در فرضيه‌ پنجم پژوهش گفته شد که ميان غريبگي کردن در کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان همسال در شرايط عادي تفاوت وجود دارد.
اين فرضيه همان طور که در فصل چهارم ديديم، باتوجه به اينکه مقدار F بدست آمده 720/5=F از مقدار F جدول F= کوچکتر مي‌باشد، با درجه آزادي 1df= و سطح معني‌داري 019/0sig = که از مقدار آلفاي 5% کمتر مي‌باشد. بنابراين با 95/0 اطمينان مي‌توان گفت که بين نمرات غريبگي کردن کودکان نوپا در شيرخوارگاه هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي تفاوت معناداري وجود دارد و با توجه به ميانگين نمرات دو گروه در اين متغير در جدول شماره‌ي 1-4 ميزان غريبگي کردن در کودکان نوپايي که در شرايط عادي رشد و پرورش مي‌يابند بيشتر است.
در اين زمينه نيز پژوهشي که به طور مستقيم به بررسي و مقايسه‌ي اين دو گروه بپردازد يافت نشد. از ميان تحقيقات انجام شده مي‌توان به پژوهشي تامسون وليمبر، 1991 به نقل از برک، 2001) اشاره کرد. اين محققان دريافتند که اضطراب از غريبه رايجترين جلوه‌ي ترسي است که نوباوگان به بزرگسالان ناآشنا نشان مي‌دهند و معمولاً در 8 ماهگي در نوپايان آغاز مي‌شود و اين واکنش هميشه روي نمي‌دهد و به چند عامل بستگي دارد. تجربه‌ي گذشته، خلق و خوي نوباوه و موقعيتي که کودک و غريبه با هم مواجه مي‌شوند.
ترس از غريبه‌ها تقريباً يک ماه پس از آغاز يک دلبستگي خاص شروع مي‌شود که يکي از جلوه‌هاي آن اضطراب جدايي است. شروع اضطراب جدايي با سطح کودک از نظر مفهوم پايداري شي ارتباط مستقيم دارد شافر11 به نقل از وندزندن، ترجمه‌ي گنجي 1385) و بل12، به نقل از وندرزندن، ترجمه گنجي مشاهده کردند در برخي از موارد مفهوم پايداري شخص (موجود بودن يک شخص به رغم ديده نشدن) حتي زودتر از مفهوم پايداري شيء آموخته مي‌شود.
کاگان، اسيندمن و آرکوس 13 1998، به نقل از برک ،2001) در پژوهش طولي با صدها کودک قفقازي دريافتند که 20 درصد نوباوگان 4 ماهه به سهولت از تازگي ناراحت مي‌شوند در حاليکه 40 درصد هنگام مواجه شدن با تجربه‌هاي جديد، آسوده و حتي خوشحال بودند و تقريباً 25 درصد از اين گروه‌هاي افراطي وقتي بزرگتر شدند سبک‌هاي سرشتي خود را حفظ کردند.
به نظر مي‌رسد که محيط در واکنش کودک به غريبه‌‌ها نقش مهمي دارد. کودک در عين حال هم جذب موقعيت تازه مي‌شود و هم از آن مي‌ترسد. کودکان ترس از غريبه را در غريبه را در غياب مادرشان نشان مي‌دهند. وقتي مادر بچه را بغل مي‌کند، ترس او کمتر مي‌شود. اگر به کودک مجال داده شود که به غريبه‌ها عادت کند شانس بيشتر خواهد بود که واکنش مثبت نشان دهد. از طرف ديگر، اگر کودک در محيط ناآشنا قرار گيرد و مادرش نيز حضور نداشته باشد بيشتر تمايل خواهد داشت که به غريبه‌ها ارتباط برقرار کند. به نظر مي‌رسد که غريبه‌ها، در يک محيط ناآشنا، تسلي بخش هستند (وندرزندن، ترجمه‌ي گنجي، 1385).
احتمالاً علت اينکه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها در مقايسه با کودکان عادي کمتر اضطراب غريبه را نشان مي‌دهند نيز همين مي‌باشد که به دليل عدم حضور مادر تمايل به برقراري ارتباط با غريبه‌ها دارند و در مقايسه با کودکان نوپاي عادي کمتر غريبگي مي‌کنند.
5. 7- محدوديت‌هاي پژوهشي:
1- محدود بودن اطلاعات در مورد والدين اين کودکان.
2- محدود بودن پژوهش به مقايسه‌ي خلق و خوي و مولفه‌هاي آن در دو گروه.
3- عدم برگشت بيست درصد پرسشنامه‌ها در دور اول تحقيق و نمونه‌گيري مجدد براي پاسخ به پرسشنامه‌ها.
5. 8- پيشنهادات
1- با توجه به نتايج پژوهشي که نشان مي‌أهد که کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي در مقايسه با گروه همسالانشان در شرايط عادي خلق و خوي منفي و شدت ابراز احساسات بيشتري دارند. از آنجائيکه اين پژوهش به توصيف و مقايسه‌ي خلق و خوي دو گروه پرداخته است، لذا پيشنهاد مي‌گردد، تحقيقات آتي به بررسي و زمينه‌يابي علت اين مشکلات بپردازند.
2- با توجه به اينکه شناخت کامل خلق و خوي دو گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها و در شرايط عادي با بررسي و شناخت ويژگي‌هاي اجتماعي- زيستي، فضاي خانواده، کيفت رابطه با والدين محقق مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌گردد، پژوهش‌هاي آتي به منظور بررسي جامع‌تر اين عوامل را نيز به عنوان عوامل تعديل کننده در تحقيق وارد نمايند.
3- با توجه به نتايج پژوهش که نشان مي‌دهد کودکان نوپايي که در شرايط عادي رشد و پرورش مي‌يابند در مقايسه با گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها، در موقعيت‌هاي ناآشنا و در حضور افراد غريبه بيشتر غريبگي مي‌کنند، لذا پيشنهاد مي‌گردد، پژوهش‌‌هاي آتي به بررسي علت اين مسأله بپردازند.
4- در اين پژوهش به مسئله‌ي جنسيت و مقايسه‌ي خلق و خوي دو گروه به تفکيک دو جنس نپرداخته است. لذا پيشنهاد مي‌گردد پژوهش‌هاي ديگري در اين زمينه با توجه به مسأله‌ي جنسيت انجام شود.
5- دراين پژوهش به بررسي و مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي پرداخته شده است، پيشنهاد مي‌گردد، پژوهش‌هاي آتي به بررسي‌ مسائل ديگري در مورد اين کودکان، به منظور شناخت و بررسي زمينه‌هايي که اين کودکان در آنها مشکل دارند، بپردازند.
5. 9- پيشنهاد‌هاي اجرايي
1- باتوجه به نتايج پژوهش‌ که نشان مي دهد کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها در مقايسه با گروه همسالانشان در شرايط عدي خلق و خوي منفي و شدت ابراز احساسات بيشتري دارند و با توجه به اهميت و حساسيت پاسخدهي مادر يا جانشين مادر به واکنش‌ها و اعمال کودک و تأثير آن در کاهش شدت ابراز احساسات و منفي بودن خلق و خو، پيشنهاد مي‌گردد تا کودکان در اين شيرخوارگاه‌ها در گروه‌هاي کوچک تري جايدهي شده و تعداد پرسنل بيشتري به کار گرفته شوند و با دادن، آموزش‌هاي لازم، زمينه‌ي ارتباط بيشتر و توجه و رسيدگي بيشتر به اين کودکان فراهم گردد.
2- با توجه به نتايج تحقيق که نشان مي‌دهد ميزان غريبگي کردن در کودکان نوپايي که در شرايط عادي رشد و پرورش مي‌يابند در مقايسه با گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها بيشتر است، پيشنهاد مي‌گردد به مادران همچنين مربيان اين کودکان در مهد کودک‌ها آموزش‌هاي لازم و براي کاهش غريبگي کردن داده شود و همچنين با فراهم کردن محيطي شاد، سرگرم کننده و آموزنده در مهد کودک‌ها ميزان غريبگي رادر اين کودکان کاهش داده و زمينه لازم براي رشد مهارت‌‌هاي اجتماعي را فراهم آوريم.
3- با توجه به اهميت دلبستگي و پيوستگي کودک با مادر يا جانشين وي و اثرات عميق آن بر روي خلق و خوي کودک پيشنهاد مي‌گردد در شيرخوارگاه‌ها از جابه‌جايي و تغيير مکرر مربيان و پرستاران اين کودکان پرهيز شود.
منابع فارسي
– اتکينسون، ريتا ال و همکاران (مؤلفان)؛ زمينه‌ي روان شناسي هيلگارد، ترجمه‌ي محمد تقي براهني و همکاران (مترجم‌ها) .
– احدي، حسن – نبي جمالي، شکوه السادات؛‌ روان شناسي رشد، مفاهيم بنيادي در روان‌شناسي کودک؛ چاپ سيزدهم، شرکت پرديس، 1380.
– آزاد ، حسين؛ آسيب‌شناسي رواني؛ تهران، انتشارات بعثت، 1372.
– آندره بلوش، مارک؛ رشد رواني – عاطفي کودک؛ ترجمه‌ي فرشته توکلي، نشر واژه‌ي صبح، 1377.
– برک ، لوراي؛ روان شناسي رشد (از لقاح تا کودکي)، جلد اول؛ ترجمه‌ي يحيي سيد محمدي، چاپ پنجم ، نشر ارسباران، 1384.
– جليلي، فروزش .
– خانجاني، زينب ؛ تحول و آسيب‌شناسي دلبستگي ازکودکي تا نوجواني؛ انتشارات فروزش، 1384.
– حسيني، سيد باقر، مقايسه‌ي ميزان افسردگي کودکان خانواده‌هاي بحران‌زده، فقدان طلاق (جدايي)، افت تحصيلي، وضعيت اقتصادي، اجتماعي پايين با کودکان عادي مقطع ابتدايي شهرستان گچساران در سال تحصيلي 79-1378.
– حيدري، اکرم؛ روان شناسي رشد و اختلالات رواني رايج در کودکان، انتشارات رشد، 1367.
– دلاور، علي؛ احتمالات و آمار کاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي؛ تهران، انتشارات رشد، 1376.
– راينکيه، مارک اي؛ داتيليو، فرانک ام؛ آرتور فريمن؛ شناخت درماني در کودکان و نوجوانان، ترجمه‌ي جواد علاقبند راد، حسن فرهي؛ چاپ اول، انتشارات بقعه، 1380.
– ريو، ريو، جان مارشال، انگيزش و هيجان؛ ترجمه‌ي يحيي سيد محمدي؛ نشر ويرايش، 1376.
– سيف، کديور، کرمي و لطف آبادي، روان شناسي رشد؛ ويرايش دوم، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها، 1373.

– کاکاوند، عليرضا؛ بررسي ومقايسه‌ي تأثير فقدان پدر و مادر بر ميزان اختلالات رفتاري کودکان تحت پوشش بهزيستي با کودکان فاقد پدر تحت پوشش کميته امداد امام‌خميني و کودکان عادي مقطع ابتدايي شهرستان کرج، 1376.
– کرين، ويليام کريستوفر، پيشگامان روان شناسي رشد؛ ترجمه‌ي فريد فدايي؛ چاپ هشتم، انتشارات اطلاعات ، 1382.
– عازمي، جعفر، بررسي و مقايسه‌ي ميزان افسردگي و اضطراب قبل و پس از زايمان دوم مادران با فرزندان معلول و عادي شهر تهران در سال 1382.
– عليزاده، حميد، تعامل والدين، فرزند: تحول و آسيب‌شناسي؛ پژوهش‌هاي روان شناختي، 1380، دوره‌‌ي 6 شماره‌ي 3 و 4.
– ماسن ، پاول هنري [و ديگران] ؛ رشد و شخصيت کودک؛ ترجمه‌ي مهشيد پاشايي، تهران” نشر مرکز، کتاب ماد ، 1380.
– نجاتي، حسين؛ روان شناسي کودک (حرکت، تلاش، تکاپو) چگونگي رفتار با کودکان، نشر ويرايش، 1373.
– وندرزندن، جيمز؛ روان شناسي رشد؛ ترجمه‌ي حمزه گنجي؛ چاپ دوم، تهران: موسسه‌ي نشر ساوالان، 1385.
– ويتن، وين؛ روان شناسي عمومي؛ ترجمه‌ي يحيي سيدمحمدي؛ نشر روان، 1383.
منابع انگليسي:
1- Ahnert , L. , Bunnar , M.R. , Lamb , M. E & Barthel , M . (2004). Transition to child care. Associations with infant – mather attachment , infant negative emotion, and cortisol devations. Child Devebpment, Vol 75, No3 , 639- 650.
2- Burgess , K. B, Marshall, P.J, Rubin , K.H & Fox, n.A. (2003). Infant attachment and temperment as predictors of subsequent externalizing problems and cardiac phisiology. Journal of child psychology and psychiatry 44, 819 -831.
3- Carter, A.s, Briggs – Gown , M.J & ornstein Daelis , N. (2004). Assessment of young children’s socied – emotional development and psychopathology , recent advances and recommendations for practice. Journal of child psychology and psychiatry 45, 109- 134.
4- Clarke – stewart, K.A, Fitzpatrick, M.J, All husen , V.D & Goldberg, w.(2000). Measuring difficult temperament the easy way. Journal of Developmental and Behavioral pediatrics. Vol 21 , No3, 207- 222.
5- Clark , L.A , ko chanska , G. & ready , R. (2000). Mother’s personality and It’s interaction with child temperament as predictos of parenting behowior. Journal of personality and social psychology, vol 79, No2 , 274.
6- Houch, G. M. (1999) . The measuremental of child charactteristics form infancy to toddlerhood. Temperament, Developmental competence, self- concept and social competence. Issuesin comprehensive pediatric Nursing , 22, 101-127.
7- Houck . G.M & Lecuyer – Maus , E. A. (2002). Maternal limit- setting patterns and toddler development of self – concept and social competence. Pediatric Nursing 25, 21-41.
8- Houck . G.M & lecuyer – Maus, E.A. (2004) . Maternal limit setting during toddlerhood, delay of gratification and behavior problems at age five. Jounal of infant Mental health, vol 25(1) , 28-46.
9- Lecuyer – Maus, E. A & Houck, G.M. (2002). Mother – toddler interaction and the development of self – regulation in limit – setting context. Journal of pediatric Nursing, Vol 17 , No3, 183-197.
10- Sounding, K. J. (2005). Behavioral genetics and child temperament.
11- Field, T (1986. Effects of maternal unsuitability on mother infant interaction in fant behavior and development, vol 19. No5.
1 – Pillai – Bartlett Trace.
2 – wilk’s Lambada.
3 – Hotening – Lawley Trace.
4 – Roy’s largest root.
5 – اسامي در منبع فارسي به لاتين قيد نشده است.
6 – Ahnert.
7 – Gunnar.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

8 – Lanb.
9 – Barthel.
10 – Fild.
11 – Schaffer
12 – Bell
13 – منبع فارسي اسامي به لاتين قيد نشده است.
—————
————————————————————


دیدگاهتان را بنویسید