بنا به تعريف برنامه کاري مبارزه با جرايم زيست محيطي سازمان بين المللي پليس جنايي ، جرايم زيست محيطي عبارتند از نقض قوانين زيست محيطي بين المللي ، ملي و يا توافقنامه هايي که براي اطمينان از حفاظت و ثبات محيط جهان ، منابع زيستي و طبيعي وضع گرديده اند.به نظر حقوقدانان يکي از مصاديق جرايم سازمان يافته فراملي جرايم عليه محيط زيست مي باشد. به طور کلي جرائم زيست محيطي را با توجه به ماهيتشان به دو گروه عمده تقسيم‌بندي مي‌كنند الف) جرائم ارتکابي نسبت به جاندارمحيط زيست به غير از انسان که شامل همه جانداران گياهي و حيواني مي‌شود. ب)جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بي جان محيط زيست از قبيل آب و هوا،خاک، صدا و آلودگي‌هاي شيميايي و ريختن زباله.
بر اساس کنوانسيون پالرمو مصوب 2000 ميلادي ،جرايم فراملي جرايمي هستند که توسط گروهي که متشکل از سه نفر يا بيشتر باشد ارتکاب مي يابند،جنايت ارتکابي فراملي مي باشد،فعالي گروه براي مدتي استمرار داشته باشد و انگيزه نهايي تحصيل منافع مادي باشد.
قانون اساسي در اصل پنجاهم به چايگاه ويژه محيط زيست اشاره کرده است که حفظ محيط زيست به عنوان يک وظيفه عمومي بيان شده است. بررسي سابقه قانون‌گذاري در خصوص مسائل زيست محيطي در کشورها حاکي از آن است که نخستين قوانين و مقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدني مصوب (18/2/1307) قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1338 مي باشد؛ اين قانون با پيش بيني تاسيس سازماني با عنوان سازمان جنگلباني ايران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار مي دهد از نکات جالب توجه در اين قانون توجه به اصول فني وعلمي در بهره برداري از جنگل ها و مراتع است. قانون شکار وصيد (مصوب 16/3/1346) صرفا در ارتباط با محيط زيست طبيعي بوده است.اولين قانون جامع در خصوص همه ابعاد محيط زيست که تغييرات ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مي باشد که در مورخ 28/3/1353 به تصويب رسيد.در قانون برنامه اول توسعه نيز،جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست وجبران خسارت وارده راهکارخاصي در قالب تبصره 13 اين قانون لحاظ شده است. به طوريکه يک در هزار در آمد حاصل از فروش توليدات کارخانجات و كارگاه‌هاي کشور به اين امر اختصاص يافته و با توجه به اهميت موضوع با پايان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومعرف آن در موارد معين تکرار شده است.‏
تجاوز به محيط زيست مفهومي عام است و ممکن است در هر يک از موارد زير به کار ‎رود و هر يک از اعمال زير به نوعي تجاوز تلقي مي‎شوند:
?- تخريب (م 687 ق.م.1مصوب 1375) ?- اخلال (ماده ?? قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ????) ?- استفاده غيرمجاز ?- سرقت (ماده ??? قانون مجازات اسلامي مصوب 1???) ?- تصرف(م 134 ق.م.امصوب 1362) ?- بهره‎گيري خودسرانه (لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي که بدون مجوز قانوني به منظور بهره‎گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو اقدام مي‎نمايند بوسيله دادستاني کل انقلاب اسلامي مصوب ???? ?- دخالت غيرقانوني ( ماده ? لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق کشور مصوب ?????) ?- دخالت غيرمجاز
حمايت از محيط زيست مستلزم تقنين مقررات قاطع و سياست جنايي پويايي مي باشد ؛ به طوري که قوانين و سياست جنايي مشخص از رفتارهاي زيان آور به محيط زيست جلوگيري مي نمايد.سياست جنايي تدابيري است که اجتماع در رويارويي با پديده بزهکاري اعم از پيشگيري يا سزادهي اتخاذ مي نمايد.سياست جنايي به چهار قسم تقنيني،قضايي،مشارکتي و اجرايي تقسيم مي شود.کشور ايران قاثد يک سياست جنايي جامع و آيين دادرسي مشخص در ارتباط با جرايم محيط زيست است و اين موضوع در قوانين متفرقه اي که در ذيل به آن اشاره مي کنيم بيشتر آشکار شده است.بنابراين سياست جنايي کشور ما نيازمند بازنگري در بسياري از اين موارد مي باشد.
در قوانين متفرقه و پراکنده جرم انگاريهايي صورت گرفته است که عبارتند از:
1-آتش زدن اموال و منابع طبيعي:م 675ق.م.ا 2- شکار و صيد غير مجاز: ـ مواد ?? تا ?? قانون شکار و صيد مصوب ???? (با اصلاحات بعدي ـ ماده ? قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 ـ ماده ?? قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 1354-ـ ماده ? لايحه قانون مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358- ماده ?? قانون درياي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372- ماده ?? قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374-ـ ماده ? آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1375-ـ مواد ???، ??? و ??? ق.م.ا
-3 تخريب منابع طبيعي: مواد 42 تا 47 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 ؛ مواد، 10،11،12،13قانون شکار و صيد؛ ماده واحده لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنين تأسيسات کشاورزي ودامداري و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل و يا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب 1358 ؛ مواد 1 و 6 لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1371 ؛. مواد686 ،684 ،675 مواد690 ق.م.ا
4-آلودگي آب:ماده 11 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگير در مصوب 1320 ؛ ماده 60 قانون آب وماده 12 و نحوه ملي شدن آب مصوب 1347 ؛ ماده 46 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 ؛ بند((د)) ماده12قانون شکارو صيد؛ ماده 2 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 1354 ؛ ماده 11 قانون ” اراضي مستحدث مصوب 1354 ؛ بند ز ماده 6 قانون اراضي مستحدث؛ بند. ((ز))ماده 6قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374، در بند “ز ” ماده ? قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ????،ماده22قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ???? ، آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 1373.
5-آلودگي هوا: ماده 2 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب1374 و اصلاحي1383؛ قانون نفت مصوب 1366 ؛ قانون ممنوعيت ايجادتأسيسات و کارگاههاي مضر بهداشت و آسايش در شهرها و حومه مصوب 1328 ؛ قانون شهرداري مصوب 1334با اصلاحات بعدي، آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و مصوبه1369/9/21،هيأت وزيران راجع به آلودگي هوا؛ ماده 688 قانون مجازات اسلامي
6-آلودگي خاک: ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و تبصره آن؛ ماده 11 قانون اراضي مستحدث ساحل مصوب
1354 ؛ ماده 688 و??? ق.م.ا، قانون مديريت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع
7-آلودگي صوتي: در ماده ?? قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مقررات جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست را موکول به تدوين آيين نامه مربوط و تصويب آن از سوي مجلس کرده است.ـ در بند ?? اصلاحي ماده ?? قانون شهرداري مشاغل و کارهايي که ايجاد مزاحمت و سر و صدا کند ممنوع اعلام شده است.ـ ماده واحده قانون تشديد مجازات موتور سيکلت سواران متخلف مصوب ???? توليد صداهاي ناهنجار از لوله اگزوز موتور سيکلت گازي ممنوع اعلام شده است.ـ ماده ??? ق.م.ا، ماده ?? قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و آيين نامة اجراي آن که در آن ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع اعلام شده است.

8- آلودگي شيميايي و هسته اي:مواد 18 و 19 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ؛ بند 4 ماده 2 قانون تأسيس سازمان انرژي اتمي ايران؛ ماده 6 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372 ؛ ماده 10. آيين نامه بهداشت محيط مصوب1371
9-آلودگي ناشي از زباله: قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و اصلاحي آن ،قانون شهرداري،م688 ق.م.ا.ـ قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار مصوب ?????،ـ قانون مديريت پسماندها مصوب ?????ـ آيين نامه بهداشت.ـآيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ????ـآيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب ????.
6- مرور سوابق تحقيق : (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج
آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق)
در موضوع سياست جنايي ايران در جرايم محيط زيستي رساله ها و مقاله هايي به شرح ذيل تدوين يافته است:
1-رساله سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه محيط زيست توسط عليرضا درزي رامندي در دانشگاه تهران در سال 1387 به بررسي منابع جرم انگاري در محيط زيست،انواع جرايم محيط زيست،جرايم ارتکابي نسبت به محيطزيست،شيوه رسيدگي به جرايم محيط زيست،پاسخ نظام حقوقي به جرايم محيط زيست پرداخته است.
2-رساله امنيت محيط زيست و حمايت هاي کيفري توسط مهرداد نيکو آمال راد در سال 1393در دانشگاه آزاد تهران مرکز در دو فصل به آلودگي محيط زيست ،تخريب محيط زيست و حمايت هاي کيفري اشاره نموده است.
3-رساله جرايم عليه محيط زيست در حقوق کيفري ايران توسط سميرا صادقي سال 1392در علوم و تحقيقات آيت الله آملي تعريف،انواع،عناصر،پيشگيري و انواع آن ،ضمانت اجرادر جرم زيست محيطي،مباني حقوقي،منابع ،نهادهاي نظارتي،انواع آلودگي زيست محيطي و دعاوي اشخاص حقوق خصوصي در قبال آن،آثار محيط زيست در حقوق جزا را بين نموده است.
4-رساله رويکرد اقتصادي به قواعد و مقررات مسئوليت زيست محيطي با نگاهي به حقوق ايران و اتحاديه اروپا توسط سيما برادران هاشمي در سال 1390 در دانشگاه علامه طباطبايي در سه فصل مسئوليت زيست محيطي،تحليل اقتصادي مسئوليت مدني زيست محيطي و رويکرد اقتصادي به مسئوليت کيفري محيط زيستي نگارش يافته است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5- رساله حمايت کيفري از محيط زيست در برابر واحدهاي صنعتي آلاينده توسط صديقه ابراهيمي در سال 1388 در دانشگاه قم در دو بخش به کليات،مفاهيم،پيشينه،جايگاه حمايت از محيط زيست،مسئوليت کيفري آلايندگان و ساز و کارهاي تقنيني و اجرايي سلامت زيست محيطي به رشته تحرير درآمده است.
7- اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
(شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
در منشور جهاني طبيعت مصوب 28 اکتبر 1982،اعلاميه 1972 استکهلم،اعلاميه ريو راجع به محيط زيست و توسعه،اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نقش اساي محيط زيست بيان شده است که با توجه به عدم سياست جنايي مشخص و دقيقي در رابطه با اين جرايم ضروت دارد به نواقص،مزايا و پيشنهادات و نتيجه گيري در اين زمينه پرداخته شود.
8 – پرسش يا پرسش هاي تحقيق :
1-در سياست جنايي ايران جرايم محيط زيستي جرم انگاري شده است؟
2-سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم محيط زيستي به چه نوعي است؟
3-پيشگيري از جرايم محيط زيستي به چه صورتي مي باشد؟
9- فرضيه هاي تحقيق:
(هر فرضيه به صورت يك جملة خبري و در پاسخ به يکي از سئوالات تحقيق نوشته شود )
1-در سياست جنايي ايران جرام محيط زيستي جرم انگاري شده است.
2- سياست جنايي ايران در مقابله با جرامي محيط زيستي به رويه مختلف مي باشد و داراي نظم و انسجام مشخص نيست.
3- پيشگيري از جرايم محيط زيستي به صورت کيفري و غير کيفري مي باشد.
10- اهداف تحقيق:
(شامل اهداف آرماني، علمي، كاربردي و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق)
1-تبيين سياست جنايي ايران در مورد جرايم محيط زيست
2-تبيين رويه هاي مختلف ساست جناي در جرايم محيط زيستي
3-تببين پيشگيري از جرايم محيط زيستي
4-ارائه پيشنهادات در سياست جنايي ايران در جرام محيط زيستي
11- نام بهره‌وران :
(در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‌وران اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره بيان شود و محل اجراي فرآيند تحقيق ذکر گردد )
اين پژوهش قابل ارائه به سازمان حمايت از محيط زيست،مجلس شوراي اسلامي،دولت و قوه قضائيه مي باشد.
12- جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق :
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود) :
تأييد امضا استاد راهنما
13- روش كار :
الف: روش تحقيق : شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات واستانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
اين رساله در سه فصل به کليات،محيط زيست در نظام حقوقي ايران و سياست جنايي و جزايي ايران در اين مورد پرداخته مي شود.
ب: روش گردآوري اطلاعات :
روش گردآوري اطلاعات از منابع کتابخانه اي و به صورت فيش برداري مي باشد.
ج: ابزار گردآوري اطلاعات :
(پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره)
د : جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
ه : روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها :
و : تعاريف مفهومي و عملياتي متغير ها و کليد واژه ها:
جرايم زيست محيطي : از نقض قوانين زيست محيطي بين المللي ، ملي و يا توافقنامه هايي که براي اطمينان از حفاظت و ثبات محيط جهان ، منابع زيستي و طبيعي وضع گرديده اند.
سياست جنايي: تدابيري است که اجتماع در رويارويي با پديده بزهکاري اعم از پيشگيري يا سزادهي اتخاذ مي نمايد.
کليد واژه ها:محيط زيست،جرم،سياست جنايي،مسئوليت کيفري
14- فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غير فارسي) :
كتاب : نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
قاسمي،ناصر،1384،حقوق کيفري محيط زيست،تهران.
موسوي مقدم،محمد،1389،حقوق کيفري محيط زيست،تهران.
تقي زاده انصاري،مصطفي،1376،حقوق کيفري محيط زيست،تهران.
جوزي،علي،1389،حقوق محيط زيست،تهران.
عبداللهي،محسن،1388،حقوق کيفري محيط زيست،تهران.
کاترين،روش،1391،بايسته هاي حقوق محيط زيست،علي مشهدي و ساير،تهران.
آريا پارسا،آيدا،1393،حقوق محيط زيست و و توسعه پايدار،تهران.
محسن زاده،احمد علي،1388،حقوق محيط زيست،تهران.
احمدي،مريم،1393،آشنايي يا حقوق محيط زيست،تهران.
کاشف،شهرزاد،1392،ايران و حقوق بين الملل محيط زيست،تهران.
مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
کوشکي،غلامحسين،چالش هاي نظام کيفري ايران در حوزه جرايم زيست محيطي،اطلاع رساني حقوقي،سال ششم،بهار و تابستان 1388،شماره 17 و 18،صص89و 92.

15- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد :
آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد مي‌باشد؟ بلي خير
در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد :
تأييد استاد راهنما : تأييد مدير گروه تخصصي :
16- جدول زمان‌بندي
پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار
رديفشرح فعاليت زمان كل
(ماه)زمان اجرا به ماه1234567891011121
2
3
4
5
راإ6
7
8
9
10
11
12
توجه: 1- لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز
براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.
2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.
17 – نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنماامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاورامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيقامضاءتاريخ
1-
شوراي گروه تخصصي ………………………………….. در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع پايان‌نامه ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..
آقاي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسي و به تصويب رسيد ( براي انجام اصلاحات و طرح مجدد عودت داده شد ( رد شد ( .
شرح نظريه گروه تخصصي:
نام و نام‏خانوادگي اعضاي شوراي تخصصي گروهامضاءتاريخ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
نام و نام خانوادگي مدير گروه : تاريخ :امضاء
18 – نظريه شوراي پژوهشي واحد :
– موضوع و طرح تحقيق پايان نامه آقاي / خانم دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه رشته گرايش که به تصويب شوراي تخصصي گروه مربوطه رسيده بود در تاريخ ……………….. درشوراي پژوهشي واحد مطرح گرديد و رأي اعضاء به قرار زير صادر شد:
o الف- به تصويب رسيد.
o ب- مقرر گرديد به دليل اشکالات مطرح شده به گروه اعاده شود.
o ج- به تصويب نرسيد.
– پروپوزال اصلاح شده مجدداً در جلسه مورخ ……………………………. شوراي پژوهشي مطرح شد و رأي اعضاء به قرار زير صادر شد :
o الف- به تصويب رسيد.
o ب- مقرر گرديد با توجه به اينکه اشکالات مطرح شده رفع نشده است مجدداً به گروه اعاده شد.
o ج – پروپوزال پس از عودت با توجه به اينکه اشکالات همچنان رفع نشده است به تصويب نرسيدو رد شد.

.
کارشناس دفتر پژوهش و فناوري :تاريخ :امضاء

فرم شماره 1
فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه ، خانم/آقاي …………………………………………. ، دانشجوي مقطع………………………………………………….. رشته ………………………………………………. گرايش………………………………………………………………………………
با عنوان: “……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
متعهد مي‌شويم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزش بين المللي بندر انزلي نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) اقدام ننمائيم. و در صورت اخذ مجوز از مرکز در کليه توليدات علمي مستخرج از اين پايان نامه اعم از مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، اختراع و …. که به منظور استفاده از تسهيلات تشويقي، سفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و امتياز ارتقاء علمي (اعضاء هيات علمي و …) و … ارائه ميگردد، نسبت به درج آدرس دقيق مرکز آموزش بين المللي بندر انزلي و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت الگوي ارائه شده اقدام نمائيم. بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمائيم.
نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:
تاريخ و امضا
نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:
تاريخ و امضا تاريخ و امضا
درتاريخ ………………………….. فرم فوق كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.
کارشناس دفتر پژوهش و فناوري : تاريخ امضاء
فرم شماره 2


دیدگاهتان را بنویسید