براساس بند الف ماده4 DPLA توليد کننده به شخصي اطلاق مي شود که محصول نهايي يا بخش اعظم و اساسي يک محصول يا جزء تشکيل دهده آن را ساخته است و اشخاصي که کالايي را با نام خود عرضه مي کنند يا وارد اروپا مي نمايند مشمول اين عنوان هستند و داراي مسئوليت محض تلقي مي شوند لذا صرف توليد کننده اجزاء مسئوليت محض ندارد مگر توليد کننده بخش اساسي و اصلي باشد يا عيب موجود در کالا منتسب به او باشد(سميه عبدالهي ويشگايي، پايا نامه مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از توليد ،عرضه و تجويز فرآورده هاي دارويي در حقوق ايران ،انگليس و آلمان ،دانشگاه قم، 1388، ص 14.).
اصطلاح توليد کننده بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا شامل توليد کننده کالا يا اجزاء، توليدکننده مواد خام، صاحب مارک و شخص وارد کننده به اتحاديه اروپا است.و يا هر شخصي در سلسله توزيع داراي اين مسئوليت باشد مشروط به اين که نتواند ظرف مهلت معين توليد کننده يا عرضه کننده به خودش(ايادي مالقبل)را معرفي کند. (Jan kennedy ,Andrew jrubee,p 776)
در حقوق انگليس و قانون حمايت از مصرف کننده نيز به طور معمول سازنده محصول نهايي کسي است که به عنوان توليد کننده متحمل مسئوليت مي شود. اما سازنده اجزاء متشکله معيوب پاسخگوي خسارت ناشي از محصول نهايي معيوب است و هم چنين فرد ترکيب کننده مواد، توليد کننده تلقي مي شود. اگر چه سازنده نيست و پردازشگر نيز بر حسب شرايط مي تواند داخل در تعريف توليد کننده قرا گيرد، اگر صرفا” بسته بندي کننده نباشد(Ibid,p777). البته ترکيب کننده اجزاء اگر محصول تنها در نتيجه طراحي محصول نهايي معيوب شد مسئوليتي ندارد.((Ibid,p781 در رابطه با مسئوليت توليد کننده دارو چند نظريه ارائه شده است که عبارت اند از
1- مسئوليت مدني قراردادي 2- مسئوليت محض اصل نسبيت قراردادي 3- نظريه وظيفه مراقبت 4-نظريه تظمين ايمني مبيع
1- مسئوليت مدني قراردادي:
2- در حقوق انگلستان برخي براين عقيده اند که چون اکثر داروهاي تجويزي زيرنظر سرويس سلامت ملي عرضه مي شوند و فروخته نمي شوند بنابرين هيچ قراردادي با بيمار وجود ندارد و او تنها براساس Tort مستحق مطابه خسارت است که آن هم مبتني بر تقصير توليد کننده استA.D.W.Massaw,{Product Liablity:The special problem are Medicines Econeomics,vol 2,no3,sep 1981,p763)
2-مسئوليت محض: بسياري از حقوقدانان انگليسي معتقدنده در مسئوليت ناشي از تخلف از اجراي تعهد نيازي به اثبات تقصير متعهد وجود ندارد و صرف اثبات اجرا نشدن تعهد براي مسئوليت کافي است از اين نوع مسئوليت، مسئوليت محض يا مسئوليت مستقيم تعبير مي شود و در نتيجه حتي اثبات بي تقصيري متعهد کافي نيست تا او را از مسئوليت در قبال خسارت وارده برهاند و صرف قوه قاهره است که مي تواند متعهد را از مسئوليت معاف نمايد.(Treitel,Idem,p75;Prosser,law of tort,p634Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law,p337)
در حقوق کشورما نيز در يکي از شايع ترين نظريه ها ضمن لازم دانستن اثبات تقصير در مسئوليت قراردي صرف عدم انجام تعهد را فرض تقصير مي دانند و اثبات بي تقصيري را نيز در رفع مسئوليت متعهد بي تاثير مي شمارند(ناصر کاتوزيان،قواعد عممي قراردادهاج4،انتشارات دانشگاه تهران،1382،ص147؛حسن جعفري تبار،مسئوليت مدني سازندگان وفروشندگان کالا،تهران،نشر دادگشتر،1375،ص21-22)، لذا متعهد ملزم به اثبات تقصير نيست و بديهي است اصل عدم به ياري او آمده و او را از اثبات عدم انجام تعهد نيز معاف مي نمايد وي تنها کافي است ثابت کند قراردادي نافذ وجود داشته و مستلزم انجام تعهدي بوده است و خسارتي در راستاي عدم تعهد به او وارد شده است.
طرف اصلي دعوي مطالبه خسارت توليد کننده است که بر اساس دستور العمل جامعه اروپا در مسئوليت ناشي از توليد پيش بيني شده که در صورت مسئول شناختن توليد کننده و اشخاص ثالث حتي اگر همه مقصر باشند زيان ديده مي تواند تنها براي کل خسارت به توليد کننده مراجعه نمايد و او نيز مي تواند به تناسب سهم تعيين شده به شخص ثالث مراجعه کند که البته اين دعوا داراي مرور زمان است و خوانده (توليد کننده) مي تواند با فرستادن اخطار به شخص ثالث در حين دعواي اصلي مرور زمان دعوا عليه ثالث، را به تعويق اندازد
(loveless -Inabrock,Stefan lenze,{Product liability Germany},German law Journal .vol 3,No4,2002,available:www.germanlowjournal.com,p8) .
در کشور هاي پذيرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگليس در صورت اثبات برخي شرايط، توليدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.
در حقوق ايران مستفاد از تبصره ماده 14 قانون امور پزشکي، دارويي که به توزيع دارو پس از انقضاء مدت مصرف يا فروش با قيمتي بيش از بهاي رسمي نظر دارد، توليد کننده، توزيع کننده و تمامي دست اندرکاران توليد و عرضه محصول معيب در برابر هر زيان ديده اي مسئوليت دارند(ناصر کاتوزيان، مسئوليت ناشي از عيب توليد،انتشارات دانشگاه تهران،،1384،ص 242.). بر اساس ماده 34 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني مسئوليت ناشي از برچسب اطلاعاتي و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده توليد کننده نهاده شده و در ماده 35 اين قانون نيز توليد کننده مواد خوراکي، آشاميدني و بهداشتي مزلم به رعايت فرمول تعيين شده در پروانه ساخت مي باشند.
3- اصل نسبيت
اين اصل به اين معنا مي باشد که که چنانچه قراردادي في ما بين شخص متضرر و خوانده يا توليد کننده به طور مستقيم وجود نداشته باشد او نمي تواند به مسئوليت قراردادي استناد نمايد.
در حقوق انگلستان بر اساس دکترين نسبيت فروشنده يک کالاي معيوب به لحاظ قراردادي تنها در برابر خريدار مسئول است. Jan Kennedy,Principle of law.p751-752))
هم چنين خريدار يا مصرف کننده داراي حق قراردادي براي طرح دعوا عليه توليد کننده نيست مگر اينکه يک قراداد فرعي بنشان وجود داشته باشد.
4- نظريه وظيفه مراقبت
در تعديل اصل سنتي نسبيت رابطه قراردادي و فراهم آوردن امکان استناد مصرف کننده به رابطه قراردادي و طرح دعوا بر عليه توليد کننده بدون وجود رابطه قراردادي مستقيم و به جهت تسهيل اثبات دعوا اين نظريه مطرح شد.
نوعي از اين معيار در حقوق انگليس تحت عنوان وظيفه مراقبت مشترک مطرح است که شرط فني براي متصرفين اموال مي باشد که براساس حقوق کامن لا در کليه قراردادهايي که براساس آن شخص مالي را تحت تصرف مي آورد و يا استفاده مي آورد، وجود دارد و منظور آن است که چنين مراقبتي تعهد شود که براساس آن مورد معامله براي استفاده مورد نظر ايمن مي باشد که اين وظيفه نمي تواند به وسيله قرارداد محدود يا استثناء شود به گونه اي که حقوق اشخاص ثالثي که بر اساس قرارداد مستحق آن هستند خللي وارد آورد(P.S Atiyah and others,Chity and contract.london swett and Maxwell,1977,no974,p560)
5- نظريه تضمين ايمني مبيع
اين نظريه تحميل مسئوليت بر توليد کننده کالا است در صورتي که آن کالا فاقد ايمني متعارف و مورد انتظار بوده و موجب خسارت مصرف کننده مي گردد. شروط کيفيت در حقوق انگلستان تنها نسبت به کالا اعمال شده(Jan kennddy,p756 )
در قوانين ما، علي الخصوص به جهت فقدان مقررات مدون در خصوص مسئوليت توليد اشاره اي به اين نظر نشده است ولي در ماده 8 لايحه حمايت از مصرف کننده اين نظريه را بيان نموده است ولي در اين ماده مسئوليت تضمين ناشي از تضمين برعهده عرضه کننده قرار گرفته است نه توليد کننده.
منابع مسئوليت در حقوق انگستان:در حقوق انگلستان مانند حقوق ساير کشور هاي غربي در ابتدا همان مباني سنتي مبتني بر تقصير ملاک مسئوليت در جبران خسارات ناشي از کالا ها و فرآورده هاي دارويي بوده است. در اين راستا به لحاظ سلسله مراتب قانوني نيز مي توان از قانون داوري انگليس مصوب 1968و قانون حمايت از مصرف کننده 1961، قانون ايمني مصرف کننده مصوب 1978 و اصلاحيه قانون اخيرالذکر در سال 1986 و سرانجام قانون حمايت از مصرف کننده موسوم به CPA که مستنبط از دستور العمل جامعه اروپا در مسئوليت توليد است نام برد. پس از تصويب قانون اخير در سال 1987 سه قانون قبلي ملغي و تنها CPA و قانون دارو به قوت خود باقي ماند.
دستورالعمل جامعه اروپا به عنوان يک مکمل و الحاقيه بر بخش اول CPA اضافه گرديد . اين دستورالعمل تصريح داردکه تحميل مسئوليت بدون تقصير بر توليد کنندگان منصفانه ترين روش تقسيم خطر است ودر صورت عدم مغايرت با قوانين ملي داخلي، دستورالعمل جامعه اروپا براي همه اعضاء جامعه اروپا در خصوص کالاهاي معيوب الزامي است(lovells Inabrock,stefsan lenze,p2)
در واقع مسئوليت توليد براساس اين قانون عمدتا براي تعيين مسئوليت کساني به کار مي رود که در روند يک تجارت و شغل محصولاتي را عرضه مي کنند. در عمل هدف اوليه توليد کننده اين لست که با فعل يا ترک فعلش در اتخاذ مراقب متعارف براي اجتناب از اضرار مصرف کننده نهايي، قصور ورزيده است.
ريشه سنتي مسئوليت توليد کننده در حقوق انگلستان است قاعده مضيقي است که در پرونده Donoghuer vs Sterenson مطرح شد(Jan kennedy,pp 758-759 )،پرونده هاي مطروحه در خصوص خسارات ناشي از تزريق خون آلوده نيز تاثير بسزايي در تحول مباني مسئوليت توليد ايفاء نمود.
از آنجا که در حقوق انگلستان اثر غيرمستقيم دکترين پذيرفته شده است لذا براساس آن هرگونه ابهام در قانون گذاري داخلي در زمينه اجراي دستورالعمل جامعه اروپا تا جاي ممکن با تعهدات اين دستورالعمل تفسير مي شود. در واقع CPA تاکيد دارد که بخش اول نافذ بوده و اين قانون تا جايي قابل اعمال است که منطبق با مسئوليت توليد مذکور در دستورالعمل جامعه اروپا باشد. اين نوع جديد از تصريح، دادگاه هاي انگلستان را به اعمال دستورالعمل هنگامي که مفاد CPA با آن مطابقت ندارد، دعوت مي کند(Ibid,p773-774 ).
منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران:از آنجايي که رژيم مسئوليت خاص و مجزايي در کشور ما در خصوص خصوص مسئوليت ناشي از کالاهاي معيب اعمال نمي شود دارو نيز همانند همه توليدات ديگر مشمو قواعد عام مسئوليتي و مسئوليت مبتني بر تقصير مي باشد بدون آن که جز در موارد مصرحه مانند مسئوليت متصدي حمل و نقل،تقصير را مفروض بداند.
براي تشخيص رژيم مسئوليتي حاکم بر فرآورده هاي دارويي علاوه بر مقرره عام ماده 1 قانون مسئوليت مدني،تبصره 4 ماده 14 و بند ح از ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 و اصلحيه هاي بعدي آن،ماده 6 قانون مواد خوردني،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي کشور مصوب 1346 مجلس شوراي اسلامي،قانون تعزيزات حکومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام،مواد 7 و 22 پيش نويس لايحه حمايت از مصرف کنندگان 1373 هيات وزيران و کليات لايحه قانوني حمايت از مصرف کنندگان مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي قابل بررسي است.
– سوابق تحقيق
(بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
1-رساله مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از توليد،عرضه و تجويز فرآورده هاي دارويي در حقوق ايران،انگليس و آلمان در سال 1388 در دانشگاه قم در سه فصل به بررسي مفاهيم،منابع،ارکان مسئوليت و خواندگان دعواي مسئوليت مدني ناشي از توليد،عرضه و تجويز فرآورده هاي دارويي پرداخته است.
2-رساله بررسي تطبيقي مسئوليت مدني توليدکنندگان و فروشندگان کالا در حقوق ايران و انگليس و فرانسه توسط علي آريايي پور در سال 1389 در دانشگاه امام صادق در سه بخش مباني مسئوليت مسئوليت مدني خسارت ناشي از استعمال کالاي معيوب در حقوق ايران،انگليس،فرانسه،کالا و زنجيره مسئوليت نگارش يافته است.
3-رساله توزيع نهايي مسئوليت مدني فروشنده و توليد کننده کالا توسط زهرا اشرفي پور در سال 1392در دانشگاه آزاد تهران مرکز به تعاريف،منابع مسئوليت توليد کنندگان و فروشندگان،انواع مسئوليت،شرط عدم مسئوليت،مسئوليت ناشي از عيب کالا،انواع عيب و نقص موجود در کالا،توزيع مسئوليت،مسئول فرعي،مسئول خاص،اثبات مسئوليت،بررسي مسئوليت مدني توليدکنندگان و عرضه کنندگان در قوانين خاص و نمونه هايي از پرونده هاي مطرح شده در دادگاه ها پرداخته است.
4-رساله مسئوليت توليدکنندگان کالا توسط ميهن رضوان در سال 1379 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز شامل ارکان مسئوليات مدني،نظريه هاي مسئوليت مدني،اقسام مسئوليت،مباني مسئوليت توليد کننده و تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها به رشته تحرير درآمده است.
5-رساله بررسي تطبيقي مسئوليت مدني توليدکننده در قانون حمايت از حقوق مصرف کننده و حقوق کامن لا به نگارش مهدي رياضي در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز سال 1389 در سه بخش، حقوق مصرف کننده و مسئوليت مدني توليدکننده،ارکان و آثار مسئوليت مدني توليد کننده، مسئوليت مدني توليدکننده در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان ايران،مسئوليت مدني توليد کننده در حقوق کامن لا و بررسي تطبيقي آن با قانون حمايت از مصرف کنندگان ايران را بررسي نموده است.
7- فرضيات تحقيق
(هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود.)
1- مسئوليت توليد کننده دارو در حقوق ايران و انگليس مشخص شده است؟
2- مباني مسئوليت توليدکننده دارو در حقوق ايران و انگليس چيست؟
3- شرايط مسئوليت توليدکننده دارو در حقوق ايران و انگليس يکسان است؟
4-سير تکاملي مسئوليت مدني توليدکننده دارو در حقوق ايران و انگليس تفاوت دارد؟
5-آثار و احکام مسئوليت مدني توليدکننده دارو در حقوق ايران و انگليس تفاوت دارد؟
6-وجود قرارداد بين توليد کننده و مصرف کننده در مسئوليت توليد کننده دارو تاثير دارد؟
1-مسئوليت توليدکنندگان دارو در قانون مسئوليت مدني،تبصره 4 ماده 14 و بند ح از ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 و اصلحيه هاي بعدي آن،ماده 6 قانون مواد خوردني،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي کشور مصوب 1346 مجلس شوراي اسلامي،قانون تعزيزات حکومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام،مواد 7 و 22 پيش نويس لايحه حمايت از مصرف کنندگان 1373 هيات وزيران و کليات لايحه قانوني حمايت از مصرف کنندگان مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي و قانون cpa و قانون دارو انگلستان مشخص شده است.
2-مباني مسئوليت در حقوق ايران ناشي از تقصير و در حقوق انگليس مسئوليت محض مي باشد.
3-شرايط مسئوليت در حقوق ايران و انگليس يکسان است که شامل ورود ضرر،عيب در کالا و رابطه سبييت ميان عيب و زيان مي باشد
4-سير تکاملي مسئوليت مدني توليدکننده دارو در حقوق ايران و انگليس تفاوت دارد.
5-آثار و احکام مسئوليت توليدکننده در حقوق ايران و انگليس تفاوت دارد.
6-وجود قرارداد در مسئوليت توليد کننده دارو تاثير دارد.
8- اهداف تحقيق
(شامل اهداف علمي، كاربردي و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق)
1-تببين تحولات مسئوليت توليد کننده در نظام حقوقي ايران و انگليس و نظريات آن
2-تبيين مباني مسئوليت توليد کننده در نظام حقوقي ايران و انگليس
3-تبيين شرايط و آثار و احکام مسئوليت توليد کننده در حقوق ايران و انگليس
4-تبين قانون حکم بر دعواي مسئوليت تولبد کننده در صورت تعارض قوانين
9- نام بهره‌وران
(در صورت داشتن هدف كاربردي نام بهره‌وران اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره بيان شود)
اين رساله قابل ارئه به مرکز پژوهشهاي مجلس،قوه مجريه و سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده مي باشد.
10- جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)
امضا استاد راهنما
11- روش كار
الف: نوع روش تحقيق
(پيمايشي، كتابخانه‌اي)
کتابخانه اي و منابع کتابي و غير کتابي
ب: روش گردآوري اطلاعات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(ميداني، كتابخانه‌اي و غيره):
کتابخانه اي
ج: ابزار گردآوري اطلاعات
(پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره):
فيش برداري مي باشد
د: روش تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين رساله به نظام حقوقي مسئوليت مدني توليد کننده در حقوق ايران و انگليس،شرايط آثار و احکام و تعارض قوانين در اين دو سيستم بررسي و تحليل و تبيين مي شود.
12- جدول زمان‌بندي
(جدول زمان‌بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي)
از تاريختا تاريخمطالعات كتابخانه‌اي جمع‌آوري اطلاعاتتجزيه و تحليل داده‌ها نتيجه‌گيري و نگارش پايان‌نامهتاريخ دفاع نهايي طول مدت اجراي تحقيق:
13- فهرست منابع و مآخذ
كتاب: نام و نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
مقاله: نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
ناصر کاتوزيان،،مسئوليت ناشي از عيب توليد1384،انتشارات دانشگاه تهران،تهران.
سميه عبداللهي ويشکايي،رساله مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از توليد،عرضه و تجويز فرآورده هاي دارويي در حقوق ايران،انگليس آلمان،دانشگاه قم،1388.
ناصر کاتوزيان،قواعد عمومي قراردادها،ج4،انتشارات دانشگاه تهران،1382.
حسن جعفري تبار،مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان کالا،تهران،نشر دادگستر،1375.
Jan kennedy,Andrew Grubb,Principles of Medical Law,London,oxford University press,1988.
A:D.W.Massaw,”Product Liability:The Special Problem of Medicines”,Managerial and decision Economies,vol 2,No 3,sep 1981.
Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law.
P.S Atiyah and others,Chity and contract.london swett and Maxwell,1977,no974
loveless -Inabrock,Stefan lenze,{Product liability Germany},German law Journal .vol 3,No4,2002,available:www.germanlowjournal.com
14- هزينه‌هاي تحقيق پايان نامه
الف- منابع تأمين بودجه پايان نامه و ميزان هر يک
(ريالي، ارزي، تجهيزاتي و غيره)
رديفنام مؤسسهبودجة رياليبودجة ارزيتجهيزات و تسهيلاتجمع
ب- هزينه‌هاي پايان‌نامه
ب-1- هزينه‌هاي پرسنلي (براي مواردي كه در حوزة تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليتتعداد افرادكل ساعات كار براي طرححق‌الزحمه در ساعتجمعجمع هزينه‌هاي تخميني به ريال
ب-2- هزينه‌هاي مواد و وسايل (وسايلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)
نام ماده يا وسيلهمقدار مورد نيازمصرفي
غير مصرفيساخت داخل ياخارجشركت سازندهقيمت واحدقيمت كلرياليارزيرياليارزيجمع هزينه‌هاي مواد و وسايل به ريال
ب-3- هزينه‌هاي متفرقه
رديفشرح هزينه هارياليارزيمعادل ريالي بودجة ارزيكل هزينه به ريال1هزينة تايپ2هزينةتكثير3هزينة صحافي4هزينه عكس واسلايد5هزينةطراحي ،خطاطي نقاشي ، كارتو گرافي6هزينهة خدمات كامپيوتري7هزينه هاي ديگرجمع
جمع كل هزينه ها
رديفنوع هزينهرياليارزيهزينة كل به ريال1234جمع كل
15- تأييد طرح تحقيق توسط استادان راهنما و مشاور
نام و نام خانوادگي استاد راهنما:تاريخامضانام و نام خانوادگي استاد مشاور:تاريخامضا
فرم(11) اطلاعات پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد / دکتري حرفه‌اي و رساله‌هاي دکترا
تاريخ تصويب موضوع: کد شناسايي پايان نامه:
شماره جلسه :عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه‌اي:
نام و نام خانوادگي دانشجو: سال اخذ پايان نامه:
نيمسال اخذ پايان نامه: شماره دانشجويي: تعداد واحد پايان نامه:گروه تخصصي: پزشکي? علوم انساني? علوم پايه?

فني و مهندسي? کشاورزي ? هنر ?
رشته تحصيلي: گرايش:نام و نام خانوادگي استاد راهنما: شماره شناسنامه : سال تولد :
کد شناسايي استاد راهنما: محل تولد: مرتبه علمي:
رشته تحصيلي:
تعداد پايان هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:
تعداد پايان هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:
امضا استاد راهنما
نام و نام خانوادگي مشاور: شماره شناسنامه: سال تولد:
کد شناسايي استاد مشاور: محل تولد: مرتبه علمي:
رشته تحصيلي:
تعداد پايان هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:
تعداد پايان هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:
امضا استاد مشاور

امضا مدير گروه مربوطه امضا معاونت پژوهش و فناوري
* نوشتن کليه اطلاعات ضروري مي باشد و عدم نوشتن هر کدام از اطلاعات منجر به عدم کدگيري مي باشد.
فرم(12) تعهدنامه پايان‌نامه مربوط به دانشجو
اينجانب: به شماره شناسنامه: صادره از:
متولد: فرزند:
دانشجوي مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد ? دكتري تخصصي ?
در رشته تحصيلي : به شماره دانشحويي:
تعهد مي نمايم كه نتايج حاصل از پايان نامه خود با عنوان:
با راهنمايي: و مشاوره:
را اعم از كتاب، مقاله، رساله و گزارش با نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز منتشر نمايم. اين تعهدنامه به معناي آگاهي از شرايط تعهد بوده و واحد شيراز مي‌تواند درصورت عدم رعايت مفاد آن، به صورت يك طرفه كليه حقوق مادي و معنوي اين پايان نامه را از اينجانب سلب و كليه خسارت‌هاي وارده را دريافت نمايد.
نام و نام خانوادگي: تاريخ: امضاء:
آدرس و شماره تلفن:
فرم(13) تعهدنامه پايان‌نامه مربوط به استاد راهنما
اينجانب: به شماره شناسنامه: صادره از:
متولد: فرزند:
كه به عنوان استاد راهنما پايان نامه / رساله تحصيلي خانم/آقاي:
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد ? دكتري تخصصي ?
در رشته تحصيلي: با عنوان:
همكاري نموده‌ام، متعهد مي‌گردم كليه نتايج حاصل از پايان‌نامه مذكور را كه به‌صورت كتاب، مقاله، گزارش و … در خواهد آمد به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز منتشر نمايم. اين تعهدنامه به معناي آگاهي از شرايط تعهد بوده و واحد شيراز مي‌تواند در صورت عدم رعايت مفاد آن، به صورت يك طرفه كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر علمي را از اينجانب سلب و كليه خسارت‌هاي وارده را دريافت نمايد.
نام و نام خانوادگي: تاريخ: امضاء:
آدرس و شماره تلفن:
فرم(14) تعهدنامه پايان‌نامه مربوط به استاد مشاور
اينجانب: به شماره شناسنامه: صادره از:
متولد: فرزند:
كه به عنوان استاد مشاور پايان نامه / رساله تحصيلي خانم/آقاي:
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد ? دكتري تخصصي ?
در رشته تحصيلي: با عنوان:
همكاري نموده‌ام، متعهد مي‌گردم كليه نتايج حاصل از پايان‌نامه مذكور را كه به‌صورت كتاب، مقاله، گزارش و … در خواهد آمد به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز منتشر نمايم. اين تعهدنامه به معناي آگاهي از شرايط تعهد بوده و واحد شيراز مي‌تواند در صورت عدم رعايت مفاد آن، به صورت يك طرفه كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر علمي را از اينجانب سلب و كليه خسارت‌هاي وارده را دريافت نمايد.
نام و نام خانوادگي: تاريخ: امضاء:
آدرس و شماره تلفن:
فرم(15) نظرية كميتة تخصصي گروه
نظرية كميتة تخصصي گروه درباره:
1- ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشتة تحصيلي دانشجو:
ارتباط دارد ?ارتباط فرعي دارد ?ارتباط ندارد ?
2- جديد بودن موضوع:
موضوع جديد است ?در ايران جديد است ?جديد نيست ?
3- اهداف بنيادي و كاربردي:
قابل دسترسي است ?قابل دسترسي نيست ?مطلوب نيست ?
4- تعريف مسأله:
رسا است ?رسا نيست ?
5- فرضيات:
درست تدوين شده است ?درست تدوين نشده و ناقص است ?
6- روش تحقيق دانشجو:
مناسب است ?مناسب نيست ?
7- محتوا و چارچوب طرح:
از انسجام برخوردار است ?از انسجام برخوردار نيست ?
آراي استادان محترم گروه
رديفنام و نام خانوادگيسمت و تخصصنوع رأيامضا123456
موضوع تحقيق پايان‌نامة خانم/آقاي:
دانشجوي مقطع: كارشناسي ارشد ?دكتراي حرفه‌اي ?رشته:
تحت عنوان:
در جلسة مورخ / / 13 كميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آراء مورد تصويب اعضا قرار گرفت ? نگرفت ?.
مدير محترم گروه:تاريخ امضا
فرم(16) صورت جلسه شوراي گروه تخصصي
جلسه تخصصي گروه کارشناسي ارشد رشته ————————— به منـظـور بـررسـي طـرح تحقيق پيـشـنهادي پـايـان نـامـه خانم / آقاي ——————- با حضور استادان محترم گروه در ساعت —————— روز ————— مورخ —————— در —————–تشکيل گرديد. پس از بحث و تبادل نظر، موضوع طرح تحقيق با عنوان: ————————————————————————————-
الف- به تصويب رسيد ?
ب- با تغييراتي به شرح زير به تصويب رسيد ?
ج- به علت نارسائي به تصويب نرسيد ?
تاييد اعضا محترم گروه:
1-11-2-12-3-13-4-14-5-15-6-16-7-17-8-18-9-19-10-20-فرم(17) نظريه شوراي پژوهشي دانشكده
طرح تحقيق پايان نامه خانم / آقاي ———————- دانشجوي رشته —————- كه به تصويب كميته تخصصي گروه مربوط رسيده بود، درجلسه مورخ —————— شوراي تحصيلات تکميلي دانشكده مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب قرار گرفت ? نگرفت ?.
امضاي رييس دانشكدهامضاي رييس اداره پژوهش
آراي اعضا شورا
رديفنام و نام خانوادگيرأيسمت و تخصصامضاء123456789
تاييد نهايي توسط معاونت پژوهش و فناوري واحد
تاريخ امضاء
1 تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك مي‌نمايد.
2 تحقيق نظري نوعي پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پاية مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود.
3 تحقيق كاربردي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل.
4 تحقيق علمي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكلات جوامع انساني انجام مي‌شود.
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید