3-پاي بند به آداب وقوانين اجتماعي و اخلاقي .
4-موفقيت.
عزت نفس در اثر نياز به نظر مثبت به وجود مي آيد وشامل برخورد گرم و محبت آميز و احترام وصميميت و پذيرش ومهرباني است که از طرف محيط اجتماعي واولياء خود تامين مي گردد. بنابراين محيط اجتماعي در رشد عزت نفس تاثير بسزايي دارد و مي توان آن را يکي از انگيزشهاي اجتماعي محسوب نمود.بنابراين مهم است که دانشجويان با چه نگرشي رشته تحصيلي خود را انتخاب ميکنند.کارمندان چه نوع کاري برمي گزينند واصولا هر صاحب من چه بخشي از خدمات انساني را بر عهده بگيرد.
بنابراين مساله اي که در اين تحقيق بررسي مي شود ميزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بيمارستان حکيم است.
با توجه به اهميت موضوع يعني عزت نفس ونقشي که عزت نفس در زندگي و کار انسان دارد بايد به شناسايي عواملي که موجب افزايش عزت نفس يا کاهش آن مي شود پرداخت اين تحقيق با مقدمه وتعاريفي که از عزت نفس ومنشاءايجاد عزت نفس در صدد است که روشن کند چرا اعتماد به نفس کاهش مي يابد،چه عواملي در ايجاد اعتماد به نفس موثرند؟ کدام دسته از کارمندان از اعتماد به نفس بالايي يا پاييني برخوردارند.آيا اعتمادبه نفس مردان وزنان با هم متفاوت است؟آيا بين افراد مجردومتاهل از نظر ميزان اعتماد به نفس تفاوتهايي وجود دارد يا نه تا از نتايج آن براي افزايش عزت نفس استفاده شود.
يکي از صفات شخصيتي که رفتار سازماني يا رفتار در محيط کار را تحت تاثير قرار مي دهد عزت نفس است.در اهميت عزت نفس همين بس که رضايت افراد از زندگي شديدا به احساسات آنها در مورد ميزان ارزش خويشتن بستگي دارد به طوري که هرگاه احساس کنند عزت نفس در معرض خطر قرار گرفته سعي ميکنند با استفاده از انواع رفتارها و راهبردها احساس ارزشمندي خودر ا حفظ کنند و از خود دفاع کنند .عزت نفس با توانايي سازگاري افراد همراه است. کساني که عزت نفس بالايي دارند در مقايسه با کساني که از عزت نفس پاييني برخوردارند بهتر مي توانند با موقعيت هاي مختلف سازگار شوند به عبارت دقيقتر افراد با درجه عزت نفس بالا،در مقايسه با افراد با درجه عزت نفس پايين در موقعيت هاي مختلف کمتر اضطراب دارند،کمتر افسرده ،هيجاني ،پرخاشگرمي شوند .افرادي که عزت نفس ضعيفي دارند از احساس تندخويي،اختلال رفتاري واندوه رنج مي برند.همچنين اين افراد از بيخوابي وسندرم هاي رواني تني شکوه مي کنند.
عزت نفس مخصوصا در روابط متقابل اشخاص بهتر خودنمايي مي کند. کساني که نسبت به خود ديد خوبي دارند،ديگران را نيزدوست دارندوضعف هاي خودر ا بهتر مي پذيرند اين افراد به دليل احساسات مثبتي که به ديگران دارندوآنها را مي پذيرند،بهترين دوستان را به دست مي آورند در واقع کسي که مثبت وراحت باشد کاري مي کند که ديگران نيز در ارتباط با او مثبت وراحت مي شوند. طبيعتا،دارندگان اين ويژگي براي مردم بسيار جذاب مي شوند ودر نتيجه ديگران هم در محيط اجتماعي و هم در محيط کار دور او حلقه مي زنند عزت نفس برنوع کاري که شخص جستجو ميکند اثرمي گذارد باعث مي شود کارهايي را بپذيرد که نيازبه خطر ورقابت زيادي دارد .عزت نفس بالا اين اثر را نيز دارد که شخص به انتقادهاي ديگران نيز حساسيت نشان نمي دهد،براي خودهدفهاي بالايي در نظر ميگيرد وبراي رسيدن به آنها تلاشهاي طاقت فرسا انجام مي دهد.عزت نفس تحت تاثير عوامل موقعيتي نيز قرار مي گيرد کسي که به دفعات متعدد شکست مي خورد، عزت نفس خود را در حال کاهش احساس مي کند اما کسي که چند موقعيت متعدد به دست مي آورد،عزت نفس خود را در حال افزايش مي بينند.
بيشتر صاحبنظران در ارزيابي باليني و غير باليني خود از عزت نفس به عنوان يک نکته کليدي که مي تواند اغلب حوادث زندگي فرد را تحت تاثير قرار دهد ياد مي کنند وبا افزايش آن در زمينه هاي ديگر فرد تغيير ايجاد مي کنند.به اعتقاد روان شناسان ،جامعه اي که افراد آن از عزت نفس بالايي برخوردار باشند در برابر انواع مسائل مشکلات زندگي ،فشارهاي رواني،حوادث وبيماران رواني مقاوم و پايدار خواهند بود. واين امر شکوفايي استعدادهاي نهفته ،خلاقيت و پيشرفتهاي فرهنگي و اقتصادي واجتماعي را به دنبال خواهد داشت.
3-ميزان اعتماد به نفس در ميان کارمندان متاهل بيشتر از کارمندان مجرد است.

4-ميزان اعتمادبه نفس در ميان مردان مجرد بيشتر از زنان مجرد است.
5-ميزان اعتمادبه نفس در ميان مردان متاهل بيشتراز زنان متاهل است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6-ميزان اعتماد به نفس با توجه به ميزان تحصيلات کارمندان متفاوت است.
7-ميزان اعتمادبه نفس با توجه به سن کارمندان متفاوت است.
عزت نفس : تعريف نظري:منظور از عزت نفس ارزشيابي فرد درباره خود ،قضاوت شخص در مورد ارزش خود است و ارزش واحترامي که شخص نسبت به خود قايل مي شود.عزت نفس پايين از ارزيابي مداوم شخص نسبت به ارزشمندي خويشتن خود،عزت نفس نوعي قضاوت نسبت به ارزشمندي وجود است.اين صفت در انسان حالت عمومي دارد ومحدود وزودگذر نيست.(راجرز:1960)
تعريف عملياتي:منظور از عزت نفس در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني پس از پاسخگويي به آزمون عزت نفس کوپر اسميت به دست مي آورندو
کارمند:افرادي که در سازمان مشغول به خدمت هستند ودر اين تحقيق منظور افرادي که در بيمارستان حکيم کار مي کنند.
مجرد: افرادي که ازدواج نکرده اند وزندگي تشکيل نداده اند مجرد به حساب مي آيند.
متاهل:افرادي که ازدواج کرده اند و داراي زن وفرزند وزندگي هستند در اين تحقيق متاهل به حساب مي آيند.
متغيرهاي تحقيق: در اين تحقيق عزت نفس متغير مستقل و مجردومتاهل بودن کارکنان متغير وابسته است.
طرح تحقيق:اين تحقيق ازنوع تحقيق زمينه يابي است وبا هدف بررسي ميزان اعتمادبه نفس کارمندان مجرد ومتاهل بيمارستان حکيم اجرا مي شود واين تحقيق آزمايشي فرضيه هاي زير را در نظر دارد:
1- ميزان اعتماد به نفس در ميان کارمندان متاهل بيشتر از کارمندان مجرد است.
2- ميزان اعتمادبه نفس در ميان مردان مجرد بيشتر از زنان مجرد است.
3- ميزان اعتماد به نفس درميان مردان متاهل بيشتر اززنان متاهل است.
4- ميزان اعتماد به نفس با توجه به ميزان تحصيلات کارمندان متفاوت است.
5- ميزان اعتماد به نفس به سن کارمندان متفاوت است.
کليه کارمندان زن ومرد بيمارستان حکيم جامعه آماري اين پژوهش هستند.ونمونه اي به اندازه 98نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب که براي بررسي ميزان اعتماد به نفس آنها از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت استفاده مي شود ودر پايان نتايج ازآمار توصيفي براي خصوصيات دموگرافيک آزمودنيها وبراي تجزيه و تحليل از آزمون tوf استفاده مي شود.
1-
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي ميزان اعتماد به نفس کارمندان مجرد ومتاهل بيمارستان حکيم است که داده هاي حاصل از اين پژوهش به دو صورت توصيفي واستنباطي مورد بررسي قرار گرفت. جدول وشاخصهاي آماري حاصل از کل گروهها قسمت نخست فصل چهارم را تشکيل مي دهنددر اين پژوهش نمونه اي به اندازه 98نفر متشکل از 35نفر مجرد و63نفر متاهل به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد.اطلاعات مربوط به خصوصيات دموگرافيک در ابتداي فصل چهارم ارائه شده است . در بخش دوم فصل چهارم يافته هاي آماري مربوط به فرضيه ها وجود دارد که در اين بخش براي آزمون فرضيه اول نمرات افراد مجرد ومتاهل توسط آزمون tبراي گروههاي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.که با توجه به جدول شماره 7بين گروهها تفاوت معني داري وجود دارد وفرض صفر رد مي شود پس با توجه به فرضيه اول نتيجه گرفته مي شود که در اين پژوهش ميزان عزت نفس در ميان افراد متاهل بيشتر از افراد مجرد است .در بخش آزمون فرضيه دوم نمرات آزمودنيهاي مجرد(زن ومرد)توسط آزمونtبراي گروههاي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت بين گروهها تفاوت معني داري وجود نداردوفرض صفر تاييد مي شود پس با توجه به فرضيه دوم نتيجه مي شودکه در اين پژوهش ميزان اعتماد به نفس در ميان زنان مجرد ومتاهل يکسان است.در بخش آزمون فرضيه سوم نمرات آزمودنيهاي متاهل براساس جنس توسط آزمون t مستقل مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت پس با توجه به فرضيه سوم نتيجه گرفته مي شود که در اين پژوهش ميزان اعتماد به نفس در ميان مردان وزنان متاهل يکسان است دربخش آزمون فرضيه چهارم سن آزمودنيها توسط تحليل واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که بين گروهها از نظر سني تفاوت معني داري ديده شد پس با توجه به فرضيه چهارم ميزان عزت نفس در ميان کارمندان با توجه به سن آنها متفاوت است .در بخش آزمون فرضيه پنجم نمرات آزمودنيها براساس ميزان تحصيلات توسط تحليل واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که بين گروهها تفاوت معني داري وجود دارد وفرض صفر رد مي شود.
همانطور که آزمون Tنشان داد فرضيه فوق مورد تاييد قرار نگرفت وبراساس سطح معني داري آزمون مذکور با 95درصد اطمينان ميتوانيم ادعا کنيم که بين ميانگين عزت نفس افراد شاغل وبيکار تفاوت معني داري وجود ندارد که در فصل دوم پژوهش حاضر به آنها اشاره شده است. از جمله بررسي هارتلي (1980)که بين مديران متوسط وارد شد و مديران شاغل مورد ارزيابي قرار گرفت بطوريکه نتايج بدست آمده نشان مي داد که عزت نفس در بين مديران بيکار پايينتر نبوده وبا مدت بيکاري طولاني تر کاهش نمي يابد.همچنين در بررسي جوشي و گراس (1985)تحت عنوان (تاثير مدت بيکاري برروي عزت نفس افسردگي تنهايي وارتباط عاطفي افراد)نتايج بدست آمده نشان مي دهد که عزت نفس آزمودنيهاباقي مي ماند و آزمودنيها افسرده نشده اند.
پيشنهادات ومحدوديتهاي تحقيق وضمائيم
محدوديت ها وپيشنهادات
در اين تحقيق با توجه به اين که سروکار ما با انسانها به عنوان موضوع تحقيق بود مشکلاتي وجود داشت که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
1-همانطور که تاکنون مشاهده شده است انسانها در نشان دادن خصوصيات عاطفي خود خيلي محتاط عمل مي کنند ودوست ندارند اسرار پنهاني خود را آشکار سازند در صورتي که انسانها در نشان دادن استعداد ها وهوش خويش اين احتياط را ندارند و پيشنهاد مي شود که در تحقيقات آينده توضيحات لازم در مورد آزمون و اهداف آزمون به آنها داده شود تا اطمينان لازم را کسب کنند ودر دادن اطلاعات امتناع نکنند.
2- محدوديت ديگر پژوهش تفاوت در سطح تحصيلات آزمودنيها وتفاوت سني آنها مي باشد که پيشنهاد مي شود در پژوهشهاي آينده آزمودنيها از لحاظ تحصيلات وسن يکسان باشند وتفاوتي نداشته باشند.
3- ازآنجايي که در اين پژوهش از وسايل ارزيابي نوشتاري استفاده شده است در پاسخگويي به آنها مستلزم داشتن سواد (حداقل پنجم ابتدايي)مي باشد،آزمودنيها از ميان اين گروه انتخاب شد و افراد بي سواد از نمونه حذف شده اند وبنابراين تعميم نتايج به گروه بي سواد ترديد برانگيز است.
4- از آنجايي که آزمودنيهاي با سطح تحصيلات بالاتراين آزمون را بهتر درک مي کردند وافراد با سطح تحصيلات پايين مشکلاتي در زمينه فهم جملات داشتند توصيه مي شود پژوهشهايي با توجه به سطح تحصيلات متفاوت واشخاص بي سواد صورت گيرد.
5- محدوديت ديگر اين تحقيق نامشخص بودن وضعيت اقتصادي خانواده وتاثير آن بر عزت نفس مي باشد که سعي مي شود در پژوهشهاي آينده وضعيت اقتصادي خانواده مورد توجه قرار گيرد.
6- ديگر اين که همه متغيرهاي مزاحم را که در بوجود آوردن ويا افزايش وکاهش عزت نفس موثرند را نمي توان کنترل نمود که در پژوهشهاي آينده زمينه اي فراهم شود که متغيرهاي مزاحم کم شوند ونتيجه تحقيق را تحت تاثير قرار ندهند.
7-نامشخص بودن ميزان تحصيلات پدر و مادر و تاثير آن برعزت نفس از محدوديت هاي ديگر تحقيق مي باشد که در پژوهشهاي بعدي سعي مي شود ميزان تحصيلات پدر و مادر مد نظر قرارگيرند.
يکي از محدوديتهاي پژوهش حاضر, حجم نمونه افراد دانشجوي شاغل مي باشد.اگر چه روش نمونه گيري تصادفي ساده بود اما به دليل محدوديت دسترسي به افراد دانشجوي شاغل امکان اينکه جامعه پژوهش ودر نتيجه حجم نمونه مورد نظر از اين مقدار بيشتر شود يکي ازمحدوديت هاي پژوهش حاضر را تشکيل مي دهد که ممکن است تعميم يافته هاي تحقيق را اندکي محافظه کارانه نمايد.محدوديت ديگر پژوهش حاضر دسترسي به منابع وتحقيقات در زمينه موضوع پژوهش در ايران محدود بود.
فهرست منابع
1. افروز،غلامعلي.(1363).روان شناسي وآموزش وپرورش کودکان استثنايي. تهران :انتشارات وچاپ دانشگاه تهران
2. براهني،محمد تقي.(1363).انگيزش وهيجان .تهران :انتشارات چهر
3. براهني ،محمدتقي.(1368).زمينه روان شناسي.تهران:انتشارات رشد
4. بيابانگرد،اسماعيل.(1372).روشهاي افزايش عزت نفس در کودکان ونوجوانان.تهران:انتشارات انجمن اولياءومربيان
5. پناهنده ،الهه(1373).پايان نامه .(بررسي تاثير برخود و والدين در عزت نفس فرزندان)
6. پورافکاري،نصرت الله(1373).خلاصه روان پزشکي.تهران :انتشارات آزاد
7. حيدري ،اکرم (1372).روان شناسي رشد و اختلالات رايج در کودکان.تهران:انتشارات انجمن اولياء ومربيان
8. سياسي،علي اکبر(1371).نظريه هاي شخصيت يا مکاتب روان شناسي.تهران:انتشارات دانشگاه
9.شاملو،سعيد(1368).بهداشت رواني .تهران :انتشارات چهر
10. طاهري،فرزانه،ياسايي،مهشيد.(1370)،فرهنگ توصيفي اصطلاحات روان شناسي.تهران:انتشارات طرح نو
11. اقدسي،محمد تقي(1370).بررسي ومقايسه عزت نفس دانش آموزان ورزشکار وغيرورزشکار.دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس
12.پورشافعي،هادي(1370).پايان نامه کارشناسي ارشد،بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي ،دانشگاه تربيت معلم
13. منطقي ،مرتضي(1372)،روان شناسي تربيتي،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي
14. مزلو ،آبراهام ،اچ(1369).انگيزش وشخصيت،ترجمه محمد رضواني:انتشارات آستان قدس
15. هولتين،لوان،ترجمه :گيتي خوشدل.(1369).روان شناسي کمال.انتشارات :نشر نو
16.منصور،محمود (1371).احساس کهتري.انتشارات :دانشگاه تهران
17. عليپور،پروين(1373).روشهاي تقويت عزت نفس در نوجوانان.مشهد:انتشارات آستان قدس
18. قائمي ،علي (1363).نشريه پيوند،انتشارات انجمن اولياءومربيان
19. مجلسي،ملامحمدباقر:بحارالانوار،جلد17
20.فلسفي ،محمد تقي(1362).گفتار فلسفي کودک از نظر وراثت وتربيت.انتشارات :هيئت نشر معارف اسلامي
21. مطهري ،مرتضي.(1369).انسان کامل .انتشارات صدرا
22.موسوي،سيد غفور(1369).عزت نفس وسلامت روان.اصفهان :انتشارات اردکان


پاسخی بگذارید