3. گام سوم : محاسبه کارايي سرمايه انساني
مطابق مدل پاليک مي بايست کليه هزينه هاي کارکنان را به عنوان سرمايه انساني درنظرگرفت زيرا همانطورکه قبلاً گفته شد هزينه هاي کارکنان نه تنها به عنوان هزينه درنظرگرفته نمي شوند بلکه خود نوعي سرمايه گذاري به شمارمي آيند.
(4) کل هزينه هاي کارکنان شامل حقوق ودستمزد و سايرمزايا = HC
(5) HCE = VA ÷ HC
HC : سرمايه انساني
HCE : کارايي سرمايه انساني

4. گام چهارم : محاسبه کارايي سرمايه ساختاري
مطابق مدل پاليک کارايي سرمايه ساختاري به صورت زيرمحاسبه مي شود :
(6) SC = VA – HC
(7) SCE = SC ÷ VA
SC : سرمايه ساختاري شرکت
SCE : کارايي سرمايه ساختاري
5. گام پنجم : محاسبه کارايي سرمايه فکري
پس ازمحاسبه کارايي سرمايه انساني و کارايي سرمايه ساختاري درگام هاي سوم وچهارم اينک مي توان کارايي سرمايه فکري را از رابطه زيربدست آورد :
(8) ICE = HCE + SCE
6. گام ششم : محاسبه ضريب ارزش افزوده فکري
(9) VAIC = ICE + CEE
(10) VAIC = HCE + SCE + CEE
VAIC : ضريب ارزش افزوده فکري
اين ضريب نشان دهنده کارايي ايجادارزش يا توانايي فکري شرکت است .هرچقدرمقداراين ضريب بيشترباشد مديريت ازتوان بالقوه شرکت استفاده بهينه تري نموده است .
لازم به ذکراست درمدل پاليک به سرمايه مشتري به صورت خاص توجه نمي شود واين سرمايه دردل ديگرسرمايه هاي محاسبه شده(سرمايه هاي ساختاري ، انساني وبه کارگرفته شده) درنظرگرفته مي شود.
ارزش افزوده اقتصادي
انجام دقيق ، مؤثر و كارآمد ارزيابي و سنجش عملكرد، نيازمند شناسايي و بكارگيري معيارهاي مالي و غيرمالي سنجش عملكرد است .ارزش افزوده اقتصادي بازاريکي از بهترين ومهمترين معيارهاي سنجش عملكرد مديريت است . تفاوت بين ارزش افزوده اقتصادي وسايرمعيارهاي ارزيابي عملکرد دراين است که درتعيين آن تلاش مي شود تا هزينه کليه منابع تامين مالي درنظرگرفته شود .بنابراين آنچه دراين معيار اهميت دارد اين است که شرکت بتواند بازدهي بيش از هزينه سرمايه منابع مالي خود به دست آورد.از ديدگاه حسابداري، ارزش افزوده اقتصادي عبارت است از تفاوت بين سود خالص عملياتي بعد از ماليات
و هزينه سرمايه. بنابراين ارزش افزوده اقتصادي متفاوت از ابزارهاي سنتي سنجش سود حسابداري مانند EBIT 2 ،EBITDA,3 و EPS و… است. زيرا ارزش افزوده اقتصادي كل هزينه‌هاي تامين سرمايه را در نظر مي‌گيرد ابزارهاي حسابداري فقط هزينه‌ بدهي را در نظر گرفته و به‌طور ضمني فرض مي‌كنند كه هزينه صاحبان سهام عادي رايگان است كه اين يك هزينه فرصت است و نه هزينه حسابداري و در اين مورد نبايد ترديد كرد. به تعبيري ارزش افزوده اقتصادي شاخص بنيادين براي اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت است (مجتهد زاده و حسن زاده ، 1387، صص 178-147) درمحاسبه ارزش افزوده اقتصادي به صورت زيرعمل مي شود :
گام اول . محاسبه سود خالص عملياتي پس از ماليات تعديل شده :
(11) هزينه هاي تامين مالي + سودحسابداري پس ازکسرماليات NOPAT =
NOPAT = سود خالص عملياتي پس از ماليات تعديل شده
گام دوم . محاسبه سرمايه اقتصادي :
(12) بدهي هاي جاري بهره دار- بدهي هاي جاري = خالص سرمايه درگردش
(13) دارايي هاي ثابت + خالص سرمايه درگردش Capital =
= Capital سرمايه اقتصادي
گام سوم . محاسبه نرخ بازده سرمايه :
(14) r = NOPAT ÷ Capital
= r نرخ بازده سرمايه
گام چهارم . محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه
(15)
ميانگين موزون هزينه سرمايه WACC =
مجموع بدهي ها d =
نرخ هزينه بدهي ها = rd

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حقوق صاحبان سهام = e
نرخ هزينه حقوق صاحبان سهام = re
درتحقيق حاضر براي محاسبه نرخ هزينه بدهي ، نرخ بهره خالص ازماليات ( نرخ 23% تامين مالي بادرنظرگرفتن نرخ 25%ماليات) به عنوان نرخ هزينه بدهي تمامي شرکت ها مورداستفاده قرارگرفته وهزينه حقوق صاحبان سهام با استفاده ازمدل ارزيابي برمبناي ارقام حسابداري محاسبه شده است .( نوروش وديگران،1383، صص121-146)
گام پنجم . محاسبه ارزش افزوده اقتصادي
(16) EVA = ( r – WACC ) × Capital
= EVA ارزش افزوده اقتصادي
جامعه آماري تحقيق و نحوه انتخاب شرکتهاي مورد مطالعه جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درفاصله زماني 1388-1384 بر مي گيرد. شرکتهاي مورد مطالعه در جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق بدين صورت انتخاب گرديده اند كه، ابتدا كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال 1388 فهرست شده و سپس با بکارگيري روش حذف سيستماتيک مبتني بر قاعده‏ي غربال کردن6 و با در نظر گرفتن پنج معيار زير، از ميان آنها شرکت‏هايي انتخاب مي‏شوند که تمامي شرايط زير را دارا و آن دسته از شرکت‏هاي عضو جامعه‏ي آماري که اين شرايط را نداشته باشند، از نمونه‏ي آماري حذف مي‏گردند.
1- اطلاعات صورت‏هاي مالي 5 ساله مورد بررسي (1388-1384) موجود باشد.
2- دوره‏ي مالي شرکت‏ها، منتهي به پايان اسفندماه هر سال باشد.
3- در طول دوره‏ي تحقيق، سهام آنان دچار وقفه‏ي معاملاتي طولاني‏تر از 6 ماه نشده باشد.
4- شرکت‏هاي مورد مطالعه جزءارائه دهندگان خدمات مالي و شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري نباشند.
دليل اعمال شــرط سوم اين است كه، اگر نماد معاملاتي شركتي براي يك مدت طولاني بسته شده و سهام آن مورد معامله قرار نگيرد ،اولا”پارامترهاي مربوط به آن سهم قابليت مقايسه با سهامي را كه به طور مداوم مورد معامله قرار گرفته ندارد و ثانيا”پارامترهاي برآوردي آن از قبيل معيارهاي ريسك سيستماتيك از نظر آماري چندان معني دار نخواهد بود. از طرف ديگر، مدت كمتر از 6 ماه ممكن است منجر به حذف تعداد زيادي از شركتهاي عضو نمونه آماري گرديده و شركتهاي سرمايه گذاري نيز به دليل ماهيت خاص فعاليت آنها ،از جامعه مورد بررسي در اين تحقيق كنار گذاشته مي شوند.
نگاره 1 شرح چگونگي انتخاب نمونه آماري
شرح چگونگي انتخابتعدادتعداداعضاي جامعه‏ي آماري در پايان سال 1388 :
1. شرکت هاي هنوز پذيرفته نشده دربورس اوراق بهادارتهران :
2. شرکت هاي پذيرفته شده بعداز 01/01/1384
3. شرکت‏هايي که پايان سال مالي آنها پايان اسفندماه هر سال نمي‏باشد:
4. شرکت‏هايي که معامله بر روي سهام آنان طي سال مالي بيش از 6 ماه دچار وقفه‏ي معاملاتي شده است :
5. شرکت‏هايي که اطلاعات صورت‏هاي مالي 5 ساله مورد بررسي (88-1384) آنها به صورت کامل موجود نمي‏باشد :
6. شرکت‏هاي ارائه دهنده خدمات مالي شامل : واسطه‏هاي مالي ، بانک ها ، بيمه ها و شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري :
جمع شرکت‏هاي حذف شده از جامعه‏ي آماري :
48
29
99
132
89
20478
(417)جمع شرکت‏هاي عضو نمونه‏ي آماري61
روش تحقيق
درپژوهش حاضر روابط متقابل بين شاخص هاي سرمايه فکري طبق مدل پاليک وتاثير اين شاخص ها برارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران موردبررسي ومطالعه قرارگرفته است .اين تحقيق، جزء تحقيقات توصيفي (شبه آزمايشي) طبقهبندي و روش آزمون فرضيه هاي تحقيق، روش تجزيه و تحليل آماري از نوع تحليل همبستگي است . طرح تحقيق مورد استفاده، طرح تحقيق پس رويدادي است و هر يک از فرضيههاي تحقيق با استفاده از اطلاعات واقعي که بر مبناي عملکرد واقعي بورس اوراق بهادار در طول دوره زماني تحقيق حاصل شده است، آزمون شده اند. تحقيق به لحاظ هدف، تحقيقي کاربردي است که نتايج حاصل از آن مي تواند براي طيف گستردهاي شامل سرمايهگذاران در بازارهاي مالي، مسئولان بورس اوراق بهادار، مديران پرتفوي، سهامداران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، تحليلگران مالي و محققان بازار سرمايه به منظور فراهم نمودن فضاي شفاف اطلاعاتي، بهينهسازي طراحي سبد سهام، کمک به تصميمگيريهاي بهينه سرمايهگذاري در بورس اوراق بهادار و فراهم نمودن افقهاي جديد مطالعاتي به کار گرفته شود.
روش ها و ابزارگردآوري داده ها
اطلاعات موردنيازبخش ادبيات تحقيق به روش کتابخانه اي ازکتب ومجلات فارسي ولاتين ومقالات استخراج شده ازسايت هاي معتبرعلمي اينترنتي گردآوري شده است . همچنين آمار،اطلاعات وداده هاي موردنيازبراي آزمون فرضيه هاي تحقيق به روش ميداني ازطريق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران واستفاده ازاطلاعات افشاشده شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران ونيز نرم افزارهاي تلخيص کننده اطلاعات مالي شرکت ها براي دوره زماني 5ساله1388-1384گردآوري وجهت محاسبه متغيرهاي تحقيق دريک بانک اطلاعاتي ذخيره شده است .
روش ها و ابزارتجزيه وتحليل داده ها
بااستفاده ازاطلاعات واقعي که برمعناي وضعيت مالي وعملکردشرکت هاي بورس گردآوري شده است هريک ازفرضيه هاي تحقيق موردآزمون قرارگرفتند .براي تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش ازروش هاي آماري ، به منظورتعيين نوع وميزان ارتباط بين متغيرها از تحليل همبستگي ،براي بررسي تعيين تاثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته ازتحليل رگرسيون و به منطوربررسي فرضيات ، سطح اطمينان آزمون 95% وسطح معني داري 5% درنظرگرفته شد ؛ بدين لحاظ چنانچه آماره sig کمتراز5% مي بود فرض صفر يعني عدم همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته رد و وجود رابطه معني داربين متغيرها پذيرفته مي شد .همچنين ازضريب همبستگي و ضريب تعيين جهت سنجش شدت ميزان همبستگي و جهت رابطه متغيرها استفاده شد . چنانچه علامت ضريب همبستگي مثبت مي شد مبين رابطه مستقيم بين متغيرها و چنانچه علامت ضريب همبستگي منفي مي شد مبين رابطه معکوس بين متغيرها بود همچنين ضريب تعيين نشان مي داد چند درصداز تغييرات متغير وابسته ناشي از تغييرات متغير مستقل است.
يافته ها ونتايج
باتوجه به موضوع پژوهش و بررسي ومطالعه ادبيات و پيشينه تحقيق شامل تحقيقات وتاليفات مرتبط باموضوع ونيزباعنايت به شاخص هاي سرمايه فکري طبق مدل پاليک شامل :کارايي سرمايه بکارگرفته شده، کارايي سرمايه انساني و کارايي سرمايه ساختاري فرضيه هاي اصلي وفرعي به ترتيب انتخاب وموردآزمون قرارگرفتند .متغيرهاي مستقل در تحقيق حاضرعبارتنداز: سرمايه فکري ، کارايي سرمايه فکري ، کارايي سرمايه انساني ، کارايي سرمايه ساختاري ، کارايي سرمايه به کارگرفته شده که اثر آنها بر متغير وابسته تحقيق يعني ارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مطالعه شده است. نتايج تحقيق درسطح اطمينان 95% بيانگرآن است که درمجموع سال هاي يادشده بين کارايي سرمايه بکارگرفته شده وکارايي سرمايه انساني، کارايي سرمايه بکارگرفته شده و کارايي سرمايه ساختاري و کارايي سرمايه انساني و کارايي سرمايه ساختاري رابطه معني داري وجودداشته است؛همچنين به صورت مجزا وهمزمان بين کارايي سرمايه به کارگرفته شده و ارزش افزوده اقتصادي،کارايي سرمايه انساني وارزش افزوده اقتصادي وکارايي سرمايه ساختاري وارزش افزوده اقتصادي رابطه معني داري وجودداشته است .
پيشنهادهاي اجرايي
1. سازمان هاي دولتي و غير دولتي به صورت عام وشرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران به صورت خاص مفهوم ارزشمند سرمايه فکري را به عنوان يکي از مهمترين شاخص هاي ارزش آفريني وتوسعه و رشد سازماني مورد توجه ويژه قرار دهند و توسط کارشناسان مجرب و باصلاحيت به شناسايي و سنجش دقيق آن اقدام نموده و نتايج حاصله را در تصميم گيري هاي آتي به کار آورند.
2. توجه ويژه به مديريت دانش و رشد وارتقاء آن درسطح انواع سازمان ها به عنوان زيربناي سرمايه فکري که نمودآن در افزايش کارايي سرمايه هاي انساني و ساختاري سازمان متبلور خواهد شد.
3. توجه خاص به سرمايه هاي انساني وارتقاء سطح کارايي آنها به عنوان مهمترين ثروت سازمان .
4. مطالعه و بررسي مفهوم ارزشمند ارزش افزوده اقتصادي سازمان ها توسط بازيگران صحنه تجارت به ويژه شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان ، سهامداران ، نهادهاوموسسات مالي و ساير تحليل گران مالي، به عنوان يکي از بهترين و مهمترين معيارهاي بررسي عملکرد شرکت به ويژه ارزيابي عملکرد مديران آن .
5. توجه ويژه مراجع ذيصلاح ، قانونگذار و تصميم گيرنده در زمينه امورمالي و بورس اوراق بهادار به مفاهيم سرمايه فکري و ارزش افزوده اقتصادي و درصورت امکان الزام شرکت هاي بورس به محاسبه اين مفاهيم وانعکاس آن [حداقل] دريادداشت هاي توضيحي همراه صورت هاي مالي به ويژه ارائه صورت (اظهارنامه) سرمايه فکري .
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
1. مطالعه رابطه بين سرمايه فکري وشاخص بهره وري شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2. مطالعه رابطه بين سرمايه فکري وارزش افزوده بازار شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3. مطالعه رابطه بين سرمايه فکري و ثروت ايجادشده براي سهامداران در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران .
4. مطالعه رابطه بين سرمايه فکري و اصول حاکميت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.
5. مطالعه رابطه بين سرمايه فکري و سبک هاي رهبري در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران .
محدوديت هاي تحقيق
اساس و پايه هرتحقيق اطلاعاتي است که فرضيه هاي تحقيق بااستفاده ازآنها آزمون مي شوند . بديهي است هرمقداراطلاعات دقيق تر وکامل تري دراختيارمحقق قرارگيرد نتايج حاصل ازتحقيق نيزقابل اتکاتراست وتحقيق انجام شده اعتباربيشتري خواهد داشت . مهمترين محدوديت تحقيق حاضر عبارت است از: عدم وجود اطلاعات ، پيشينه وسوابق تحقيقاتي کافي پيرامون موضوع تحقيق .
منابع :
1. سپهردوست حميد1387 ، ” ارتباط سرمايه فکري باسودقبل ازکسرماليات ،جريانهاي نقدي عملياتي وارزش افزوده به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1385-1383″ ، اطلاعات سياسي اقتصادي ، صص245-265
2. عباسي ،ابراهيم وامان گلدي صدفي1389″ بررسي تاثير كارايي عناصر سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت ها در بورس تهران ” فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي ، سال هفدهم، شماره 60، تابستان 1389،صص74-57
3. مجتهد زاده، ويدا و شادي حسن زاده، 1387. ” رابطه ارزش افزوده بازار با معيارهاي ارزيابي عملكرد مبتني بر مدل هاي اقتصادي و حسابداري ” ، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول/ شماره 2،صص 178-147
4. مدهوشي، مهرداد و مهدي اصغرنژاد اميري 1388 ، ” سنجش سرمايه فكري و بررسي رابطه آن با بازده مالي شركتها ” ، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 16 ، شماره 57 ، پاييز 1388 ، اصص 101-116
5. ملکيان،اسفنديارومحمدجوادزارع بهمنميري1388، ” تبيين اثرات سرمايه فکري برعملکردمالي شرکت هاي داروسازي بارويکردفازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ” ، پژوهشنامه مديريت اجرايي ، سال دهم ، شماره 2 (پياپي40) ، نيمه دوم 1389 ، صص 135-156
6. مهرابي،امين وديگران 1389،” بررسى ارتباط بين سرمايه فكرى و بازده مالى شركت هاى پذيرفته شده در بورس ” ؛ ماهنامه اقتصادي علمي پيام دريا شماره 192 ، سال هجدهم، خرداد 1389، صص 56-61
7. نوروش، ايرج وديگران1383،”بررسي رابطه جريان هاي نقدعملياتي ، سودعملياتي وارزش افزوده اقتصادي باثروت ايجادشده براي سهامداران ” ، بررسي هاي حسابداري و حسابررسي ، سال 11، ش37، پاييز83، صص121-146
8. همتي،حسن وديگران 1389 ، ” بررسي ارتباط بين سرمايه فکري،ارزش بازار و عملکرد مالي شرکتهاي غير مالي ” ، فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مالي ، سال دوم ،شماره 7،پاييز1389 ، صص 48-23
9. Bramhandkar, A., Erickson, S. and Applebee I. (2007)”Intellectual Capital and Organizational Performance: an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry”, The
Electronic Journal of Knowledge Management ,Volume 5 ,Issue 4, p. 357 – 362, available online at www.ejkm.com
10. Chaharbaghi, K., Cripps, S. (2006) “Intellectual Capital: Direction, not Blind Faith”, Journal of Intellectual Capital; Vol. 7 No.1, pp. 29-42.
11. Kujansivu, P. and Lo¨nnqvist, A. (2007)”Investigating the Value and Efficiency of Intellectual Capital”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 8 , No. 2, pp. 272-287.
12. Tan, H.P., Plowman, D. & Hancock, P. (2007) “Intellectual Capital and Financial Returns of Companies”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 1, pp 76-95.
پيوست
نگاره 1 ارتباط ميان کارايي سرمايه بکار گرفته شده و کارايي سرمايه انساني
متغير-کارايي سرمايه انسانيکارايي سرمايه بکار گرفته شدهضريب همبستگي315/0Sig000/0تعداد 61
نگاره 2 ارتباط ميان کارايي سرمايه بکارگرفته شده و کارايي سرمايه ساختاري
متغير-کارايي سرمايه ساختاري کارايي سرمايه بکارگرفته شدهضريب همبستگي293/0Sig000/0تعداد61
نگاره 3 ارتباط کارايي سرمايه انساني و کارايي سرمايه ساختاري
متغير-کارايي سرمايه ساختاري کارايي سرمايه انسانيضريب همبستگي974/0Sig000/0تعداد61
نگاره 4 جدول تجزيه واريانس مربوط به متغير وابسته ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي مستقل
منبع تغييراتمجموع مربعاتدرجه آزاديميانگين مربعاتآماره FSigرگرسيون12E199/2311E329/7295/54000/0خطا12E888/328810E350/1مجموع12E087/6291-
نگاره 5 مدل رگرسيون ميان متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته
متغيرضرايب رگرسيونيRثابت478/110961-601/0361/0کارايي سرمايه بکارگرفته شده294/169921کارايي سرمايه انساني170/12927کارايي سرمايه ساختاري 081/6257
نگاره 6 جدول تجزيه واريانس کارايي سرمايه به کارگرفته شده و ارزش افزوده اقتصادي
منبع تغييراتمجموع مربعاتدرجه آزاديميانگين مربعاتآماره FSigرگرسيون11E407/6111E407/6423/34000/0خطا12E546/529810E861/1مجموع12E187/6299-
نگاره 7 مدل رگرسيون ميان کارايي سرمايه به کارگرفته شده و ارزش افزوده اقتصادي
متغيرضرايب رگرسيونيRثابت687/81988-322/0104/0کارايي سرمايه بکارگرفته شده720/267502
نگاره 8 جدول تجزيه واريانس کارايي سرمايه انساني و ارزش افزوده اقتصادي
منبع تغييراتمجموع مربعاتدرجه آزاديميانگين مربعاتآماره FSigرگرسيون12E033/2112E033/2840/145000/0خطا12E154/429810E394/1مجموع12E187/6299-
نگاره 9 مدل رگرسيون ميان کارايي سرمايه انساني و ارزش افزوده اقتصادي
متغيرضرايب رگرسيونيRثابت600/67482-573/0329/0کارايي سرمايه انساني427/14260
نگاره 10 جدول تجزيه واريانس Ln کارايي سرمايه ساختاري و ارزش افزوده اقتصادي
منبع تغييراتمجموع مربعاتدرجه آزاديميانگين مربعاتآماره FSigرگرسيون11E887/1111E887/1276/9003/0خطا12E898/529010E034/2مجموع12E087/6291-
نگاره 11 مدل رگرسيون ميان Ln کارايي سرمايه ساختاري و ارزش افزوده اقتصادي
متغيرضرايب رگرسيونيRثابت010/22152176/0031/0Ln کارايي سرمايه ساختاري 074/40590
نگاره 12جدول تجزيه واريانس کارايي سرمايه فکري و ارزش افزوده اقتصادي
منبع تغييراتمجموع مربعاتدرجه آزاديميانگين مربعاتآماره FSigرگرسيون12E071/2112E071/2975/149000/0خطا12E116/429810E381/1مجموع12E187/6299-
نگاره 13 مدل رگرسيون ميان کارايي سرمايه فکري و ارزش افزوده اقتصادي
متغيرضرايب رگرسيونيRثابت984/72049-579/0335/0کارايي سرمايه فکري351/14289
1. Net Peresent Value (NPV)
1. Capital Expenditures Efficincy (CEE)
2. Human Capital Efficincy (HCE)
3. Structure Capital Efficincy ( SCE )
1. Value Added Intellectual Capital (VAIC)
1- Criteria – Filtering Technique
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید