توزيع درصدي زندگي دختران فراري با خانواده
منبع تامينخيربليدرصددرصدپدر38.3%61.7%مادر40.0%60.0%ناپدري100.0%دائي100.0%عمو98.3%1.7%ساير91.7%8.3%
طبق اين جدول, 7/61 درصد از دختران فراري پيش پدر و مادر و 7/1 درصد نيز نزد عمو و 3/8 درصد نيز در نزد كسان ديگري زندگي مي كنند.
جدول شماره 18: توزيع درصدي زندگي كردن افراد ديگر با خانواده دختران فراري را ارائه مي دهد.
توزيع درصدي زندگي با افراد ديگر
افراد ديگرخيربليدرصددرصدپدر بزرگ96.7%3.3%مادر بزرگ91.7%8.3%دائي98.3%1.7%عمو98.3%1.7%ناپدري100.0%نامادري90.0%10.0%سايربستگان96.7%3.3%
بر اساس محتواي جدول, 3/3 درصد پدر بزرگ , 3/8 درصد از مادر بزرگ, 7/1 درصد از موارد دائي , 7/1 در صد از موارد عمو و در 10 درصد موارد نامادري با دختران فراري با هم زندگي مي كنند. بنابراين مشاهده مي شود كه 10 درصد دختران با نامادري خود زندگي مي كنند.
جدول شماره 19: توزيع درصدي اظهار نظر دختران فراري در خصوص وضعيت عاطفي خانواده را ارائه دهد.
توزيع درصدي وضعيت عاطفي خانواده
وضعيت عاطفيخيربليدرصددرصدكاملا رضايت بخش83.3%16.7%رضايت بخش76.7%23.3%ناسازگاري56.7%43.3%مشاجره73.3%26.7%متاركه88.3%11.7%طلاق و ازدواج مجدد93.3%6.7%مرگ پدر96.7%3.3%مرگ مادر91.7%8.3%
براي اساس محتواي جدول, 7/16 درصد از دختران فراري وضعيت عاطفي را كاملاً رضايت بخش و 3/23 آنرا رضايت بخش توصيف كرده اند و مابقي آنان 3/23 درصد وضعيت عاطفي را ناسازگارانه, 7/26 درصد مشاجره, 7/11 درصد متاركه و 7/6 درصد طلاق و ازدواج مجدد توصيف كرده اند. بنابراين مشاهده مي شود كه درصد رضايت بسيار پايين بوده و اكثريت دختران فراري از وضعيت عاطفي خانواده (6/76%) ناراضي هستند و وضعيت عاطفي خانواده را نامناسب گزارش كرده اند.
جدول شماره 20: وضعيت تنبيه شدن دختران فراري در خانواده را ارائه مي دهد.
تنبه
تنبه شدنفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيبلي3660.064.364.3خير2033.335.7100.0کل5693.3100.0بي پاسخ46.7جمع60100.0
طبق محتواي جدول 60 درصد از دختران فراري اظهار كرده اند كه در خانواده تنبيه مي شده اند. اين درصد قابل توجه مي باشد. و نشان مي دهد كه وضعيت خانواده ي دختران فراري نامناسب بوده است.
جدول شماره 21 : توزيع درصدي نوع و شدت تنبيه دختران فراري را ارائه مي دهد.
توزيع درصدي نوع و شدت تنبه
نوع تنبههيچ گاهبندرتبيشتر اوقاتهميشهدرصددرصددرصددرصدلفظي45.0%5.0%11.7%38.3%بدني56.7%10.0%16.7%16.7%هردو75.0%8.3%16.7%
بر اساس جدول فوق, 45 درصد از دختران فراري اعلام كرده اند كه هيچ گاه تنبيه لفظي نشده اند, 5 درصد بندرت, 7/11 درصد بيشتر اوقات و 3/38 درصد هميشه تنبيه لفظي شده اند. 7/56 درصد از آنان اظهار كرده اند كه تنبيه بدني نشده اند, 10 درصد بندرت, 7/16 درصد بيشتر اوقات و 7/16 درصد براي هميشه تنبيه بدني مي شده اند. 75 درصد از دختران فراري اظهار كرده اند كه هيچگاه تنبيه بدني يا لفظي نشده اند. 7/16 درصد هر دو نوع تنبيه را براي هميشه و 3/8 درصد بيشتر اوقات تجربه كرده اند. بنابراين مشاهده مي شود كه 50 درصد از دختران فراري تنبيه لفظي را بيشتر اوقات, 4/33 درصد تنبيه بدني را بيشتر اوقات و 25 درصد نيز هر دو را تجربه كرده اند.
جدول شماره 22 : توزيع درصدي وضعيت تحصيلي دختران فراري را نمايش مي دهد.
وضعيت تحصيلي
وضعيت تحصيليفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيبسيار ضعيف23.33.53.5ضعيف1321.722.826.3متوسط2033.335.161.4خوب1321.722.884.2عالي915.015.8100.0کل5795.0100.0بي پاسخ35.0جمع60100.0
بر اساس محتواي جدول, (25=2/3+7/21) درصد از آنها از نظر درسي ضعيف 3/33 درصد متوسط و (7/36=15+7/21) 7/36 درصد خوب بوده اند توزيع پيشرفت تحصيلي در بين دختران فراري طبيعي به نظر مي رسد.
جدول شماره 23: وضعيت ترك مدرسه بدون اجازه اولياي مدرسه را نشان مي دهد.
ترك مدرسه
ترک مدرسهفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيهيچ2541.746.346.3چند ساعت58.39.355.6يك روز813.314.870.4سه روز711.713.083.3بالاي سه روز915.016.7100.0کل5490.0100.0بي پاسخ610.0جمع60100.0
طبق محتواي جدول, 7/41 درصد از دختران فراري اظهار كرده اند كه هيچ گاه مدرسه راه بدون اجازه ترك نكرده اند. 3/8 درصد از آنها براي چند ساعت, 3/13 درصد براي يك روز , 7/11 درصد براي سه روز و 15 درصد براي سه روز مدرسه را بدون اجازه ترك كرده اند. بنابراين مشاهده مي شود كه بيش از نيمي از دختران فراري براي يكبار مدرسه را بدون اجازه ترك كرده و سابقه ترك مدرسه را بدون اجازه را داشته اند.
جدول شماره 24 , وضعيت مقررات مدرسه از ديد دختران فراري را ارائه مي دهد.
مقررات مدرسه
مقررات مدرسهفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيآسان گير35.05.55.5بي تفاوت35.05.510.9سخت گير2846.750.961.8مناسب2135.038.2100.0کل5591.7100.0بي پاسخ58.3جمع60100.0
طبق محتواي جدول, 35 درصد از دختران مقررات مدرسه را مناسب , 7/46 درصد آنرا سخت گير, و 5 درصد بي تفاوت و 5 درصد آنرا آسان گير توصيف كرده اند. بنابراين مشاهده مي گردد كه درصد زيادي از دختران مقررات مدرسه را سخت گير توصيف نموده اند.
جدول شماره 25: توزيع درصدي ارتباط مناسب دختران در دوران مدرسه با اولياي مدرسه را ارائه مي دهد.
ارتباط مناسب
منابع ارتباطفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيمدير11.72.12.1معاون610.012.514.6مربي پرورشي58.310.425.0دبير1118.322.947.9مشاور813.316.764.6هيچ كدام1728.335.4100.0کل4880.0100.0بي پاسخ1220.0جمع60100.0
بر اساس محتواي جدول, 3/28 درصد از دختران فراري با هيچ يك از اولياي مدرسه ارتباط مناسبي نداشتند 3/18 درصد از آنها با دبيران 3/13 درصد با مشاور 10 درصد با معاون 3/8 با مربي پرورشي و 7/1 درصد با مدير ارتباط مناسب داشته اند.
جدول شماره 26: وضعيت انگيزيش تحصيلي دختران فراري از ديد خود را نشان مي دهد.
انگيزه تحصيلي
ميزان انگيزهفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيبسيار كم1321.724.124.1كم915.016.740.7متوسط1321.724.164.8زياد813.314.879.6بسيار زياد1118.320.4100.0کل5490.0100.0بي پاسخ610.0جمع60100.0
طبق محتواي جدول, شماره 26 (7/36=15+7/21) 7/36 درصد از دختران انگيزه تحصيلي خود را كم, 7/21 درصد در حدود متوسط و (6/31=3/13+3/18) 6/31 درصد از آنها انگيزه تحصيلي خود را زياد توصيف نموده اند توزيع انگيزش تحصيلي در بين دختران فراري نشان مي دهد كه درصد دختران با انگيزه پايين, قابل توجه مي باشد.
جدول شماره 27 : ميزان علاقه به رشته تحصيلي دختران فراري را ارائه مي دهد.
علاقه به رشته
ميزان علا قهفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيعمومي1423.328.028.0بسيار كم1016.720.048.0كم711.714.062.0متوسط58.310.072.0زياد1423.328.0100.0کل5083.3100.0بي پاسخ1016.7جمع60100.0
طبق نتيجه توزيع درصدي فوق, 40 درصد از دختران فراري (40= 7/16+3/23) هنوز رشته اي را انتخاب نكرده اند اما در بين مابقي (4/28=7/16+7/11) در حد كمي به رشته تحصيلي خود علاقه دارند 3/8 درصد در حد متوسط و 3/23 درصد علاقه زيادي به رشته تحصيلي خود دارند.
جدول شماره 28: وضعيت ميزان تاييد دوستان دختران فراري توسط خانواده و اولياي مدرسه نشان مي دهد.
تائيد دوستان
ميزان تائيدفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيبدون شناخت915.017.617.6اصلا1118.321.639.2كم915.017.656.9تا حدودي1016.719.676.5زياد1220.023.5100.0کل5185.0100.0بي پاسخ915.0جمع60100.0
طبق نتيجه جدول, 15 درصد از دختران پاسخ داده اند كه خانواده و مدرسه, شناختي از دوستان وي نداشتند, 3/18 گفته اند كه اصلاً مورد تاييد نبوده اند, 15 درصد كم, 7/16 تا حدودي مورد و تاييد و 20 درصد در حد زياد مورد تاييد خانواده و مدرسه قرار گرفته است.
جدول شماره 29 : زيع درصدي نوع ارتباط دختران فراري با جنس مخالف را نشان مي دهد.
توزيع درصدي نوع ارتباط با جنس مخالف
نوع ارتباطخيربليدرصددرصدگفتگو65.0%35.0%نامه90.0%10.0%ملاقات73.3%26.7%ارتباط جنسي75.0%25.0%تماس تلفني80.0%20.0%هيچ ارتباطي75.0%25.0%موارد ديگر98.3%1.7%
بر اساس جدول فوق, دصد از دختران پاسخ داده اند كه ارتباط آنها در حد گفتگو بوده است. 10 درصد از طريق نامه 7/26 درصد ملاقات, 20 درصد تماس تلفني و 25 درصد نيز ارتباط جنسي با جنس مخالف داشته اند. و 25 درصد نيز پاسخ داد اند كه ارتباطي نداشته اند. مشاهده مي گردد كه درصد نوع ارتباط با جنس مخالفختران فراري قابل توجه و چشمگير است.
جدول شماره 30 :يزان ارتباط دختران فراري با جنس مخالف را ارائه مي دهد.
ميزان ارتباط
ميزان ارتباطفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيهيچ2135.035.035.0اولين بار1118.318.353.3دومين بار711.711.765.0چندمين بار2135.035.0100.0کل60100.0100.0
طبق محتواي جدول,35 درصد از دختران هيچ نوع ارتباط نداشته اند 3/18 درصد براي اولين بار, 7/11 براي دومين بار و 35 درصد براي چندمين بار با جنس مخالف ارتباط داشته اند.
جدول شماره 31 توزيع فراواني مدت ارتباط دختران فراري با جنس مخالف را ارائه مي دهد.
مدت ارتباط با جنس مخالف
مدت ارتباطفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيهيچ2135.035.035.0زير يك ماه1220.020.055.0يك تا سه ماه610.010.065.0يك سال1016.716.781.7يالاي يك سال1118.318.3100.0کل60100.0100.0
توزيع فراواني فوق,نشان مي دهد كه 35 درصد از دختران فراري هيچ ارتباطي با جنس مخالف نداشته اند 20 درصد از آنها براي مدت زير يك ماه, 10 درصد براي يك تسه ماه 7/16 درصد براي يكسال و 3/18 درصد براي به مدت بالاي يكسال با جنس مخالف ارتباط داشته اند.
جدول شماره 32:درصد مشورت دختران فراري با افراد را براي فرار از منزل را ارائه مي دهد.
مشورت با ديگران براي فرار
فراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيبي پاسخ813.313.313.3دوست صميمي1220.020.033.3افراد خانواده711.711.745.0دوست پسر58.38.353.3هيچكس2846.746.7100.0كل60100.0100.0
طبق محتواي جدول,7/46 درصد از آنان با هيچ فردي براي فرار از منزل مشورت نكرده اند 3/13 درصد نيز به اين مولفه پاسخي نداده اند اما از درصد باقي مانده 20درصد آنها با يك دوست صميمي,7/11 درصد با يكي از اعضاي خانواده و 3/8 درصد از آنها با دوست جنس مخالف (دوست پسر) خود مشورت كرده اند. بنابراين مشاهد مي گردد كه فقط درصد بسيار كمي از آنها با اعضاي خانواده ي خود در اين زمينه مشورت كرده اند.
جدول شماره 33:توزيع درصد زمان فكر فرار از منزل دختران گروه نمونه را ارائه مي دهد.
فكر فرار از منزل

فکر فرارفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيمدتها قبل1626.732.032.0شب قبل فرار1321.726.058.0ناگهاني1525.030.088.0موارد ديگر610.012.0100.0کل5083.3100.0بي پاسخ1016.7جمع60100.0
بر اساس محتواي جدول,7/26 درصد از دختران مدتها قبل به فكر فرار بوده اند 7/21 درصد شب قبل از فرار به آن فكر كرده اند. 25 درصد با تصميم ناگهاني اقدام كرده اند و 10 درصد آنها به نحوه ديگري فكر كرده اند و 7/16 درصد نيز به اين سوال پاسخي نداده اند. توزيع درصد فوق نشان مي دهد كه تصميم به فرار درصد زيادي از دختران,بعلت آشفتگي هيجاني,همان لحظه بوده است.
جدول شماره 34:توزيع درصدي ميزان برنامه ريزي براي فرار از منزل دختران گروه نمونه را نشان مي دهد.
برنامه ريزي فرار
ميزان برنامه ريزيفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيخيلي زياد711.713.013.0كم1423.325.938.9اصلا3355.061.1100.0کل5490.0100.0بي پاسخ610.0جمع60100.0
توزيع درصدي فوق نشان مي دهد كه,بيش از نيمي از دختران (55درصد) اصلاً از قبل براي فرار از منزل تصميم نگرفته اند 3/23 درصد از آنها براي اين فرار تا حد كمي برنامه داشته اند و 7/11 درصد براي فرار كاملاً به صورت برنامه ريزي شده عمل كرده اند.
جدول شماره 35 توزيع درصدي نقش هر عامل در فرار از منزل دختران گروه نمونه از نظر خود آنان را نشان مي دهد.
توزيع درصدي نقش هر عامل در ترك منزل
ميزان نقش عواملبدون نقستا حدوديزيادبسيار زياددرصددرصددرصددرصدخانواده31.7%11.7%15.0%41.7%مدرسه75.0%8.3%13.3%3.3%دوستان65.0%16.7%8.3%10.0%دوست پسر63.3%10.0%10.0%16.7%عوامل ديگر63.3%21.7%6.7%8.3%
بر اساس توزيع درصدي فوق (7/56=15+7/41) 7/56 درصد از دختران فراري نقش خانواده را نسبت به عوامل مدرسه (3/16%),دوستان (3/18%) دوست پسر و (7/16%) را بسيار مهم و در حد زياد ارزيابي كرده اند. بنابراين به اعتقاد اكثر دختران فراري خانواده آنها عامل اصلي در فرار آنها از منزل بوده است.
ب ) يافته هاي تحليلي
فرضيه 1 نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران نوجوان را افزايش مي دهد.
جدول شماره 36 :لاصه نتايج آزمون خي دو دو متغيره بين وضعيت عاطفي خانواده و عضويت در گروه فراري را عادي را نشان مي دهد.
گروه * وضعيت عاطفي خانواده
گروه مناسبنا مناسبکلعاديFO28278360FE246.5113.5360.0فراريFO211149360FE246.5113.5360.0کلFO493227720FE493.0227.0720.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX232.4321.000
براساس, محتوي يافته ي جدول فوق, كه محتوي آن از مجموع پاسخ هاي مثبت به ناسازگاري خانواده. مشاجره, متاركه, و طلاق و ازدواج مجدد اعضا گروه نمونه به اضافه پاسخ هاي منفي به كاملا رضايت بخش بودن رضايت بخش بودن وضعيت عاطفي (گزينه الف ب سوال 10 پرسشنامه) خانواده به دست آمده, است نشان مي دهد كه مقدار خي دو مشاهده شده (43/32= X2) و پاسخ اطمينان 9/99 درصد معني دار بوده و بيانگر أن است كه بين وضعيت عاطفي خانواده و عضويت در گروه دختران فراري و عادي ارتباط معني داري وجود دارد. به صورتي كه وضعيت عاطفي نامناسب در خانواده هاي عادي فراري از حد انتظار مي باشد. پس مي توان نتيجه گرفت كه جو عاطفي نامناسب در خانواده احتمال به فرار را افزايش مي دهد. همچنين از شاخص هاي ديگر جو عاطفي تنبيه فرزند توسط خانواده است كه نتايج أن در جدول بعدي ارائه شده است.
FO فراواني مشاهده شده
FE فراواني مورد انتظار
جدول شماره 37- خلاصه نتايج ارتباط بين تنبيه شدن و عضويت در گروه عادي و فراري را نشان مي دهد.
گروه * تنبه
گروهبليخيرکلعاديFO114758FE23.934.158.0فراريFO362056FE23.132.956.0کلFO4767114FE47.067.0114.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX224.1511.000
براساس يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (15/24=x2) در سطح 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و نشان مي دهد كه در جامعه مورد مطالعه بين تنبيه كردن و عضويت در گروه عادي و فراري رابطه معني داري وجود دارد. به صورتي كه ميزان تنبيه در گروه فراري بسيار بيش از فراواني مورد انتظار ا ست. در حالي كه در گروه عادي عدم تنبيه از فراواني مورد انتظار بيشتر است.
براساس شاخص هاي جو عاطفي خانواده كه در جدول شماره 37 و 37 بررسي شده مي توان نتيجه گرفت كه فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفته است و نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران نوجوان را افزايش مي دهد.
2- ارتباط بين دختر و پسر (وجود غشق فانتزي) يكي از عامل موثر بر فرار دختران از خانه:
شاخص هاي مربوط به اين فرضيه عبارتند از ارتباط با جنس مخالف, ميزان ارتباط و مدت ارتباط كه در جداول 38 و 39و40 مورد بررسي قرار گرفته است. جدول شماره 39 ارتباط بين درستي با جنس مخالف و عضويت در گروه عادي و فراري را مورد بررسي قرار مي دهد.
گروهخيربليکلعاديFO471360FE33.526.560.0فراريFO204060FE33.526.560.0کلFO6753120FE67.053.0120.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX224.6351.000
مقدار خي دو مشاهده شده (64/24= x2) جدول فوق در سطح 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و نشان مي دهد كه از نظر أماري بين ارتباط با جنس مخالف و عضويت در گروه عادي و فراري رابطه معني داري وجود دارد. به گونه اي كه ميزان اين ارتباط با جنس مخالف در گروه عادي و فراري (40 نفر از 20 نفر) بيش از فراواني مورد انتظار (5/26 نفر) مي باشد. بنابراين ميزان ارتباط با جنس مخالف در گروه فراري بسيار بسشتر از گروه عادي مي باشد و اين دو از نظر با هم تفاوت چشمگيري دارند.
جدول شماره 39 :خلاصه نتايج أزمون خي دو متغيره بين ميزان ارتباط با جنس مخالف و عضويت در گروه (عادي و فراري) را نمايان مي سازد.
گروهميزان ارتباطهيچاولين باردومين بارچندمين بارکلعاديFO4594260FE33.010.05.511.560.0فراريFO211172160FE33.010.05.511.560.0کلFO66201123120FE66.020.011.023.0120.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX225.4413.000.
براساس محتواي جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (4/25= x2) با 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و بيانگر أن است كه توزيع مشاهده شده ي ميزان ارتباط با جنس مخالف در بين گروه عادي و فراري كاملا با هم از نظر أماري تفاوت دارد. به صورتي كه ميزان اين ارتباط در گروه فراري براي چندين بار و دومين بار بسيار بيشتر از گروه عادي بوده است. در حالي كه در گروه عادي از 13 نفر دوستي با جنس مخالف 9 نفر براي اولين بار بوده است. در مقابل از 40 مورد دوستي با جنس مخالف گروه فراري, 28 مورد أن براي دومين و چندمين بار مي باشد.
جدول شماره 40: ارتباط أماري بين مدت ارتباط با جنس مخالف با عضويت در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
گروهمدت ارتباطهيچزير يك ماهيك تا سه ماهيك ساليالاي يك سالکلعاديFO45373260FE33.07.56.56.56.560.0فراريFO21126101160FE33.07.56.56.56.560.0کلFO6615131313120FE66.015.013.013.013.0120.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX224.2044.000.
براساس محتواي جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (20/24= x2) با 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و بيانگر أن است كه توزيع مشاهده شده ميزان ارتباط با جنس مخالف در بين گروه عادي و فراري تفاوت معناداري با هم دارد . به صورتي كه درصدي بيشتري از دختران فراري به مدت يك سال و بيشتر با جنس مخالف ارتباط داشته اند. در حالي كه گروه دختران عادي ضمن اينكه تعداد بدون ارتباط زياد است, مدت ارتباط نيز بيشتر در سه ماه اخير بوده است.
فرضيه شماره 3: فقر اقتصادي گرايش به فرار در دختران را افزايش مي دهد.
شاخص هاي شغل پدر و مادر و ميزان درأمد أنها به عنوان وضعيت اقتصادي خانواده را نشان مي دهد.
گروهشغل پدربيكاردولتيآزادکلعاديFO5272456FE10.022.523.556.0فراريFO15182356FE10.022.523.556.0کلFO204547112FE20.045.047.0112.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX26.8212.033
براساس جدول فوق, مقدار مشاهده شده 82/6= x2) در سطح 95 درصد اطمينان معنادار است. و نشان مي دهد كه توزيع شغل پدر در بين دختران گروه عادي و فراري متفاوت است. به صورتي كه تعداد افراد بيكار در گروه فراري بيشتر است. بنابراين بين وضعيت اشتغال پدر گروه دختران فراري با عضويت أنها در اين گروه ارتباط معني داري وجود دارد. ضمن أنكه در بخش توصيفي مشاهده شد كه منابع تامين مالي دختران فراري اكثرا پدر أنها مي باشد.
جدول شماره 42: خلاصه نتايج أزمون خي دو دو متغيره بين ميزان درأمد پدر با عضويت أنها در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
گروهدرآمد پدر50هزار تومان51-100101-150بالاي 150 هزارکلعاديFO38222356FE4.29.922.519.456.0فراريFO511211451FE3.89.120.517.651.0کلFO8194337107FE8.019.043.037.0107.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX22.9593.398
طبق يافته هاي جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (95/2= x2) در سطح ألفاي (5/0= ) معنادار نبوده و نشان مي دهد بين ميزان درأمد پدر با عضويت دختران أنها در گروه عادي و فراري ارتباط معني داري وجود ندارد. با اينحال در جدول قبلي مشاهده گرديد كه درصد پدران بيكار از گروه عادي بالاتر است. اكنون كه توزيع درأمد أنها با گروه عادي متفاوت نيست نشان مي دهد كه احتمالاً منابع درأمد أنها از راه هاي غير قانوني است.
جدول شماره 43: ارتباط بين شغل مادر با عضويت دختران أنها در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
گروهشغل مادرخانه داردولتيآزادکلعاديFO515258FE49.04.84.358.0فراريFO414651FE43.04.23.751.0کلFO9298109FE92.09.08.0109.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX22.7602.252
طبق يافته جدول فوق, بين توزيع مشاغل مادران گروه عادي و فراري تفاوت معنا داري وجود نداشته و مقدار خي دو مشاهده شده (76/2= x2) در سطح ألفاي (5/0= ) معني دار نمي باشد. بنابارين بين شغل مادران با فرار دختران ارتباط معنا داري مشاهده نمي گردد.
جدول شماره 44: ارتباط بين ميزان در امد مادر با عضويت در گروه عادي و فراري را نشان ميدهد.
گروهدرآمد مادرخانه دار50هزار تومان51-100101-150بالاي 150 هزارکلعاديFO51107160FE48.02.52.06.01.560.0فراريFO45445260FE48.02.52.06.01.560.0کلFO9654123120FE96.05.04.012.03.0120.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX26.8424.144

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

طبق يافته جدول فوق توزيع مشاهده شده ميزان درآمد مادران گروه عادي و فراري با هم تفاوت معني داري نداشته. و يك است چون مقدار خي دو مشاهده شده (84/6=x2 ) با درجه ازادي (4=df ) در سطح الفاي (05/0= (معنادار نيست پس بين ميزان درآمد مادران با فرار كردن دختران از منزل ارتباط معني دار وجود ندارد.
مجموع يافته هاي جداول شماره 41 تا 43 نشان مي دهد كه با وجود تفاوت در توزيع مشاغل پدر بين گروه عادي و فراري و بيشتر بودن تعداد بيكاران در گروه فراري اما بين ميزان درك والدين بعنوان مهمترين شاخص اقتصادي تفاوت معني داري مشاهده نشد. بنابراين فرضيه سوم تحقيق رد شده و فرضيه مقابل مبني بر نظر اقتصادي با گرايش به فرار دختران ارتباطي وجود ندارد تاييد مي گردد.
فرضيه 4: فقر فرهنگي خانواده (تحصيلات والدين اعتياد والدين و كثرت اولاد) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.

گروهتحصيلات پدربيسوادابتدائيسيكلديپلمليسانسبالاي ليسانسکلعاديFO12117142257FE5.616.415.414.44.11.057.0فراريFO101113146054FE5.415.614.613.63.91.054.0کلFO1132302882111FE11.032.030.028.08.02.0111.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX214.9525.011
طبق يافته جدول شماره 45, مقدار خي دو مشاهده شده (95/14=X2) در سطح 95 درصد اطمينان معنادار بوده است و نشان مي دهد كه توزيع سطح تحصيلات پدران دختران گروه عادي و فراري بطور چشمگير و معني داري با هم تفاوت دارد. به صورتي كه سطح تحصيلات پايين (بي سوادي) در بين گروه فراري بيش از گروه عادي و در مقابل تحصيلات عالي در بين گروه عادي بيشتر از گروه فراري است. بنابراين بين تحصيلات پدر با عضويت در گروه دختران و عادي ارتباط وجود دارد.
جدول شماره 46: ميزان ارتباط بين اعتياد پدر با عضويت در گروه عادي و فراري را نشان مي دهد.
گروهاعتياد پدربليخيرکلعاديFO93645FE14.830.245.0فراريFO232952FE17.234.852.0کلFO326597FE32.065.097.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX26.4071.011
بر اساس يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (4/6=X2) با درجه ازادي (1=df) در سطح 99 درصد اطمينان معنادار است و توزيع ميزان افراد معتاد در بين گروه عادي و فراري كاملاً با هم تفاوت دارد. به صورتي كه تعداد پدران معتاد گروه فراري بسيار بيشتر از گروه عادي است.
جدول شماره 47 :ميزان ارتباط بين تحصيلات مادر با عضويت در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
گروهتحصيلات مادربيسوادابتدائيسيكلديپلمليسانسکلعاديFO227236159FE10.218.816.811.22.059.0فراريFO18101016357FE9.818.216.210.82.057.0کلFO203733224116FE20.037.033.022.04.0116.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX231.2524.000
مشاهدات جدول فوق نشان مي دهد كه توزيع سطح تحصيلات مادر گروه عادي و فراري با هم تفاوت معناداري داشته است و مقدار خي دو مشاهده شده (25/31=X2) در سطح 9/99 درصد اطمينان با هم معني دار است. به صورتي كه تعداد مادران بيسواد گروه فراري بسيار بيشتر از گروه عادي بوده و بيش از حد انتظار است.
جدول شماره 48: ميزان ارتباط بين اعتياد مادران با فرار دختران نوجوان را نشان مي دهد.
گروهاعتياد مادربليخيرکلعاديFO04848FE2.845.248.0فراريFO64854FE3.250.854.0کلFO696102FE6.096.0102.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX25.6671.017
مشاهده جدول فوق نشان مي دهد كه توزيع مادران معتاد در بين گروه عادي و فراري متفاوت بوده و مقدار خي دو مشاهده شده (67/5=X2) در سطح الفاي (5/0= و 95 درصد اطمينان معنادار است. بصورتي كه تعداد مادران معتاد در بين دختران فراري بيشتر از گروه عادي است. يعني در گروه عادي اصلاً مادر معتاد وجود ندارد. در حاليكه درصدي از مادران گروه فراري معتاد هستند. پس ميتوان نتيجه گرفت اعتياد مادران نيز با فرار دختران ارتباط دارد.
جدول شماره 49 : ارتباط بين جمعيت خانواده با فرار دختران نوجوان را نشان مي دهد.
گروه * حجم
گروهحجم خانواده1-23-5بالاي 6 نفرکلعاديFO2824860FE26.523.510.060.0فراريFO25231260FE26.523.510.060.0کلFO534720120FE53.047.020.0120.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX2.9912.609
بر اساس يافته جدول, مقدار خي دو مشاهده شده (99/0=X2) در سطح آلفاي (05/0=) معنادار نبوده و نشان مي دهد كه توزيع جمعيت خانواده دختران عادي و فراري با هم يكسان است.
جدول شماره 15: ارتباط بين و ضعيت تحصيلي دختران با فرار را نشان مي دهد.
گروهوضعيت تحصيليبسيار ضعيفضعيفمتوسطخوبعاليکلعاديFO012030859FE1.07.120.321.98.659.0فراريFO2132013957FE1.06.919.721.18.457.0کلFO214404317116FE2.014.040.043.017.0116.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX219.0374.001
طبق يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (04/19= X2 ) در سطح 99 درصد اطمينان معنادار بوده و نشان مي دهد كه وضعيت تحصيلي دختران عادي و فراري با هم تفاوت معني داري دارد به صورتي كه وضعيت تحصيلي دختران فراري عادي است. پس بين فشار رواني دختران از جانب مدرسه و وضعيت تحصيلي آنها در مدرسه با فرار دختران از خانه ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول شماره 51 : خلاصه نتيجه آزمون خي دو دو متغير براي ميزان ترك بدون اجازه مدرسه در بين گروه عادي و فراري را نشان مي دهد.
گروهترك مدرسههيچچند ساعتيك روزسه روزبالاي سه روزکلعاديFO57100058FE42.53.14.13.64.758.0فراريFO25587954FE39.52.93.93.44.354.0کلFO826879112FE82.06.08.07.09.0112.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX239.0614.000
مطابق با يافته جدول فوق مقدار خي دو مشاهده شده (06/39=X2) در سطح 9/99 درصد اطمينان معنادار بوده و بين دختران عادي و فراري از نظر ترك بدون اجازه مدرسه تفاوت چشمگير و معناداري وجود دارد به صورتي كه ميزان ترك بدون اجازه مدرسه دختران فراري بسيار بيشتر از دختران عادي مي باشد. پس ترك بدون اجازه مدرسه نيز با فرار از منزل دختران ارتباط دارد.
جدول شماره 52: ميزان ارتباط بين نظر دختران فراري و عادي نسبت به مقررات مدرسه با فرار آنان را نشان مي دهد.
گروهمقررات مدرسهآسان گيربي تفاوتسخت گيرمناسبکلعاديFO34232959FE3.13.626.425.959.0فراريFO33282155FE2.93.424.624.155.0کلFO675150114FE6.07.051.050.0114.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX21.7753.620
طبق يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (77/1=X2) در سطح آلفاي (05/0=) معنادار نبوده است و نشان مي دهد كه بين دختران عادي و فراري از نظر نگرش به مقررات مدرسه تفاوت معني داري ندارد. با اينحال نكته قابل توجه اينكه در هر دو گروه تعداد قابل توجهي از آنان مقرارت مدرسه را سخت گيرانه توصيف كرده اند.
جدول شماره 53 خلاصه نتيجه آزمون خي دو دو متغيره براي ارتباط مناسب با اولياي مدرسه در دو گروه دختران عادي و فراري ارائه مي دهد.
گروهارتباط مناسبمديرمعاونمربي پرورشيدبيرمشاورهيچ كدامکلعاديFO2481392258FE1.65.57.113.19.321.358.0فراريFO1651181748FE1.44.55.910.97.717.748.0کلFO31013241739106FE3.010.013.024.017.039.0106.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX21.3615.929
طبق نتيجه جدول, خي دو مشاهده شده (36/1=X2) در سطح آلفاي (05/0 =) معنادار نبوده و نشان مي دهد كه نوع ارتباط مناسب با اولياي مدرسه در بين در دختران عادي و دختران فراري با هم يكسان بوده و بيشترين ارتباط با دبيران, مشاوران و مربيان در مدرسه است.
جدول شماره 54: ميزان انگيزش تحصيلي گروه عادي و فراري را با هم مقايسه مي كند.
گروهانگيزه تحصيليبسيار كمكممتوسطزيادبسيار زيادکلعاديFO009222859FE6.84.711.515.720.459.0فراريFO1391381154FE6.24.310.514.318.654.0کلFO139223039113FE13.09.022.030.039.0113.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX236.5214.000
بر اساس نتيجه ي جدول, مقدار خي دو مشاهده شده (52/36=X2) 9/99 در صد اطمينان معني دار بوده و نشان مي دهد كه توزيع انگيزيش تحصيلي در بين دختران عادي و فراري با هم تفاوت معني داري دارد به صورتي كه انگيزه تحصيلي دختران فراري بسيار كمتر از دختران عادي است پس مي توان نتيجه گرفت كه احتمالاًَ انگيزش تحصيلي پايين دختران فراري با فرار آنان از مدرسه ارتباط دارد.
جدول شماره 55: خلاصه ي نتيجه ي آزمون خي دو ميزان علاقه به رشته تحصيلي در بين گروه عادي و فراري را مقايسه مي مي كند.
گروهعلاقه به رشتهعموميبسيار كمكممتوسطزيادکلعاديFO712153156FE11.15.84.810.623.856.0فراريFO1410751450FE9.95.24.29.421.250.0کلFO211192045106FE21.011.09.020.045.0106.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX223.6334.000
طبق يافته جدول فوق مقدار خي دو مشاهده شده (63/23=X2) در سطح 9/99 در صد اطمينان معني دار بوده و بيانگر آن است كه توزيع ميزان علاقه به رشته تحصيلي در بين دختران عادي و فراري با هم تفاوت چشمگيري دارد به صورتي كه ميزان علاقه به رشته در ميان دختران فراري بسيار كم و كم مي باشد. در حاليكه در دختران عادي ميزان علاقه اكثراً زياد و متوسط مي باشد. پس بين علاقه به رشته تحصيلي با فرار دختران فراري ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول شماره 56: به مقايسه ميزان تاييد دوستان دختران عادي و فراري از ناحيه مدرسه را نشان مي دهد.
گروهتائيد دوستانبدون شناختاصلاكمتا حدوديزيادکلعاديFO811192756FE8.96.35.215.220.456.0فراريFO9119101251FE8.15.74.813.818.651.0کلFO1712102939107FE17.012.010.029.039.0107.0
Chi-Square Tests
مقداردرجه آزاديسطح معني داريX223.1714.000


پاسخی بگذارید