منابع و مأخذ62
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوري
شماي 1-1 واکنش افزايشي کاتيون 1-کينازولينيوم5
شماي 1-3 واکنش مانيخ 2،4-دي متيل کينازولين6
شماي 1-4 سنتز کينازولين هاي دو استخلافي7
شماي 1-5 سنتز 4-کينازولون‌ ها8
شماي 1-6 سنتز اوکتاهيدروکينازولين در حضور کاتاليزگر SiO2-NaHSO48
شماي1-7 سنتز تيازولو کينازولين9
شماي 1-8 سنتز مشتقات 4-(H3)-کينازولينون در حضور پيريدين10
شماي 1-9 سنتز کينازولين هاي چنداستخلافي10
شماي1-10 سنتز مشتقات سه استخلافي 2،3، 6-کينازولين-4(H3) اون11
شماي1-12 سنتز تتراهيدرو کينازولين ها12
شماي 1-13 واکنش بيجينلي13
شماي 1-14 سنتز اسپايرواکس ايندول کينازولين با استفاده از واکنش بيجينلي13
شماي1-15 سنتز هگزا هيدروکينازولين 5،2-دي اون14
شماي 1-16 سنتز کينازولين 2،4-دي اون با استفاده از فسفر آميد14
شماي 1-17 سنتز اسپايروايندولين-کينازولين ها15
شماي 1-18 سنتز 2-آمينو-4-هيدروکسي کينازولين با استفاده از ايزاتوئيک انيدريد15
شماي 1-19 سنتز2-آريل-3-آمينو4-کينازولون در حضور پارا-تولوئن سولفونيک اسيد16
شماي 1-20 سنتز 2-آمينو-(H3)-کينازولينون16
شماي 1-21 سنتز مشتقات کينازولين با استفاده از آمونياک آبي در DMF17
شماي1-22 سنتز مشتقات کينازولين4-(H3)-اون با استفاده از نانو کاتاليزگر Fe2O3-MCM-4117
فصل دوم: بحث و نتيجه گيري
شماي 2-1 سنتز مشتقات 2-آمينو کينازولين19
شماي2-2- سنتز-4-(4-برموفنيل)- 2- ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8- هگزا هيدروکينازولين5-(H6)-اون20
شماي 2-3- سنتز ‘2-ايمينو-‘2‚’3, ‘7, ‘8-تترا هيدرو-‘1H-اسپايرو-[ايندولين-3‚’4-کينازولين]-2, ‘5-(H ‘6)-دي اون24
شماي 2-4 مکانيسم واکنش تهيه a4527
عنوان صفحه
جدول 2-1 تاثير نوع کاتاليزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 4523
جدول 2-2 تاثير مقدار کاتاليزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 4523
جدول 2-3 تهيه مشتقات 2-آمينو کينازولين25

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوري
شکل 1-1 ساختار پيريدازين، پيريميدين، پيرازين3
شکل 1-2 ديازين هاي جوش خورده با بنزن3
شکل 1-3 بررسي طول پيوند در کينازولين4
شکل 1-4 فراورده هاي دارويي داراي حلقه کينازولين6
شکل 1-5 مشتقات کينازولين داراي خاصيت ضد سرطان7
فصل دوم: بحث و نتيجه‌گيري
شکل 2-1- طيف IR ترکيب4-(4-برمو فنيل)-2-ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8-هگزا هيدرو کينازولين-5-(H6)-اون (a45)20
شکل 2-2- طيف H NMR1 ترکيب4-(4-برمو فنيل)-2-ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هيدرو کينازولين-5-(H6)-اون (a45)21
فصل سوم: کارهاي تجربي
شکل 1-3- طيف 13C NMR ترکيب 4-(4-برمو فنيل)-2-ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هيدرو کينازولين5-(H6)-اون (a45)22
عنوان صفحه
ترکيب a 45
طيف IR39
طيف 1H NMR40
طيف 13C NMR 41
ترکيبb 45
طيف IR 42
طيف 1H NMR 43
طيف 13C NMR 44
ترکيب c 45
طيف IR 45
طيف1H NMR 46
طيف 13C NMR47
ترکيب d 45
طيف IR 48
طيف 1H NMR 49
طيف 13C NMR 50
ترکيب e 45
طيف IR 51

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

طيف 1H NMR 52
طيف 13C NMR53
ترکيب f 45
طيف IR 54
طيف 1H NMR55
طيف 1H NMR 56
طيف 13C NMR57
ترکيب 46
طيف IR58
طيف 1H NMR 59
طيف 1H NMR 60
طيف 13C NMR 61
سنتز مشتقات جديد 2- آمينو کينازولين
چکيده:
کينازولين ها ترکيبات هتروسيکلي منحصر بفرد و مهم در زمينه شيمي دارويي هستند. اين ترکيبات داراي خواص ضد ميکروبي? ضد التهاب? ضد تشنج? ضد درد و ضد سرطان هستند.
در اين تحقيق? تراکم چند جزيي 1،3-سيکلوهگزادي اون يا ديمدون با آلدهيد آروماتيک و گوانيدين هيدرو کلريد براي سنتز مشتقات جديد 2-آمينو کينازولين به صورت تک ظرفي در حضور کاتاليزگر NaFو حلال اتانول بررسي شد. بازده بالا? زمان کم? استفاده از کاتاليزگر ارزان و قابل دسترس از مزاياي روش ارائه شده در اين تحقيق است.
کليد واژه ها: کينازولين? واکنشهاي چند جزيي? واکنش بيجينلي، گوانيدين، دي مدون
1-1-مقدمه
به هتروسيکل هاي شش عضوي حاوي دو اتم نيتروژن در حلقه، دي آزين مي گويند. پيريدازين (1،2-دي آزين)، پيريميدين (1،3-دي آزين) و پيرازين (1،4-دي آزين) سه دي آزين معروف هستند. در اين پايان نامه سنتز پيريميدين هاي جوش خورده با بنزن بررسي شده است (شکل1-1).
شکل 1-1 ساختار پيريدازين، پيريميدين، پيرازين
1-2-پيريميدين
پيريميدين (2) ترکيبي جاذب رطوبت و محلول در آب با دماي ذوب ?C22 و دماي جوش ?C 124 است. پيريميدين هاي زيستي به دليل ايجاد پيوندهاي هيدروژني بين مولکولي دماي ذوب خيلي بالاتري دارند. براي مثال اوراسيل بصورت هيدراته دماي ذوب بالاي ?C300 دارد [1].
1-3-بنزوديازين
دي آزين هاي جوش خورده با حلقه بنزن، بنزوديازين ناميده مي شوند. چهار بنزوديازين وجود دارند که همگي داراي اسامي شناخته شده هستند. اين بنزوديازين ها عبارتند از: سينولين (4)، فتالازين (5) کينازولين (6)، کينوکسالين (7) (شکل1-2) [2].
شکل 1-2 ديازين هاي جوش خورده با بنزن
1-3-1-خواص عمومي بنزوديازين ها
تمام بنزوديازين هاي بدون استخلاف، جامداتي بلوري با دماي ذوب پايين و محلول در آب و حلال هاي آلي هستند. همگي بازهاي ضعيف با مقادير pKa قابل مقايسه با pKa دي آزين هاي تک حلقه اي معادل خود هستند.
1-3-2-خواص شيميايي بنزوديازين ها
شيمي بنزوديازين ها شباهت زيادي به شيمي ترکيبات مشابه تک حلقه اي دارد. استخلاف هاي متصل به کربن در حلقه هاي هتروسيکل با اتم هاي نيتروژن فعال مي شوند. تعدادي از ويژگي هاي اصلي اين ترکيبات به قرار زير است :
*اتم هاي نيتروژن قليايي و هسته دوست هستند.
*با اسيد هاي قوي، نمک تشکيل مي دهند.
*تمامي بنزوديازين ها N-آلکيله مي شوند.
*کينازولين هم در نيتروژن 3 و هم در نيتروژن 1 متيله مي شود.
*همه اين ترکيبات در واکنش با پراکسي اسيدها يا هيدروژن پراکسيد در استيک اسيد مي توانند N-اکسيده شوند.
*واکنش هاي جانشيني الکترون دوستي در اين ترکيبات بسيار غير متداول هستند.
*همه بنزوديازين ها با مخلوطي از نيتريک اسيد و سولفوريک اسيد نيتره مي شوند.
1-4-کينازولين‌ها
به هترو آروماتيک‌هاي دي آزاي شش عضوي جوش خورده با بنزن داراي اتمهاي نيتروژن در موقعيت هاي-1،3 قرار دارند، کينازولين گفته مي شود. اين ساختارها مثل نفتالن داراي طول پيوندهاي متفاوت بوده که اين نشان دهنده استقرار پيوند هاي درون حلقه اي است. همانطور که در شکل1-3 نشان داده شده است پيوند هاي-1،2 و 3،4 ماهيت دوگانه و پيوند-2،3 ويژگي پيوند ساده را دارند (شکل1-3) [3].
شکل 1-3 بررسي طول پيوند در کينازولين
کربن شماره 4- کينازولين بشدت در برابر افزايش هسته دوستي فعال است. تعداد زيادي از واکنش هاي افزايشي در کينازولين ها از طريق موقعيت-3،4 انجام مي شوند. کينازولين با گرم کردن با اسيد يا باز شکسته مي شود. در محيط اسيدي، کينازولين متحمل افزايش برگشت پذيري با آب در پيوند دوگانه- 3،4 شده، يک کاتيون پايدار شده از طريق رزونانس را به دست مي دهد (شماي1-1) [4].
شماي 1-1 واکنش افزايشي کاتيون 1-کينازولينيوم
واکنشگر هاي آلي منيزيم، يون هاي سيانيد و آنيون هاي انولات نيز به موقعيت- 4 افزوده مي شوند. حتي افزايش ترکيبات آروماتيک فعال شده مثل فنل، پيرول و ايندول به موقعيت- 4 در محيط اسيدي امکان پذير است (شماي1-2) [4].
شماي6 1-2 واکنش افزايشي کاتيون 1-کينازولينيوم
گروه متيل متصل به موقعيت-4 کينازولين بسيار فعال است. اين گروه مي تواند آلکيله شود و متحمل واکنش تراکم آلدولي و ديگر واکنش هاي جانشيني شود. براي مثال واکنش مانيخ 2،4-دي متيل کينازولين بطور انتخابي در کربن-4 انجام مي شود (شماي1-3) [5].
شماي 1-3 واکنش مانيخ 2،4-دي متيل کينازولين
1-4-1-خواص دارويي کينازولين
ترکيبات ضد سرطان تري مترکسات (8)، مسکن متاکوالون (9) و پرازوسين (10) که خاصيت ضد افزايش فشار خون دارد، برخي از مشتقات کينازولين ها هستند (شکل1-4) [6].
شکل 1-4 فراورده هاي دارويي داراي حلقه کينازولين
امروزه سرطان بعن0وان يک مشکل مهم پزشکي در دنيا مطرح است. با پيشرفت شيمي دارويي برخي از محققين در جستجوي مداوم براي کشف داروي جديد براي درمان سرطان هستند. کينازولين ها دسته‌اي از ترکيبات هتروسيکليک هستند که خواص منحصر به فرد در زمينه شيمي دارويي به خصوص در درمان سرطان دارند [7-9]. همچنين مشتقات کينازولين به عنوان ترکيبات ضد ميکروبي [10] ضدالتهاب [11] ضد تشنج [12] ضد درد [13] ضد سرطان [14،15] شناخته شده اند. در شکل 1-5 تعدادي از مشتقات سه استخلافي کينازولين داراي خواص ضد تومور و ضد سرطان آورده شده اند [16-18].
شکل 1-5 مشتقات کينازولين داراي خاصيت ضد سرطان
1-5-روش هاي سنتز کينازولين
بسياري از کينازولين ها از 2-آمينوبنزآلدهيد، 2-آمينوفنيل کتون يا ايزاتوئيک انيدريد تهيه مي شوند. بنابراين يک روش ساده براي تهيه کينازولين‌هاي داراي استخلاف هاي آلکيل يا آريل در موقعيت هاي- 2،4 ، حلقوي شدن 2-آسيل آمينو بنزآلدهيد يا 2-آسيل آمينو فنيل کتون ها با آمونياک و اتانول است (شماي1-4) [19].
شماي 1-4 سنتز کينازولين هاي دو استخلافي
4-کينازولون 15 بطريق مشابه از ايزاتوئيک انيدريد و مشتقات آن قابل تهيه است. اين واکنش با گرما دادن ايزاتوئيک انيدريد با آمين در دماي ?C180 انجام شده است (شماي 1-5).
شماي 1-5 سنتز 4-کينازولون‌ ها
1-5-1- سنتز اوکتا هيدروکينازولين با استفاده از کاتاليزگر SiO2-NaHSO4
کاتاليزگر SiO2-NaHSO4، کاتاليزگري ناهمگن است که به آساني از مخلوط واکنش جداسازي و قابل استفاده مجدد مي باشد. اين ماده بي خطر و دوستدار محيط زيست است. در سال 2012 صالح اعظم و همکارانش طي يک واکنش سه جزيي با استفاده از آلدهيدهاي آروماتيک، ديمدون و اوره در مجاورت کاتاليزگر SiO2-NaHSO4 مشتقات اوکتاهيدروکينازولين-2-اون (16) را در زمان کوتاه و با بازده بسيار خوب، در آب و دماي C?60-80 سنتز کردند (شماي 1-6) [20].
شماي 1-6 سنتز اوکتاهيدروکينازولين در حضور کاتاليزگر SiO2-NaHSO4
1-5-2-سنتز تيازولو کينازولين
در گزارشي از واکنش 3-کلرو آنيلين، دي سولفيد کربن و سديم هيدروکسيد در حلال دي متيل سولفوکسيد، ترکيب 3-(کلروفنيل)-2-تيومتيل-4-اکسوکينازولين (17) با خواص ضد حساسيت، با بازده 86 % سنتز شد (شماي1-7) [21-29].
شماي1-7 سنتز تيازولو کينازولين
1-5-3-سنتز مشتقات 4-(H3)-کينازولينون در حضور پيريدين
از واکنش ايزاتوئيک انيدريد جوشان 18 و آميدين 19 در پيريدين مشتقات 4-(H3)-کينازولينون 20 بدست آمد، اين مشتقات در طي 5 ساعت و با بازده 22-81 % سنتز شدند (شماي1-8) [30].
شماي 1-8 سنتز مشتقات 4-(H3)-کينازولينون در حضور پيريدين
وقتي اين واکنش در اتانول و آب انجام شود موقعيت- 2 ايزاتوئيک انيدريد 18 مورد حمله قرار ميگيرد و 2-اوريدوبنزوئيک اسيد 21 توليد مي شود. با حلقوي شدن در اين شرايط کينازولين 22 توليد مي شود (شماي1-9)[31].
شماي 1-9 سنتز کينازولين هاي چنداستخلافي
1-5-4-سنتز مشتقات سه استخلافي 2، 3، 6-کينازولين-4-(H3)-اون
مطالعات نشان مي دهد که مشتقات سه استخلافي کينازولين اثرات ضد تومور و ضد سرطان MCF-7 (سرطان پستان) قابل توجه اي از خود نشان مي‌دهند (شماي1-10) [32].
در سال 2013 سفيناز عباس و همکارانش با استفاده از واکنش 2-فنوکسيداستيل کلريد (23) با متيل-2-آمينو-5-يدوبنزوات (24) در حضور بنزن خشک محصول 5-يدو-2-(2-فنوکسي استآميدو)بنزوات (25) را تهيه که آن نيز در واکنش با هيدرازين در حلال n-بوتانول و در شرايط رفلاکس، محصول سه استخلافي 3-آمينو-6-يدو-2-(فنيل اگزامتيل)-کينازولين-4-(H3)-اون (26) را بدست مي دهد (شماي1-10) [32].
شماي1-10 سنتز مشتقات سه استخلافي 2،3، 6-کينازولين-4(H3) اون
1-5-5-سنتز کينازولين در شرايط بدون حلال
در سال 2009 رانگ1 و همکارانش طي يک روش ساده و کارآمد و با يک واکنش سه جزيي تک ظرفي در شرايط بدون حلال، مشتقات کينازولين 27و 28 را سنتز کردند. در اين روش از آلدهيدهاي آروماتيک، کتون حلقوي مختلف و گوانيدين کربنات، در حضور سديم هيدروکسيد در شرايط بدون حلال استفاده شده است (شماي1-11) [33-38].
شماي1-11 سنتز کينازولين در شرايط بدون حلال
1-5-6-سنتز تتراهيدرو کينازولين ها
در سال 1997 گنجي2 و همکارانش موفق به سنتز کينازولين هاي چهار استخلافي در شرايط رفلاکس شدند (شماي1-12)[39].
شماي1-12 سنتز تتراهيدرو کينازولين ها

1-5-7-سنتز اسپايرواکس ايندول- کينازولين با استفاده از واکنش بيجينلي3
واکنش بيجينلي از جمله مهمترين واکنش هاي چند جزيي است که در سال 1893 توسط پيترو بيجينلي کشف شد. اين واکنش در نوع مرسوم خود شامل تراکم سه جزيي از ?-کتواستر، يک آلدهيد آروماتيک و اوره در شرايط کاتاليزگر اسيدي است (شماي1-13) ] 4 [.
.
شماي 1-13 واکنش بيجينلي
بيشتر واکنش هاي بيجينلي يا شبه بيجينلي محدود به استفاده از آلدهيدهاي آروماتيک و استوفنون يا دي کربونيل و اوره يا تيواوره هستند [41-43]. در سال 2010 کفايتي و همکارانش از طريق واکنش شبه بيجينلي و با استفاده از ايزاتين 31 بجاي آلدهيد، طي يک واکنش تک ظرفي موفق به سنتز مشتقات اسپايرواکس ايندول-کينازولين/پيريميدين هاي 33 شدند.
در اين واکنش از ايزاتين، اوره يا N-متيل اوره يا تيواوره و دي کربونيل هاي مختلف در حضور کاتاليزگر اسيدي HCl استفاده شد و مشتقات اکس ايندول- کينازولين ها با بازده 72-96 % و در زمان 1-5/3 ساعت سنتز شدند (شماي1-14) [44].
شماي 1-14 سنتز اسپايرواکس ايندول کينازولين با استفاده از واکنش بيجينلي
1-5-8-سنتز هگزا هيدروکينازولين 5،2-دي اون
کفايتي و همکارانش در سال 2012 با استفاده از آلدهيد هاي آروماتيک و دي کربونيل هاي حلقوي و اوره يا تيواوره در حضور مايع يوني [Hmim]HSO4 مشتقات هيدرو کينازولين 2،5-دي اون 34 را با بازده 46-95 % سنتز کردند (شماي1-15) [45].
شماي1-15 سنتز هگزا هيدروکينازولين 5،2-دي اون
1-5-9-سنتز کينازولين 2،4-دي اون با استفاده از فسفر آميد
از گرمادهي واکنش ايزاتوئيک انيدريد با فسفرآميديک استر در مجاورت سديم هيدريد در 5 ساعت مشتقات کينازولين 35 با بازده 40-99 % سنتز شدند (شماي1-16) [46].
شماي 1-16 سنتز کينازولين 2،4-دي اون با استفاده از فسفر آميد
1-5-10-سنتز اسپايرو ايندولين-کينازولين ها
در سال 2013 کفايتي و همکارانش با استفاده از کاتاليزگر قابل بازيافت و دوستدار محيط زيست [Hmim]HSO4 سنتز مشتقات اسپايرو ايندولين-کينازولين‌هاي 36 را با استفاده از ايزاتين و آمينهاي آروماتيک و ايزاتوئيک انيدريد با بازده 75-94 % در زمان 75-180 دقيقه گزارش کردند (شماي1-17) [47].
شماي 1-17 سنتز اسپايروايندولين-کينازولين ها
1-5-11-سنتز 2-آمينو-4-هيدروکسي کينازولين با استفاده از مشتقات ايزاتوئيک انيدريد
در گزارشي از جوشاندن ايزاتوئيک انيدريد در زمان 35-48 ساعت با گوانيدين کربنات 37 در DMF مشتقات 2-آمينو-4-هيدروکسي کينازولين 38 با بازده 44-75% تهيه شدند (شماي1-18) [48،49].
شماي 1-18 سنتز 2-آمينو-4-هيدروکسي کينازولين با استفاده از ايزاتوئيک انيدريد
1-5-12-سنتز2-آريل-3-آمينو-4-کينازولون در مجاورت پارا-تولوئن سولفونيک اسيد
واکنش ايزاتوئيک انيدريد با هيدرازيدهاي آرن کربوکسيليک اسيد 39 در مجاورت کاتاليزگر اسيدي پارا-تولوئن سولفونيک اسيد، ترکيب 2-آريل-3-آمينو-4-کينازولون 40 را با بازده 37-39 % در زمان 4 ساعت بدست مي دهد (شماي1-19) [50،51].
شماي 1-19 سنتز2-آريل-3-آمينو4-کينازولون در حضور پارا-تولوئن سولفونيک اسيد
1-5-13-سنتز 2-آمينو-(H3)-کينازولينون
واکنش متوالي 5-برمو-6-کلروايزاتوئيک انيدريد با متانول جوشان به مدت 2 ساعت و سپس در مرحله بعد کلرو فرماميدين هيدروکلريد4 در مجاورت دي گلايم5 جوشان بعد از 1 ساعت 2-آمينو-5-برمو-6-کلرو-4-(H3)-کينازولينون 41 با بازده 67 % را بدست مي دهد (شماي1-20) [52].
شماي 1-20 سنتز 2-آمينو-(H3)-کينازولينون
1-5-14-سنتز مشتقات کينازولين با استفاده از آمونياک آبي در DMF
در اين گزارش سنتز مشتقات کينازولين طي دو مرحله انجام پذيرفت. در مرحله اول از واکنش بين ايزاتوئيک انيدريد با آمونياک آبي در DMF، آمينو آميد با بازده 61-73 % بدست مي آيد که با تري اتيل ارتو فرمات، بعد از يک ساعت گرما مشتقات کينازولين 42 با بازده 53-78 % بدست آمد (شماي1-21) [53].
شماي 1-21 سنتز مشتقات کينازولين با استفاده از آمونياک آبي در DMF
1-5-15-سنتز مشتقات کينازولين-4-(H3)-اون با استفاده از نانو کاتاليزگر Fe2O3-MCM-41
در اين گزارش شهناز رستم زاده و همکارانش با استفاده از ايزاتوئيک انيدريد، آلدهيد يا آلکيل هاليد و آمين نوع اول، مشتقات کينازولين4-(H3)-اون 43 را در شرايط بدون حلال و در حضور کاتاليزگر نانو مغناطيسي Fe2O3-MCM-41 سنتز کردند (شماي1-22) [54].
شماي1-22 سنتز مشتقات کينازولين4-(H3)-اون با استفاده از نانو کاتاليزگر Fe2O3-MCM-41
2-1- هدف تحقيق
کينازولين ها ترکيباتي با خواص دارويي شناخته شده [56-55] هستند که بسياري از خواص درماني از جمله خواص ضد سرطان، ضد مالاريا، ضد باکتري [56] آنها شناخته شده است.
از اينرو مطالعات زيادي بر روي سنتز کينازولينها انجام گرفته است که در مقدمه به چندين مورد از آنها اشاره شد. در اين تحقيق سنتز مشتقات 2-آمينو کينازولين با استفاده از يک واکنش چند جزيي- تک ظرفي از طريق تراکم 1،3-دي کتون هاي حلقوي نظير ديمدون و سيکلو هگزا دي اون، گوانيدين هيدروکلريد و آلدهيدهاي آروماتيک بررسي شده است (شماي 2-1).
شماي 2-1 سنتز مشتقات 2-آمينو کينازولين
2-2- بحث و بررسي
براي بررسي انجام واکنش و بهينه سازي سنتز مشتقات 2-آمينوکينازولين، ابتدا واکنش 3،1-سيکلو هگزادي اون، 4-برمو بنزآلدهيد و گوانيدين هيدروکلريد به عنوان مدل انتخاب و اثر نوع کاتاليزگر و مقدار کاتاليزگر در شرايط رفلاکس بررسي شد.
2-2-1- بررسي طيف IR، 1H NMR ،13C NMR مشتق a 45
در ابتدا واکنش 3،1- سيکلوهگزادي اون (5/2 ميلي مول)، 4-برمو بنز آلدهيد (5/2 ميلي مول) و گوانيدين هيدروکلريد (5 ميلي مول) در حلال اتانول و در حضور کاتاليزگر تترا بوتيل آمونيوم فلوريد (TBAF) (85/0 ميلي مول) در شرايط رفلاکس انجام شد و محصول 4-(4-برموفنيل)2-ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8- هگزاهيدروکينازولين5-(H6)-اون با دماي ذوب 249-248 به دست آمد (شماي 2-2).
شماي2-2- سنتز-4-(4-برموفنيل)- 2- ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8- هگزا هيدروکينازولين5-(H6)-اون
طيف IR اين ترکيب به صورت قرص KBr، (Cm-1) ، ارتعاشات کششي N-H را در3332، ارتعاشات کششي C-H آروماتيکي را در 3022 ، ارتعاشات کششي C-H آليفاتيکي را در 2954، ارتعاشات کششي C=O را در 1720، ارتعاشات کششي اولفيني را در1602، ارتعاشات کششي C-N در1286، ارتعاشات خمشي نامتقارن C-H گروه CH2 را در1490، ارتعاشات C-Br را در 1033 نشان ميدهد.
شکل 2-1- طيف IR ترکيب4-(4-برمو فنيل)-2-ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8-هگزا هيدرو کينازولين-5-(H6)-اون (a45)
در طيف 1H NMR (MHz400) اين ترکيب در حلال d6-DMSO ، جابجايي شيميايي ppm) ( ‚? پروتونهاي a به صورت چندتايي در 09/2- 86/1 ، پروتونهاي b به صورت چندتايي در 10/2- 18/2 ، پروتونهاي c به صورت چندتايي در 35/2- 45/2 ، پروتونهاي d به صورت يکتايي پهن در 44/3 ، پروتون e به صورت يکتايي در 28/4 ، پروتون هاي f به صورت دوتايي با ثابت جفت شدن Hz 0/8 در 15/7 و پروتونهاي g به صورت دوتايي با ثابت جفت شدن Hz 0/8 در 32/7 مشاهده شد.
شکل 2-2- طيف H NMR1 ترکيب4-(4-برمو فنيل)-2-ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هيدرو کينازولين-5-(H6)-اون (a45)
در طيف 13C NMR (MHz 100) اين ترکيب در حلال DMSO-d6، جابجايي شيمياييppm) ‚?) کربنهاي آليفاتيک در 1/20، 6/32، 0/37، 9/59 کربنهاي آروماتيکي و اولفيني در 4/100، 7/115، 6/118، 6/130، 2/131، 1/145 و گروههاي ايميني و کربونيل به ترتيب در 3/168 و 9/195 مشاهده شدند.
شکل 1-3- طيف 13C NMR ترکيب 4-(4-برمو فنيل)-2-ايمينو-1‚2‚3‚4‚7‚8 -هگزا هيدرو کينازولين5-(H6)-اون
(a45)
2-2-2- اثر نوع کاتاليزگر
براي يافتن کاتاليزگر مناسب براي سنتز 2-آمينوکينازولين a45، واکنش 1،3- سيکلوهگزادي اون، 4-برمو بنزآلدهيد و گوانيدين هيدروکلريد در حضور کاتاليزگرهاي مختلف و حلال اتانول در شرايط رفلاکس بررسي و معلوم شد که در حضور کاتاليزگر NaF بازده واکنش بالاتر است (جدول 2-1).
جدول 2-1 تاثير نوع کاتاليزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 45
بازده ( % )زمان (min)کاتاليزگررديف6725CsF15230Na2CO326830NH4F3-30NH4Cl47530NaF56230TBAF6-15TBACl74530TBABr8شرايط واکنش: 3،1-سيکلوهگزا دي اون ( mmol5/2)، 4-برمو بنز آلدهيد ( mmol5/2)، گوانيدين هيدرو کلريد mmol) 5) ، حلال اتانول، کاتاليزگر ( mmol85/0)، رفلاکس
2-2-3-اثر مقدار کاتاليزگر
براي يافتن مقدار مناسب کاتاليزگرNaF براي سنتز 2-آمينو کينازولين a45، واکنش 1،3-سيکلوهگزادي اون، 4-برموبنزآلدهيد و گوانيدين هيدرو کلريد با مقادير مختلف NaF در شرايط رفلاکس بررسي و معلوم شد mmol 64/0 NaF محصول را با بازده بيشتري بدست مي دهد (جدول 2-2).
جدول 2-2 تاثير مقدار کاتاليزگر بر زمان و بازده واکنش در سنتز a 45
بازده (%)زمان (min)مقدار کاتاليزگر(mmol)رديف375045/01863064/02753085/03712514
2-3- سنتز مشتقات جديد 2-آمينو کينازولين
براي بررسي تکرارپذيري و کارايي اين روش سنتزي، واکنش 1،3- دي کتونهاي حلقوي نظير ديمدون و سيکلو هگزادي اون، گوانيدين هيدرو کلريد و ساير آلدهيدهاي آروماتيک انجام شد که نتايج جدول2-3 نشان ميدهد که محصولات مورد نظر با بازده خوب به دست ميآيند.
همچنين با استفاده از ايزاتين بجاي آلدهيد در واکنش فوق ترکيب ‘2-ايمينو-‘2،’3،’7،’8-تترا هيدرو-‘1H-اسپايرو-[ايندولين-3،’4-کينازولين]2-,’5-(H’6)- دي اون 46 با دماي ذوب292-290 در زمان 150 دقيقه با بازده 68% به دست آمد (شماي 2-3).
)-دي اون ‘6H-اسپايرو-[ايندولين-3‚’4-کينازولين]-2, ‘5-(Hشماي 2-3- سنتز ‘2-ايمينو-‘2‚’3, ‘7, ‘8-تترا هيدرو-‘1
جدول 2-3 تهيه مشتقات 2-آمينو کينازولين
بازدهزمان(min)دماي ذوب (?)ساختار محصولمحصول
86
30
249-248
a458945241-239b457450253-251c45
بازدهزمان(min)دماي ذوب (?)ساختار محصولمحصول7960239-237d457680207-205e457285208-207f4568150292-290
46شرايط واکنش: 1،3-دي کتون حلقوي (mmol 5/2)، آلدهيد آروماتيک يا آيزاتين (mmol 5/2)، گوانيدين هيدرو کلريد (mmol 5)، حلال اتانول، کاتاليزگر NaF (mmol 64/0)
2-4- مکانيسم واکنش تهيه 2-آمينو کينازولين
ابتدا F^- با فعال کردن نيتروژن گوانيدين هيدرو کلريد سبب حمله نوکلئوفيلي آن به کربونيل آلدهيد شده و حد واسط 47 تشکيل مي شود. سپس با افزايش مايکل1،3-سيکلو هگزا دي اون در فرم توتومري خود به حدواسط 47، ترکيب 48 ايجاد مي شود. با انجام واکنش حلقوي شدن درون مولکولي 48، ماده 49 تشکيل مي شود که با خروج يک مولکول آب کينازولين 50 و در نهايت با توتومري شدن آن، محصول 45 بدست مي آيد.
شماي 2-4 مکانيسم واکنش تهيه a45
2-5- نتيجه گيري
* در اين تحقيق بر اساس واکنش بيجينلي با استفاده از آلدهيد آروماتيک، گوانيدين هيدرو کلريد و 1،3-دي کتونهاي حلقوي مشتقات جديدي از 2- آمينو کينازولين طي واکنش چند جزيي- تک ظرفي تهيه شده است.
* بهره بالا، زمان کوتاه واکنش و همچنين استفاده از کاتاليزگر NaF که کاتاليزگري ارزان است از مزاياي روش ارائه شده هستند.
*انتظار ميرود ترکيبات داراي خواص دارويي جديدي باشند.
2-6- پيشنهاد براي کارهاي آينده
* استفاده از دي کتون هاي حلقوي ديگر بجاي ديمدون و 1،3-سيکلو هگزا دي اون.
* استفاده از سيستم هاي کاتاليزگري ديگر و مقايسه آن ها با نتايج اين تحقيق.
* استفاده ازساير تکنيکهاي آزمايشگاهي نظير ميکروويو و تابش فراصوت.
* استفاده از مشتقات آيزاتين بجاي آلدهيد هاي آروماتيک.
* بررسي خواص دارويي ترکيبات سنتز شده.
3-1- تکنيکهاي عمومي
مواد شيميايي و حلالهاي به کار رفته، از شرکت مرک تهيه شدند. پيشرفت واکنشها با کروماتوگرافي لايه نازک (TLC) به صورت آلومينيومي پوشيده شده از سيليکاژل 60، F256 شرکت مرک، کنترل شد.
دماي ذوب گزارش شده، با دستگاه ELECTROTHERMAL IA 9100 اندازهگيري شده است.
طيفهاي زير قرمز با طيف سنج زير قرمز (FTIR) مدل SHIMADZU 8900 ثبت شدند.
طيفهاي رزونانس مغناطيسي هسته (1H NMR) و (13C NMR) با طيف سنج BRUKER 400 MHz در حلال DMSO ثبت شدند و در ترسيم طيفهاي رزونانس مغناطيسي هسته، TMS به عنوان مرجع داخلي مورد استفاده قرار گرفت.
3-2- دستور کار عمومي تهيه مشتقات 2-آمينو کينازولين
5/2 ميلي مول 1،3-دي کتون حلقوي، 5/2 ميلي مول آلدهيد، 5 ميلي مول گوانيدين هيدروکلريد، را در حضور 64/0 ميلي مول کاتاليزگر NaF و 5 ميلي ليتر حلال اتانول در ظرف واکنش ريخته و مخلوط در دماي78 رفلاکس شد. پيشرفت واکنش با TLC دنبال شد. محتويات بالن به بشر حاوي يخ پودر شده اضافه شد و رسوب سفيد رنگ حاصل پس از صاف کردن و خشک شدن، با اتانول 96% سرد چهار مرتبه شستشو داده شد. ساختار محصولات (جدول 2-2) با روشهاي IR،1H NMR و 13C NMR تاييد شدند.
3-3- بررسي دادههاي طيفي
3-3-1- ترکيب a45 ††
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 248-249 ?

FT IR (KBr) (?max cm-1): 3332 (stretch N-H), 3022 (stretch CH-Aromatic), 2954 (stretch CH-Aliphatic), 1720 (stretch C=O), 1602 (stretch C=C Olefin), 1286 (stretch C-N), 1033 (C-Br)
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ? = 1.86-2.09 (2H, m, Ha), 2.10-2.18 (2H, m, Hb ), 2.35- 2.45 (2H, m, Hc), 3.44 (3H, brs, NH), 4.28 (1H, s, He), 7.15 (2H, d, J = 8.0 Hz, Hf), 7.32 (2H, d, J = 8.0 Hz, Hg) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ? = 20.1, 32.6, 37.0, 59.9, 100.4, 115.7, 118.6, 130.6, 131.2, 145.1, 168.3, 195.9 ppm.
3-3-2- ترکيب b45 ‡‡
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 239-241? .

FT IR (KBr) (?max cm-1): 3068 (stretch CH-Aromatic), 2948 (stretch CH-Aliphatic), 1716 (stretch C=O), 1600 (stretch C=C Olefin), 1288 (stretch C-N), 1033 (C-Br).
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ? = 1.81-1.91 (2H, m, Ha), 2.07-2.20 (2H, m, Hb), 2.35- 2.46 (2H, m, Hc), 4.31 (1H, s, Hd), 7.11 (1H, t, J = 8.0 Hz, He), 7.18 (1H, d, J = 8.0 Hz, Hf), 7.21-7.24 (1H, m, Hg), 7.35 (1H, s, Hh) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ? = 20.1, 32.9, 37.0, 59.7, 100.5, 115.5, 121.1, 127.9, 128.6, 130.0, 131.7, 148.5, 168.5, 196.0 ppm.

3-3-3- ترکيب c 45 §§
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 251-253?

FT IR (KBr) (?max cm-1): 3317 (stretch N-H), 2958 (stretch CH-Aliphatic), 2825 (stretch CH-Aldehyd), 1720 (stretch C=O), 1629 (stretch C=C Olefin), 1292 (stretch C-N), 1035 (C-F).
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?= 1.85-1.88 (2H, m, Ha), 2.09-2.17 (2H, m, Hb), 2.35-2.44 (2H, m, Hc), 4.30 (1H, s, Hd), 6.95 (2H, t, J = 9.6 Hz, He), 7.19-7.21 (2H, dd, J = 8.5, 5.7 Hz, Hf) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?= 20.1, 32.3, 37.1, 60.1, 100.5, 111.4, 114.3, 116.0, 130.5, 141.5, 168.1, 196.0 ppm.
3-3-4- ترکيبd 45 ***
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 237-239?

FT IR (KBr) (?max cm-1): 3361 (stretch N-H), 3097 (stretch CH-Aromatic), 2945 (stretch CH-Aliphatic), 1714 (stretch C=O), 1612 (stretch C=C Olefin), 1294 (stretch C-N), 1062 (C-Cl).

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ? = 1.83-1.86 (2H, m, Ha), 1.96-2.08 (2H, m, Hb), 2.14- 2.28 (2H, m, Hc), 4.59 (1H, s, Hd), 7.10 (1H, d, J = 8.0 Hz, He), 7.17 (1H, d, J = 8.0 Hz, Hf), 7.46 (1H, d, J = 2.0 Hz, Hg) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ? = 20.5, 28.9, 37.1, 59.5, 101.6, 110.6, 126.4, 128.2, 130.9, 133.0, 133.3, 140.6, 170.5, 196.3 ppm.
3-3-5- ترکيبe 45†††
4-(2.4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one Mp 205-207?

FT IR (KBr) (?max cm-1): 3415 (stretch N-H), 2954 (stretch CH-Aliphatic), 1722 (stretch C=O), 1606 (stretch C=C Olefin), 1290 (stretch C-N), 1068 (C-Cl),
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ? = 1.03 (3H, s, Ha), 1.09 (3H, s, Hb), 2.03-2.09 (2H, m, , Hd), 2.24-2.50 (2H, m, Hc), 3.37 (3H, brs, NH), 4.52 (1H, s, Hf), 7.9 (1H, d, J = 8.6 Hz, Hh), 7.18 (1H, dd, J = 8.4, 2.1 Hz, Hg), 7.48 (1H, d, J = 2.1 Hz, Hi) ppm.
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ? = 26.1, 31.3, 42.1, 50.2, 52.6, 108.6, 125.9, 127.8, 128.4, 130.5, 132.3, 132.8, 140.0, 167.7, 195.6 ppm.
3-3-6- ترکيب f 45 ‡‡‡
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
Mp 207-208 ?

FT IR (KBr) (?max cm-1): 3388 (stretch N-H), 3026 (stretch CH-Aromatic), 2954 (stretch CH-Aliphatic), 1722 (stretch C=O ), 1604 (stretch C=C Olefin), 1298 (stretch C-N), 1238 (C-O)
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?= 1.83-1.86 (2H, m, Ha), 1.93-1.99 (2H, m, Hb), 2.25, 2.30 (2H, m, Hc), 3.97 (3H, brs, NH), 4.52 (1H, s, He), 6.76, (2H, d, J = 8.4 Hz, Hf), 7.08, (2H, d, J = 8.4 Hz, Hg) ppm.

13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?= 19.9, 26.4, 29.9, 36.4, 54.9, 113.3, 115.7, 128.9, 136.7, 157.5, 157.6, 164.6, 196.3 ppm.
3-3-7- ترکيب 46§§§
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]2,5′(6’H)dione Mp 290-292 ?
FT IR (KBr) (?max cm-1): 3342 (stretch N-H), 3269 (stretch N-H), 3057 (stretch CH-Aromatic), 2941 (stretch CH-Aliphatic), 1722 (stretch C=O), 1687 (stretch C=O), 1600, 1481 (stretch C=C Olefin).
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ?= 1.67-1.78 (2H, m, Hf), 2.04-2.09 (2H, m, He), 2.39-2.45 (2H, m, Hg), 6.79 (1H, d, J = 7.6 Hz, Hd), 6.83 (1H, t, J = 7.6 Hz, Hb), 6.97 (1H, d, J = 7.2 Hz, Ha), 7.10 (1H, t, J = 7.2 Hz, Hc), 7.35 (1H, s, NH), 8.82 (1H, s, NH), 10.28 (1H, s, NH), 11.00 (1H, s, NH) ppm.

13C NMR (100 MHz, DMSO-d6): ?= 20.5, 29.5, 35.6, 47.1, 100.9, 109.7, 112.9, 121.7, 121.9, 127.9, 133.7, 144.8, 170.5, 194.8, 204.4 ppm.
طيف IR a 45
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H-(one
طيف 1H NMR a 45
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 13C NMR a 45
4-(4-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف IR b 45
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 1H NMR b 45
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 13C NMR b 45
4-(3-Bromophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف IR c45
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H-(one
طيف1H NMR c45
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazolin-5-(6H)-one
طيف 13C NMR c45
4-(4-Fluorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف IR d 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 1H NMR d 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 13C NMR d 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف IR e 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 1H NMR e 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 13C NMR e 45
4-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imino-7,7-dimethyl-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف IR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 1H NMR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5(6H)one
طيف 1H NMR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف 13C NMR f 45
4-(4-Methoxyphenyl)-2-imino-1,2,3,4,7,8-hexahydroquinazoline-5-(6H)-one
طيف IR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]-2,5′-(6’H)-dione
طيف 1H NMR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]-2,5′-(6’H)-dione
طيف 1H NMR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1’H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]-2,5-‘(6’H)-dione
طيف 13C NMR 46
2′-Imino-2′,3′,7′,8′-tetrahydro-1′-H-spiro[indoline-3,4′-quinazoline]-2,5-‘(6’H)-dione
منابع و مأخذ:
[1] Grundmann, C. Angew. Chem, Int. Ed. Engel. 1963, 2, 309.
[2] Castel, R. N. Wiley Interscience, New York, 1993.
[3] Simkin, B. Y.; Minkin, V. I. Adv. Heterocycl. Chem. 1993, 5, 303.
[4] Girke, W. P. K. Chem. Ber. 1979, 112, 1348.
[5] Althuis, T. H.; Hees, H. J. J. Med. Chem. 1977, 20, 146.
[6] Taylor, E. C.; Wong, G. S. K. J. Org. Chem. 1989, 54, 6318.
[7] El-Azab, A. S.; ElTahir, K. E. H. Bioorg. Med. Chem. 2012, 22, 1885.
[8] El-Azab, A. S.; Al-Omar, M. A.; Abdel-Aziz, A. M.; Abdel-Aziz , N. I. Eur. J. Med.Chem. 2010, 45, 4198.
[9] Kumar, A.; Sharma, P.; Kumari, P.; Kalal , B. L. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 4357.
[10] Amin , K. M.; Kamel, M. M. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 2131.
[11] Aly, M. M.; Mohamed, Y. A; El-Bayouki, K. A. M; Basyouni, W. M. Abbas, S. Y. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 3373.
[12] Kumar, A.; Sharma, S. Bioorg. Med.Chem. 2003, 11, 5299.
[13] Al-Rashood , S. T.; Aboldahab, I. A.; Nagi , M. N.; Abouzeid, L. A. Bioorg. Med. Chem.2006, 14, 8621.
[14] Kamal, A.; Bharathi, E. V.; Ramaiah, M. J.; Dastagiri, D.; Reddy, J. S. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 542.
[15] Mulakayala , N.; Kandagatla, B.; Rapolu, R. K. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 5066.
[16] El-Azab, A. S. ; El-Tahir, K. H. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 333.
[17] Al-Obaid. A. M.; Abdel-Hamide, S. G.; El-Kashef, H. A.; Abdel-Aziz. A. S.; El-Azab, A. S.; Al-Khamees, H. A.; El-Subbagh, H. I.; Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 2391.
[18] Abbas, S. E.; Abdel Gawad, N. M.; Georgey, H. H.; Abdullah. J. H. Int. J. Chem. Tech. Res. 2010, 2, 1578.
[19] Armarego, W. L. F. Adv. Heterocycl. Chem. 1979, 24, 1.
[20] Azzam, S. H. S.; Niza, A.; Pasha, M. F. Chin. J. Catal. 2012, 33, 680.
[21] Gobinath, M.; Subramanian, N.; Alagarsamy, V. J. Saudi. Chem. Soc. 2012, inpress.
[22] Alagarsamy, V.; Venkatesaperumal, R.; Vijayakumar, S.; Angayarkanni, T.; Pounammal .; Senthilganesh, S.; Kandeeban , S. Pharmazie 2002, 57, 307.
[23] Alagarsamy, V. Pharmazie 2004, 59,755.
[24] Bartroli, J.; Turmo, E.; Alguero, M. J. Med. Chem. 1998, 21, 26.
[25] Mukherji, D. D.; Nintiyal, S. R.; Prasad, C. R.; Dhawan, B. N. J. Med. Res, 1980, 93, 1426.
[26] Raghuramrao, A.; Chandrasekhar, V.; Mallareddy, V. Ind. Drugs 1986, 24, 40.
[27] Raju, V. S. K.; Bhagawanraju, M.; Bahekar, R. H.; Rajan, K. S.; Raghuram rao, A. Ind. Drugs 1999, 36, 759.
[28] Simons, F. E., Simons, K. J. New Engl. J. Med. 1994, 330, 1670.
[29] Van Arman, C. G.; Miller, L. M.; O’Malley, M. P. J. Pharmacol. Exp. 1961, 133, 97.
[30] Susse, M.; Johne, S. Z. Chem. 1983, 23, 406.
[31] Susse, M.; Johne, S. J. Pr. Chem. 1984, 326, 342.
[32] Abbas, S. E.; Barsoum, F. F.; Georgey, H. H. Bull. Faculty of Pharmacy, 2013, 51, 282.
[33] Rong, L.; Han, H.; Wang, H.; Jiang, H.; Tu, S.; Shi. D. J. Heterocycl. Chem. 2009, 46, 152.
[34] Sasaki, T.; Minamoto, K.; Sujuki, T.; Yamashita, S. Tetrahedron. 1980, 36, 865.
[35] Bradshaw, T. K.; Hutchinson, D. W. Chem. Soc. Rev. 1977, 6, 43.
[36] Marumoto, R.; Furukawa, Y. Chem. Pharm. Bull. 1977, 25, 2974.
[37] Cheng, C. C.; Roth, B. Prog. Med. Chem. 1971, 8, 61.
[38] Jones, S. A.; Sayers, J. R.; Walker, R. T.; Clereq, E. D. J. Med. Chem. 1988, 31, 268.
[39] Gangjee. A. J. Heterocycl. Chem. 1997, 34,1669.
[40] Biginelli, P. Gazz. Chim. Ital. 1893, 23, 360.
[41] Kumar, S.; Saini, A.; Sandhu, J. S. Ind. J. Chem. Sect. B 2005, 44, 762.
[42] Wang, Z. T.; Xu, L. W.; Xia, C. G.; Wang, H. Q. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7951.
[43] Sabitha, G.; Reddy, K .B.; Srinivas, R.; Yadav, J. S. Helv. Chim. Acta 2005, 11, 2996.
[44] Kefayati, H.; Rad-Moghadam, K.; Zamani, M.; Hosseyni, S. Lett. Org. Chem. 2010, 7, 282.
[45] Kefayati, H.; Asghari, F.; Khanjanian, R. J. Mol. Liq. 2012, 172, 151.
[46] Minami, T.; Ogata, M.; Hirao, I. Synlett 1982, 231.
[47] Kefayati, H.; Vazifeh, M.; Kazemi-Rad, R. J. Chin. Chem. Soc. 2013, 60, 1201.
[48] Hynes, J.; Yang, C. S.; Harmon, S. J. J. Med. Chem. 1984, 27, 232.
[49] Singh, Sh. K.; Govidan, M.; Hynes, J. B. J. Heterocycl. Chem. 1990, 27, 2101.
[50] Bhalla, P. R.; Walworth, B. L. Chem. Abs.1984, 100, 1757.
[51] M. Gal.; E. Tihanyi.; Dvortsak, P. Heterocycl. 1984, 22, 1985.
[52] Bergman, J.; Tilstam, U.; Toernroos, K. W. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1987, 1, 519.


پاسخی بگذارید