تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد پايان‏نامه:
ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :
انسان ها در فراز و نشيب هاي تاريخ هميشه از دردها و آسيب هاي اجتماعي بسياري رنج برده اند و همواره در جست و جوي يافتن عمل و انگيزه هاي آن ها بوده اند تا راه ها و شيوه هايي را براي پيشگيري و درمان آن ها بيابند.در همين راستا بدون شک پيشگيري، تدابير و اقدام هايي است که از طريق پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم به دنبال کاهش يا از ميان بردن اين پديده است. پيشگيري از جرم در دو شاخه قابل بررسي است، شاخه نخست پيشگيري پس از ارتکاب جرم است که در اين مرحله براي کاهش تکرار جرم توسط نهاد يا نظام کيفري صورت مي گيرد. به بياني خود مجازات مجرم به منزله بازدارندگي از تکرار جرم و متنبه شدن است که درواقع پيشگيري پس از جرم است. نوع ديگر، پيشگيري از وقوع جرم است. يعني قبل از ارتکاب جرم بايد با تدابير و اقدامات به موقع و مناسب از وقوع بزه جلوگيري کرد.در نوع دوم پيشگيري همه نهادها ايفاي نقش کرده و وظيفه دارند با همکاري و تعامل راهکارها و شيوه هاي پيشگيري را به کار گيرند.بنابراين آموزش پيشگيري از جرم توسط قواي سه گانه و شهروندان ضروري مي باشد. البته بايد تاکيد کرد در هيچ موردي پيشگيري موفق نمي شود مگر اين که علل و انگيزه هاي هنجارشکني و ارتکاب جرم شناسايي شوند تا با کاهش يا از ميان بردن آن ها نتيجه موردنظر حاصل شود.
از زماني که پيشگيري از جرم توسط آنريکوفري تببين شد بسياري از کشورها کوشيدند تا با تدوين قوانين مناسبي پيشگيري از جرم را قانونمند و نهادينه کنند.در ايران نيز بند 5 اصل 56 قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را به عنوان يکي از وظايف قوه قضائيه قرار داده است.در سال 1381 به دنبال تاسيس شوراي عالي قضايي،کميته پيش گيري از وقوع جرم تشکيل و قانون پيش گيري از وقوع جرم را تدوين نمود.در سال 1389 نيز به دستور رئيس قوه قضائيه معاونتي تحت عنوان معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم تاسيس گرديد که اين معاونت به لحاظ سازماني تحت يکي از معاونت هاي رئيس کل دادگستري هاي استان تعريف شد اين معاونت در قالب دو مديريت فعاليت مي کند:مديريت پيشگيري از وقوع جرم و ديگري مديريت حفاظت اجتماعي، مشارکت هاي مردمي و مدني در قالب امر به معروف و نهي از منکر. مديريت اول از طريق اداره هاي پيشگيري هاي انتظامي، قضايي، برنامه ريزي و اجتماعي- فرهنگي انجام وظيفه مي کند و مديريت دوم نيز تحت عنوان ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي به طور فراگير خدمت رساني مي کند. مهمترين وظايف معاونت پيشگيري از وقوع جرم عبارتند از:
– شناسايي علل و زمينه هاي وقوع جرم

– تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت استاني، پيشگيري در چارچوب سياست هاي ابلاغي مرکز و نيازمندي ها و مقتضيات استان
– تعامل با سازمان هاي ذيربط براي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي در حوزه هاي مختلف قضايي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، امنيتي و انتظامي
– بهره گيري از ظرفيت ها و همکاري هاي دستگاه هاي دولتي، عمومي و مردمي
– رصد دائمي فعاليت ها، محصولات و توليدات فرهنگي سطح استان، ارزيابي پيامدها و آثار مثبت و منفي آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعي و ارائه راهکار و اقدام مناسب براي تاثيرگذاري مثبت آنها
– به فعليت رساندن ظرفيت قضايي استان در امر نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاه هاي اجرايي با رويکرد پيشگيري از وقوع جرم
– جمع آوري، طبقه بندي و تجزيه و تحليل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوي، آسيب هاي اجتماعي و ارائه به مراجع ذيربط
– هماهنگي جهت افزايش آگاهي عمومي و پيشگيري از وقوع جرم
– ايجاد هماهنگي و تعيين اولويت هاي کاري سازمان هاي مسئول در حوزه پيشگيري و نظارت بر عملکرد قانون
– شناسايي، سازماندهي و بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي و نهادهاي مدني و به کار گيري در امر پيشگيري از وقوع جرم
– بررسي راهکاري جامعه پذيري محکومان، مجرمان آزاد شده و مراقبت از آنان و پيشگيري از تکرار جرم
– جذب، آموزش، سازماندهي و به کارگيري موثر هسته هاي مردمي بر امر پيشگيري و نظارت مستمر بر عملکرد هسته هاي مردمي و نهادهاي مردمي مرتبط، با توجه به فلسفه وجودي معاونت که متکي بر محوريت قانوني و مردمي در قالب امر به معروف و نهي از منکر است.
با توجه به قانوني بودن پيشگيري از جرم بررسي سياست جنايي تدوين کنندگان قانون پبش گيري از جرم امري ضروري به نظر مي رسد.سياست جنايي در دوم مفهوم مضيق و موسع کاربرد دارد.در معناي مضيق سياست کيفري است و در معناي موسع تنها به اقدامات کيفري بسنده نمي کند و تدابير اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و مانند آن ها را در بر مي گيرد.براي نقش سياست جنايي با پيشگيري از جرم،به تعريف پيش گيري از جرم مي پردازيم.پيش گيري از جرم به دوصورت عام و خاص تقسيم مي شود.پيش گيري از جرم در معناي عام هر اقدامي است که جلوي ارتکاب جرم را بگيرد که اين اقدام مي تواند جنبه کيفري يا غير کيفري داشته باشد که در اين تعريف سياست جنايي همه تدابير کيفري و غير کيفري را با کمک قوه مقننه،مجرئيه و قضائيه در بر مي گيرد.پيش گيري از جرم در معناي خاص مجموعه تدابير و اقدامات غير کيفري با هدف مقابله با بزهکاري از طريق کاهش يا از بين بردن علل جرم زا و نيز اثرگذاري بر فرصتهاي پيش جنايي است،به گونه اي که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهاي غير قهرآميز بر شخصيت افراد و وضعيت پيش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگيري شود.
هر يک از حقوقدانان و اساتيد مختلف با استدلالاتي سياست جنايي را به دستگاه هاي مختلف شامل قوه مجريه،قضائيه و رهبري پيشنهاد مي نمايند ولي به نظر مي رسد با توجه به دخيل بودن تمام نهادها در پيشگيري از جرم بهتر است سياست جنايي به تمام نهادها و قوا واگذار شود.
د – اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
با توجه به هزينه هاي بعد از ارتکاب جرم و هم چنين افزودن زندانيان در هر سال و عدم کفايت بخشنامه و عفو اعطاي مرخصي به زندانيان در برابر مبارزه با جرم ضرورت تحليل و بررسي در زمينه پيش گيري از جرم و نقش سازمانها و افراد درگير در پيش گيري از جرم و سياست جنايي که در اين روش اتخاذ مي شود ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد.
ه- مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):
1-رساله اي به عنوان مسئوليت پيشگيري از جرم در حقوق ايران با تاکيد بر لايحه قانوني توسط اميد رستمي غازاني در سال 1389 در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري در دو بخش به نهادهاي سياست گذار درقوانين و مقررات ايران،نهادهاي سياست گذار در لايحه پيشگيري از جرم،مسئوليت اجرايي قوه قضائيه،مجريه و ساير نهادها در پيشگيري از جرم و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته است.
2-رساله اي به عنوان پيشگيري از جرم در سياست جنايي تقنيني ايران توسط زهرا معين ازغدي در سال 1381 در دانشگاه مازندران در دو بخش به پيشگيري از جرم،سياست جنايي،سياست جنايي تقنيني در ايران،پيشگيري از جرم در قوانين و مقررات بين المللي و داخلي،پيشگيري از برخي جرايم خاص و نتيجه گيري و پيشنهادات بررسي است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-رساله اي به عنوان جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران توسط عبدالعلي توجهي در سال1377 در دانشگاه تربيت مدرس در دو بخش به جرم شناسي بزه ديده شناختي و تاثير آن بر سياست جنايي،سياست جنايي مبني بر بزه ديده،بزه ديده در سياست جنايي تقنيني در ايران و نتيجه گيري و پيشنهادات تحليل شده است.
4-رساله اي به عنوان سياست جنايي در قانون برنامه پنجم توسعه توسط علي سرمدي واله در سال 1390 در دانشگاه شيراز در دو فصل به سياست جنايي کنشي و واکنشي در قانون برنامه پنجم توسعه،انواع رسيدگي ها و مجازات ها در قانون اخير الذکر و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته است.
5-رساله اي به عنوان اقدامات مناسب در پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم توسط عبدالعلي زارعيان جهرمي در سال 1380 در دانشگاه آزاد تهران مرکز در دو فصل به مباني جرم،مجرم،پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم،بررسي بند 5 اصل 156 قانون اساسي،معضلات دستگاههاي سياست جنايي کشور،مسئوليت قوه قضائيه در پيش گيري از وقوع جرم و نتيجه گيري تببين نموده است
و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
با توجه به اين که در زمينه نقش سياست جنايي و علي الخصوص سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرم رساله مستقلي به شيوه نگارش در نيامده است و به آن پرداخته نشده است رساله اي منحصر به فرد در اين زمينه مي باشد
ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و كاربردي):
تبيين نقش آموزش در پيشگيري از جرم بر مبناي سياست جنايي
تبيين پيش گيري از جرم
تبيين سياست کيفري در پيش گيري از جرم
تببين سياست کيفري ايران در پيش گيري از جرم
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي):
اين رساله قابل ارائه به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،قوه قضائيه،قوه مجريه،اداره و معاونت پيش گيري از جرم مي باشد.
ط- سؤالات تحقيق:
آيا آموزش در پيشگيري از جرم تاثير دارد؟
آيا پيشگيري از جرم و آموزش آن بر عهده قواي سه گانه مي باشد؟
آيا سياست جنايي در قانون اساسي براي پيشگيري از جرم به عهده قوه قضائيه مي باشد؟

ي- فرضيه‏هاي تحقيق:
آموزش در پيشگيري از جرم تاثير دارد.
پبشگيري از جرم و آموزش آن به عهده قواس سه گانه مي باشد.
سياست جنايي در قانون اساسي براي پيشگيري از جرم به فوه قضائيه واگذار شده است.
ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
5-روش شناسي تحقيق:
الف- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
در اين رساله با توجه به منابع جرم شناسي و سياست جنايي با توجه به کتابها ،مقالات،رساله ها و … از روش فيش برداري استفاده مي شود.
د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:
آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي‌باشد؟ بلي خير
در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.
نوع آزمايشگاهتجهيزات مورد نيازمواد و وسايلمقدار مورد نياز

امضاء استاد راهنما:امضاء مديرگروه تخصصي:
7- زمان بندي انجام تحقيق:
الف- تاريخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..ج- تاريخ اتمام:…………………..
تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.
پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار
رديفشرح فعاليت زمان كل
(ماه)زمان اجرا به ماه1234567891011121
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.
2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.

8- صورتجلسه گروه تخصصي
نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنماامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاورامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيقامضاءتاريخ
1-
شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع پايان‌نامه ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..
آقاي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسي و به تصويب رسيد.
نام و نام‏خانوادگي اعضاي شوراامضاءتاريخ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
نام و نام‏خانوادگي مديرگروه: امضاءتاريخ

9- صورتجلسه شوراي (پژوهشي) دانشکده:

خانم
موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه ـــــــــــــ ………………………………. دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه ………………
آقاي
گرايش ………………………..که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ………………………. شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.
رديفنام و نام‏خانوادگينوع رأي (موافق
يا مخالف)محل امضاءتوضيحات1
2
3
4
5
6
7

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:
امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده
امضاءتاريخ

معاون پژوهشي واحد:امضاءتاريخ

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود
فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه كارشناسي ارشد
نام واحد دانشگاهي: واحد علوم و تحقيقات عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:
نام و نام‏خانوادگي دانشجو: نيمسال تحصيلي:
شماره‏دانشجويي: تعداد واحد پايان‌نامه:رشته تحصيلي: گرايش: كد رشته:
فني و مهندسي علوم انساني علوم پايه
كشاورزي هنر
نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 2: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 1: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد مربي كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 2: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد مربي كد شناسايي استاد راهنما:
فرم شماره 1

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي …………………………………، دانشجوي مقطع……………………… رشته …………………………………… گرايش……………………………………..باعنوان”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..متعهد مي‌شويم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ( دماوند ) نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) اقدام ننمائيم.
نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:
تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء
درتاريخ ……………….فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.
امضاء مدير پژوهش دانشكده
فرم شماره 2
فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري
اينجانب ……………………………………… دانشجوي ورودي ………………………. مقطع ………………………… رشته ………………………….. گرايش …………………………………………. كه موضوع پايان‌نامه/رساله‌ام تحت عنوان :”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..” در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه / رساله ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.
ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
تهران (دماوند) بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.
ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.
نام و نام‌خانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء

فرم شماره 5
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه / رساله خانم / آقاي ……………………………………. دانشجوي مقطع ………………… رشته ……………………………….. گرايش ………………….. متعهد ميشويم در کليه توليدات علمي مستخرج از اين پايان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، اختراع و ….) که به منظور استفاده از تسهيلات تشويقي، سفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و امتياز ارتقاء علمي (اعضاء هيات علمي واحد و ….) ارائه ميگردد، نسبت به درج آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زير اقدام نمائيم. بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمائيم.
آدرس دانشگاه و واحد به فارسي: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه …..، دماوند، ايران.
آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي مطابق الگوي ذيل:
Department of Agricultural Management, College of Agriculture, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.

نام و نام خانوادگي استاد راهنما: نام و نام خانوادگي استاد مشاور:
تاريخ و امضاء:تاريخ و امضاء:

تبصره:


پاسخی بگذارید