پيشرفت تحصيلي: به ميزان يادگيري در دوره هاي آموزشي رسمي و غير رسمي مي گويند، سطح خاصي از عملکرد در امور مدرسه و مهارت تحصيلي يک دانش آموز به عنوان پيشرفت تحصيلي مد نظر قرار مي گيرد (کورسني،1999)36.
تعاريف عملياتي
مهارت هاي ارتباطي: بر اساس الگوي ليري از اجراي پرسشنامه تعامل معلم (QTI) هشت ويژگي متفاوت رفتاري رفتار رهبري، رفتار کمک کننده و دوستانه ، رفتار درک کننده و دوستانه، رفتار مبتني بر دادن آزادي و مسئوليت ، رفتار نامطمئن ، رفتار ناراضي ، رفتار سرزنش کننده و رفتار جدي توصيف مي شود. اين مقياس شامل 64 گويه است
پيشرفت تحصيلي : منظور معدل دانش آموزان مي‌باشد
طرح پژوهش
طرح اين پژوهش از نوع طرح‌هاي غيرآزمايشي و به طور دقيق‌تر همبستگي از نوع پيش بيني مي‌باشد، زيرا هدف آن پي بردن به روابط بين متغيرها و تغييرات متغير ملاك (پيشرفت تحصيلي) براساس متغيرهاي پيش بين (مهارت هاي ارتباطي و بين فردي) معلمان است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
جامعه آماري: جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از کليه دانش آموزان پايه پنجم مقطع ابتدايي شهر اردبيل در سال تحصيلي88 – 87 تعداد کل دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اردبيل در سال تحصيلي 88 – 87 برابر با 26536 مي باشد.
روش نمونه‌گيري: با توجه به اين که جامعه مورد مطالعه از گروه‌هاي مختلف تشکيل شده است لذا براي نمونه‌گيري از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي استفاده مي‌شود. در نمونه‌گيري طبقه‌اي واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه‌هايي که از نظر صفت همگن هستند، گروه‌بندي مي‌شوند تا تغييرات آنها در درون گروه‌ها کمتر شود (سرمد، بازرگان و حجازي، 1383).
حجم نمونه: براي تعيين نمونه مورد نياز با توجه به روش تعيين حجم نمونه در پژوهش‌هاي غيرآزمايشي، تعداد نمونه مورد نياز با استفاده از فرمول زير بدست مي‌آيد :
که در آن

: مقدار متغير متناظر با سطح اطمينان a – 1
: واريانس متغير مورد مطالعه
: اشتباه مجاز اندازه‌گيري
در اين پژوهش، 96/1 = و 25/0 = و07 /0 = منظور شده است که با توجه به موارد فوق نمونه مورد نياز اينگونه قابل محاسبه مي‌باشد

حجم نمونه با توجه به جامعه آماري برابر با 196 نفر بدست آمد كه با توجه به افت احتمالي، 250 نفر انتخاب شدند.
ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات
الف ) پرسشنامه تعامل معلم (QTI)37
پرسش نامه روشي است که محقق به وسيله آن اطلاعات مورد نياز را با طرح تعدادي سوال به صورت کتبي ، از پاسخگو دريافت مي کند. اين روش يکي از شيوه هاي جمع آوري اطلاعات است ( رمضاني ، 1380 : 108 ). بر اساس الگوي ليري و 8 شيوه رفتاري، پرسشنامه تعامل معلم (QTI) نخست در هلند با 77 سوال در سال 1980، تهيه شد و قابليت اعتماد آن در چند مطالعه (وايلز، کرتون و هوي مايرز، 1985؛ برکلمنز، وابلز و کرتون، 1990) به تاييد رسيد؛ سپس فرم 64 سوالي پرسشنامه براي معلماني که تمايل به اندازه گيري و بهبود جو کلاس خود داشتند تدوين شد. از اين پرسشنامه پنجاه هزار معلم و دانش آموزاستفاده کرده اند و متن پرسشنامه به زبان هاي انگليسي، هلندي ، روسي، اسلاوياي و سوئدي موجود است (نقل از بازرگان و صادقي، 1380). تللي و همکاران (2007) اعتبار و روايي اين پرسشنامه را بالا گزارش کرده اند. نسخه فارسي اين پرسشنامه توسط بازرگان و صادقي (1380) ترجمه وآماده شده است. لذا در تحقيق حاضر بر اساس الگوي ليري و 8 شيوه رفتاري از پرسشنامه تعامل معلم (QTI) استفاده خواهد شد.
ب) کارنامه دانش آموزان
روش‌هاي تحليل آماري
به منظور تحليل داده‌ها از روش‌هاي تحليل عاملي اکتشافي، همبستگي پيرسون، رگرسيون و آزمون t استفاده خواهد شد.
از روش تحليل عاملي جهت بدست آوردن اعتبار38 و روائي39 مقياس تعامل معلم استفاده خواهد شد، براي بررسي رابطه مهارت هاي بين فردي معلم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از همبستگي و براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي از رگرسيون و براي مقايسه از آزمون t مستقل استفاده مي گردد.
منابع فارسي
اسپالدينگ، چريل ال (1377). انگيزش در كلاس درس. ترجمه محمدرضا نائينيان؛ اسماعيل بيابانگرد. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، انتشارات مدرسه.
آقايانس جواد، محمد (1372). نفوذ (چگونه مي توان در مردم نفوذ کرد آنها را به خود علاقمند ساخت و باور و رفتارشان را تغيير داد). چاپ اول، ناشر پويا ذهن.
آي، ايرج (1373). ويژگيهاي يک معلم خوب. پايان نامه کارشناسي ارشد: دانشکده روان شناسي و علوم تربيت دانشگاه علامه طباطبايي.
بازرگان، زهرا؛ صادقي، ناهيد (1380). بررسي رفتار ميان فردي معلمان با دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه تهران. مجله روان شناسي و علوم تربيتي، شماره 2، سال سي و يکم.
خالقيان، بلال(1386): روابط انساني در مدرسه، انتشارات مهاجر
خلخالي، مرتضي؛ يغما، عادل؛ هرمزي، محمود (1361). فن معلمي (فنون و مهارتهاي تدريس). انتشارات دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي و تاليف.
رمضاني، خسرو (1380). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري و علوم اجتماعي. چاپ چهارم، انتشارات فاطميه.
ستاري، صدرالدين (1382). بررسي ميزان مهارتهاي مديران از نظر معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه (1385). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه.
سرمد، غلامعلي (1378). روابط انساني در سازمان هاي آموزشي. چاپ اول: انتشارات سمت.
‌‌قرباني، نيما (1384). سبکها و مهارت هاي ارتباطي. تهران، انتشارات تبلور
گتزلز جي، دبليو (1375). روان شناسي اجتماعي در آموزش و پرورش. ترجمه يوسف كريمي. چاپ دوم، نشر ويرايش.
مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش(1380). دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش.
محسنيان راد، مهدي (1380). ارتباط شناسي. ارتباطات انساني (ميان فردي ، گروهي ، جمعي). تهران: سروش، انتشارات صدا و سيما.
ملکي، حسن (1376). صلاحيت هاي حرفه معلمي ، چاپ اول، انتشارات مدرسه.
ميرکمالي، محمد (1373). رهبري و مديريت آموزشي. تهران: نشر رامين.
ميرکمالي، محمد (1378). روابط انساني در آموزشگاه. چاپ اول: نشر يسطرون.
ميرکمالي، محمد (1386). رفتار و روابط در سازمان و مديريت. چاپ پنجم: نشر يسطرون.
نادري، نادر (1376). بررسي رابطه بين سبکهاي مديريتي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر در دبيرستانهاي استان کرمانشاه. پايان نامه کارشناسي ارشد: دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
منابع لاتين

Corsini, Raymond j (1999). The dictionary of Psychology. Taylor& Francis Group.
Davis. A. Heather (2001). The Quality and Impact of Relationships between Elementary School Students and Teachers. Department of Educational Psychology, University of Georgia. Contemporary Educational Psychology 26, 431-453. www. Idealibrary.com.
den Brok, P., Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2004). Interpersonal teacher behaviour and student outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 15(3/4), 407-442.
Ivancevich, J. Konopaske, R. &Matteson, M. (2008). Organization Behavior and Management (8th ed). New York: McGraw-Hill.
Kreithner, R&Kinicki, A. (2008). Organization Behavior (8th ed). New York: McGraw-Hill.
Nowicki, S., Jr., & Duke, M. P. (1992a). The association of children’s nonverbal decoding abilities with their popularity, locus of control, and academic achievement. Journal of Genetic Psychology, 153, 385-393.
Telli, Sibel ., den Brok, P., Cakiroglu, J. (2007). Students’ perceptions of science teachers’ interpersonal behaviour in secondary schools: Development of a Turkish version of the Questionnaire on Teacher Interaction. Learning Environ Research (2007) 10:115-129
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation .Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.
1- Wubbles, Levy & Berekelmans
2 -Wigfield
3- den Brok
4 -Goodenow
5 -Wentzel
6- Ryan
7- Minuchin
8 -Shapiro
9 -Davis
10 – Nowicki
11 – Duke
12 – Terzi
13- Gorgen
14 -Tahta
15 -Telli
16- Dominance
17 – Submission
18- Cooperation
19- Opposition
20 – leadership
21 – helping and friendly
22 – understanding
23 – student responsibility & freedom
24 – uncertain
25 – dissatisfied
26 – admonishing
27 – strict
28- Flanders
29- Ryans
30 – Nowicki
31 – Duke
32 – Terzi
33 – Gorgen
34 – Tahta
35 – Telli
36- corsini
37 – Questionnaire on Teacher Interaction
1 – reliability
2- validity
_________________________________________________________________
————————————————————
—————


پاسخی بگذارید