8- روش کلي تحقيق:
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي ميتواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد. براي بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعهي آماري روش تحقيق پيمايشي بکار ميرود (سرمد،زهره و بازرگان،عباس و حجازي،الهه, 1385) .
1-8- قلمرو مکاني-جامعه تحقيق:
جامعهي آماري ما سازمانهاي کوچک و متوسط در صنعت کاشي و سراميک ايران ميباشد.
2-8- قلمرو زماني تحقيق:
الف- طول مدت اجراي تحقيق : 6 ماه
ب- تاريخ شروع : اسفند
ج- تاريخ احتمالي تنظيم و نگارش : مرداد سال 90
د- تاريخ احتمالي تحويل به استاد راهنما و مشاور جهت مطالعه : هر ماه اساتيد در جريان کار قرار مي گيرند و در کل آخر مرداد ماه 1390 به آنها تحويل داده مي شود.
ه- تاريخ احتمالي تايپ و تکثير : مرداد ماه 1390
و- تاريخ احتمالي آمادگي براي دفاع : مرداد ماه 1390
3-8- روش نمونه گيري و تخمين حجم جامعه:
نمونه ما به صورت روش نمونهگيري تصادفي از بين جامعه انتخاب ميشود.
4-8- روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن:
روشهاي گردآوري اطلاعات مشتمل است بر پرسشنامههاي حضوري، پستي يا الکترونيکي؛ مشاهدهي افراد يا رويدادها با ضبط (يا غيرضبط)صوتي يا تصويري و ساير روشها (سکاران, 1381) . به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز از دو روش که به عنوان مکمل براي هم مي باشند استفاده خواهد شد که عبارتند از : روش اول، روش ميداني است که از طريق پرسش نامه آزاد يا مصاحبه انجام مي شود. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه دادههاي اوليه گردآوري و طبقهبندي ميشوند. اجراي مصاحبه، توزيع پرسشنامه و مشاهدهي مردم سه روش عمدهاي هستند که در پژوهشهاي ميداني (پيمايشي) به کار گرفته ميشوند(سکاران, 1381). و روش دوم مطالعات کتابخانه اي (براي بررسي مقالات و پايان نامه هاي ارائه شده فارسي) و اينترنت (براي بررسي مقالات و پايان نامه هاي کار شده در مجلات و دانشگاههاي معتبر جهان) ميباشد.
5-8- روشهاي تحليل داده ها:
براي تجزيه و تحليل داده ها و فرضيات از آزمون فرض استفاده ميشود و از روشهاي ديگر نيز بر اساس نياز استفاده خواهد شد.
9- موانع ومحدوديتهاي تحقيق :
الف- نبود سابقه تحقيقي در ايران
ب- براي انجام فاز اجرايي (پرسش نامه و مصاحبه) امکان بروز مشکلات و همکاري نکردن براي تکميل فرم ها وجود دارد.
10- چارچوب کلان نظري تحقيق:
در نوآوري باز بايد توجه داشت که هميشه دانش هاي ارزشمندي در خارج از سازمان وجود دارند که مي تواند در داخل سازمان براي ايجاد نوآوري هاي جديد به کار گرفته شوند و شناسايي آنها علاوه بر اينکه باعث به وجود امدن نواوري در سازمان مي شود مي تواند به عنوان مزيت رقابتي در برابر بنگاه هاي رقيب به حساب آيند. هدف کلي که ما در اين مطالعه به دنبال ان هستيم اين است که ميزان سطح به کار گيري شاخص هاي نواوري باز در صنعت کاشي و سراميک ايران را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم که اين ميزان تا چه اندازه بر عملکرد نوآورانه انها تاثير خواهد داشت.
شکل 1 مدل نوآوري باز در SMEs (Sungjoo Leea, Gwangman Parkb, Byungun Yoonc, Jinwoo Parkd, 2010)
با توجه به ادبيات موجود، ما نوآوري باز را به دو بخش به درون و به بيرون تقسيم بندي مي کنيم و تمرکز خود را به نوآوري باز به درون يعني استفاده از منابع مختلف خارجي در جهت ارتقاء نوآوري هاي موفق در درون سازمان معطوف خواهيم نمود. و به بررسي گستره3 و عمق4 اين موضوع در بين سازمانهاي کوچک و متوسط صنعت کاشي و سراميک در ايران خواهيم پرداخت. در اين راستا ما با توجه به کار چسبروگ (2003)، دو بعد براي نوآوري باز در نظر گرفتهايم که عبارتند از: عمق نوآوري باز و گسترهي نوآوري باز. بعد اول شامل سه بخش؛ عمق نوآوري خارجي، عمق منابع و عمق همکاريها و بعد شامل 4 بخش؛ گسترهي نوآوريهاي خارجي، گسترهي منابع، گسترهي همکاريها و حمايت از داراييهاي فکري ميباشد.
شکل 2: مدل مفهومي نوآوري باز (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006)
11- نقشه راه:
12- پيشينه تحقيق:
در رابطه با نوآوري باز در کشورهاي ديگر تحقيقاتي انجام شده است به طور کلي مبحث نوآوري باز از سال (2003) توسط چسبروگ5 وارد ادبيات مديريتي شد و مي توان گفت که از همان سال 2003 توجه بسياري از محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرد و از ان سال به بعد هر روزه بر مشتاقان اين مبحث افزوده مي شود و محققان به بررسي جنب هاي مختلف اين موضوع مي پردازند.
با اين وجود تحقيق جامع و ميداني در مورد تاثير نوآوري هاي باز در صنايع کشور انجام نشده است.
13- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق:
> نوآوري:
به طور کلي فرايند نوآوري در توسعه محصول جديد اهميت بسياري دارد و به طور قطع تاثير بسزايي بر عملکرد محصول خواهد داشت (Im, Subim and John P. Workman Jr, 2004). زماني که نوآوري به طور موفقيت آميز توسعه پيدا کند، مورد پذيرش قرار گيرد و عملياتي سازي ايده به خوبي انجام شود، کليد تعيين کننده نوآوري ايده ها مي باشند (Rogers, 1983). خلاقيت باعث به وجود آمدن ايده هاي معني دار و نو خواهد شد (Im, Subim and John P. Workman Jr, 2004) ، در نتيجه مي توان گفت که ايده لازمه يک نوآوري مي باشد اما کافي نيست (Amabile, 1988). ايده هاي خلاقانه براي ايجاد يک نوآوري موفق لازم و ضروري مي باشد اين در حالي است که در طي فرايند نوآوري اين ايده ها بايد ساخته و پرداخته شوند (Sheremata, 2000)و در نتيجه به مزيت رقابتي براي بنگاه تبديل شوند. مي توان اينگونه گفت که در واقع اين جو نوآورانه مي باشد که به توسعه محصول جديد موفق منتهي مي شود مثل زماني که فرد کار افرين با قبول ريسک به حمايت از توسعه محصول جديد مي پردازد (Cooper, Elko J. Kleinschmidt, 1995). يا زماني که جو نوآوري باعث گردآوري منابع، ايجاد وقت ازاد براي پروژه هاي جديد و همچنين اقدامات لازم را براي کار کنان در جهت کار بر روي پروژه هاي جديد را فراهم مي آورد.. بايد توجه داشت تمام اين مفاهيمي که تا اينجا توضيح داده شد تمرکز بر روي منابع داخلي بود و به نوآري بسته مربوط مي شدند.
> نوآوري باز و بسته:
چسبرگ در سال 2003 دو پارادايم نوآوري را مطرح نمود يکي نوآوري باز و ديگري نوآوري بسته. نوآوري بسته زماني مطرح مي شود که بنگاه تمام ايده هاي توسعه محصول جديد خود را در داخل سازمان پيدا مي کند و بعد به دنبال تجاري سازي انها مي رود. اين در حالي است که نوآوري باز به عنوان انقلابي در بازار ايده ها مطرح مي شود چون در نوآوري هاي باز ما پا را فرا تر از مرز هاي سازمان گذاشته و سازمان هاي خارج از مرز هاي سازمان نيز مي توانند به عنوان منبع ايده ها براي ايجاد نوآوري به همراه ايده هاي داخلي مطرح شوند. با توجه به پتنت هاي ثبت شده در سال هاي اخير مي توان گفت که نوآوري در همه جا يافت مي شود از سازمان هاي کوچک گرفته تا ساز مان هاي بزرگ. از اين رو مي توان گفت که سازمان ها با اندازه هاي مختلف مي توانند با تکنولوژي هاي متفاوت به عنوان پتانسيل هاي مختلف براي سازمان ها تلقي شوند. حتي با اين اوصاف مي توان گفت که ديگر سازمان ها به ان همه منابع عظيم در هم پيچيده براي ايجاد نوآوري محتاج نيستند (Chesbrough 2003b).
مي توان گفت که يکي از مهمترين قسمت ها در نواوري باز اين است که سازمان ها بدانند دانش هاي باارزش مي توانند در خارج از سازمان يافت شوند و در اين راستا سازمان ها بايد بتوانند به سازمان هاي ديگر وصل شده يا حتي در مواردي با انها همراه شوند. معمولا منابع با ارزش در خارج از ساز مانها وجود دارند از اين رو دانشتن اينکه چگونه اين دانش ها را مي توان به داخل سازمان اورد اهميت حياتي خواهد داشت.
> نوآوري باز به بيرون و به درون6
نوآوري باز به بيرون بر مي گردد به بهره برداري از دانش داخل سازمان با سپردن آن به سازمان هاي خارج (K.R.E.Huizingh, 2011). در واقع مي توان اينگونه بيان نمود که سازمان به دنبال بنگاه هايي مي گردند که مدل کسب و کاري متفاوتي داشته باشند و بتوانند از تکنولوژي هاي موجود در سازمان استفاده کنند و به تجاري سازي آن بپردازند (Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,, 2006). نوآوري باز به درون بر مي گردد به استفاده داخلي از دانش خارج از سازمان (K.R.E.Huizingh, 2011). از نظر چشبرگ و کروثر در هر جايي که عمل نوآوري باز به درون انجام بگيرد در هر حال بايد عمل نوآوري به بيرون نيز به کار گرفته شده باشد.
15- فهرست منابع:
سرمد،زهره و بازرگان،عباس و حجازي،الهه. (1385). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: موسسه انتشاراتي آگاه.
سکاران, ا. (1381). روشهاي تحقيق در مديريت. تهران: ترجمه: صائبي محمد و شيرازي محمود موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
Amabile, T. M. (1988). A Model of Creativity and Innovation in Organizations. Research in Organizational Behavior, 45 (2), 357-376.
Chesbrough, H. (2003). The era of open innovation . MIT Sloa nManagemen Review 44 (3), 35-41.
Chesbrough, H.W.,Crowther,A.K.,. (2006). .Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management 36(3), 229-236.
Cooper, Elko J. Kleinschmidt. (1995). Determinants of Timeliness in Product Development. Journal of New Product Development, 12 (5), 374-391.
Im, Subim and John P. Workman Jr. (2004). Market Orientation, Creativity, and New Product Performance in High-Technology Firms. Journal of Marketing, 68 (April), 114-132.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

K.R.E.Huizingh, E. (2011). Open innovation:Stateoftheartandfutureperspectives. Technovation 31 , 2-9.
Porter, M. E. (1990b). What is national competitiveness? . Harvard Business Review, 68(2), 84-85.
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovation. New York: The Free Press.
Saba, t. (1389). http://www.sabatile.ir/fa/. Retrieved from www.sabatile.ir.
Schumpeter, J. A. (2002). The economy as a whole: Seventh chapter of the theory of economic development. Industry and Innovation, 93.
Sheremata, W. A. (2000). Centrifugal and Centripetal Forces in Radical New Product Development under Time Pressure. Academy of Management Review, 25 (April), 389-408.
Sungjoo Leea, Gwangman Parkb, Byungun Yoonc, Jinwoo Parkd. (2010). Open innovation in SMEs-An intermediated network model. Research Policy 39, 290-300.
West, Joel, Scott Gallagher. (2006). Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm Investment in Open-Source Software. R&D Management, 36 (June), 319-331.
16- تائيدات:
1-16- استاد راهنما: نام خانوادگي: دکتر طالبينام: کامبيزامضا و تاريخ:
2-16- استاد مشاور: نام خانوادگي: دکتر قرباني زادهنام: وجه الله امضا و تاريخ:
3-16- استاد مشاور: نام خانوادگي:نام:امضا و تاريخ:
4-16- طرح پيشنهاد تحقيق خانم/آقايدرصفحه درتاريخ
به تصويب گروه رسيد.
امضا مدير گروه
5-16- طرح تحقيق پايان نامه خانم/ آقاي رشته گروه
درتاريخ پس از بررسي به تصويب شوراي تحصيلات تکميلي رسيد نرسيد و براي تجديد نظر اصلاحي به دانشجو عودت داده مي شود.
امضاي معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده يا رئيس اداره آموزش دانشکده:
6-16- اقدامات ضروري براي نهايي شدن مصوبه: اقدام خاصي لازم نيست (

اقدامات زير بايد انجام شود(
انجام اصلاحات و رفع کمبودهاي زير:
الف- با تائيد استاد و راهنما ومشاوران(
ب- با تائيد استاد راهنما، مشاوران و شوراي گروه(
ج- با تاييد استاد راهنما، مشاوران، شوراي گروه وشوراي تحصيلات تکميلي دانشکده(
17- تعهد دانشجو:
با تصويب اين پيشنهاد اينجانب محسن قوامي پور دانشجوي رشته مديريت کارآفريني گرايش کسب و کار ورودي 87 ترم دوممتعهد به انجام موارد زير هستم:
1. تهيه و تجليد پايان نامه در چهارچوب مقررات، ضوابط ودستورالعمل ها (مانند رعايت آيين نامه عدم استنساخ و اقتباس غيرمجاز از کتاب ها، مطبوعات و ديگر شکل هاي مواد علمي اينترنت و امثال آن، ذکر ماخذ و پانويس ها، رنگ سبز يشمي ساده جلد و نظاير آنها).
2. تقديم گزارش پيشرفت کار پايان نامه درهر ماه به اساتيد راهنما و مشاور.
3. عندالزوم توافق با استاد راهنمايي ديگر، در صورت اهمال در ارايه گزارش و اعلام انصراف استاد فعلي از ادامه همراهي اينجانب.
4. انجام هر گونه اصلاحات طبق نظر استاد راهنا و مشاور.
5. دفاع از پايان نامه به طور شايسته(همراه با پاورپوينت و تمرين قبلي) در زمان مقرر باتوجه به حداکثر دو سال دوره کارشناسي ارشد.
6. تنظيم حداقل يک مقاله مستخرج از پايان نامه با عناوين استادان راهنما و مشاور(با نظر استادراهنما).
7. تقديم پايان نامه اصلاح و تکميل شده با چکيده فارسي و انگليسي به مراجع حداکثر 45 روز پس از تاريخ دفاع براي تسويه حساب.
8. ضمنا متعهد مي شوم که پايان نامه اينجانب تکراري نيست و رعايت دقت و امانت را در اين خصوص اعلام مي دارم.
9. هرگونه عواقب قانوني و اداري ناشي از عدم رعايت موارد فوق بدون حق اعتراض متوجه اينجانب مي باشد./
تاريخ تکميل:امضا دانشجو:
1 Schumpeter
2 Porter
3 Breadth
4 Depth
5 Chesbrough
6 Outbound and Inbound Innovation
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید