نمونه آماري :
آزمودينهاي پژوهش از ميان معلمين آموزش و پرورش ناحيه چهار مشهد بودند كه تعداد كل معلميني كه به پرسشنامه نظر خواهي درباره دانش آموزان در اين پژوهش پاسخ دادند حدود 100 نفر از معلمين بودند كه آنها را به طور تصادفي كه داراي مدرك فوق ديپلم و بالاتر و داراي سابقه تحصيلي بالاي 8 سال بودنند انتخاب كرديم. نوع تحقيق :
نوع تحقيق توصيفي است چون اين روش شرايطي را بيان مي كنند و هدف آن تجزيه و تحليل شرايط موجود است مثل جمع آوري نظرات معلمين .
روش نمونه گيري :
روش نمونه گيري تصادفي است چون مدارس را به طور تصادفي انتخاب كرده و معلمين را نيز به طور تصادفي از ميان آنها انتخاب كرده ايم .
ابزار اندازه گيري :
ابزار پژوهش پرسشنامه اي با عنوان پرسشنامه نظر خواهي از معلمين شامل 20 سوال بود كه در آن از معلمين خواسته شد تا نظر خود را نسبت به ميزان پرخاشگري دانش آموزان به صورت يك مقياس درجه بندي از خيلي زياد تا زياد و متوسط و كم در مقابل هر سوال مشخص كنند .
چند نمونه از سوالات در زير آمده است .
1- آيا الگوهاي محيط اطراف كودك در بروز پرخاشگري موثر است .
2- ناكامي و عدم ارضاي نيازهاي كودك چه تاثيري در رفتار كودك دارد .
3- چگونه مي توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح كرد و غيره ………
طرح پژوهش و روش هايي تجزيه و تحليل داده ها
شيوه جمع آوري از طريق مطالعات كتابخانه اي بوده و پس از انتخاب پرسشنامه نظر خواهي آنها را در اختيار معلمين قرار داديم تا آنها به طور طبيعي به فرم هاي ارزشيابي پاسخ دهند و معلمين پس از پاسخ دادن به سوالات به صورت خيلي زياد و زياد و متوسط و كم جواب دادند و آنها را از طريق روش آماري و گرفتن ميانگين آن سوالات به طريق رسم جدول فراواني و توزيع درصد رسم نمودار مورد محاسبه قرار داديم .
فصل سوم
يافته هاي پژوهشي :
مقدمه
براساس فرضيه ها اقدام به تهيه پرسشنامه نموده كه شامل 20 سوال مي باشد كه در رابطه با پرخاشگري در مقابل هر سوال چهار گزينه كم متوسط زياد و خيلي زياد مي باشد.
جامعه آماري معلمين مشهد
جمعيت نمونه 100 نفر از معلمين كه پس از پر كردن پرسشنامه جمع آوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .
روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق
1- رسم جدول فراواني 2- رسم كردن نمودار درصد آن را نيز رسم مي كنيم . بر اساس داده ها به تغيير و تفسير و نتيجه گيري مي پردازيم . معلمين گرامي ضمن عرض سلام و آرزوي سلامتي براي شما عزيزان با توجه به جدي بودن مسئله تعليم و تربيت و تاثير نقش معلمين در اين امر مهم تحقيق در زمينه بررسي علل و عوامل پرخاشگري از ديدگاه شما معلمين گرامي صورت گرفته اميد آن مي رود گامي موثر در حل اين مشكل برداريم و در اين راه موفق تر گرديم با همكاري شما معلمين گرامي .
اين پرسشنامه داراي 20 سوال مي باشد كه در مقابل هر سوال چهار حالت وجود دارد از شما تقاضا مي شود نظر خود را فقط در يكي از چهار حالت با علامت × مشخص كنيد .
لطفا به تمام سوالات پاسخ دهيد چون ما را در تجزيه و تحليل اطلاعات بيشتر كمك مي كنيد .نوشتن نام و نام خانودگي الزامي نيست فقط سابقه تحصيلي خود را ذكر كنيد .
معلمين گرامي كه بالاي 8 سال سابقه تحصيلي دارند . مدرك حداقل فوق ديپلم و بالاتر دارند به سوالات پاسخ دهند . از معلمين تقاضا مي شود با دقت پاسخ دادن به سوالات ذيل ما را در انجام كار تحقيق راجع به كودكان پرخاشگري ياري فرمائيد .
پرسشنامه مربوط به پرخاشگري كودكان
جدول سوالات پرسشنامهكممتوسطزيادخيلي زياد1تنبيه بدني كودك 2تبعيض بين كودكان 3توقع بيش از توان كودك 4اختلافات بين پدر و مادر 5بي مهري پدر نسبت به فرزندان 6عدم آگاهي والدين از مسائل تربيتي 7تمسخر كودك در مقابل ديگران 8اختلالات و بيماري هاي جسمي كودك 9ميزان خستگي و افسردگي كودك در كلاس درس 10ايجاد محروميت رنج و كمبود مادي 11اگر كودك به خواسته هاي خود نرسد به چه ميزان پرخاشگر مي شود 12كودكان پسر به چه ميزان از دختران پرخاشگرند 13والدين پرخاشگر كودكان آنها چه ميزان پرخاشگر مي شوند 14كودكان پرخاشگر به چه ميزان احساس برتري نسبت به كودكان ديگر دارند 15كودكان كه در محلهاي نا آرام زندگي مي كنند تا چه ميزان پرخاشگرند16كودكان تا چه حد براي دفاع از خود دست به پرخاشگري مي زنند 17كودكاني كه احساس قدرت مي كند تا چه ميزان در پرخاشگري او موثر است 18آرام صحبت كردن با كودك پرخاشگر تا چه ميزان در كاهش پرخاشگري موثر است 19كودكاني كه فيلمهاي خشن مي بينند چه ميزان پرخاشگر مي شوند 20رفتار نامناسب والدين تا چه اندازه در پرخاشگري موثر است نام و نام خانوادگي : سن : جنس : تاريخ :بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال يك
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني613063100درصد61%30%6%3%100%
حدود 91 /0 درصد از معلمين معتقد هستند كه تنبيه بدني كودك در ميزان پرخاشگري دانش آموزان در حد خيلي زياد و زياد موثر است . در حاليكه در خدود 3% اعتقاد كم دارند و حدود 6%درصد در حد متوسط اعتقاد دارند و در نتيجه تنبيه بدني كودك در حد بسيار زياد در پرخاشگري كودك تاثير دارد .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال دوم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني127864100درصد12%78%6%4%100%

حدود 90 % از معلمين معتقد هستند كه تبعيض بين كودكان در ميزان پرخاشگري دانش آموزان در حد خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه حدود 6 % در حد متوسط و حدود 4 % اعتقاد ندارند در نتيجه تبعيض بين كودكان در حد بسيار زيادي در پرخاشگري تاثير دارد .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال سوم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني35301718100درصد35%30%17%18%100%

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حدود 65 % درصد از معلمين معتقد هستند كه توقع بيش از توان كودكان در ميزان پرخاشگري دانش آموزان در حد خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه در خدود 17 % درصد در حد متوسط و حدود 18 درصد اعتقاد كمي دارند در نتيجه توقع بيش از توان كودك در حد بسياري زياد در پرخاشگري تاكيد دارد .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال چهارم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني563563100درصد56%35%6%3%100%
در حدود 91 درصد از معلمين معتقد هستند كه اختلافات بين پدرو مادر در ميزان پرخاشگري دانش آموزان در حد خيلي زياد و زياد است در حاليكه 6 % درصد متوسط و 3% در حد كم اعتقاد دارند و در نتيجه اختلافات بين پدرو مادر در حد بسيار زيادي در پرخاشگري تاثير دارد .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال پنجم

درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني454186100درصد45%41%8%6%100%
حدود 86 درصد از معلمين معتقد هستند كه بي مهري پدر نسبت به فرزندانش در ميزان پرخاشگري دانش آموزان در حد خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه حدود 8 % اعتقاد دارند به متوسط و حدود 6 % اعتقاد دارند به كم در نتيجه بي مهري پدر نسبت به فرزندانش در حد بسيار زياد در پرخاشگري تاثير دارد .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال ششم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني42508-100درصد42%50%8%-100%در حدود 92 درصد معلمين معتقد هستند كه عدم آگاهي والدين از مسائل تربيتي در ميزان پرخاشگري دانش آموزان خيلي زياد زياد موثر است در حاليكه حدود 8 درصد اعتقاد دارند به متوسط و عده اي هم اصلا اعتقاد ندارند در نتيجه عدم آگاهي والدين از مسائل تربيتي در حد بسيار زيادي در پرخاشگري موثر است .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال هفتم
درجه خيلي زياد زياد متوسط كم جمع فراواني 4036204100درصد 40%36%20%4%100%در حدود 76 درصد از معلمين اعتقاد دارند تمسخر كودك در مقابل ديگران خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه در حدود 20 % از معلمين در حد متوسط معتقد هستند و حدود 4 % به كم معتقد هستند لذا نتيجه مي گيريم كه تمسخر در مقابل ديگران بسيار زياد در پرخاشگري موثر است .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال هشتم

درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني20304010100درصد20%30 %40%10%100%
در حدود 50 درصد از معلمين اعتقاد دارند كه اختلالات و بيماري هاي جسمي كودك در حد خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه حدود 40 درصد از معلمين اعتقاد به متوسط دارند و حدود 10 % به كم اعتقاد دارند .
نمودار و جداول مربوط به سوال نهم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني443026-100درصد44%30%26%-100%
در حدود 74 در صد از معلمين اعتقاد دارند كه ميزان خستگي و افسردگي كودك در كلاس درس در حد خيلي زياد و زياد موثر است و در حاليكه26 درصد به متوسط اعتقاد دارند و بعضي اصلا اعتقاد ندارند پس نتيجه مي گيريم كه خستگي و افسردگي كودك در كلاس درس به تعداد بسيار زياد در پرخاشگري وي موثر است .
نمودار و جداول مربوط به سوال دهم
درجه خيلي زياد زياد متوسط كم جمع فراواني3035278100درصد30%35%27%8%100%در حدود 65 درصد معلمين اعتقاد دارند كه ايجاد محروميت رنج و كمبود مادي در كودكان در حد خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه در حدود 27 % به متوسط اعتقاددارند و 8 % از آنها به كم اعتقاد دارند پس نتيجه مي گيريم كه محروميت رنج و كمبود مادي بسيار زياد در پرخاشگري كودكان موثر است .
نمودار و جداول مربوط به سوال يازدهم

درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني 4037203100درصد 40%37%20%3%100%در حدود 77 درصد از معلمين اعتقاد دارند كه اگر كودك به خواسته خود نرسد در ميزان پرخاشگري دانش آموزان در حد خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه در حدود 20 درصد به متوسط اعتقاد دارند و در حدود 3 درصد به كم اعتقاد دارند پس نتيجه مي گيريم كه اگر كودك به خواسته خود نرسد بسيار زياد در پرخاشگري او موثر است .
نمودار و جداول مربوط به سوال دوازدهم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني46504-100درصد46%50%4%-100%در رابطه با اينكه پسران از دختران پرخاشگرترند با توجه به نمودار معلمين هم به اين نظريه موافق بودند و فقط 4 % آن را متوسط 50 % آن را زياد 46 % آن را خيلي زياد اعتقاد داشتند بطور كل 96 % آن را خيلي زياد و زياد مي دانستند .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال سيزدهم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني356041100درصد35%60%4%1%100%در حدود 95 درصد از معلمين اعتقاد دارند كه والدين پرخاشگري كودكان آنها خيلي زياد و زياد در پرخاشگري موثر هستند در حاليكه حدود 8 درصد به متوسط حدود 4 % به كم اعتقاد دارند پس نتيجه مي گيريم كه والدين كه پرخاشگرند كودكان آنها به ميزان بسيار پرخاشگر مي شوند .
نمودار و جداول مربوط به سوال چهاردهم

درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني642484100درصد6%42%48%4100%
در حدود 48 درصد از معلمين اعتقاد دارند كه كودكان پرخاشگر كه احساس برتري نسبت به كودكان ديگر دارند خيلي زياد و زياد موثر است در حاليكه حدود 48 درصد متوسط اعتقاد دارند و حدود 4 درصد به كم اعتقاد دارند .
نمودار و جداول مربوط به سوال پانزدهم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني5030182100درصد50%30%18%2%100%
در حدود 80 درصد از معلمين اعتقاد دارند كه كودكاني كه در محيط ناآرام زندگي مي كنند به ميزان خيلي زياد و زياد در پرخاشگري موثر است در حاليكه حدود 18 درصد به متوسط اعتقاد دارند و حدود 2درصد از آنها كم اعتقاد دارند پس نتيجه مي گيريم كه كودكاني كه در محيط نا آرام زندگي مي كنند به ميزان بسيار زياد در پرخاشگري آنها موثر است .
نمودار و جداول مربوط به سوال شانزدهم

درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني405055100درصد40%50%5%5 %100%
در حدود 90 درصد از معلمين اعتقاد دارند كه كودكان براي دفاع از خود به ميزان خيلي زياد و زياد دست به پرخاشگري مي زنند در حاليكه حدود 5 درصد به متوسط اعتقاد دارند و در حدود 5 درصد از آنها به كم اعتقاد دارند پس نتيجه مي گيريم كه كودكان براي دفاع از خود در حد بسيار زياد از خود پرخاشگري نشان مي دهند .
نمودار و جداول مربوط به سوال هفدهم

درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني30361816100درصد30%36%18%16%100%
در حدود 66 درصد معلمين اعتقاد دارند كه كودكاني كه احساس قدرت مي كند در حدود خيلي زياد و زياد در پرخاشگري آنها موثر است در حاليكه 18 درصد به متوسط اعتقاد دارند و در حدود 16 در صد از آنها به كم اعتقاد دارند .
نمودار و جداول مربوط به سوال هيجدهم

درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني2046304100درصد20%46%30%4%100%در حدود 66 درصد از معلمين اعتقاد دارند كه آرام صحبت كردن با دانش آموزان به ميزان خيلي زياد و زياد در كاهش پرخاشگري آنها موثر است در حاليكه كه حدود 30 % از آنها به متوسط و حدود 4 % از آنها به كم اعتقاد دارند .
نمودار و جداول مربوط به سوال نوزدهم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني284725-100درصد28%47%25%-100%
در حدود 85 درصد از معلميبن اعتقاد دارند كه كودكاني كه فيلمهاي خشن مي بينند به ميزان زياد و خيلي زياد در پرخاشگري آنها موثر است و حدود 25 درصد به متوسط و بعضي ها اصلا اعتقاد ندارند .
بررسي عوامل پرخاشگري دانش آموزان از ديدگاه معلمين
جداول مربوط به سوال بيستم
درجهخيلي زيادزيادمتوسطكمجمعفراواني405082100درصد40%50 %8%2%100%در حدود 90 درصد از معلمين اعتقا دارند كه رفتار نا بسامان والدين به ميزان خيلي زياد و زياد در پرخاشگري آنها موثر است در حاليكه حدود 8 درصد از آنها به متوسط و حدود 2 % از آنها به كم اعتقاد دارند پس نتيجه مي گيريم كه والدين كه والدين كه رفتار نابسامان دارند كودكان آنها به ميزان بسيار زياد پرخاشگر مي شوند .

فصل چهارم
بيان مساله پژوهش
1- آيا الگوهاي محيط كودك در بروز پرخاشگري موثر است .
درجه كممتوسطزيادخيلي زياددرصد فرواني23153246188ميانگين81/35/2543/31درصد23/053/146/288/1در مجموع نظرات جمع آوري شده و سوالات كه از اين سوال پژ.هش مطرح شده در پرسشنامه 22/0 به گزينه كم و 53/1 به گزينه متوسط 46/2 به گزينه زياد 88/1 به گزينه خيلي زياد اعتقاد داشتند .
2- چگونه مي توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح كرد .
درجه كممتوسطزيادخيلي زياددرصد فرواني40163175102ميانگين86/32354/20درصد40/063/175/102/1
در مجموعه به نظرات جمع آوري شده سوالات كه از اين سوال پژوهش مطرح شده در پرسشنامه 40/0 به گزينه كم و حدود 63/1 درصد به گزينه متوسط در حاليكه 75/1 به گزينه زياد و 02/1 درصد به گزينه خيلي زياد اعتقاد داشتند .
3- ناكامي و عدم رضاي نيازها كودك چه تاثيري در رفتار كودك دارد در جمع آوري مجموع سوالاتي كه در پرسشنامه از اين سوال پژوهش طرح شده 33/0درصد آن را كم
درجه كممتوسطزيادخيلي زياددرصد فرواني3324227658ميانگين5/53/494666/9درصد%33/042/276/2%58/042/2 درصد آن را متوسطه 76/2 درصد آن را زياد % 58 /0درصد آن را خيلي زياد مي دانند .
4-آيا آشنايي والدين به مسائل تربيتي يا ميزان پرخاشگري ارتباط دارد در جمع آوري نظرات و مجموع نظرات و مجموع سوالاتي كه در پرسشنامه از اين سوال
درجه كممتوسطزيادخيلي زياددرصد فرواني372118333208ميانگين14/5385/1657/4771/29درصد%73/3%18/133/3%8/2
پژوهش مطرح شده 73/3 در صد آن را كم در حدود 18/1 درصد آن را متوسط و 33/3 درصد آن را زياد 8/2 درصد آن را خيلي زياد مي دانند .
4- آيا تماشاي صحنه هاي خشونت در بروز پرخاشگري موثر است در جمع آوري نظرات و مجموع سوالات كه در پرسشنامه از اين سوال پژوهشي طرح شده % 26/0 درصد آن را كم % 54 /0 درصد آن را متوسط % 6/3 درصد آن را زياد %32/2 درصد آن را خيلي زياد مي دانند .
درجه كممتوسطزيادخيلي زياددرصد فرواني2656306232ميانگين3/49516/38درصد%26/0%54/0%6/2%32/2
تجزيه و تحليل :
شيوه جمع آوري از طريق مطالعات كتابخانه اي بوده و پس از انتخاب پرسشنامه نظر خواهي آنها را در اختيار معلمين قرار داديم تا آنها به طور طبيعي به فرم هاي پرسشنامه پاسخ دهند .

و معلمين پس از پاسخ دادن به سوالات به صورت خيلي زياد و زياد و متوسط وكم جواب دادند و آنها را از طريق روش آماري و گرفتن ميانگين آن سوالات به طريق رسم جدول فراواني و توزيع درصد رسم نمودار مورد محاسبه قرار داديم .
محدوديت پژوهشي
محدوديت تحقيق پراكنده بودن مدارس جهت تهيه پاسخ به پرسشنامه ها همكاري نكردن معلمين در پاسخ دادن به پرسشنامه سختگيري هاي زياد بالاي اداري براي بدست آوردن آمار دقيق معلمين ناحيه چهار مشهد كمبود وقت در جمع آوري پرسش نامه ها به دليل همزماني تحقيق با امتحانات نوبت آخر مدارس عدم تجربه كافي محقق كه تا كنون هيچ كار تحقيقي انجام نداده است .
پيشنهاد و كاربردهاي پژوهشي
با توجه به مطالعات كتابخانه اي كه داشته ام پرخاشگري را به دو روش پرخاشگري به خود 2 پرخاشگري به ديگران دانست تقسيم كردن علل آن را مي اتوان تنبيه نقش پذيري مشاجره والدين عمل تلافي جويانه و ناكامي تقويت پرخاشگري و الگو قرار دادن فرد پرخاشگر مي باشد .
راهها پيشگيري از آن :
ارضاء‌ علائق و دلسوزي محبت خود داري از تنبيه فراهم كردن سرگرمي ها ساده و تشويق او و آگاهي بيشتر والدين از مسائل تربيتي دانش آموزان استفاده والدين براي حل مشكلات كودكان استفاده و آشنايي مربيان مدارس جهت آگاهي از مشكلات دانش آموزان و كمك آنها در جهت حل مشكلات آنها همكاري بيشتر بين مربيان و والدين آشنايي به نيازهاي كودكان .
خلاصه يافته پژوهش
در اين تحقيق نتايج كل يك پرسشنامه 20 سوالي نظر خواهي از معلمين راجع به پرخاشگري كودكان مورد بررسي قرار گرفت .
يافته هاي حاصل نشان دادند كه اظهار نظر معلمين تحت تاثير برداشتهاي كلي آنان از دانش آموزان مورد ارزيابي قرار گرفت براي توجيه يافته هاي اين پژوهش مي توان به بيان دونكته استناد كرد پژوهشهاي انجام شده به وسيله روانشناسان در چند دهه اخير به وضوح نشان داده اند كه صفات شخصيتي و ويژگيهاي كلي محيطي ادراكها و قضاوتهاي افراد را تحت تاثير قرار مي دهند . دليلي وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم معلمين در ارزشيابي از دانش آموزان از اين نوع تاثيرها مصون بمانند .
دانش آموزان با شرايط و انتظارهاي مختلفي به تحصيل مي پردازند هر چند مي توان فرض كرد كه كسب دانش و مهارتهايي كه به آنان آموزش داده مي شود يكي از انگيزه هاي بنيادي آنان را تشكيل مي دهند نبايد فراموش كرد كه همه به يك نسبت از اين انگيزه برخوردار شوند نظر تعدادي از معلمين اينست كه مي توان پرخاشگري كودكان را از طريق رفتار خوب كم كرد اما نظر تعدادي ديگر از معلمين نظر اينست كه عامل پرخاشگري نامعلوم و نامشخص است .
از اين رو نمي توان انتظار داشت كه همه معلمين تمام فعاليتهاي آموزشي خود را كه صرف دانش آموزان مي كنند از طريق پركردن پرسشنامه پژوهشي تكميل كنند .
در اين تحقيق به عوامل متعددي نظير نقش والدين وضع اقتصادي خانواده سطح سواد آنها و روابط خانوادگي و شيوه رفتار دانش آموزان با همكلاسيها و معلم مورد توجه قرار گرفته است .


پاسخی بگذارید