نحوه همکاري با واحد کرمانشاه:
تمام وقتنيمه وقتمدعو

4- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:
الف- عنوان تحقيق
فارسي:
مقايسه ميزان شيوع هراس اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر
ب – تعداد واحد پايان‏نامه:
پ- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) حداكثر ده سطر:
هراس اجتماعي، يکي از شايع ترين مشکلات عاطفي انسان امروزي است. در عصر حاضر هر فردي بسته به سن، تجربيات، جنسيت و شخصيت خود مي تواند کم و بيش انواعي از اين اضطراب را تجربه نمايد، در دهه ي 1990، دو الگوي شناختي – رفتاري کلارک و ولز (1995) و دلپي و هايمبرگ (1997) در زمينه هراس اجتماعي گسترش يافتند که به عنوان پايه اي براي بيشتر پژوهش ها به کار مي روند (شولتز و هايمبرگ، 2008).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به نظر مي رسد که عوامل سبب شناختي اختلال هراس اجتماعي به علت نيمرخ علامتي ناهمگن و به طورکلي، فهم ناکافي از دلايل اختلال هاي اضطرابي گوناگون و پيچيده مي باشند.
مايکلسون، کسلر و شيور (1997) دريافتند اختلال هراس اجتماعي به طور منفي با سبک دلبستگي ايمن مرتبط است و به طور مثبت با سبک هاي اجتنابي و اضطرابي رابطه دارد. همن و همکاران (1995) گزارش کرده اند که سبک دلبستگي ناايمن پيش بيني کننده بروز نابهنجاري بيشتر در پي رخدادهاي پرتنش زندگي است. خانواده يکي از منابع اساسي در ايجاد هراس اجتماعي مي باشد. نحوه ارتباطات خانواده و تجارب اوليه دختران و پسران، خصوصا در سالهاي پيش از دبستان، نقش اساسي در شکل گيري شخصيت آنان خواهد داشت و الگوي رفتاري بزرگسالان با دختران و پسران بيشترين تاثير را در رشد اجتماعي آنان دارد. تعارض و دوگانگي در رفتار بزرگسالان و والدين موجب کشاکش هاي دروني و در نتيجه اختلال در رشد طبيعي شده و اضطراب اجتماعي و عوامل مرتبط با آن را به همراه خواهد داشت. همانطور که پيداست مساله ترس و اضطراب اجتماعي، يکي از مسائل مهم در ميان جوانان است، به همين علت مساله مهم در اين پژوهش اين است که:
آيا بين هراس اجتماعي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟
و اين که، آيا ميزان هراس اجتماعي دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است؟
ت – اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن) حداكثر در يك صفحه
از عوامل اساسي توسعه پايدار و همه جانبه، با توجه ويژه به جمعيت جوان، بويژه دانشجويان به عنوان قشر صاحب تفکر و انديشه است. پرورش استعدادها و قابليتهاي دانشجو، هماهنگ با نيازها و تحولات جامعه مي تواند زمينه ي تحقق اهداف تعريف شده آرمانهاي يک ملت را فراهم سازد. بدون ترديد مؤلفه هاي متنوع و متعدد هم از نظر کمي و هم از لحاظ کيفي دانشگاه و دانشجو را تحت تاثير قرار داده. آن چه مسلم است دانشجو به عنوان محور اصلي نقش درجه اول را در اين زمينه، ايفا مي کند. لذا توجه به مسائل و مشکلات عديده فراروي وي چاره انديشي براي حل آنها از وضايف اساسي نظام آموزش عالي دانشگاه است. متاسفانه در سالهاي اخير مشکلات عاطفي و رواني ميان دانشجويان روند صعودي نگران کننده اي داشته، تا جايي که پديده هاي ناهنجاري نظير افت تحصيلي، خودکشي، افسردگي، اضطراب و…. به صورت موانع جدي پيشرفت دانشگاه را تحت تاثير قرار داده است. به منظور مقابله با مشکلات مذکور، شناخت علمي و دقيق مسئله براساس يافته هاي مطالعت و پژوهشهاي صاحب نظران و انديشمندان اجتناب ناپذير است (انجمن روانشناسي ايران، 1386).
شيوع اين اختلال ممکن است به طور ناگهاني و به دنبال يک تجربه ي تنش زا و يا تحقيرکننده رخ دهد، نقش عوامل اجتماعي در ايجاد آن قابل تعمق است. به طورکلي به نظر مي رسد که نسبت دخترها به اين اختلال بيشتر از پسرها باشد. البته اين امر به شدت تحت تاثير فرهنگ جامعه و انتظارهاي جنسيتي است (کاشاني، 1378).
ايران جامعه اي جوان است و از اين رو شناسايي مشکلات مربوط به آن ضروري احساس ميشود چرا که يکي از اهداف تعليم و تربيت، پرورش انسان هايي سالم همراه با بهداشت رواني و جسماني و حساسيت لازم نسبت به اين موضوع يقينا در سرنوشت آنان تاثير بسزايي خواهد گذاشت (سنيف و شعاع کاظمي، 1382).
اگرچه آمارهاي متعددي از شيوع اين اختلال در کشورهاي ديگر گزارش شده است. در کشورها توجه زيادي به آن نشده است. با توجه به اين که بيشترين درصد اين اختلال در دهه ي دوم عمر مي باشد در اين پژوهش به آن شديم تا با ارزيابي اين اختلال و شناسايي ويژگيهاي آن و همچنين مقايسه ميزان آن در بين دختران و پسران دانشجو، از عواقب اجتماعي و پيدايش افت تحصيلي در آينده، از آن پيشگيري کنيم. اميد است که نتايج اين پژوهش در زمينه ي دستيابي به شيوه ها و روشهاي علمي نوين را براي مقابله با مشکلات عاطفي و رواني دانشجويان فراهم نمايد تا در اين رهگذر در رسيدن به دانشگاه مطلوب سهيم باشيم.
ث- مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):
الف- پيشينه ي پژوهشهاي داخلي:
فاطمه برزگر (1383) از دانشگاه اصفهان در پژوهشي به بررسي تاثير رفتار درماني گروهي بر علايم هراس اجتماعي و جرات ورزي دانشجويان پرداخت.
هدف اين تحقيق بررسي تاثير رفتار درماني گروهي بر کاهش علايم هراس اجتماعي، افزايش ميزان انجام رفتارهاي جرات مندانه و کاهش درجه ناراحتي بر اثر انجام رفتارهاي جرات مندانه در دانشجويان دختر ساکن خوابگاههاي دانشگاه اصفهان بود. بدين منظور از کليه دانشجويان ساکن خوابگاههاي دانشگاه، 150 نفر به طور تصادفي انتخاب شده و “سياهه هراس اجتماعي” برروي آنها اجرا شد. 40 نفر از افرادي که بالاترين نمرات را در اين سياهه کسب کرده بودند انتخاب، و براي مصاحبه تشخيصي به روانپزشک ارجاع گرديدند که 30 نفر، براساس ملاکهاي تشخيصي چهارمين ويرايش راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني واجد علايم هراس اجتماعي تشخيص داده شدند. اين افراد به طور تصادفي در دو گروه کنترل وآزمايش جايگزين شدند. سپس پرسشنامه هاي سنجش علايم هراس اجتماعي وسنجش رفتارهاي جرأتمندانه شامل ميزان انجام رفتارهاي جرأتمندانه و درجه ناراحتي بر اثر انجام رفتارهاي مذکور در دو مرحله پيش آزمون در دو گروه اجرا شد. 8 جلسه 90 دقيقه اي درمان رفتاري شامل حساسيت زدايي منظم، جرأت آموزي و مواجهه سازي به مدت يک ماه در گروه آزمايش اجرا شد. گروه کنترل هيچ گونه مداخله در ماني دريافت نکرد. بعد از پايان جلسات درماني، پس آزمون بر روي دو گروه انجام گرفت. يک ماه بعد از اجراي پس آزمون، آزمون پي گيري انجام گرفت. تحليل کوواريانس نتايج نشان داد که علايم هراس اجتماعي گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پي گيري کاهش يافته است (P<0.05). هم چنين رفتارهاي جرأتمندانه گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پيگيري افزايش يافته است (P<0.05). درجه ناراحتي براثر انجام رفتارهاي جرأتمندانه گروه آزمايش در مرحله پس آزمون تفاوت معني داري نسبت به گروه کنترل نداشت، اما در مرحله پي گيري کاهش معني داري را نشان داد .(P<0.05)
کليد واژه: رفتار درماني گروهي، هراس اجتماعي، جرأتمندي، دانشجويان.
دکتر حسين نوزنده جاني استاد يار روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور در پژوهشي به منظور مقايسه ي اثر بخشي تکنيک هاي حساسيت زدايي تدريجي، جرأت آموزي وترکيب آن ها در مقايسه با گروه شاهد در درمان اختلال هراس اجتماعي انجام داد. بدين منظور نمونه اي به حجم 32 نفر از افراد مبتلا به اختلال هراس اجتماعي (18 تا 23 ساله مجرد ومتأهل ) از بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پيام نور وفر دوسي نيشابور انتخاب شدند. به صورت تصادفي جايگزيني در سه گروه درمان قرار گرفتند. گروه شاهد از بين دانشجوياني انتخاب شدند که هيچ يک از ملاک هاي مربوط به هراس اجتماعي را نداشتندو هيچ گونه مداخله ي درماني را دريافت نکردند. به منظور جمع آوري اطلاعات لازم از مصاحبه ي باليني ومقياس اضطراب zong، مقياس ترس از ارزيابي منفي Watson وfrend، مقياس فشار و اجتناب اجتماعي Watson و Frend و پرسش نامه ي جرأت آموزي Riahiey , Gambril براي بررسي ميزان بروز رفتار و درجه ناراحتي استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از تحليل واريانس ليندکوئيست، تحليل واريانس يک عاملي وآزمون تعقيبق توکي مورد تحليل قرار گرفت. درمان ترکيبي (حساسيت زدايي تدريجي وجرأت آموزي) بيشتر از هر يک به تنهايي در کاهش سطح اضطراب، کاهش ترس از ارزيابي منفي مبتلايان به هراس اجتماعي مؤثرتر بود. نتايج نشان داد که روش هاي درمان حساسيت زدايي تدريجي، جرأت آموزي وترکيب آن ها فقط در دوره ي درمان مؤثربود. وبعد از اثر بخشي آن ها کاسته شده است. همچنين روش ترکيبي نسبت به دو روش ديگر در متغيرهاي پژوهشي اثر بخشي بيشتري داشته است.
واژگان کليدي: اختلال هراس اجتماعي، حساسيت زدايي تدريجي، جرأت آموزي، درمان ترکيبي (حساسيت زدايي تدريجي وجرأت آموزي).
دکتر زهرا طاهري فر، دکتر لادن فتي ، دکتر بنفشه غرايي در پژوهشي که انجام دادند بر الگوي پيش بيني هراس اجتماعي در دانشجويان بر پايه ي مؤلفه هاي شناختي و رفتاري پرداخته اند که هدف از انجام اين پژوهش تعيين الگوي پيش بيني هراس اجتماعي از راه بررسي برخي متغيرهاي پيش بيني کننده هراس اجتماعي بود. در اين مطالعه کمرويي، بازداري رفتاري، سو گيري توجه، سو گيري تعبير، خود کار آمدي اجتماعي ودلبستگي به عنوان پيش بيني کنند ه هاي هراس اجتماعي بررسي شدند که در اين روش 438 دانشجوي دانشگاه تهران در اين پژوهش شرکت کردند. اين دانشجويان مقياس هراس اجتماعي، مقياس کمرويي استنفورد، مقياس بازداري رفتاري بزرگسالان، پرسشنامه گذشته نگر بازداري رفتاري، پرسش نامه کانون توجه، پرسشنامه پيامدهاي رويدادهاي منفي اجتماعي، مقياس خود کار آمدي براي موقعيت هاي اجتماعي و پرسش نامه سبک دلبستگي را تکميل کردند. تمام متغيرها به طور معناداري با هراس اجتماعي پرسشنامه گذشته نگر بازداري رفتاري، پرسش نامه کانون توجه، پرسشنامه پيامدهاي رويدادهاي منفي اجتماعي، مقياس خود کار آمدي براي موقعيت هاي اجتماعي وپرسش نامه سبک دلبستگي را تکميل کردند. تمام متغيرها به طور معناداري با هراس اجتماعي همبستگي داشتند .(P<0.001) نتايج رگرسيون چند گانه ي گام به گام نشان داد که الگوي پيش بيني هراس اجتماعي شامل کمرويي، سبک دلبستگي دو سو گرا واجتنابي، بازداري رفتاري در دوران بزرگسالي، بازداري رفتاري در دوران کودکي، خود کار آمدي اجتماعي، خود ارزيابي منفي و ارزيابي منفي توسط ديگران مي باشد. نتايج نشان داد به استثناي متغيرهاي سو گيري توجه و دلبستگي ايمن که توان پيش بيني هراس اجتماعي را ندارند. ساير متغيرهاي مورد بررسي کمرويي، بازداري رفتاري، سو گيري تعبير وخود کار آمدي اجتماعي مي توانند هراس اجتماعي را پيش بيني کنند.
پيشينه پژوهشهاي خارجي:
مکس بيرچوود، پيترتراور، کت برونت، پاول گيلبرت، ظفر اقبال، کريس جکسون، در 18 جولاي (2006) از دانشگاه انگلستان در پژوهشي به منظور بررسي اضطراب اجتماعي وشرمساري از روان پريشي پرداختند ونشان داده شد که در بيشتر از يک سوم افراد اختلال در اضطراب اجتماعي يا فوبياي اجتماعي يک ناخوشي تحت تأثير اختلال در شيزوفرني است که به دنبال از دست دادن وضعيت اجتماعي که موجب اثر برشيزوفرني شود. براي بررسي هدف اين پژوهش يک گروه 79 نفري از مردم بايک حادثه منفي روان پريشي براي اضطراب اجتماعي ارزيابي شده است. فرضيات با مقايسه 23 مضطرب اجتماعي و56 بيمار بدون اضطراب اجتماعي در ميزان ارزيابي شناخت از شرمساري يا برچسب روان پريشي ومشاهده وضعيت اجتماعي، کنترل کردن افسردگي، نشانه روان پريشي وروان پريشي عمومي آزمايش شده اند. در اين پژوهش نشان داده شد که شرکت کنندگان مضطرب اجتماعي با تشخيص بيماري شان بيشتر شرمسار شدندو احساس کردند که تشخيص بيماري آنها از ديگران جدا کرده است. بعنوان مثال از اجتماع کنار گذاشته شدند و وضعيت اجتماعي بدي (کم ارزشي) را متحمل شدند.
فردا مک مينوس، کاترنياساکادورا وديويد ام کلارک در 18 دسامبر (2006) از دانشگاه آکسفورد انگلستان، در پژوهشي به منظور بررسي چرايي پا فشاري هاي اضطراب اجتماعي پرداختند. بدين منظور دو مطالعه صورت گرفت. مطالعه ي يک: از يک مصاحبه نيمه ساختاري به منظور ارزيابي رفتارهاي بي خطر (سلامت)در بين شرکت کنندگان داراي اضطراب اجتماعي بالا وپايين استفاده مي کند. چنان که از مدلهاي تشخيصي پيش بيني شده از گروه با اضطراب اجتماعي بالا در بيشتر موقعيتها استفاده از رفتارهاي بي خطر گزارش شد. هم گروههاي با اضطراب بالا و هم گروههاي با اضطراب پايين مشاهده کردند که رفتارهاي بي خطر شان کمک کننده است. مطالعه دو: يک کار تجربي در استفاده از رفتارهاي بي خطر وخود مرکزي وثابت شده رادر بر گرفت. استفاده از رفتارهاي بي خطر وخود مرکزي در برخي از نتايج حاصل از تجزيه وتحليل يافته ها نشان داد هراس اجتماعي با عزت نفس هم بستگي منفي معناداري دارد. همچنين نتايج نشان داد که عزت نفس گروه مبتلا به هراس در مقايسه با گروه عادي به طور معناداري پايين تر است ومشخص شد در گروه دختران عزت نفس آزمودني هاي مبتلا به هراس در مقايسه با آزمودنيهاي عادي به طور معني داري پايين تر است. در حالي که گروه پسران چنين نيست.
ج – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: (از لحاظ موضوع، مواد و روش يا فرآيند تحقيق و …)
چ- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف كلي، ويژه و كاربردي):
هدف کلي
هدف اصلي از پژوهش در کليه سازمانها و دستگاه ها و صرف بودجه هاي مادي و انساني در اين زمينه، بهبود کيفيت کمک به تصميم گيري مناسب، افزايش بهره وري و کارآيي، اتخاذ راهبردهاي مناسب، کاهش و حل مشکلات، کسب اعتقاد، اطمينان از صحت برنامه ريزي هاست (جانسون، 1373).
هدف اصلي از اجراي پژوهش حاضر، مقايسه ميزان شيوع هراس اجتماعي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور کرمانشاه مي باشد.
اهداف جزيي
1) مقايسه هراس اجتماعي و مقياس هاي آن در پسران و دختران دانشجو.
2) بررسي رابطه هراس اجتماعي و مقياس هاي آن با شغل دانشجويان.
3) بررسي رابطه هراس اجتماعي و مقياس هاي آن با سن در دانشجويان.
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود
خ- سؤالات تحقيق:
آيا بين هراس اجتماعي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد؟
و اين که، آيا ميزان هراس اجتماعي دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است؟

د- فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه، عبارت است از حدس و گمان انديشمندانه درباره ي ماهيت و چگونگي و روابط بين پديده ها، اشياء و متغيرها که محقق را در تشخيص نزديکترين و محتمل ترين راه براي کشف مجهول کمک نمايد. بنابراين فرضيه گماني است موقتي که درست بودن يا نبودنش مورد آزمايش قرار مي گيرد تا درباره ي چگونگي متغيرها و روابط آنها در تحقيق مورد نظر حدس بزند و پيش بيني به عمل و حاصل را در قالب قضاياي حدسي و خبري تدوين نمايد (دلاور، 1371).
در پژوهش حاضر دو فرضيه ي ذيل به بوته‌ي آزمايش گذاشته مي شود:
1) فرضيه اول: بين پسران و دختران از نظر هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك تفاوت معني داري وجود دارد.
2) فرضيه دوم: بين نوع شغل و هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك رابطه معني داري وجود دارد.
3) فرضيه دوم: بين سن و هراس اجتماعي، ترس، اجتناب و ناراحتي فيزيولوژيك رابطه معني داري وجود دارد.
ذ- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
تعاريف مفهومي:
ترس: حالت عاطفي بسيار قوي است که با بسياري از علايم اضطراب همراه مي گردد. به طور مثال شديد شدن ضربان و نبض، کشيدگي شديد عضلات و خيس عرق شدن، التهابات معدي، بي قراري، عدم توانايي در تمرکز، سرگيجه و درد (اسلامي نسب، 1383).

هراس اجتماعي: هراس به معناي ترس غيرموجه از پاره اي از اشياء يا برخي از موفقيتها است؛ اشياء يا موقعيتهايي كه فرد آنها را سهمناك مي پندارد مواجهه با آنها به برانگيختن اضطراب شديد و حالت اجتنابي و گريز در وي منتهي مي شود. به رغم آنكگه فرددد به خوبي مي داند كه اين اشياء و يا موقعيتها به واقع خطرناك نيستند، با اين حال نمي تواند بر ترس خود غلبه كند و احساس ايمني را در خود به وجود آورد (روانشناسي مرضي تحولي، جلد دوم، دكتر پريرخ دادستان).
رفتار اجتنابي: يعني دوري گزيدن از موقعيتهايي كه ترس مفرط و در نتيجه اضطراب را برمي انگيزد (روانشناسي مرضي تحولي، جلد دوم، دكتر پريرخ دادستان).
هراس اجتماعي: ترس اغراق آميزي است مبني بر اينكه شخص در مركز توجه ديگران قرار گرفته و ديگران او را منفي ارزيابي مي كنند. براساس سومين ويرايش راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني، ويژگي اصلي هراس اجتماعي ترس پايدار و غيرمنطقي و تمايل اجباري به اجتناب از موقعيتي است كه در آن شخص احتمالاً با ارزيابي موشكافانه از ناحيه ي ديگران مواجه گردد (انجمن روان پزشكي آمريكا، 1980).
تعاريف عملياتي:
ترس: شامل نمره اي كه دانشجويان (اعم از دختر و پسر) از پرسشنامه هراس اجتماعي كسب كرده‌اند.
هراس اجتماعي: شامل نمره اي است كه دانشجويان (اعم از پسر و دختر) از پرسشنامه هراس اجتماعي كسب كرده اند.
اجتناب: شامل نمره اي است كه دانشجويان (اعم از پسر و دختر) از پرسشنامه هراس اجتماعي كسب كرده اند.
دانشجو: در اين پژوهش، منظور کليه افرادي است که پس از اخذ مدرک ديپلم، در يکي از رشته هايي که به تصويب سازمان آموزش عالي رسيده است، براي اخذ مدرک دانشگاهي، (کارداني، کارشناسي و بالاتر)، در مراکز عالي مؤسسات و دانشگاه ها مشغول به تحصيل مي باشند.
5-روش شناسي تحقيق:
الف- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل معرفي منطقه مورد مطالعه، مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
واژه تحقيق در لغت به معني درست کردن، پژوهش، رسيدگي، بررسي و مطالعه حقيقت و واقعيت است که روش تحقيق در اين پژوهش روش توصيفي – تحليلي مي باشد.
ب- بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي:
پ – ابزار گردآوري داده‌ها: (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و نرم افزار و سخت افزار و غيره):
جمع آوري اطلاعات از طريق مراجعه به سايت، گرفتن مقاله پژوهشي، استفاده از پايان نامه ها، کتاب ها، مجلات وهمچنين از طريق استفاده از پرسشنامه هراس اجتماعي وتوزيع آن در بين دانشجويان دانشگاه.
ت – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه به عنوان عناصري تعريف مي شوند که داراي يک يا چند ويژگي مشترک هستند و امکان دارد براي مطالعه انتخاب شوند تا بتوان از سري جامعه نمونه را انتخاب نمود. بدين ترتيب جامعه در تحقيق شامل همه عناصري است که موضوع يک پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي کند و تمايل داريم درباره آن استنباط کنيم وجامعه عبارتست از همه اعضاي واقعي يا فرضي آن، در اين تحقيق شامل کليه دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور کرمانشاه در سال 90 مي باشد که حاضر به همکاري در پژوهش بودند.
نمونه به بخشي از يک جامعه گفته مي شود که معرف يا نماينده آن باشد. نمونه گيري يعني انتخاب افراد، حوادث واشياء از يک جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه قرار مي گيرد. در اين تحقيق نمونه مورد نظر شامل 120 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور کرمانشاه که حاضر به همکاري در اين پژوهش بودند مي باشد که 60 نفر از آنها دانشجوي دختر و60 نفر از آنها دانشجوي پسر، به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.
ث – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
براي آمار توصيفي از جدول، نمودار، فراواني، درصد و ميانگين و انحراف معيار براي آمار استنباطي از آزمون T دو نمونه اي مستقل، آناليز و واريانس و همبستگي پيرسون استفاده شده است.
6- فهرست منابع علمي مورد استفاده :
منابع فارسي:
1. آزاد، حسين (1377). آسيب شناسي رواني. تهران، انتشارات بعثت.
2. آزاد، حسين (1386). آسيب شناسي مرضي كودك. تهران، انتشارات پاژنگ.
3. اسلامي نسب بجنوردي، علي (1383). مهارت در درمان ترس. تهران، شفابخش.
4. دادستان، پريرخ. (1389). روانشناسي مرضي تحولي از كودكي تا بزرگسالي. جلد اول. تهران: سمت.
5. دلاور، علي. (1368). روشهاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي. تهران، انتشارات سمت.
6. ديويسون، نيل و كرينگ (1384). آسيب شناسي رواني جلو اول. مترجم: دكتر مهدي دهستاني، تهران، انتشارات ويرايش.
7. سادوك، بنيامين- سادوك، ويرجينا (2003). خلاصه روانپزشكي كاپلان و سادوك. مترجم دكتر نصراله پورافكاري، تهران، انتشارات شهرآب آينده سازان.
8. سادوك، ويرجينا؛ سادوك، بنيامين (1385). خلاصه روانپزشكي: علوم رفتاري- روانپزشكي باليني. ترجمه: حسن رفيعي و خسرو سبحانيان. تهران: انتشارات ارجمند.
9. ساراسون (1382). رواشناسي مرضي ساراسون، جلد دوم. مترجمان: بهمن نجاريان و همكاران، تهران، انتشارات رشد.
10. ساراسون، آر،‌ باربارا (1381). روان شناسي مرضي ساراسون. جلد اول. مترجمان: بهمن نجاريان و هماكران، تهران: انتشارات رشد.
11. سازمان جهاني بهداشت. (1375). طبقه بندي اختلالات رواني بر اساس (ICD-10) ترجمه محمدرضا نيكخو و همكاران. تهران: سخن.
12. كاپلان، هارولدو سادوك، بنيامين. جي. (1381). خلاصه روانپزشكي جلد دوم. ترجمه عباس رفيعي. تهران : ارجمند.
13. كاسكو، تيموئي؛ كاسكو، جوزف (1373). روانشناسي نابهنجاري. مترجم: دكتر نصراله پورافكاري، تهران، انتشارات مروي.
14. كلارك، ديويد. م و فربورن، كريستوفر.ج (1380). دانش و روشهاي كاربردي رفتار درماني شناختي. ج1. ترجمه حسين كاوياني. تهران: فارس.
15. گردين، دانلد (1372). “فوبي”. مترجم: دكتر نصراله پورافكاري، تهران، انتشارات رشد.
16. گرهام گلدر، مايكل- ميو، ريچارد- گلديس، جان (1999). درسنامه فشرده روانپزشكي اسكفورد. مترجمان: دكتر مهدي نادري فر و همكاران، تهران، نشر طيب.
17. لطفي كاشاني، دكتر فرح؛ وزيري، شهرام. (1378). روانشناسي مرضي كودك. تهران، انتشارات ارسباران.
18. مشاوري، اميرحسين (1381) بررسي تأثير درماين گروه شناختي رفتاري بر عاليم هراس اجتماعي دانشجويان جديدالورود دانشگاه اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره. (چاپ نشده). دانشگاه اصفهان.
19. معاني، ايرج (1370). اضطراب. تهران، انتشارات چاپ پخش.
20. ميچا، راس. (1372). روانشناسي ترس. مترجمان: علي بهرامي و امير راسترو. تهران، انتشارات راهنما.
21. نوابي نژاد، شكوه (1373). رفتارهاي نابهنجار و بهنجار. تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان.
منابع لاتين:
22. Beidel, D. C. ; Turner, S. M.; & Kirk, J. (2000). Psychopathology of childhood social phobia. Journal of the American Academy of child and Adolesent Psychiatry, 38, 643-650.
23. Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In: R. Heimberg, M. Liebowitz, D. A.Hope, & F. R. Schneier (Eds.), social phobia: diagnosis,assessment and treatment. New York: Guilford Press.
24. Comer, R. H. (1981). Assertiveness in children. Journal of Clinical Child Psychology. 10, 149-156.
25. Hammen, C. L., Burge, D., Daley, S. E., Davila, J., Paley, B., & Rudolph, K. D. (1995). Interpersonal attachment cognitions and prediction of symptomatic responses to interpersonal stress. Journal of Abnormal of Psychology, 104, 436-443
26. Heinrichs, N., & Hofmann, S. G. (2001). Information processing in social phobia: Critical review. Clinical Psychology Review, 21, 751-770.
27. Hofmann S. G., & Loh, R. (2006). The tridimensional personality questionnaire: Changes during psychological treatment of social phobia. Journal of Psychiatric Research, 40, 214-220
28. Hofmann, S. G. (2007). Cognitive factors that maintain social anxiety disorder: A comprehensive model and its treatment implications. Cognitive Behavior Therapy,36, 193-209.
29. Hofmann, S. G., & Barlow, D. H. (2002). Social phobia (social anxiety disorder). In D. H. Barlow (Ed.). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic (2nd. ed., pp. 454-477). New York: The Guilford Press.
30. Kasper, S. (1998). Social phobia in children and adolescents. The British Journal of Psychology. 23, 450-460.
31. Kessler, R. C.; Nelson, C. B. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM psychiatric disorders in the United States. Archive of General Psychology. 51, 8-19.
32. Lecrubier, Y. (1998). Comorbidity in social anxiety. Journal of Clinical Psycholoigy, 12, 33-37.
33. Liebowitz, M. R. (1985). The neglected anxiety disorder. Journal of Behaviour and Research Therapy, 14, 54-65.
34. Mancini, S. (2001). Social phobia and children. International Journal of Social Psychiatry, 34, 18-23.
35. Michelson, K. D., Kessler, R. C., & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment in a nationally representative sample. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1092-1106.
36. Muris, P.; & Oosten, A. V. (2002). Social anxiety in co;;ege students. Journal of Behavior Therapy, 3, 203-220.
37. Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitivebehavioral model of anxiety in social phobia. Behavior Research and Therapy, 35, 741-756
38. Schneier, F. R.; Johnson, J.; Hornig, C. D.; Liebowitz, M. R.; & Wissman, M. (1992). Social phbia: Comorbidity and in an epidemio;ogic sample. Archive of General Psychiatry, 49, 282-288.
39. Schultz, L. T., & Heimberg, R. G. (2008). Attentional focus in social anxiety disorder: Potential for interactive processes. Clinical Psychology Review, 28, 1206-1221.
Wolpe, J. (1980). The practice of behavior therapy, third edition. New York: Pergamen Press.
7- زمان بندي انجام تحقيق:
الف- تاريخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..
تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.


پاسخی بگذارید