در طيف 13C NMR(پيوست) جذب کربن هاي دو گروه CH2در61/31 و 05/40ppm ،کربن هاي دو گروه متيل در 52/26 و 90/27،کربني که حامل دو گروه متيل است در 46/50 ، C=O حلقه ايندولي در 23/178، C=O حلقه آکريديني در195به چشم مي خورد.
5-5- نتيجه‌گيري از تحقيق و پيشنهادات42
منابع57
فهرست جداول
جدول 4-1- اطلاعات مربوط به مشتق اسپايرو آكريدين37
جدول 4-2- اطلاعات طيفي FT IR مربوط به مشتق اسپايرو آكريدين37
جدول 4-3- اطلاعات طيفي H NMR1 مربوط به مشتق اسپايرو آكريدين37
جدول 4-4- اطلاعات طيفي 13C NMRمربوط به مشتق اسپايرو آكريدين37
چکيده
هدف اين پايان نامه سنتز تک ظرف ((one-pot مشتق جديد اسپايرو آکريدين است که در آن حلقه آکريديني به صورت اسپايرو روي موقعيت C-3 ترکيب آيزاتين و به جاي گروه کربونيل آن قرار گرفته است. آيزاتين 1 در حلال اتانول با دايمدون 2 و کاتاليزگر سريک آمونيوم نيترات CAN)) به ميزان 10 در صد مولي آيزاتين در دماي 50-60 درجه سلسيوس واکنش داده شد و پس از گذشت 40 دقيقه ترکيب واسطه اي تشکيل شده و پيشرفت واکنش با انجام تست TLC تاييد گرديد. سپس 4-نيتروآنيلين 3 به مخلوط حاوي ترکيب واسطه افزوده شد و واکنش ادامه يافت. بعد از گذشت 120 دقيقه از شروع واکنش ترکيب اسپايروي آکريديني 4 به دست آمد. در اين روش حد واسط واکنش جداسازي نشد. واکنش انجام شده به صورت زير است:
پيشرفت واکنش با انجام TLC تاييد گرديد. راندمان سنتز در اين روش بالا بود. مشتق اسپايروي سنتز شده توسط آناليزهاي طيفي FTIR و NMR شناسايي شد.
فصل اول
مقدمه
1-1- ترکيبات هتروسيکل
هتروسيکل ها ترکيبات حلقوي هستند که در حلقه انها علاوه بر کربن ، دو يا چند اتم ديگر مانند نيتروژن يا اکسيژن و ساير عناصر هم وجود دارد. هر اتمي در حلقه به جز اتم کربن به هترو اتم معروف است. اگر تعداد و نوع هترو اتم ها در حلقه زياد باشند هتروسيکل را مي توان يک هتروسيکل معدني ناميد. مانند بورازين (شکل 1) که ان را بنزن معدني هم نامگذاري نموده اند .
به دليل تنوع پيوند هايي که اتم ها مي توانند با هم ايجاد نمايند و نيز به دليل تعدد عناصر ، تعداد هتروسيکل هايي که مي توانند سنتز شوند بسيار نا محدود است. تعداد زيادي از هتروسيکل ها که تا کنون شناخته شده و نيز سنتز شده اند و هر روز بر تعداد انان و تنوع انها افزوده مي گردد. هتروسيکل ها تقريبا نصف ترکيباتي را که تا کنون در چکيده نامه هاي شيمي ثبت شده اند? در برميگرند[16,30 ].
1- 2 – اهميت تركيبات هتروسيكل
بسياري از تركيبات هتروسيكل در طبيعت يافت مي‌شوند و در متابوليسم تمامي سلول‌هاي زنده نقش اساسي ايفا مي‌نمايند. به عنوان مثال پيريميدين (شكل2) و پيورين (شكل3) پايه و اساس DNA را تشكيل مي‌دهند. آمينواسيد ها مثل پرولين (شكل4) و تريپتوفان (شكل5) و آنزيم‌ها و ويتامين‌ها مانند ويتامين C (شكل6) و هورمون‌هايي نظير هيستامين (شكل7) و استروتونين همگي جزو تركيبات هتروسيكلي هستند[12,16].
تعداد زيادي از هتروسيكل‌ها خاصيت دارويي دارند و بسياري از آن‌ها در طبيعت يافت مي‌شوند.
مانند كينين كه به عنوان ضد مالاريا شناخته شده است. ويتامين B12 هتروسيكلي با سه حلقه مي‌باشد. فوليك اسيد كه براي درمان كم‌خوني به كار مي‌رود نيز يك هتروسيكل نيتروژن‌دار مي‌باشد. آنتي‌بيوتيك‌هايي مانند پني‌سيلين (شكل8) و مورفين (شكل9) نيز جزو تركيبات هتروسيكل هستند. رسرپين يك آلكالوئيد طبيعي با فعاليت آرام‌بخش و ضد فشار خون مي‌باشد. هتروسيكل‌هاي سنتزي نيز بسيار زياد هستند و كاربرد وسيعي دارند. به عنوان مثال فلوكونازول (شكل10) يك ماده ضد قارچ، AZT (شكل11) يك داروي ضد ايدز و 5- آزاسيتيدين (شكل12) يك داروي ضد سرطان خون مي‌باشد[21].

1-3- برخي هتروسيكل‌هاي مضر
گذشته از تركيبات مفيد، تركيبات مضري مانند هروئين و مورفين (شكل13) هم جزو تركيبات هتروسيكل مي‌باشند. اين داروها به دليل خواص سمي‌شان خطرناك مي‌باشند. نيكوتين كه از برگ توتون استخراج مي‌شود، كوكائين كه محرك و تسكين دهنده موضعي مي‌باشد و LSD كه يك تركيب توهم‌زا است همگي جزو تركيبات هتروسيكل به شمار مي‌روند.
1-4- سنتز مشتقات جديد هتروسيكل‌ها
شيمي‌دانان آلي تلاش‌هاي فراواني را به سنتز و شناسايي تركيبات هتروسيكل معطوف داشته‌اند و روش‌هاي سنتزي فراواني تاكنون ارائه شده است تا بتوان اين تركيبات را در مقياس‌هاي وسيع و با راندمان بالا سنتز
روش‌هاي متعددي براي تهيه هتروسيكل‌هاي مهم وجود دارد كه بسياري از اين روش‌ها نسبتاً كلاسيك هستند. اين تركيبات از نظر خواص دارويي و بيولوژيكي اهميت ويژه‌اي دارند. هتروسيكل سنتز شده در اين پروژه نيز از لحاظ ساختاري داراي اهميت است و شايد خاصيت دارويي داشته باشد. اين هتروسيكل داراي دو بخش آيزاتيني و آكريديني مي‌باشد. كه با توجه به اثرات بيولوژيكي ممكن است خواص بيولوژيكي مؤثري ايجاد نمايد.
1-5-آيزاتين (H1 – ايندول -2,3- دي‌اون)
آيزاتين (شكل14) به صورت بلورهاي منشوري قرمز با دماي ذوب بالاست [34].
آيزاتين از سابستريت‌هاي متنوع تهيه مي‌شود و از آن براي تهيه تعداد زيادي از تركيبات هتروسيكل مانند ايندول‌ها و كوينولينيها و مانند يك ماده اوليه براي تهيه بسياري از داروها استفاده مي‌شود. اين تركيب براي اولين بار به وسيله Erdman و Luurent در سال 1841 به صورت يك محصول از اكسايش نيل به وسيله سيتريك اسيد و كروميك اسيد به دست آمد. در طبيعت، آيزاتين در گياهان و نسوج حيوانات يافت مي‌شود. به طوري كه آيزاتين در گياهان Isatis tinctoria و Calanthe discolor ، Couroupita guianensis موجود است[3].
روش توسعه يافته سند مير از قديمي‌ترين روش‌هاي مورد استفاده براي سنتز آيزاتين است[5]. در اين روش واكنشي از آنيلين شروع مي‌شود كه آن را با كلروهيدرات? هيدروكسيل آمين اسيد هيدروكلريک و سديم سولفات حرارت مي‌دهند. ايزو نيترو زو استانيليد توليد مي‌شود و پس از ايزوله سازي و به وسيله سولفوريك اسيد غليظ در دماي C ْ80-60 ، آيزاتين با بازده بالاي 75% به دست مي‌آيد. اين روش سنتز آيزاتين براي آنيلين‌هاي داراي گروه الكترون كشنده مانند 2- فلوئور و آنيلين و بعضي از آمين‌هاي هتروسيكل مانند 2- آمينو فنوكساتاتيئين (شكل15) مناسب است[23].

آيزاتين در واکنش هاي شيميايي زيادي شركت مي‌كند. به عنوان مثال در مقابل الكتروفيل‌ها ابتدا با سديم هيدريد در تولوئن يا DMF و يا در واكنش با پتاسيم كاربامات در DMF يا استن، تبديل به نمك سديم دار مي‌شود و سپس با آلكيل يا آريل‌هاليد يا سولفات واكنش مي‌دهد. آيزاتين مانند ايندول يك هتروسيكل هسته دوست ضعيف است. همچنين آيزاتين مي‌تواند از قسمت آروماتيكي خود وارد واكنش‌هاي الكترون دوستي شود. از اين تركيب براي سنتز بسياري از هتروسيكل‌هاي ديگر مي‌توان استفاده نمود. واكنش‌هاي كاهشي كه منجر به توليد ايندول و مشتقات آن مي‌شود از اين جمله است كه البته كاهنده بايد قوي باشد. همچنين آيزاتين با داشتن دو گروه عاملي آميدي و كتوني مي‌تواند مورد حمله نوكلئوفيل و الكتروفيل قرار گيرد[29].

از جمله واكنش‌هاي نوكلئوفيلي براي آن مي‌توان واكنش با كربانيون‌ها را نام برد. معمولاً اين تركيب در موقعيت كربن شماره 3 با نوكلئوفيل‌ها واكنش مي‌دهد.
از مشتقات آيزاتين براي تهيه رنگ‌هاي فتوژنيك عكاسي استفاده مي‌شود. اين تركيبات از خوردگي آهن و آلومينيم جلوگيري مي‌كند. از اين تركيبات در آزمايشات مربوط به لخته شدن خون استفاده مي‌شود. همچنين در تهيه پلي‌مرهايي كه منجر به تهيه رزين‌هاي پرشاخه مي‌شوند، نيز از آنها استفاده مي‌شود. استفاده ديگر اين تركيبات در تهيه الكترودهاي كاتيوني است. در مجتمع‌هاي ذوب فلزات از كمپلكس‌هاي مشتقات آيزاتين به عنوان كاتاليزگر استفاده مي‌كنند. از آيزاتين و به خصوص تركيبات اسپايروسيكلو پروپان آن براي توليد بعضي از داروها مانند داروهاي ضد ويروس، شل كننده عضلات، ضد حساسيت، ضد تشنج استفاده شده است. به عنوان مثال اثبات شده كه اين تركيبات در درمان بيماري ايدز نقش داشته‌اند.
(C13H9N) 1-6- آكريدين
آكريدين ساختاري مرتبط به آنتراسن است با اين تفاوت كه به جاي يك گروه CH مركزي، نيتروژن قرار گرفته است. آكريدين جامدي بي‌رنگ است و اولين بار از زغال‌سنگ استخراج شد. اين كار توسط Garl Grabe و Heinrich Caro در سال 1871انجام گرفت. آكريدين خالص شده براي توليد رنگ‌ها و بسياري از داروهاي با ارزش استفاده مي‌شود. آكريدين‌هاي زيادي مانند پروفلاوين خاصيت ضد عفوني دارند.
برخي از تركيبات آكريدين نمونه‌هاي زير مي‌باشند:

Acridarsin (شكل20) مشتق شده از آكريدين است كه اتم نيتروژن با يكي از گروه‌هاي آرسنيك تعويض شده است و acridophosphine نيز مشتق ديگري از آكريدين مي‌باشد كه اتم نيتروژن با يكي از فسفرها تعويض شده است.
آكريدين ذاتاً در زغال‌سنگ قرار دارد و توسط سولفوريك اسيد رقيق از آن جدا مي‌شود. افزايش پتاسيم دي‌كرومات به اين محلول رسوب acridinebichromate را به همراه دارد.
فرآيندهاي سنتزي زيادي براي توليد آكريدين و مشتقات آن شناخته شده است.
A.Bernthsen آكريدين را با استفاده از كربوكسيليك اسيد و دي‌فنيل‌آمين در حضور كلريد روي سنتز كرد. اين فرآيند Bernthsenacridine Synthenis ناميده مي‌شود. اين كار توسط فرميك اسيد نيز قابل اجرا شدن است[8].
آكريدين داراي 6.5 = pKa مي‌باشد كه اين مقدار مشابه pKa پيريدين مي‌باشد و دماي ذوب آن Cْ110 مي‌باشد.

خواص شيميايي 1-6-1

آكريدين با آلكيل يديد تركيب مي‌شود تا آلكيل آكريدينيوم يديد را تشكيل دهد.
به وسيله فرآيند اكسيداسيون آكريدين توسط پتاسيم پرمنگنات، تركيب آكريدينيك اسيد
(C9 H5N (COOH)2) يا كينولين 3?2- دي‌كربوكسيليك اسيد به وجود مي‌آيد.
كريس آنيلين توسط O. Ficher و G. koerner سنتز شد به طوري كه در اين فرآيند اورتو نيتروبنزن آلدهيد با آنيلين غليظ مي‌شود و در نتيجه اورتو ـ نيترو ـ پارا ـ دي‌ آمينو ـ تري فنيل متان به دست مي‌آيد و اين تركيب به وسيله كاهش به تركيب اورتو ـ آمين كاهيده مي‌شود. محصولي كه با اكسيداسيون، كريس آنيلين نام گرفت.برخي از ترکيبات آكريدين به عنوان تركيب سرطان‌زا شناخته شده است، باعث تغيير ساختمان در زنجيره‌هاي DNA مي‌شود واز پيوند دو زنجيره جلوگيري به عمل مي‌‌آورد. اگر تغييري در ترتيب رمزگذاري DNA اتفاق بيافتد، تقريباً براي هميشه ترتيب رمزي شدن پروتئين‌ها در رشته DNA غير فعال مي‌شود[17].
1-7- دايمدون (5,5- دي‌متيل سيكلوهگزان 1 , 3- دي‌اون)
دايمدون يك دي‌كتون حلقوي است و شامل دو گروه كربونيل كتوني است. دي‌استيل و 2,3- بوتادي‌اون يك دي‌كتون آليفاتيكي ساده است كه به كمك ?-دي‌كتون مي‌باشد. معمولاً ?- دي‌كتون بوي كارامل مي‌دهد تركيبات دي‌كتوني نقشي در ايجاد بوهاي خوش متعدد ايجاد مي‌كنند. بنزيل يك دي‌كتون آروماتيك است.
ساختار اصلي مولكول‌هاي حساس به نور در برابر اشعه ماوراءبنفش به راديكال آزاد شكسته مي‌شود، استواستون يك ? – دي‌ كتون است كه دوكتون به وسيله يك كربن جدا شده‌اند. گروه كتون موجود در موقعيت ? به صورت يك انول مزدوج، نسبت به يك دي‌كتون پايدارتر است، اين امر به دليل دلوكاليزه شدن (رزونانسي) مي‌باشد كه باعث مي‌شود يون مخالف پايدارتر و تمايل كمتري به گرفتن پروتون داشته باشد.
مشتقات دي‌كتوني در ساختن بيومولكول‌ها، مواد شيميايي ـ زراعي، داروها، رنگ‌ها، مواد دارويي، ويتامين‌ها تثبيت كننده PVC و پلي‌استرها كاربرد دارد.
1-7-1- سنتز
دايمدون از اكسيد MESITYL و DIETHYL MALONATE ساخته شده است[31].
1-7-2- خواص فيزيكي
دايمدون عموماً به صورت كريستال‌هاي سفيد رنگي است. مي‌تواند تحت شرايط ambient قرار گيرد و قابل حل در آب است، هم چنان در اتانول و متانول قابل حل است و نقطه ذوب آن بين (C ْ 150-147) (k 423-420) مي‌باشد.
سيكلوهگزان دي‌اون مي‌تواند براي صنايع زير به كار رود:
ـ شيمي كمپلكس فلزات واسطه به عنوان كاتاليست.
ـ آناليز اسپكتروفتومتريك و شيمي Luminescence
ـ سنتز آلي
ـ شيمي كريستال و كريستا لوگرافي
ـ شيمي تركيبات آلي با مقاومت الكتريكي پايين
ـ رنگ سنجي
1-8- 4- نيتروآنيلين
4- نيتروآنيلين يكي از مهم ترين آمينهاي آروماتيك است كه داراي فرمول شيميايي C6H6N2O2 مي باشد. اين تركيب شامل يك گروه فنيلي مي باشد كه نسبت به يك گروه آميني در موقعيت پارا حمله مي كند.
اين تركيب به عنوان حد واسط در بسياري از داروها استفاده مي گردد، كاربردهاي ديگر آن به عنوان ضد اكسيد، حد واسط در توليد بنزين و باز دارنده خوردگي و زنگ زدن مي باشد.
اين تركيب اولين بار از آميناسيون 4- نيتروكلروبنزن توليد شد.
Cl C6 H4 NO2 + 2NH3 ( H2 N C6 H4 NO2 + NH4 Cl
4- نيترو آنيلين يكي از مشتقات آنيلين مي باشد[18].
1-8-1- آنيلين
آنيلين، فنيل آمين يا آمينو بنزن يك تركيب آلي با فرمول C6H5NH4 است شامل يك گروه فنيل كه به يك گروه آميني حمله مي كند. آنيلين آمين آروماتيكي آغازي است.
آنيلين ماده متشكله در بسياري از صنايع شيميايي است، و درتوليد مواد تشكيل دهنده پلي اورتان بسيار مهم است. آنيلين نيز داراي مقداري بوي نامطبوع ماهي فاسد مي باشد. آنيلين آمادگي آتش گرفتن دارد كه در اين زمان شعله اي دودزا توليد مي شود كه مشخصه تركيبات آروماتيك قهوه اي قرمز رنگي را به وجود مي آورد.

1-8-2- توليد آنيلين
آنيلين در صنعت در دو مرحله از بنزن توليد مي شود. در ابتدا بنزن در حضور نيتريك اسيد و سولفوريك اسيد در دماي cْ 60-50 قرار مي گيرد و نيتروبنزن به وجود مي آيد. در مرحله دوم نيتروبنزن در دماي c ْ 300-200 در حضور كاتاليست هاي فلزي گوناگون هيدروژن دار مي شود:
آنيلين از فنول و آمونياك نيز توليد مي شود. (فنول ناشي از فرايند كومن)[36].
همچنين نيترودار شدن كلرو بنزن و مشتقات مربوط به آن و كاهش محصولات نيتروژن دار، مشتقات آنيلين مانند 4- كلرو آنيلين را مي دهد.
كابرد وسيع آنيلين در توليد MDL (Methylen ediphenyl diisocyanate) مي باشد. استفاده هاي ديگري از آنيلين، فرآيند شيميايي لاستيك سازي (9%) ، علف كشن ها (2%) ، رنگ ها و پيمگنت ها (2%) مي باشد.
و در قرن 19 تركيب آنيلين با ديگر مواد به عنوان شبه دارو شناخته شد. مثالي از خاصيت دارويي آنيلين توليد داروي پاراستامول (استامينوفن و تايلنون) مي باشد.
1-9- سريك آمونيوم نيترات (NH4)2 CE(NO3)6
CAN يك تركيب معدني با فرمول (NH4)2 Ce(No3)6 مي‌باشد. اين تركيب داراي رنگ قرمز ـ نارنجي است و قابل حل در آب مي‌باشد. اين ويژگي‌ها به دليل حضور نمك سريم مي‌باشد كه به طور گسترده‌اي به عنوان عامل اكسيد كننده در سنتزهاي آلي و به عنوان اكسيد استاندارد در تجزيه كمي به كار مي‌رود.
آنيون سريم نيترات [Ce(No3)6]2- توسط حل شدن سريم اكسيد (Ce2O3) در HNO3 غليظ و داغ به وجود مي‌آيد. اين نمك شامل آنيون سريم نيترات و جفتي از يون مخالف NH4+ مي‌باشد. يون آمونيوم در واكنش‌هاي اكسيد كردن اين نمك شركت نمي‌كند.
[Ce(No3)6]2- به صورت مولكول تقارني نشان داده مي‌شود كه در آن CeO12 به يك بيست وجهي بيان مي‌شود[51].
1-9-1-كاربرد در شيمي آلي
Ce4+ يك عامل اكسنده قوي است و داراي پتانسيل الكتروشيميايي V 1.61 مي‌باشد كه نسبت بهCl2 V)1.36=? (E بيشتر است. در فرآيند اكسايش ـ كاهش Ce (IV) عكس Ce (III) عمل مي‌كند.
CAN به عنوان اكسنده براي گروه‌هاي عاملي مفيد مي‌باشد، (الكل، فنل، اتر) هم چنين براي پيوندهاي C-H مخصوصاً آن‌هايي كه در حلقه بنزن شركت مي‌كنند.
CAN راهي براي واكنش نف فراهم مي‌كند.
هالوژن‌دار كردن اكسايشي مي‌تواند توسط CAN فراهم شود مانند اكسيد كردن حلقه بنزني كه برم دار شده است و پايدار كردن كتون‌ها و مشتقات اوراسيل از جمله كارهاي آن است.
1-10- تركيبات اسپايرو
گروهي از تركيبات كه شامل دو حلقه است به طوري كه يك اتم كربن در بين آن دو مشترك است و يا به عبارت ديگر يك تركيب اسپايرو تركيب آلي با حلقه هاي متصل شده از طريق تنها يك اتم كربن است.
تركيب پلي اسپايرو توسط دو يا چند اتم اسپايرو، سه يا بيشتر از سه حلقه متصل به يكديگر است. هنگام نامگذاري تركيبات پلي اسپايرو، پيشوندهاي دي، تري، تترا، و غيره به نام آنها اضافه مي شود. نام حلقه اسپايرو براي اولين بار توسط باير (Baeyer) معرفي شد.
در ساختار حلقه اسپايرو طيف گسترده اي از تركيبات طبيعي جدا شده است و براي سنتز بسياري از تركيبات طبيعي طي سال ها بكار مي رود. روش هاي مصنوعي ساخته اسپايرو، الكيل دار كردن، باز آرايي و حلقه زايي مي باشد. از متداولترين روش در ساخت مركز اسپايرو الكيل دار كردن مي باشد[11].
1-11- اهميت واكنش هاي تك ظرف
واكنش هاي تك ظرف در سالهاي اخير بسيار مورد توجه شيميدانان قرار گرفته اند. از مزاياي مهم اين واكنش ها راندمان بالا و حذف مراحل سنتزي متعدد مي باشد. در اين پايان نامه با استفاده از واكنش تك ظرف مشتق جديد هتروسيكلي تركيب 4- نيترو آنيلين سنتز شد.
نيلين
1-12- هدف از تحقيق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با توجه به اهميتي كه مشتقات آكريديني دارند و در ابتداي اين فصل ذكر شد، بعضي از مشتقات جديد آكريديني سنتز شده و در مورد بررسي ساختار قرار گيرند كه اين بررسي ها توسط روش هاي طيف سنجي NMR و FT-IR انجام شده است و نتايج مطلوبي به دست آمده است.
بنابراين اقدام به سنتز مشتق، آكريديني در C-3 به صورت اسپايرو نموديم و ساختار آنها نيز شناسايي شد.
فصل دوم
مروري بر تحقيقات گذشته
2-1- آكريدين
در سال هاي 1995، 2003، 2007، ايچر و همكاران، آبراهام دي . جي و همكاران، ساندر بي.سي و همكارانش واكنش زير را سنتز كردند. طي اين واكنش ها آكريدين به دست آمد. در اين فرايند آنترانيليك اسيد و آريل هاليد تركيب شدند و با تركيب حاصل از اورتو – هالوبنزوئيك اسيد و آنيلين مخلوط شدند، محصول به دست آمده N- فنيل آنترانيليك اسيد بود كه طي حلقه زايي آكريدين به دست آمد و با استفاده از فرآيند احياء و اكسيداسيون آكريدين سنتز شد[1,14,24].
يكي از قديمي ترين روش ها سنتز برنسن مي باشد كه وي در سال 1984 تحقيقات خود را بر روي اين سنتز كامل كرد. او فرآيند كاهش را بر روي تركيب دي فنيل آمين و كربوكسيليك اسيد در حضور كلريد روي انجام داد و تركيب آكريديني را سنتز كرد[7].
آچسون در سال 2008، با تركيب نمودن نمك آنترانيليك اسيد و سيكلوهگز-2- انون در دماي cْ 120 مشتقي از آكريدين به نام 9- متيل آكريدين را به دست آورد كه سنتز فريدلندر نام گرفت[2].
نويوري و همكارانش در سال 1969 طي يك فرآيند آلكيلاسيون، آكريدين را در حضور اشعه ماوراء بنفش با n- پنتانوئيك اسيد تركيب انمود و 9-n- بوتيل آكريدين به دست آمد[28].

2-2- آيزاتين
چيانگ و منهاس در سال 1972 آيزاتين را در حضور سديم و اتانول يكي از مشتقات آيزاتين به نام 1-benzylisatin را سنتز نمود[10].
جکلر وهمكارانش در سال 1979 آيزاتين در حضور استيك اسيد با اكسيد كروم واكنش داد و منجر به توليد isatinic anhydride مي شود[20].
مارول و همكارش در سال 1941 ازطريق isonitrosoacetanilide ، آيزاتين را سنتز كردند[25].
در سال 2006 شعبانزاده و همکارانش بر روي سنتز one-pot ترکيبات اسپايروي 2-پيرازولين از ايزاتين تحقيق نموده اند[32].
2-3- دايمدون
ورما و همكارانش در سال 2011 با اضافه نمودن تركيبي آلدهيدي به دايمدون موفق به ساخت 9-aryl/alkyl-octahydroxanthene -1,8-diones شدند. اين واكشن بدون حلال صورت گرفت[19].
جئونگ و همكارانش با استفاده ازدايمدون و آنيلين موفق به سنتز مشتقي از پي يبريدين شدند. در اين سنتز كه در سال 2013 صورت گرفت از فرمالدهيد نيز استفاده شد[6].
رستمي زاده، امير احمدي و همكارانش در سال 2011 با تركيب نمودن بنزآلدهيد و دايمدون تحت كاتاليزور silica boron – sulfuric acid nano Particle (SBSANS) موفق به انجام سنتزي جديد شدند[4,33].
2-4- 4- نيترو آنيلين
موهريج و همكاران در سال 1997 موفق به سنتز 4- نيترو آنيلين شدند.
آنها ، آنيلين را توسط دي اتيل اتر، آميدي كردند و محصول به دست آمده را اسيدي كردند و با فرآيند هيدروژناسيون 4- نيتروآنيلين را به دست آوردند[27].
ويليام سن و همكارانش در سال 2002 واكنشي بين 4- نيتروآنيلين و سديم دي هيدروكسي آميد برقرار كردند و محصول ازو حاصله را تحت نقتالن -2- اُل قرار دادند و مشتقي از 4- نيترو آنيلين را به دست آوردند[37].
دوتشا در سال 2010 به كمك هيدروليز P-nitroacetanilide توانست 4- نيتروآنيلين را سنتز كند[13].
2-5- سريك آمونيوم نيترات (CAN)
داس و همكاران در سال 2007 با استفاده از سريك آمونيوم نيترات توانستند تركيب آروماتيكي را يد دار كنند[9].
كيدواي و همكارانش در سال 2010 با استفاده از پلي اتيلن گليكول در حضور كاتاليزگر سريك آمونيوم نتيرات، N-substituded decahydroacridine -1,8- diones را سنتز كردند. آن ها براي اين كار از مواد اوليه دايمدون، بنزآلدهيد و آنيلين استفاده كردند[26].
سوامي و همكارانش در سال 2002 با استفاده از CAN و بي كربنات سديم و MecN (متيل سيانيد) موفق به سنتز 2-arylbenzothiazoles شدند[35].

پركين و همكارانش درسال 2001 توانستند با استفاده از كاتاليزگر CAN و حلال متانول و تحت فرايند صوت، تركيب زير را كه از تراكم B-ketoester با آلدهيد است را سنتز كنند[15].

فصل سوم
كارهاي تجربي
3-1- مشخصات دستگاه هاي به كار رفته
1- طيف سنج IR: طيف IR درج شده در اين پايان نامه توسط دستگاه (SCIENIIFIC – NICOLET 6700 FT- IR) گرفته شده است.
2- طيف سنج NMR: طيف پرتون و كربن – 13 موجود در اين كار به وسيله دستگاه طيف سنج NMR مدل (Bruker DRX – 400 MZ) به ثبت رسيده است.
3- دستگاه نقطه ذوب: نقطه ذوب ماده سنتز شده توسط دستگاه (Bronstead Electrothermal) سنجش شده است.
4- دستگاه هيتر: براي انجام واكنش ها از دستگاه همزمن و هيتر (Meidolph 3001 k) استفاده شده است.
3-2- مواد مورد استفاده
مواد مورد استفاده در اين سنتز عبارتند از: 4- نتيروآنيلين، دايمدون ، آيزاتين، سريك آمونيوم نيترات (CAN) ، اتانول مطلق و حلال هاي ديگر آزمايشگاهي اين مواد ساخت شركت Merk آلمان هستند.
3-2-1-4- نتيرو آنيلين
نام آيوپاك اين ماده پارانيترو آنيلين ، 1- آمينو -4- نيتروبنزن و يا پارانتيتر و فنيل آمين مي باشد و داراي فرمول مولكولي C6M6N2O2 ،جرم مولكولي 12/138 گرم بر مول، نقطه ذوب Cْ 149- 146 ، نقطه جوش 332 درجه سانتيگراد است و جرم حجمي آن 437/1 گرم بر ميلي ليتر مي باشد.
4- نتيروآنيلين پودري زرد رنگ مي باشد سميت آن 750 ميلي گرم بر كيلوگرم مي باشد. طيف HNMR1، CNMR13 و IR در بخش پيوست ارجاع شده است (به ترتيب پيوست (الف – 1) ، پيوست (ب-1) پيوست (ج-1) كه اين طيف ها از سايت SDBS گرفته شده است).
3-2-2- دايمدون
نام هاي ديگر دايمدون عبارتند از دي متيل هيدررو رزوورنسيول ، 5 و 5 – دي متيل سيکلوهگزان -1 و 3 – دي اون مي باشد. داراي فرم مولكولي C8H12O2 ، جرم مولكولي 17/140 گرم بر مول، نقطه ذوب 150 – 147 درجه سانتيگراد است و به صورت كريستال هاي كرم رنگ در بازار موجود است. طيف CNMR13 و IR در بخش پيوست ارجاع شده است (به ترتيب : پيوست (الف -3) و پيوست (ج-3) كه اين طيف ها از سايت SDBS گرفته شده است).
3-2-3- آيزاتين
نام آيوپاك آيزاتين، H 1- ايندول – 2 و 3- دي اون است. داراي فرمول مولكولي C8H5NO2 و جرم مولي 13/147 گرم بر مول و نقطه ذوب 200 درجه سانتيگراد مي باشد. رنگ آن نارنجي – قرمز است و به صورت جامد موجود مي باشد. طيف IR، HNMR1، CNMR13 دربخش پيوست ارجاع شده است (به ترتيب: پيوست (الف -2) ، پيوست (ب – 2) ، پيوست (ج-2) كه اين طيف ها از سايت SDBS گرفته شده است).
3-2-4- سريك آمونيوم نيترات
CAN داراي نام آيوپاك دي آمونيوم سديم (IV) نيترات است و فرمول مولكولي آن H8N8CeO18 و جرم مولكولي 26/548 گرم بر مول مي باشد. اين جامد نارنجي رنگ داراي نقطه ذوب 108 – 107 درجه سانتيگراد مي باشد.
3-3- روش سنتز تركيب 3,3,6,6-تترا متيل-10- (4-نيترو فنيل)-3,4,6,7-تتراهيدروH1-اسپايرو[ آکريدين ‘9,3-ايندولين] 1,2,8 (H2,H5,H10)- تري ا?ن
مرحله اول واکنش شامل تراکم آيزاتين و دايمدون مي باشد. به طوري که در ارلن ماير مقدار 0.02 مول دايمدون ( 2.8 گرم) و 0.01 مول آيزاتين(1.47 گرم) توسط همزن در دماي 50-60 درجه سانتيگراد در 10 ميلي ليتر حلال اتانول در حال ترکيب شدن بود? به ميزان 0.0548 گرم CAN اضافه شد. بعد از گذشت 40 دقيقه واکنش مرحله اول اين سنتز کامل شد. که پيشرفت مرحله به کمک TLC مشخص گرديد.
در دومين مرحله اين سنتز ميزان 0.01 مول 4-نيترو آنيلين (1.38 گرم) به محلول مرحله اول اضافه شد. واکنش به مدت 80 دقيقه ادامه يافت و محصول نهايي پس از تکميل واکنش که به کمک TLC تعيين شد? رسوب قهوه اي رنگي بدست آمد که بعد از رسوب گيري? شستشو و خالص سازي و براي تعيين ساختار آن طيف گرفته شد که نشان داد ترکيب ايجاد شده ترکيب مورد نظر بوده و راندمان اين واکنش 78 در صد بود.
فصل چهارم
نتايج تحقيق
در اين فصل نتايج طيفي مربوط به مشتق اسپايروي سنتز شده به همراه نقطه ذوب و راندمان واكنش آن ارائه شده است.
4-1- خواص فيزيکي و داده هاي طيفي نتايج مربوط به سنتز3,3,6,6-تترا متيل-10- (4-نيترو فنيل)-3,4,6,7-تتراهيدرو-H1-اسپايرو[ آکريدين ‘9,3-ايندولين] 1,2,8 (H2,H5,H10)- تري ا?ن

طبق روش‌هاي ذكر شده در فصل قبل، مشتق جديد اسپايرو آكريدين سنتز شد و طيف IR ، H NMR1 و NMR C13 آن گرفته شده و ساختار آن‌ تأييد گرديد.طيف IR به روش ATR و طيف‌هاي NMR مشتق سنتز شده است. حلال استفاده شده در NMR ،DMSO بوده و در پيک ppm2.49 ظاهر شده ،خواص فيزيکي و داده هاي طيفي مربوطه به جدول هاي (4-1)، (4-2)، (4-3) و (4-4) درج شده است. ساختار شيميايي ترکيب در زير ديده مي شود.

جدول 4-1- اطلاعات مربوط به مشتق اسپايرو آكريدين
راندمان (%)زمان (دقيقه)دما (C ْ)حلالC ْ m.p.كاتاليزگر7812060-50اتانول225-223CAN
جدول 4-2- اطلاعات طيفي FT IR مربوط به مشتق اسپايرو آكريدين
نتايج طيفي IR (اعداد موجي برحسب cm-1)1595,1663,1705,3212,3454,3356
جدول 4-3- اطلاعات طيفي H NMR1 مربوط به مشتق اسپايرو آكريدينداده‌هاي طيفي H NMR 1(جابجايي شيميايي ? برحسب ppm)0.94,1.02(12H,s)-2.01,2.05,2.17,2.21(4H,ABq)-2.5,2.53,2.6,2.65(4H,ABq)-6.59,6.61(1H,d)-10.32(1H,s)-6.7,6.72(1H,d)-6.75,6.77,6.79(1H,t)-6.82,6.84(1H,d)-7.04,7.06,7.08(1H,t)-7.94,7.96(1H,d)
جدول 4-4- اطلاعات طيفي 13C NMRمربوط به مشتق اسپايرو آكريدينداده‌هاي طيفي13C NMR (جابجايي شيميايي ? برحسب ppm)26.52,27.9,31.61,40.05,45.15,50.46,108.44,112.32,120.65,122.1,122.2,124.65,126.37,127.7,134,138.33,143.77,155.65,163.44,178.23,195
4-2- مراجع طيفي
براي مشاهده طيف‌هاي NMR و IR مشتق اسپايرو آكريدين به قسمت پيوست‌ها) پيوست (الف-4)و پيوست (ب-3)و پيوست (ج-4) ) مراجعه شود.
فصل پنجم
بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه
هدف از انجام اين پروژه سنتز مشتق اسپايروي جديدي از تركيب آكريدين با استفاده از کاتاليزگر جديد سريک امونيوم نيترات(CAN) بوده است. اين ترکيب سنتز شده شامل يك حلقه آكريدين است كه به كربن موقعيت3 تركيب آيزاتين ونيتروژن درون حلقه،ترکيب پارا نيترو بنزن متصل گرديده است. سنتزاين پروژه به صورت تك ظرف انجام گرفت وبه دليل تك ظرف بودن واکنش، مراحل جداسازي و خالص‌سازي حد واسط هاي اين سنتز حذف گرديده و هدر رفتگي مواد به كم‌ترين مقدار مي‌رسد و در نهايت راندمان واكنش نسبت به زماني که حد واسط ها سنتز جداسازي مي شوند، افزايش مي‌يابد. ويژگي هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از انجام واکنش به صورت تک ظرف، سنتز مشتق جديد اسپايرو اکريدين بر پايه ايزاتين و استفاده از کاتاليزگر CAN که تاکنون در سنتز اين مشتقات به کار نرفته است.
5-1- مكانيسم واكنش سنتز3,3,6,6- تترا‌متيل-10-(4- نيتروفنيل)-3,4,6,7- تتراهيد رو- H 1-اسپايرو [آكريدين-9,َ3- ايندولين]-1,َ2,8 (H 2, H5 , H10)- تري اون
در ابتدا ترکيبات دايمدون1،آيزاتين 2و کاتاليزگر سريک آمونيوم نيترات وارد واکنش مي شوندوCAN موجب فعال شدن کربن شماره 2 دايمدون مي شودو اين کربن فعاليت خود را به صورت نوکلئوفيل با حمله به يکي از گروه هاي کربونيل آيزاتين اغاز مي کند.

در مرحله بعد ترکيب 3 ايجاد شده با گرفتن پروتون موجب فعال شدنCeIVمي شودوCeIVديگر به صورت کاهنده عمل نمي کند و نقش آن کمرنگ تر مي شودو به صورت زير با کمک به خروج آب کاتاليز مي نمايد.
واكنش 5-2
دايمدون در سنتز با حمله گروه نوکلئوفيل خود به کربن 3 بخش آيزاتيني ترکيب 5 دو گروه مشابه دايمدون متصل به ترکيب آيزاتين مي شود که CeIII بازيافت شده با دادن الکترون به اکسيژن راديکالي ترکيب 6، تبديل به CeIV مي شودو در اين مرحله تاتومري اتفاق مي افتد و ترکيب 7 ايجاد شده با اضافه شدن 4- نيتروآنيلين و حذف آب موجب ايجاد محصول اصلي اين سنتز مي گردد.
واكنش 5-3
5-2- آناليز طيفي IR3,3,6,6- تترا‌متيل-10-(4- نيتروفنيل)-3,4,6,7- تتراهيد رو- H 1-اسپايرو [آكريدين-9,َ3- ايندولين]-1,َ2,8 (H 2, H5 , H10)- تري اون
طيف IR (پيوست الف-4) مربوط به مشتق آکريدين سنتز شده پيک هاي جذبي ارتشعات کششي و خمشي را نشان مي دهد. پيوند NH آميدي در 3212 وO =C کتوني حلقه آکريدين در 1705
C=O حلقه ايندولي در 1663 و ارتعاشات کششي CH آليفاتيک در 3356 و 3454 و پيک مربوط به گروه نيترو در ناحيه 1595 cm-1 ديده مي شود.
5-3-آناليز طيفي1H NMR3,3,6,6- تترا‌متيل-10-(4- نيتروفنيل)-3,4,6,7- تتراهيد رو- H 1-اسپايرو [آكريدين-9,َ3- ايندولين]-1,َ2,8 (H 2, H5 , H10)- تري اون
در طيف 1H NMR (پيوست) جذب پروتون NH حلقه ايندولي در32/10 ppm به صورت تك شاخه ، پروتون‌هاي دياستروتاپيک دو گروه CH2به صورت دو تا چهار شاخه در 01/2 و 05/2 و 17/2 و 21/2و 5/2 و 53/2 و 60/2و 65/2و پروتون‌هاي دو گروه دياستروتاپيک به صورت دو تا تک شاخه CH3در 94/0 و 02/1ppm، پروتون هاي حلقه پارا نيتروبنزن در نواحي 94/7 و96/7و59/6و61/6 ppm و پروتون هاي اروماتيک در ناحيه7/6 الي 08/7 ديده مي‌شود.
5-4- آناليز طيفي13C NMR3,3,6,6- تترا‌متيل-10-(4- نيتروفنيل)-3,4,6,7- تتراهيد رو- H 1-اسپايرو [آكريدين-9,َ3- ايندولين]-1,َ2,8 (H 2, H5 , H10)- تري اون
در طيف 13C NMR(پيوست) جذب کربن هاي دو گروه CH2در61/31 و 05/40ppm ،کربن هاي دو گروه متيل در 52/26 و 90/27،کربني که حامل دو گروه متيل است در 46/50 ، C=O حلقه ايندولي در 23/178، C=O حلقه آکريديني در195به چشم مي خورد. 5-5- نتيجه‌گيري از تحقيق و پيشنهادات
روند سنتز اين مشتق جديد نشان داد كه مي‌توان اين واكنش را به صورت تك ظرف و در مدت زمان كوتاه با راندمان بالا به انجام رسانيد.
با توجه به اينكه آيزاتين داراي سه گروه آميدي و كتوني و حلقه آروماتيكي است ميل به انجام واكنش‌هاي زيادي دارد. همان طور كه در فصل‌هاي قبل گفته شد اين مشتق ممكن است خواص بيولوژيكي داشته باشد كه مي‌توان اين خواص را در پروژه ديگري مورد بررسي قرار داد.
مشتق سنتز شده در اين پروژه از لحاظ ساختاري بسيار جالب است و زمينه‌هاي تحقيقاتي فراواني در بطن آنها نهفته مي‌باشد. به عنوان يك پيشنهاد، مي‌توان واكنش‌هاي ديگري انجام داد و مشتقات جديدي از اين تركيب را به دست آورد. مي‌توان از بنزآلدهيد نيز استفاده كرد و مشتق‌ ديگري از آكريدين را به دست آورد.
اميد است كه كار انجام شده در اين پايان‌نامه بتواند راه‌گشاي فصل جديدي از تحقيقات در زمينه‌هاي مشابه بر روي تركيبات آيزاتين باشد.
Abstract
The one- pot synthesis of thesis ((one-pot Aspayrv Krydyn new derivative in which the C-3 position of the ring Krydyny to Aspayrv Yzatyn and the carbonyl group is located . Yzatyn 1 in ethanol with 2 Daymdvn Serik catalyst and ammonium nitrate, CAN)) to the extent of 10 per cent Molly Yzatyn at 50-60 ° C. after 40 minutes the reaction was composed of intermediate composition and reaction progress was confirmed by TLC tests . The 4 – Nytrvanylyn 3 was added and the reaction was followed by a mixture containing compound . 120 min after starting the reaction mixture was Aspayrvy Krydyny 4 . In this method, the reaction intermediate was not isolated . The reaction was carried out as follows :
With the progress of the reaction was confirmed by TLC. This was synthesized in high yield. Derivative FTIR and NMR spectral analyzes were identified by Aspayrvy synthesis.
پيوست

پيوست (الف-1)4- نيترو آنيلين
پيوست (الف-2) آيزاتين
پيوست (الف-3) دايمدون
پيوست (الف-4) ترکيب 9
پيوست (ب-1) 4-نيترو آنيلين
پيوست (ب-2) آيزاتين
پيوست (ب-3) تر کيب 9
پيوست (ج-1) 4-نيترو آنيلين
پيوست (ج-2) آيزاتين
پيوست (ج-3) دايمدون
پيوست (ج-4) ترکيب 9
منابع
1. Abaraham D.j. : burgers Medicinal chemistry and Drug Discovery . 6th edn . , vol . 1,P. ,890 , John wiley and Sons , New York 2007.
2. Acheson R.M . : Introduction to the Chemistry of Heterocyclic compounds . 3rd edn . , PP. 332-335 .
3. A . Harrisl . Armstrong R . L . , (1936) , J . A . C . S , 58 , 850-852.


دیدگاهتان را بنویسید