مقدمه بر اعتماد سازماني مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاينده‌اي محور مطالعه سازمانها گرديده است . امروزه اهميت اعتماد در سازمانها به خوبي آشکار گرديده است . چرا که برقراري ارتباطات و تحقق همکاري ميان افراد نيازمند وجود اعتماد است . در عصري که روابط بين افراد و گروهها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغيير است ، اعتماد که عمدتاً مبتني بر استنتاج‌ها و تفاسير در مورد انگيزه‌ها ، شخصيت و باطن ديگران است موضوع محوري سازمانها است که رشد و حيات آنها را تضمين مي‌کند . اعتماد عامل کليدي است زيرا همکاري را به وجود مي‌آورد ( تايلر ، 2003)
ه- مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):
مفهوم رفتار شهروندي سازماني ابتدا در مقالات بارنارد (1938) و کاتز (1964) مطرح شد ولي باتمن و اورگان (1983) بودند که براي اولين بار در خلال بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملکرد از اصطلاح رفتار شهروندي سازماني استفاده کردند. آنان اظهار داشتند؛ رفتار شهروندي سازماني مجموعه رفتارهاي سودمندي است که در شرح وظايف شغلي قيد نشده اما کارکنان براي کمک به سايرين طي انجام وظايف سازماني به نحو مشهود اين دسته از رفتار ها را از خود بروز ميدهند. محققين به تاثير مهم رفتار شهروندي سازماني در موفقيت سازماني پي بردهاند (چن و هيوي و سيگو، 1988 ؛ کارامبايا، 1989).
چارچوبهاي نظري توسعه يافته و مطالعات تجربي سعي ميکنند پيشايندها و پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني را شناسايي کنند. ادبيات کثيري حول محور رفتار شهروندي سازماني وجود دارد که در آنها به مفهومسازيهاي متعددي از رفتار شهروندي سازماني پردخته شده و اين خود، موجب سردرگمي در فهم اصطلاح مذکور شده است (راوب، 2008). صاحبنظران بر اين باورند که براي دستيابي به اثربخشي و کارايي بيشتر و بهتر در موسسات آموزشي، وجود مديران و معلماني که فراتر از وظايف رسمي خود در سازمان عمل نمايند، ضروري است(سبحاني‌نژاد، يوزباشي و شاطري، 2010).
تحقيقات صورت گرفته در خصوص ادبيات رفتار شهروندي سازماني به وسيله پادساکف (2000) روشن ساخته که بين ابعاد فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني رابطه معني دار وجود دارد: به علاوه يافتههاي تشريح شده بوسيله پاين و اورگان (2000) نيز خاطر نشان ميسازد که رفتار شهروندي سازماني ممکن است در فرهنگ ملت هاي مختلف به اشکال متمايز، تفسير و ارزيابي گردد. کارکنان در سازمان‌هايي با فرهنگ بروکراتيک، کارهايي که جزء الزامات رسمي شغلشان است، انجام مي‌دهند و فعاليت‌هاي نوآورانه را چالشي نسبت به اختيارات مدير به حساب ميآورند. بنابراين ميتوان انتظار داشت که رفتارهاي شهروندي سازماني که فعاليتهايي نوآورانه، خودجوش و خارج از نقش هستند، در چنين فرهنگهايي محدود شوند. ولي در فرهنگهاي دموکراتيک که بر نوآوري و مشارکت تأکيد ميشود، کارکنان به انجام فعاليت‌هاي نوآورانه تشويق ميشوند.
رفتار شهروندي سازماني در رابطه با متغيرهاي مختلفي مانند رضايت شغلي (باتمن و اورگان، 1983)، فرهنگ سازماني (عليزاده و شهراني، 2008)، سبک رهبري (نديم جهانگير، موزهيد و محموديول، 2004)، عدالت سازماني (چاراش و اسپکتور، 2001 ؛ اورگان، 1990) مورد مطالعه قرار گرفته است. اما روابط موجود بين ويژگي‌هاي سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني تا اندازه‌اي داراي به هم‌ريختگي است؛ به گونه‌اي که رسميت سازماني، انعطاف‌ناپذيري سازماني، حمايت ستادي و فاصله فضايي، ارتباط مستمري با رفتارهاي شهروندي سازماني نداشته‌اند(مقيمي، 2005) .
از سوي ديگربا گسترش پديدهي جهاني سازي، اهميت اعتماد در روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و سازماني بطور چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است، بطوري که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهميت نقش اعتماد در سازمان‌ها اشاره کردهاند (دانايي فرد، رجب زاده و حصيري، 2009).
اعتماد يک موضوع بحث برانگيز در مطالعات سازماني بوده است اما اخيراً در تحقيقات آموزشي بهصورت جامع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در مطالعات سازماني اعتماد به عملکرد موثر سازمان ها متصل شده است. همان طور که بيان کرديم اعتماد به عملکرد مناسب سازمانها مرتبط ميباشد و اينگونه ميتوان فرض کرد که اعتماد ميتواند به صورت مثبت بر عملکرد و سطح اثربخشي مدارس تاثيرگذارد، اگر چه مدارس بهعنوان نوع خاص سازماني مشخص شده است. اعتماد معلمان باعث ارتقاي اثربخشي مدرسه ميگردد چرا که روابط اعتمادي بخش لاينفک سرمايه اجتماعي يک سازمان ميباشد. اعتماد بين افراد باعث ارتقاي سرمايه اجتماعي يک مدرسه و نهايتا تاثير مثبت آن بر سطح اثربخشي مدرسه ميشود.
زارعي متين و همکاران (2009) در تحقيقي به بررسي نقش و تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني در اعتمادسازي پرداخته‌اند. نتايج تحقيق نشان داده است که از ميان ابعاد فرهنگ سازماني، ميان اجتناب از عدم اطمينان، جمع گرايي بين گروهي، برابري جنسي، قاطعيت و نوع دوستي با اعتماد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. وان ميل و وان هوت (2009) در تحقيقي که به بررسي رابطه اعتماد معلمان و ويژگي هاي سازماني مدرسه پرداخته اند، فرهنگ سازماني، اندازه مدرسه و ترکيب گروهي مدرسه به عنوان ويژگي هاي سازماني مدرسه درنظر گرفته شده و ارتباط هريک از اين متغيرها با اعتماد معلمان در مدرسه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان داده است که فرهنگ سازماني، اندازه مدرسه و ترکيب گروه با اعتماد معلمان رابطه مثبت معناداري دارد. همچنين نتايج تحقيق قلي پور، پور عزت و حضرتي (2009) نشان داد که اعتماد به شدت تحت تأثير فرهنگ سازماني است.
صاحب نظران باور دارند که اعتماد مي‌تواند منجر به همکاري بين افراد ،گروه‌ها و سازمان‌ها شود. امروزه سازمان‌ها در جستجوي راه‌هاي جديدي براي ارتقاي مشارکت و همکاري بين افراد و گروه‌ها و بهره‌گيري از آثار آن هستند و از اين رو بيشتر از هر زمان به اعتماد و تقويت و واقعي‌سازي آن توجه دارندو معمولاً اين کار را با مهندسي مجدد ساختار و مسطح نمودن آن و تاکيد بر شکل‌هاي مبتني بر تيم کاري به گونه‌اي که اختيار در آن به شکل غيرمتمرکز درآيد افزايش مي‌دهند. به‌عبارت ديگر براي اين‌کار رسميت سازماني را کاهش مي‌دهند(پناهي، 2009).
اندازه مدرسه يکي از مهمترين متغيرهاي موثر بر عملکرد مدارس مي باشد. بيير و ترايس (1979) و هال، جانسون و ها(1967) اظهار ميدارند که اندازه سازماني نتايج سازماني را تحت تاثير قرار ميدهد. به عبارتي اگر تعداد اعضاي سازماني افزايش بيابد، کيفيت روابط بين کارمندان کاهش ميبابد که نهايتاً منجر به کاهش اعتماد سازماني ميشود. همچنين اسميت، هوي و اسويتلند (2001) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند زماني که تعداد اعضاي سازمانيافزايش مييابد، روابط بين افراد پيچيدهتر ميشود و اين مسئله باعث کاهش ميزان اعتماد در بين اعضا مي گردد. آنها بيان مي‌کنند که هر چه تعداد دانش آموزان ثبت نامي بيشتر شود ميزان اعتماد جمعي در آن مدرسه کاهش مي‌يابد.
براساس مطالعه مباني نظري در پژوهش حاضر، فرهنگ سازماني و اندازه سازماني وان ميل و وان هوت (2009) و رسميت رابينز به‌عنوان ويژگي‌هاي سازماني مدارس در نظر گرفته شد. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه و پيش‌بيني اعتماد و رفتار شهروندي سازماني معلمان از طريق ويژگي‌هاي سازماني مدارس است.
و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
با توجه تحقيقات قبلي نشان داده شد که اگر اين تحقيق در شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان همدان انجام گردد مي تواند سبب بهبود و توسعه روابط انسان دوستانه و خدا پسندانه در اين شرکت شود و همچنين سبب توسعه اقتصادي وتحقق اقتصاد مقاومتي در جامعه و کشور شود. همچنين کمک مي کند که کارکنان بتوانند توسط اين معيارها آينده کاري خود و چگونگي رفتار در کار را به خوبي ياد گرفته و بتوانند در کار موفق باشند.
ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و كاربردي):
هدف کلي
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي کارکنان
اهداف جزئي
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و تعهد سازماني شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و عدالت سازماني شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار سازماني شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي):
مهمترين ذي نفع اين پروژه به طور اعم ادارات دولتي و به طور اخص شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان همدان مي‌باشد که از نتايج به دست آمده مي‌تواند بهترين استفاده را برده، ضمن شناسايي دو ويژگي سازمان و افراد، براي برنامه‌ريزي‌هاي خود از آن استفاده نمايد. همچنين ساير ارگانها، سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي؛ اعم از توليدي، خدماتي و اداري از نتايج تحقيق حاضر به خوبي مي‌توانند بهره برند. همچنين دانشجويان رشته‌هاي مختلفي همچون؛ مهندسي صنايع، روانشناسي اجتماعي، و… از نتايج تحقيق حاضر براي انجام کارهاي تحقيقاتي با موضوع حاضر در رشته خود مي‌توانند بهره برداري نمايند.
ط- سؤالات تحقيق:
آيا اعتماد سازماني کارکنان بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
آيا اعتماد افقي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
آيا اعتماد عمودي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورد> هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
آيا اعتماد نهادي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد؟
ي- فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه اصلي:
اعتماد سازماني تاثير مثبتي بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان دارد.
فرضيات فرعي:
اعتماد سازماني کارکنان بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
اعتماد افقي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
اعتماد عمودي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورد هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
اعتماد نهادي بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان همدان تاثير دارد.
ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
اعتماد
در زبان فارسي، مفهوم اعتماد، مترادف با اطمينان، باور و تكيه‌كردن به‌كار رفته است. بررسي ادبيات موجود در اين زمينه نيز بر اين موضوع صحه مي‌گذارد.
اعتماد يك مفهوم چند بعدي است و ابعاد متفاوتي دارد. در متون مختلف معاني متفاوتي براي اعتماد عنوان شده است.اسونسون دست كم بيست معني متفاوت از اعتماد كه در متون مختلف آمده را ذكر كرده است از قبيل: اطمينان، قابليت پيش‌بيني، توانمندي، شايستگي، تخصص، خيرخواهي، مديريت باز، علاقه، پذيرش، واقعيت و… است.
اعتماد سازماني
با توجه به ضرورت پاسخگويي سريع به تحولات اين عصر متلاطم، ايجاد تيم‌هاي كاري هماهنگ يكي از وظايف مهم رهبران در سازمان‌ها است كه در واقع به معني فرآيند تزريق تدريجي و تشويق اعتماد در سازمان است.
اعتماد زيربناي توانمندسازي و اساس رهبري محسوب مي‌شود. ايجاد اعتماد در درون سازمان نيازمند تعهدي روزانه است و از بالاي سازمان به پايين برقرار مي‌شود درست به مانند يك كودك كه ياد مي‌گيرد به مربي شنا اعتماد كند و بر آن اساس رفتار و اقدامات خود را با او تطبيق دهد.اعتماد در عملكرد سازمان‌ها و در شكل‌گيري و افزايش كارآيي سازماني نقش انكارناپذيري دارد. بدون اعتماد‌سازي هيچ‌گونه شانسي براي تحقق اهداف استراتژيك سازمان وجود ندارد. (لامسا و پوستيت، 2006)
رفتار شهروندي
مفهوم رفتار شهروندي سازماني OCB=(ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) اولين بار توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه ???? ميلادي به دنياي علم ارائه شد. تحقيقات اوليه اي که در زمينه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بيشتربراي شناسايي مسئوليتها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب ناديده گرفته مي شد. اين رفتارها با وجود اينکه در ارزيابيهاي سنتي عملکرد شغلي به طور ناقص اندازه گيري مي شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي گرفتند، امادر بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند.
اين اعمال که در محل کار اتفاق مي افتند را اينگونه تعريف ميکنند:
مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري که بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند، اما با اين وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقشهاي سازمان مي شوند.” ( اپل بام و همکاران،???? ؛??)
ارگان همچنين معتقد است که رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است که مستقيماً به وسيله سيستم هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و کارايي عملکرد سازمان مي شود.
3- روش شناسي تحقيق:
الف- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
روش تحقيق حاضر، به لحاظ شيوه انجام، ميداني بوده و اين تحقيق از دسته تحقيقات کاربردي و از لحاظ روش انجام تحقيق از دسته تحقيقات همبستگي مي‏باشد. براي دستيابي به اهداف ابتدا به مطالعات علمي و تئوريک در زمينه موضوع بررسي پرداخته شده و سپس با جمع آوري و پخش پرسشنامه داده هاي مورد نياز را جمع و تحليل خواهد نمود.
ب-با توجه به تعاريف ارائه شده براي هر يک از ابعاد اعتماد سازماني و هم چنين رفتار شهروندي سازماني، در شکل زير مدل مفهومي اين تحقيق براي نحوه تاثير گذاري متغيرها ارائه شده است:
اعتماد افقي (اعتماد مردم به يکديگر)
اعتماد عمودي (اعتماد مردم به مسئولان)
اعتماد نهادي، اعتماد نهادي دلالت دارد بر ميزان مقبوليت و کارايي و اعتمادي که مردم به نهادها (رسمي دولتي) دارند. به تعبير دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتيجه بي‌اعتمادي به افرادي است که عهده‌دار امور آن نهادها هستند. بنابراين ميزان اعتماد نهادي برحسب نوع ارزيابي مردم از کارکنان اين نهادها در قالب ادارات، ارگان‌ها و نهادهاي مختلفي که در زندگي روزمره با آن‌ها ارتباط دارند سنجيده مي‌شود. مدرسه، دانشگاه، ارتش، دادگاه، نيروي انتظامي، بانک‌ها، بازار سهام، دولت، مجلس و … نوعا از اين نوع اعتماد هستند. ميزان اعتمادي که مردم به نهادهاي مختلف دارند در بين جوامع متفاوت است و در طي زمان دستخوش تغييراتي مي‌شود.
ج- شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها:
مطالب مربوط به فصل اول از طريق مطالعه کتابخانه‏اي و خواندن متون، فيش برداري و نيز از طريق مراجعه به کتابخانه‏هاي دانشگاه‏هاي مختلف و همچنين مراجعه به سايت‏هاي اينترنتي جهت تدوين چارچوب نظري تحقيق، ادبيات تحقيق استفاده خواهد شد. جهت گردآوري اطلاعات و داده‏هاي مورد نياز، سنجش اهداف تحقيق و آزمون فرضيات تحقيق از شيوه مطالعه ميداني استفاده شده و داده‏هاي مورد نياز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد گردآوري خواهد شد.براي معيار رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه پادسکوف و براي معيار فرسودگي شغلي از پرسشنامه هاکمن استفاده شده است که هر دو پرسشنامه به صورت استاندارد مي باشد .
د- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
در انجام هر تحقيق ضرورت دارد که جامعه آماري را مشخص نماييم زيرا اين کار حوز? کاري محقق را از قبل مشخص نموده تا بتواند اطلاعاتي که براي جامعه آماري نياز است را جمع آوري نموده و داده هاي بدست آمده از اين تحقيق را تحليل نمايد. تعيين حجم نمونه با توجه به جامعه آماري کليه کارکنان شرکت پخش فراورده هاي نفتي استان همدان داراي 180 نفر کارمند و با استفاده از جدول مورگان تعداد از 118 نفر از آنان بصورت تصادفي ساده انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ خواهند گفت.
ه – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
روشهاي تجزيه و تحليل براي هر تحقيقي متفاوت است و بسته به اينکه در تحقيق چه نوعي از داده ها را استفاده کرده اند و نيز اينکه به چه روشي انجام شده باشد مي تواند تغيير کند. در اين تحقيق از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل فرضيه ها استفاده خواهد شد.محاسبات آماري توصيفي در مقوله خود يعني استخراج جداول و نمودارهاي توزيع فراواني و درصد نمونه ها بر حسب متغيرهاي متفاوت مندرج در پرسشنامه براي نمونه مورد مطالعه، در پژوهش تنظيم و تشكيل شده است.محقق پس از جمع آوري و دسته بندي اطلاعات ، از طريق نرم افزار مربوطه آماري به بررسي فرضيه هاي تحقيق پرداخته خواهد شد.در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، توزيع فراواني و درصد ) و آمار استنباطي با آزمون هاي کلوموگروف اسميرنوف و رگرسيون خواهد پرداخت و تجزيه و تحليل با نرم افزار SPSS 22 خواهد بود.
و- منابع:
1. الواني ، سيد مهدي و دانايي فرد ، حسن ،????، دانش مديريت
2. رابينز ، استيفن (????)، مباني رفتار سازماني، انتشارات ترمه
3. حسن زاده ، حسن (????)،شناسايي عوامل موثر بر اعتماد سازي در سازمان ، انتشارات پرديس قم
4. پيوتر،زتومکا (????) ،اعتماد نظريه جامعه شناختي ، نشر و پزوهش شيرازه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5. توره، ناصر(1385)، ” شناخت عوامل رفتار شهروندي وبررسي ارتباط آن با عملکرد سازماني”، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران (پرديس قم (
6. Asgari, A.; Silong, A. D.; Ahmad, A., & Abu Samah, B. (2008). The relationship between transformational leadership behaviors, organizational justice, leader-member exchange, perceived organizational support, trust in management and organizational citizenship behaviors. European Journal of Scientific Research, 23(2), 227-242.
5-صورتجلسه گروه تخصصي
نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: عليرضا حمزه لو امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما امضاء تاريخ
1- دكتر سيد حيدر حسيني (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
2- (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور امضاءتاريخ
1-دكتر ——– (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
2- (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيق امضاءتاريخ
1- (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)
شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع پايان‌نامه ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..
آقاي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسي و به تصويب رسيد.
نام و نام‏خانوادگي اعضاي شوراامضاءتاريخ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
نام و نام‏خانوادگي مديرگروه:
امضاء
تاريخ
فرم شماره 1 (حتما تايپ و امضا شود)

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي عليرضا حمزه لو دانشجوي مقطع فوق ليسانس رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول باعنوان نقش اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همدان متعهد مي‌شويم در تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) با رعايت موارد ذيل اقدام نمائيم.
الف) نشاني نويسنده اول مقاله بايد دانشجو باشد و آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.
ب) نشاني عهده‌دار مكاتبات (Correspanding Author) بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.
ج) نشاني دانشجو بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.
د) نشاني اساتيد خارج از واحد در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهده‌دار مكاتبات نباشند مي‌تواند با هر آدرسي باشد.
هـ) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله در مستخرجات ذكر شود.
و) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:
به انگليسي:


دیدگاهتان را بنویسید