محاسبه شده نيز برابر 17/32 است که با درجه آزادي 4 در سطح اطمينان 99 درصد() معني دار است. بدين ترتيب فرض صفر آماري رد و فرضيه تحقيق تاييد مي گردد. نتايج آزمون Z نيز در جدول شماره 17 آمده است:
جدول شماره 17: نتايج آزمون Z براي عوامل رفتاري
متغيرهاميانگينانحراف معيارتعدادخطاي استانداردنمره حد منوسطt يا zdfp
سطح خطافرهنگ سازماني2.940.67950.073.00-0.92940.36انگيزش و رضايت شغلي2.530.75950.083.00-6.11940.00رهبري2.820.89950.093.00-1.97940.05آموزش و بالندگي کارکنان3.240.74950.083.003.16940.00امنيت شغلي2.960.72950.073.00-0.52940.60عوامل رفتاري2.900.56950.063.00-1.80940.08
نتايج نشان مي دهد که Z محاسبه شده درخصوص عوامل رفتاري برابر 80/1 است که با درجه آزادي 94 در سطح اطمينان 95 درصد معني دار نيست. بدين ترتيب فرض صفر آماري مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين محاسبه شده با حد متوسط پرسشنامه در اين سطح اطمينان رد نمي شود. يا به عبارت ديگر مشخص مي گردد که مجموعه عوامل رفتاري تا حد متوسط (و نه کم و خيلي کم) موثر است.
از طرف ديگر آزمون Z براي زيرساخت هاي عوامل رفتاري نيز محاسبه شده است. Z محاسبه شده براي فرهنگ سازماني و امنيت شغلي در سطح اطمينان 95 درصد معني دار نيست و در ساير موارد Z محاسبه شده در سطح اطمينان 95 و 99 درصد معني دار است.
با توجه به ميانگين هاي محاسبه شده مشخص مي گردد که تاثير عامل آموزش و بالندگي کارکنان از حد متوسط بطور معني داري بالاتر بوده ولي درخصوص انگيزش و رضايت شغلي و همچنين رهبري ميانگين هاي محاسبه شده بطور معني داري کمتر از حد متوسط (و در حد کم و خيلي کم) است.
براي پاسخگويي به اين سوال که آيا بين تاثير زيرساخت هاي عوامل رفتاري تفاوت وجود دارد، از آزمون فريدمن استفاده شده که نتايج آن در جدول شماره 18 مشاهده مي شود:
جدول شماره 18: نتايج آزمون فريدمن براي عوامل رفتاري
متغيرهاميانگين رتبه هاجمع رتبه هاميانگينخطاي استانداردفرهنگ سازماني3.05290.002.940.67انگيزش و رضايت شغلي2.11200.502.530.75رهبري2.86271.502.820.89آموزش و بالندگي کارکنان3.79360.503.240.74امنيت شغلي3.18302.502.960.72ANOVA Chi Sqr. (N=95, df=4)=60.18704 p<.00000
همانطور که ملاحظه مي شود محاسبه شده برابر 19/60 است که با درجه آزادي 4 در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است. بدين ترتيب فرض صفر آماري مبني بر عدم تفاوت معني دار بين اين زيرساختها رد و مشخص مي شود که بين ميزان تاثير اين عوامل در سطح اطمينان 99 درصد تفاوت معني دار وجود دارد. مقايسه ميانگين رتبه ها نشان مي دهد که آموزش و بالندگي کارکنان در مرتبه اول قرار دارد و پس از آن به ترتيب امنيت شغلي، فرهنگ سازماني، رهبري و نهايتا انگيزش و رضايت شغلي قرار دارند. نمودار شماره 33 مقايسه بين اين زيرساخت ها را نشان مي دهد:
نمودار شماره 33: مقايسه زيرساخت هاي عوامل رفتاري
فرضيه سوم: عوامل زمينه اي نقش تعيين‌كننده‌ايي در آسيب‌هاي معاونت منابع انساني برق تهران، دارند.
توزيع فراواني و درصد گزينه ها در خصوص اين فرضيه در جدول زير ملاحظه مي شود:
جدول شماره 19: توزيع فراواني و درصد گزينه ها درمورد عوامل زمينه اي
گزينه هافراوانيدرصددرصد تراکميکاملا مخالفم132.282.28مخالفم8114.2116.49نظري ندارم24342.6359.12موافقم19333.8692.98کاملا موافقم407.02100.00جمع570100.00–=01/61 , df=4 , p<01/0

49/16 درصد پاسخ دهندگان گزينه هاي کاملا مخالف و مخالف را انتخاب کرده اند. اين درحالي است که بيش از نيمي از پاسخ دهندگان گزينه ” نظري ندارم ” را انتخاب کرده اند. همچنين از طرف ديگر 88/40 درصد آنان گزينه هاي موافق و کاملا موافق را انتخاب کرده اند. بدين ترتيب به نظر مي رسد که به اعتقاد بيشتر پاسخ دهندگان عوامل تا حد متوسط رو به زياد در معاونت انساني برق تهران مورد توجه قرار گرفته است.

محاسبه شده نيز برابر 01/61 است که با درجه آزادي 4 در سطح اطمينان 99 درصد() معني دار است. بدين ترتيب فرض صفر آماري رد و فرضيه تحقيق تاييد مي گردد. نتايج آزمون Z نيز در جدول شماره 20 آمده است:
جدول شماره 20: نتايج آزمون Z براي عوامل زمينه‌اي
متغيرهاميانگينانحراف معيارتعدادخطاي استانداردنمره حد منوسطt يا zdfp
سطح خطامشتري گرايي3.470.65950.073.006.98940.00پيمانکاران و مشاوران3.120.72950.073.001.57940.12عوامل زمينه اي3.290.55950.063.005.18940.00

Z محاسبه شده درخصوص عوامل زمينه اي برابر 18/5 است که با درجه آزادي 94 در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است. بدين ترتيب فرض صفر آماري مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين محاسبه شده با حد متوسط پرسشنامه در اين سطح اطمينان رد مي شود. يا به عبارت ديگر مشخص مي گردد که مجموعه عوامل زمينه اي تا حد بيشتر از متوسط (زياد و خيلي زيادي) موثر است.
از طرف ديگر آزمون Z براي زيرساخت هاي عوامل زمينه اي نيز محاسبه شده است که در هر دو مورد در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است. ميانگين هاي محاسبه شده از عدد 3 بيشتر مي باشد که حكايت از مثبت بودن تاثير اين زيرساخت ها دارد.

آزمون فريدمن به منظور پاسخگويي به اين سوال که آيا بين تاثير زيرساخت هاي عوامل زمينه اي تفاوت وجود دارد، انجام شده است که نتايج آن در جدول شماره 21 ملاحظه مي شود:

جدول شماره 21: نتايج آزمون فريدمن براي عوامل زمينه اي
متغيرهاميانگين رتبه هاجمع رتبه هاميانگينخطاي استانداردمشتري گرايي1.65156.503.470.65پيمانکاران و مشاوران1.35128.503.120.72ANOVA Chi Sqr. (N=95, df=1)=9.800 p<.00175
نتايج نشان مي دهد که محاسبه شده(80/9) با درجه آزادي 1 در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است. لذا فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذيرفته مي شود. يعني مشخص مي گردد که بين اين عوامل در سطح اطمينان 99 درصد تفاوت معني دار وجود دارد. مقايسه ميانگين رتبه ها نشان ميدهد که مشتري گرايي در مرتبه اول و پيمانکاران و مشاوران در مرتبه بعدي قرار دارد. نمودار شماره 34 مقايسه بين اين زيرساخت ها را نشان مي دهد:

نمودار شماره 34: مقايسه زيرساخت هاي عوامل زمينه اي
فرضيه چهارم: بين عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي تفاوت وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه از آزمون فريدمن استفاده شده است. فرض صفر آماري حاکي از آن است که بين اين عوامل تفاوت معني داري ملاحظه نمي شود.

جدول شماره 22: نتايج آزمون فريدمن در مورد مقايسه هريك از عوامل
متغيرهاميانگين رتبه هاجمع رتبه هاميانگينخطاي استانداردعوامل ساختاري1.72163.002.860.56عوامل رفتاري1.78169.002.900.56عوامل زمينه اي2.51238.003.290.55ANOVA Chi Sqr. (N=95, df=2)=36.56842 p<.00000

همانطور که ملاحظه مي شود محاسبه شده برابر 57/36 است که با درجه آزادي 2 در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است. بدين ترتيب فرض صفر آماري مبني بر عدم تفاوت بين عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي رد و فرض مقابل آن پذيرفته مي شود.
مقايسه بين ميانگين رتبه ها نشان مي دهد که عوامل زمينه اي در موقعيت بالاتري نسبت به عوامل رفتاري و ساختاري قرار دارد. نمودار شماره 35 نيز مقايسه بين عوامل را نشان مي دهد:

نمودار شماره 35: مقايسه هريك از عوامل
با توجه به اين که پاسخ دهندگان وضعيت موجود را با توجه به عوامل و زيرساخت هاي ياد شده مورد توجه قرار داده و يا بطور کلي ميزان موافقت يا مخالفت خود را با عوامل شناسايي شده اظهار داشته اند، لذا مي توان نتيجه گرفت که شاخص ها يا عواملي که از حد متوسط پايينتر بوده اند، در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. براي نمونه مقايسه کلي عوامل زمينه اي، رفتاري و ساختاري نشان مي دهد که وضعيت عوامل زمينه اي در مقايسه با دو عامل ديگر بهتر است و نهايتا وضعيت عوامل ساختاري در پايينترين نقطه (نسبت به دو عامل ديگر) قرار دارد. همين مقايسه درخصوص هر يک از زيرساخت هاي عوامل نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

حال با فرض اين که مطلوبترين نقطه داراي ارزش عددي معادل 5 باشد، مي توان درصد تحقق آن را محاسبه نمود. نتايج کلي در جدول شماره 23 ملاحظه مي شود:
جدول شماره 23: درصد تحقق هر يک از عوامل و زير ساخت هاي آنها
متغيرميانگينانحراف معيارتعداددرصد تحققدرصد عدم تحققعوامل ساختاري2.860.569547.7052.30ساختار سازماني2.930.789548.7751.23بهبود روش ها3.480.709557.9842.02سيستم مکانيزه اطلاعاتي3.500.629558.3041.70سيستم پرداخت2.680.699544.7455.26گزينش و استخدام2.420.829540.3559.65انتصابات و ارتقاء شغلي2.510.909541.8158.19ارزيابي عملکرد2.521.069541.9358.07عوامل رفتاري2.900.569548.2951.71فرهنگ سازماني2.940.679548.9551.05انگيزش و رضايت شغلي2.530.759542.1457.86رهبري2.820.899547.0252.98آموزش و بالندگي کارکنان3.240.749553.9946.01امنيت شغلي2.960.729549.3650.64عوامل زمينه اي3.290.559554.8545.15مشتري گرايي3.470.659557.7842.22پيمانکاران و مشاوران3.120.729551.9348.07
ميانگين نمرات در هر عامل و زيرساخت آن به تفکيک جنسيت پاسخ دهندگان(با استفاده از آزمون t استودنت براي گروه هاي مستقل)، سابقه خدمت(با استفاده از آناليز واريانس يکراهه)، ميزان تحصيلات(با استفاده از آناليز واريانس يکراهه) و سطح سازماني پاسخ دهندگان(با استفاده از آناليز واريانس يکراهه) محاسبه شده است. نتايج در جداول پيوست ملاحظه مي گردد.
بطور کلي نتايج نشان داد که:
1- بين نگرش زنان و مردان نسبت به تاثير عوامل ساختاري، رفتاري، زمينه اي و کليه زير ساخت هاي آنها در سطح اطمينان 95 درصد تفاوت معني داري وجود ندارد يا به عبارت ديگر هر دو جنس اين عوامل را به يک نسبت موثر در عملکرد مي دانند؛
2- بين ميانگين نمرات در مورد عوامل ساختاري، رفتاري، زمينه اي و کليه زيرساخت هاي آنها، با توجه به ميزان سابقه خدمت کارکنان تفاوت معني داري ملاحظه نشد؛
3- بين ميانگين نمرات در مورد عوامل ساختاري، رفتاري، زمينه اي و کليه زيرساخت هاي آنها (به غير از يک مورد يعني آموزش و بالندگي کارکنان)، با توجه به ميزان تحصيلات کارکنان در سطح اطمنيان 95 درصد تفاوت معني داري ملاحظه نشد؛
4- تفاوت بين ميانگين هاي محاسبه شده در خصوص عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي با توجه به سطح سازماني کارکنان در سطح اطمينان 95 درصد معني دار نيست. نتايج بررسي زيرساخت‌ها نشان داد که بطور کلي زير ساخت هاي عوامل رفتاري و زمينه اي نيز با توجه به سطح سازماني کارکنان تفاوت معني داري در سطح اطمنيان 95 درصد ندارد. اما در بررسي زيرساخت‌هاي عوامل ساختاري مشخص شد که بين نگرش مديران، سرپرستان و کارشناسان در زيرساخت‌هاي انتصابات و ارتقاء شغلي و همچنين ارزيابي عملکرد تفاوت معني داري در سطح اطمينان 95 درصد وجود دارد. نتايج آزمونهاي تعقيبي نشان داد که تفاوت ها در هر دو مورد ناشي از تفاوت بين نگرش مديران با سرپرستان است. در خصوص ارزيابي عملکرد بين نگرش مديران و کارشناسان نيز تفاوت معني داري وجود دارد. بطور کلي نگرش مديران در خصوص موضوعات ياد شده در مقايسه با نگرش سرپرستان و کارشناسان مثبت تر بود. تفاوت بين نگرش سرپرستان و کارشناسان در سطح اطمينان 95 درصد معني دار نبود.
1 – Statistical Package for Social Science
1- البته بايد توجه داشت که اين نتيجه در نمونه تحقيق بدست آمده است و جهت مقايسه ميانگين نمره پاسخ دهندگان در هر سوال با حد متوسط پرسشنامه مي توان از آزمون آماري Z استفاده کرد . در صورتي که تفاوت بين ميانگين محاسبه شده و حد متوسط پرسشنامه مثبت بوده و آزمون Z حداقل در سطح اطمينان 95 درصد ( ) معني دار باشد ، در اين صورت مي توان نتيجه گرفت که پاسخ دهندگان نسبت به موضوع مورد سوال نگرش مثبت دارند و يا به عبارتي وضعيت متغير مورد نظر در حد مطلوب يا بالاتر از متوسط است. اما چنانچه ميانگين محاسبه شده کمتر از حد متوسط باشد حاکي از منفي بودن نگرش است و يا به عبارتي وضعيت متغير مورد نظر در حد ضعيف است. عدم رد فرض صفر در سطح اطمينان 95 درصد نيز به معني آن است که نظر پاسخ دهندگان در حد متوسط بوده است يا وضعيت متغير مورد نظر در متوسط است.
1- نظر به اينکه کليه محاسبات با استفاده از نرم افزارهاي آماري صورت گرفته است، لذا اين نرم افزارها به طور دقيق به محاسبه سطح خطا مي‌پردازند. سطح خطا با p در تمامي جداول نشان داده شده است. بدين ترتيب نياز به مراجعه به مقادير بحراني نمي باشد. چنانچه p محاسبه شده از 05/0 کوچکتر باشد مي توان نتيجه گرفت که فرض صفر آماري در سطح اطمينان 95 درصد رد مي گردد و چنانچه سطح خطا (p) از 01/0 هم کوچکتر باشد فرض صفر در سطح اطمينان 99 درصد رد مي شود. اگر p از 05/0 بيشتر باشد فرض صفر در سطح اطمينان 95 درصد پذيرفته مي‌شود.
—————

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

————————————————————


پاسخی بگذارید