به عنوان مثال :
Folk,R..1……………………
2- روش مأخذدهي :
لازم است براي دادن مأخذ از شيوه “درون متني” بشرح زير استفاده شود:
*منابع فارسي :
در انتهاي مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتيب :
“نام خانوادگي نويسنده ، سال چاپ ، شماره صفحه يا صفحات ” درج مي شود.
بعنوان مثال : (دعائي ،1377،159)
در صورتي که از کتاب يا مقاله ترجمه شده اي استفاده شده باشد ، مي بايست نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان (حداکثر 3 نويسنده ) به زبان فارسي بدون اشاره بنام مترجم ذکر شود.
بعنوان نمونه : براي منبعي با يک نويسنده (رابينز،1381،58-53) براي منبعي با 2 نويسنده (کوانتز اودانل ،1379،62 )
و در صورتيکه کتاب يا مقاله ترجمه شده به فارسي بيش از 3 نفر نويسنده داشته باشد، مي بايست تنها نام خانوادگي نويسنده اول (نه مترجم ) و بدنيال آن عبارت ” و ديگران ” ذکر شود :
(….. و ديگران ، سال چاپ ترجمه کتاب در ايران ، شماره صفحه يا صفحات )
بعنوان مثال : (توماس و ديگران ،1380 ، 58-54 )
و هنگاميکه يک منبع براي چند بار تکرار مي شود عبارت همان منبع و شماره صفحه ذکر مي شود .بعنوان مثال : (همان منبع ،167 )
*منابع انگليسي :
در صورتيکه از کتاب يا مقاله به زبان اصلي استفاده مي شود ،مي بايست به ترتيب و از چپ به راست نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان (حداکثر 3 نفر ) ، سال چاپ ، شماره صفحه يا صفحات ) بصورت انگليسي ذکر شود : (Last Name,Year,Page )
بعنوان مثال :
– براي منبعي با يک نويسنده (Robbins,2001,85,88 )
– براي منبعي با 2 نويسنده (Stoner& – Friman,2002,253 )
و در موارديکه کتاب يا مقاله به زبان اصلي ، داراي بيش از 3 نويسنده باشد ، بايد تنها نام خانوادگي نفر اول ذکر شده و سپس از واژه (eta1 ) استفاده شود :
بصورت : ( Last Name & Eta1,2002,214-229 )
بعنوان نمونه :
(Thomason & Eta1,2002,214-229 )
در صورتيکه يک منبع انگليسي برابر چند بار تکرار مي شود ، در انتهاي مطلب داخل پرانتز عبارت (Lbid,P )ذکر مي شود.
براي مثال :(37وLbid )
و – پيوستها و ضمائم :
پيوستها شامل شکلها ، جداول ، نمودارها و نقشه ها بعد از آخرين صفحه فصل آخر قرار مي گيرند. چنانچه تعداد آنها زياد باشد مي بايست فهرست آنها تهيه و در بخش آخر ” فهرست مطالب ” پايان نامه يا رساله درج گردد.
– چنانچه ضمائم و پيوستهاي بزرگتر از صفحات اصلي پايان نامه باشند با استفاده از دستگاه فتوکپي ها ي مخصوص، کوچک و استاندارد شده و در صورتيکه مي بايست بعضي از آنها بزرگ تر از برگ A4 باشند ، مي بايست بنحوي تا شوند که از قاب جلد خارج نشده و ترجيحاً درون جيبي (مانند پاکت ) که در صفحه جلد تعبيه مي شود قرار گيرد.
ز-چکيده به زبان انگليسي (Abstract) :
لازم است خلاصه پايان نامه يا رساله حداکثر تا 250 کلمه و در يک صفحه تهيه و تدوين شده و ماقبل صفحه آخر قرار گيرد.
ح – شرح پشت جلد به زبان انگليسي :
شرح پشت جلد که به زبان انگليسي تهيه مي شود ، عيناً مطالب ترجمه شده شرح روي جلد است با اين تفاوت که عناوين استاد راهنما و مشاور در پايان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري تخصصي متفاوت و بشرح زير مي باشد :
براي پايان نامه کارشناسي ارشد : استاد راهنما و اساتيد راهنما (Thesis Advisor) و استاد مشاور (Consulting-Advisor )
براي رساله دکتري : استاد راهنما (Thesis supervisor يا Supervisor ) و استاد مشاور (Consulting Supervisor )
شرح روي جلد :
* روي جلد به ترتيب موارد و عبارتهاي زير درج مي گردد:
1. آرم دانشگاه آزاد اسلامي (ترجيحاً در ابعاد 5/2 cm در 3 cm )
2. دانشگاه آزاد اسلامي
3. مرکز بينالمللي کيش
4. نام دانشکده و نام گروه آموزشي مربوطه
5. عبارت ” پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “
6.کلمه” گرايش: ” (نام گرايش تحصيلي )
7.کلمه : ” عنوان: ”
8..عنوان پاياننامه
9.عبارت : “استاد راهنما: “
10.نام و نام خانوادگي استاد راهنما
11. عبارت : “استاد مشاور: ”

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

12.نام و نام خانوادگي استاد يا استادان مشاور
13.کلمه : “نگارش: “
14.نام و نام خانوادگي دانشجو
15. تاريخ دفاع پايان نامه با توجه به نيمسال تحصيلي
16.ذکر شماره جلد (در صورتيکه پايان نامه يا رساله بيش از يک جلد باشد)
توجه :
1. حروف” M.A ” مخفف عبارت Master of Art براي رشته هاي علوم انساني و “M.Sc ” مخفف عبارت : Master of Science براي رشته هاي غير علوم انساني کارشناسي ارشد و PH.D مخفف عبارت : Philosophy of Doctor براي دکتري تخصصي استفاده مي شود .
2. عطف پايان نامه شامل عنوان ، نام نگارنده و سال تحصيلي مي باشد.

آلبوم نمونه ها
دانشگاه آزاد اسلامي
مرکز بينالملليکيش
دانشکده …
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش :
عنوان :
کاربرد روشهاي مديريتي کاربرد روشهاي مديريتي کاربرد روشهاي مديريتي
استاد راهنما :
دکتر…
استاد مشاور :
دکتر…
نگارش :
آقاي …
پاييز 1391
تقديم به :
تشکر و قدرداني :
تعهد نامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد
اينجانب سيامک خاکسار حقاني دهکردي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجويي 891229040 در رشته کامپيوتر که در تاريخ 24/06/1392 از پايان نامه خود تحت عنوان ارزيابي معماري کارايي نرم افزار با استفاده از کليشه ها و نمودارهاي رفتاري زبان مدلسازي يکپارچه با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کردهام.
2- اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح ،پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت ازتحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي :
تاريخ و امضاء
بسمه تعالي
اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهيه شده است
نام واحد دانشگاهي: کد واحد: كد شناسايي پايان‌نامه: عنوان پايان‌نامه:
ارزيابي معماري کارايي نرم افزار با استفاده از کليشه ها و نمودارهاي رفتاري زبان مدلسازي يکپارچهنام و نام خانوادگي دانشجو: سيامک خاکسار حقاني دهکردي
شماره دانشجوئي: 891229040
رشته تحصيلي:کامپيوتر(نرم افزار)تاريخ شروع پايان‌نامه:
تاريخ اتمام پايان‌نامه: استاد / راهنما: دکتر علي هارون آبادي
استاد/ استادان مشاور: دکتر مهدي جعفري شهبازآدرس و شماره تلفن :شهرکرد -خيابان ورزش ک 7-پ14 تلفن:09132839152چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
معماري نرم افزار نقش مهم و مستقيمي در توسعه سيستم هاي نرم¬افزاري پيچيده ايفا مي¬کند. از اين رو ارزيابي کارايي معماري نرم افزار، بسيار حائز اهميت است. يک روش ارزيابي معماري نرم¬افزار، ايجاد مدلي قابل اجرا از معماري است. يک مدل قابل اجرا از معماري، توصيفي رسمي از معماري محسوب مي-شود که با آن مي¬توان قبل از پياده¬سازي معماري، رفتار سيستم نهايي را مشاهده و بررسي نمود و ايرادهاي احتمالي در معماري را رديابي نمود. با توجه به اهميت و سهولت استفاده از نمودارهاي زبان مدلسازي يکپارچه براي توصيف معماري نرم¬افزار و همچنين ارزيابي نيازهاي غيروظيفه¬مندي در سطح معماري نرم-افزار، ايجاد يک مدل قابل اجرا از اين نمودارها ضروري مي¬باشد؛ ليکن از آنجايي¬که زبان مدلسازي يکپارچه يک زبان شبه¬رسمي و استاندارد براي توصيف معماري نرم¬افزار است و يک مدل رسمي نمي¬باشد، ارزيابي معماري نرم¬افزار به طور مستقيم به وسيله¬ي آن امکان¬پذير نيست. بنابراين براي ارزيابي معماري نرم¬افزار لازم است مدل واقعي به مدل رسمي تبديل شود. در اين تحقيق ابتدا با زبان مدلسازي يکپارچه به توصيف معماري مي پردازيم. سپس ويژگي‌هايي از معماري نرم‌افزار با استفاده از نمودارهاي UML بيان مي‌شود و اطلاعات لازم در رابطه با خصوصيت کيفي کارايي بصورت کليشه‌ها و برچسب‌هايي به نمودارهاي UML حاشيه‌نويسي مي‌شود. سپس مدل شبه رسمي حاصل به يک مدل رسمي مبتني بر شبکه پتري رنگي نگاشت شده و در نهايت ارزيابي انجام مي شود. با تبديل مدل واقعي به مدل رسمي امکان ارزيابي کارايي معماري نرم‌افزار بر روي مدل رسمي فراهم مي‌شود بعبارت ديگر با استفاده از نمودارهاي ترتيبي، استقرار و مورد کاربري و مولفه، و تبديل آن¬ها به مدل¬هاي رسمي امکان ارزيابي کارايي را مهيا مي-نمائيم. ملاحظه مي¬شود با استفاده از ارزيابي قبل از مرحله پياده‌سازي مي¬توان طراحي و پيکربندي مناسب را داشته باشيم.
واژه¬هاي کليدي: معماري نرم¬افزار، زبان مدلسازي يکپارچه ، ارزيابي کارايي و شبکه پتري رنگي.

مناسب است
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کليات طرح
1-1 بيان مسئله …………………………………………………………………….
1-2 هدفهاي تحقيق ………………………………………………………………
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن……………………….
1-4 سوالات و فرضيه هاي تحقيق …………………………………………..
– سوالات تحقيق
– فرضيه هاي تحقيق
1-5 مدل تحقيق …………………………………………………………………..
1-6 تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي ………………………
1-7 روش تحقيق ………………………………………………………………..
1-8 قلمرو تحقيق ………………………………………………………………..
1-9 جامعه و حجم نمونه ……………………………………………………..
1-10 محدوديت ها و مشکلات تحقيق ……………………………………..
فصل دوم :مطالعات نظري
مقدمه
2-1 ……………………………………………………………………………………
2-2 ……………………………………………………………………………………
.
.
.
2-n پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش شناسائي تحقيق (متدولوژي)
مقدمه
3-1 روش تحقيق …………………………………………………………………………
3-2 جامعه آماري………………………………………………………………………….
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گيري……………………………………………….
3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………
3-5 روش تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………….
فصل چهارم : تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه
4-1 …………………………………………………………………………………………
4-2 …………………………………………………………………………………………
فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادات
مقدمه
5-1 نتيجه گيري ………………………………………………………………………..
5-2 پيشنهادات …………………………………………………………………………
-پيشنهادات حاصل تحقيق
-پيشنهادات جانبي
-پيشنهادات براي محققين بعدي
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
1-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1-3 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-1 نمودار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 نمودار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1 نمودار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-1 نمودار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-2 نمودار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-3 نمودار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1 شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1-2 شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1 شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-2 شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-1 شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-2 شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-3 شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
1-1 نقشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1-2 نقشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1-3 نقشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1 نقشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-1 نقشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-1 نقشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصول پايان نامه
فهرست منابع
مانند :
1- احمدي ، ن ،1363 ،فيزيولوژي گياهي ،تهران ، مرکز نشر دانشگاهي
2- رنجبر ، ع.م . ، 1367 ، اثر فاصله رديف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه دو رقم سويا ، مجله علوم کشاورزي ايران ، جلد 19 ، شماره هاي 1و2، ص 29تا 30.
3- عرشي ، ي .و جعفري ، م . ، 1376 ، گزارش بررسي آفتابگردان ، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج ، بخش تحقيقات دانه هاي روغني .
4- کامراني ،ر . ،1376 ، ارزيابي عملکرد و شاخص هاي رشد دو رقم سويا در دو منطقه لورک -نجف آباد و چهار تخته شهر کرد ، پايان نامه کارشناسي ارشد زراعت ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، دانشکده کشاورزي ، ص 20 تا 50 .

[5]Folk,R.L.,1954,The Distinction Between Grain Size & Mineral Composition in Sedimetary Rock Nomenclature,J.Geol.,8,62,pp:399-359
[6]Hunt,R.,1982,Plant Growth Curve,The Functional Approach to Plant Growth Analysis Edward Arnold Pub.,London U.K.,pp:248-251
پيوست ها :‌
Abstract:
شامل : اهداف ، روشها ، محتواي اصلي و نتايج حاصله مي باشد.
که بصورت چپ چين در صحافي گذاشته شود.
Islamic Azad University
Kish International Branch
Faculty of …. – Department of …
Thesis “M.Sc.”
On Computer Engineering
Subject:
Ad Hoc Networking Ad Hoc Networking Ad Hoc Networking Ad Hoc Networking
Thesis Advisor:
Ali Hasanzadeh
Consulting Advisor:
Ali Hasanzadeh
By:
Ali Hasanzadeh


دیدگاهتان را بنویسید