.8. Visbysphaera connexa Le Herisse, 1989
Fig.9. Visbysphaera connexa Le Herisse, 1989
Fig. 10. Visbysphaera connexa Le Herisse, 1989
Fig.11. Visbysphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.12. Visbysphaera oligofurcata (Eisenack 1959) Hill, 1974
Fig.13. Visbysphaera brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.14. Visbysphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.15. Visbysphaera microspinosa (Eisenack) Hill, 1974
Plate VII
Plate VIII (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Baltisphaeridium diabolicum Le Herisse, 1969
Fig.2. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.3. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.4. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.5. Goniosphaeridium sp.
Fig.6. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.7. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.8. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.9. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.10. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.11. Diexallophasis denticulata subsp. tribrachium Ghavidel – Syooki, 1995
Fig.12. Evittia denticulata gotlandica Cramer, 1981
Fig.13. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.14. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.15. Multiplicisphaeridium bifurcatum Staplin, Johnsonius & pocock, 1965
Plate VIII
Plate IX (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.2. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.3. Multiplicisphaeridium bifurcatum Staplin, Johnsonius & pocock, 1965
Fig.4. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.5. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.6. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.7. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.8. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.9. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.10. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.11. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.12. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.13. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.14. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.15. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Plate IX
Plate X (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Dactylofusa striatifera (Cramer and Diez) Fensome et al., 1990
Fig.2. Visbysphaera brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.3.Dactylofusa stratifera (Cramer) Fensome et al., 1990
Fig.4. Dactylofusa estillis Cramer & Diez, 1972
Fig.5.Dactylofusa stratifera (Cramer) Fensome et al., 1990
Fig.6. Dactylofusa estillis Cramer & Diez, 1972
Fig.7. Dactylofusa striatifera (Cramer and Diez) Fensome et al., 1990
Fig.8. Dactylofusa maranhensis Birto & Santos, 1965
Fig.9. Dactylofusa maranhensis Birto & Santos, 1965

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Fig.10. Visbysphaera pirifera (Eisenack) Lister 1970
Fig.11. Dactylofusa maranhensis Birto & Santos, 1965
Fig.12. Ammonidium microcladum (Downie) Lister, 1970
Fig.13. Leiofusa cucumis Le Herisse, 1939
Fig.14. Dactylofusa maranhensis Birto & Santos, 1965
Fig.15. Dactylofusa maranhensis Birto & Santos, 1965
Plate X
Plate XI (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Salopidium woolhopensis Dorning, 1981
Fig.2. Salopidium woolhopensis Dorning, 1981
Fig.3. Elektoriskos pogonius Loeblich, 1970
Fig.4. Elektoriskos pogonius Loeblich, 1970
Fig.5. Visbyphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.6. Visbyphaera microspinosa (Eisenack) Hill, 1974
Fig.7. Elektariskos pogonius Loebich, 1970
Fig.8. Visbysphaera brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.9. Visbyphaera meson (Eisenack) Lister, 1970
Fig.10. Visbyphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.11. Visbysphaera brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.12. Elektoriskos pogonius Loeblich, 1970
Fig.13. Visbyphaera pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.14. Ammonidium microcladum (Downie) Lister, 1970
Fig.15. Visbysphaera brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Plate XI
Plate XII (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Veryhachium europaeum Stockmans and Williere, 1960
Fig.2. Veryhachium sp. cf. V. pertonensis Dorning, 1981
Fig.3. Domasia sp.
Fig.4. Veryhachium polyester Staplin, 1961
Fig.5. Veryhachium sp. cf. V. pertonensis Dorning, 1981
Fig.6. Cymbosphaeridium sp.
Fig.7. Veryhachium europaeum Stockmans and Williere, 1960
Fig.8. Domasia sp.
Fig.9. Veryhachium europaeum Stockmans and Williere, 1960
Fig.10. Cymbosphaeridium sp.
Fig.11. Evittia denticulata (Stockmans and Williere) Le Herisse, 1989
Fig.12. Evittia denticulata (Stockmans and Williere) Le Herisse, 1989
Fig.13. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.14. Cymbosphaeridium sp.
Fig.15. Hoegklintia digitata (Eisenack) Dorning 1981
Plate XII
Plate XIII (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.2. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.3. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.4. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.5. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.6. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.7. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.8. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.9. Goniospheridium makrosphaericum Eisenack, 1970
Fig.10. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.11. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.12. Multiplicisphaeridium bifurcatum Staplin, Jansonius & Pocock, 1965
Fig.13. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.14. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.15. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Plate XIII
Plate XIV (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Visbysphaera microspinosa (Eisenack) Hill, 1974
Fig.2. Leiofusa bispinosoides Brito and Santos, 1965
Fig.3. Leiofus cucumis Le Herisse, 1939
Fig.4. Leiofus cucumis Le Herisse, 1939
Fig.5. Anomalophaisium johnsium Le Herisse, Al – Tayyar and der Eem, 1995
Fig.6. Anomalophaisium johnsium Le Herisse, Al – Tayyar and der Eem, 1995
Fig.7. Ammonidium sp.
Fig.8. Ammonidium microcladum (Downie) Lister, 1970
Fig.9. Ammonidium microcladum (Downie) Lister, 1970
Fig.10. Dactylofusa persianeusie sp. nov.
Fig.11. Leiofusa estrecha Cramer 1979
Fig.12. Eupoikilofusa striatifera (Cramer) Cramer, 1970
Fig.13. Visbysphaera meson (Eisenack) Hill & Dorning, 1984
Fig.14. Goniosphaeridium sp.
Fig.15. Visbysphaera brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Plate XIV
Plate XV (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.2. Visbysphara microspinosa (Eisenack) Hill, 1974
Fig.3. Visbysphara microspinosa (Eisenack) Hill, 1974
Fig.4. Elektoriskos pogonius Loeblich, 1970
Fig.5. Visbysphara erratica (Eisenack) Lister, 1970
Fig.6. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.7. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.8. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.9. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.10. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.11. Visbysphara brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.12. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.13. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.14. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Fig.15. Visbysphara pirifera (Eisenack) Lister, 1970
Plate XV
Plate XVI (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Multiplicisphaeridium circumscriptum Le Herisse et al.,1995
Fig.2. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.3. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich , 1970
Fig.4. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.5. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.6. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.7. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.8. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.9. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.10. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.11. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.12. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.13. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.14. Multiplicisphaeridium neaghae Cramer, 1970
Fig.15. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Plate XVI
Plate XVII (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Goniosphaeridium sp.
Fig.2. Goniospheridium makrosphaericum Eisenack, 1970
Fig.3. Dilatisphaera willierae (Martin) Lister, 1970
Fig.4. Dilatisphaera willierae (Martin) Lister, 1970
Fig.5. Dilatisphaera willierae (Martin) Lister, 1970
Fig.6. Goniospheridium iraneuse, sp. nov.
Fig.7. Pterovercatus sp.
Fig.8. Visbysphara brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.9. Visbysphara brevifurcata (Eisenack) Le Herisse, 1989
Fig.10. Salopidium flayelliforme sp. nov.
Fig.11. Goniospheridium iraneuse , sp. nov.
Fig.12. Dilatisphaera willierae (Martin) Lister, 1970
Fig.13. Dilatisphaera willierae (Martin) Lister, 1970
Fig.14. Dilatisphaera willierae (Martin) Lister, 1970
Fig.15. Visbysphara oligofurcata (Eisenack) Hill, 1974
Plate XVII
Plate XVIII (Scale bar = 10 µ)
Fig.1. Goniosphaeridium sp.
Fig.2. Goniosphaeridium sp.
Fig.3. Veryhachium polyester Staplin, 1961
Fig.4. Goniosphaeridium sp.
Fig.5. Goniosphaeridium makrosphaericum Eisenack, 1970
Fig.6. Diexallophasis denticulata (Stockmans and Williere) Loeblich, 1970
Fig.7. Goniosphaeridium makrosphaericum Eisenack, 1970
Fig.8. Evittia denticulata denticulata (Cramer) Le Herisse, 1989
Fig.9. Goniosphaeridium makrosphaericum Eisenack, 1970
Fig.10. Goniosphaeridium sp.


پاسخی بگذارید