Friedman Test
Ranks
Mean Rankاحساس شما درباره پست فعلي 4.59ميزان رضايت ازفرصتها وامكانات رشد وارتقاء وپيشرفت در دوران خدمت درشركت3.20ميزان رضايت ازپيشرفت خود درشركت از نظركاري وموقعيتي3.55ميزان رضايت ازفرصتها وامكانات فراهم شده سازمان (درداخل وخارج سازمان) براي افزايش دانش ومهارت شما3.17ميزان رضايت ازفرصتها وامكانات براي باروري توانائيها جهت انجام كار3.53ميزان رضايت ازميزان تشويق وپاداش دريافتي ازشركت در برابر عملكرد خوب2.96
Test statisticsa
N94Chi-square69.208Df5Asymp.sig..000a.Friedman Test
ميزان سابقه خدمت
طبقاتفراوانيدرصد فراوانيفراواني تجمعيدرصدفراواني تجمعيبين 4 تا 10 سال55.35.05.2بين 11 تا 15 سال1516.020.021.2بين 16 تا 20 سال2728.747.050بين 21 تا 25 سال2627.773.077.7بين 26 تا 30 سال1819.191.096.8بين 31 تا 35 سال33.294.0100مجموع94100.0
ميزان سابقه خدمت مردان
طبقاتفراوانيدرصد فراوانيفراواني تجمعيدرصدفراواني تجمعيبين 4 تا 10 سال34.12.04بين 11 تا 15 سال79.59.013.5بين 16 تا 20 سال2027.029.040.5بين 21 تا 25 سال2432.453.073بين 26 تا 30 سال1723.070.095.9بين 31 تا 35 سال34.14.0100مجموع74100.0100.0
ميزان سابقه خدمت زنان
طبقاتفراوانيدرصد فراوانيفراواني تجمعيدرصدفراواني تجمعيبين 4 تا 10 سال210.02.010بين 11 تا 15 سال840.010.050بين 16 تا 20 سال735.017.085بين 21 تا 25 سال210.019.095بين 26 تا 30 سال15.020.0100مجموع20100.0
سن
طبقاتفراوانيدرصد فراوانيفراواني تجمعيدرصدفراواني تجمعيبين 26 تا 30 سال22.12.02.1بين 31 تا 35 سال88.510.010.6بين 36 تا 40 سال1313.823.024.5بين 41 تا 45 سال2829.851.054.3بين 46 تا 50 سال 2425.575.079.851 سال به بالا1920.294.0100.0مجموع94100.00
تركيب سني زنان
طبقاتفراوانيدرصد فراوانيفراواني تجمعيدرصدفراواني تجمعيبين 26 تا 30 سال15.01.05.0بين 31 تا 35 سال315.04.020.0بين 36 تا 40 سال315.07.035.0بين 41 تا 45 سال735.014.070.0بين 46 تا 50 سال 630.020.0100.0مجموع20100.0
تركيب سني مردان
طبقاتفراوانيدرصد فراوانيفراواني تجمعيدرصدفراواني تجمعيبين 26 تا 30 سال11.41.01.4بين 31 تا 35 سال56.86.08.1بين 36 تا 40 سال1013.516.021.6بين 41 تا 45 سال2128.427.050.0بين 46 تا 50 سال 1824.345.074.351 سال به بالا1925.774.0100.0مجموع74100.0
(( ضمائم ((
ضميمه شماره 1 ـ : نمودارهاي سازماني توانير ازسال 61 تا 81
ضميمه شماره 2 ـ : پرسشنامه تحقيق
نمودار كلي شركت توانير درسال 1361
( مالي ـ اداري
نمودار كلي شركت توانير درسال 1365

نموداركلي شركت توانيردرسال 1375
مجمع عمومي

نموداركلي شركت توانيردرسال 1381
مجمع عمومي

نموداركلي شركت توانيردرسال 1369

ضميمه شماره 2 ـ پرسشنامه تحقيق
همكار محترم :
اين پـرسشنـامـه به منظور انجـام تحقيق در زمينـه برنـامـه‌ريـزي مسيـر پيشـرفت شغـلي (Career Planning) جهت كارشنـاسـان بخش شغـلي 30000 شـركت توانيـر تهيـه وتدوين شده است. حاصل اين تحقيق وبررسي كه پايان‌نامه كارشناسي ارشدمديريت توسعه منابع انساني اينجانب خواهدبود، مرهون مساعدت ويـاري ارزنـده جنـابعالي مي‌باشد. بديهي است با همكاري‌هاي شما كار تحقيق بنده به نتيجه خواهد رسيد.
پاسخ به سؤالات پرسشنـامه مزبـور به صورت چنـد گزينه‌اي مطرح شده است از آن همكار گرامي تقاضا مي‌شود كه نام خودرا ذكر نكنيد. خواهشمندم همه سؤالات را بدقت مطالعه وبه تمامي آنها پاسخ دهيد.
باتشكر فراوان ازهمكاريها ولطف شما
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مؤسسه
مطالعات وتحقيقات آموزش مديريت
مهـرشهـر ـ كـرج
يـادآوري
همكار محترم پاسخ ها محرمانه تلقي شده واز آن فقط استفاده علمي خواهد شد.
عنوان وپست سازماني فعلي : مدت تصدي در پست فعلي (سال) :نوع استخدام : رسمي ( حكمي ( قراردادي (جنسيت : زن ( مرد (
(( لطفـاً هريك ازموارد زيـر را كه نوع رشته شغلي شما را توصيف مي‌كند، باگذاشتن علامت مشخص فرمائيد.
الف ـ كارشناس اداري ( ب ـ كارشناس مالي (
ج ـ مديراداري ومالي ( د ـ كارشناس برنامه وبودجه (
هـ ـ كارشناس حقوقي ( و ـ كارشناس بررسيهاي اقتصادي وآمار (
ز ـ كارشناس تداركات ( ح ـ مديرامورتداركات وانبار (
ط ـ رئيس انبار ( ي ـ كارشناس روابط عمومي (
ك ـ رئيس حراست ( ل ـ رئيس كتابخانه (
م ـ رئيس خدمات عمومي ( ت ـ رئيس خدمات اداري (
كارشناس متخصص اداري ومالي ( رئيس خدمات مشتركين (
( لطفاً ميزان تقريبي سن خود را با گذاشتن علامت مشخص فرمائيد.
تا 25 سال ( بين 26 تا 30 سال ( بين 31 تا 35 سال ( بين 36 تا 40 سال (
بين 41 تا 45 سال ( بين 46 تا 50 سال ( 51 سال به بالا (
( بالاترين مدرك تحصيلي.
ديپلم ( فوق ديپلم ( ليسانس ( فوق ليسانس ( دكترا (
(( لطفاً ميزان سابقه خدمت خود را با گذاشتن علامت مشخص فرمائيد.
تا سه سال ( 4 تا 10 سال ( 11 ـ 15 سال ( 16- 20 سال (
21 ـ 25 سال ( 26 ـ 30 سال ( 31 تا 35 سال (
هيـچكـممتناسبزيادخيلي‌زياد
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(1- درهنگام تصميم گيـري راجع به ارتقـاء يا انتصاب كارشناسان به پستهاي ديگر، به هريك ازموارد زير چقدر توجه مي‌شود ؟
الف ـ جنسيت (زن يامرد بودن)
ب ـ سابقه كار يا سابقه خدمتي
ج ـ نحوه عملكرد وتوانايي انجام كار
د ـ توانايي اداره زيردستان
هـ ـ سطح تحصيلات
و ـ روابط خوب با رئيس يا مدير مربوطه
ز ـ پيشقدم شدن يا تقاضاي شخصي
(
(
(
(
(2- درهنگام تصميم گيـري راجع به ارتقـاء يا انتصاب كارشناسان به پست بالاتر، چقدر به علايق وخواسته‌هاي آنان توجه مي‌شود؟
(
(
(
(
(3- درهنگـام تصميـم‌گيـري راجـع به انتقـال وجـابـه جائيـهاي كارشناسان، ميزان توجه به علائق وخواسته‌هاي آنان چقدر است؟
(
(
(
(
(4- در ارتبـاط با انواع مشاغل ومسيرهاي خدمتي موجود در داخل شركت، چقدر اطلاعات دراختيار كارشناسان قرار داده شده است؟
(
(
(
(
(5- درصورت خالي شدن يك پست، ودرصورت واجد شرايط بودن تا چه اندازه شانس مساوي براي احراز آن به شما داده مي‌شود؟
(
(
(
(
(6- به نظرشما چقدر از دانش ـ مهارتها وتوانائي هاي شما توسط شركت مورد استفاده قرار مي‌گيرد ؟
(
(
(

(
(7- چقـدر از كار شمـا را يك كارشنـاس كم تجربه‌تر وفردي كه كمتر آموزش ديده مي‌تواند انجام دهد ؟
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( 8- در دفتـر يا واحد شمـا، هركدام از موارد زير چقدر مورد پاداش قرار مي‌گيرند ؟
الف ـ توانايي براي مديريت وسرپرستي كردن
ب ـ افزايش بهره وري
ج ـ كيفيت وقابليت اعتماد درعملكرد شغلي
د ـ ميزان مهارتها
هـ ـ خلاقيت
و ـ آموزش به ديگران
ز ـ انجام كارهاي داراي نتيجه فوري و آتي
(
(
(
(
(9- درشـركت چقـدر به عنـوانهـا ودرجـات شغلي اهميـت داده مي‌شود (چقدر موردتوجه است) ؟
(
(
(
(
(10- درانجـام دادن كار خود، تاچه حد مي‌توانيد ازخلاقيت وابتكار عمل خود استفاده نمائيد ؟
هيچ وقتبندرت (خيلي كم)گاهي اوقاتبيشتراوقاتهميشه
(
(
(
(
(11- آيا پستهـاي خـالي موجـود ازطريق اعلان وآگهي شغـل در داخل شركت (يعني درتـابلو اعلانات يا نشريه‌هاي داخلي و…) به اطلاع همه كارشناسان واجد شرايط رسانيده مي‌شود ؟
(
(
(
(
(12- آيا كارشنـاسان مي‌توانند براي تصدي پستهاي خالي موجود درشركت شخصاً نامزد شوند ؟
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(13- باتوجـه به موارد زيـر كارشنـاسان بيشتر به چه صورت مورد تشويق قرار مي‌گيرند ؟
الف ـ ارتقاء وانتصاب به پستهاي جديد وسطوح بالاتر
ب ـ تشويق بخاطرانجام كار(كتبي ياشفاهي)
ج ـ اعطاي رتبه‌هاي تشويقي ومتناسب با سطوح مهارت
د ـ انتصاب به كميته هاي تخصصي يا عالي
هـ ـ ارائه تسهيلات براي استفاده ازبرنامه‌هاي آموزشي ميان‌مدت وبلندمدت
و ـ پاداشهاي نقدي
ز ـ انتصاب به شغل جديد
لطفاً به سؤالات زير بامشخص نمودن جوابي كه بهتر احساسات شما را بيان مي‌نمايد، پاسخ دهيد :
كاملاً مخالفمخالفبي تفاوتموافقكاملاً موافق
(
(
(
(
(14- اگر به شغلي خـارج از رشتـه تخصصي ام ارتقـاء داده شده ومنصوب شوم، شركت را ترك مي‌كنم.
(
(
(
(
(15-براي من دريك پست مديريتي (ياسرپرستي)بودن،مهم است.
(
(
(
(
(16- براي من كاملاً متخصص شدن ومهارت پيداكردن در برخي از رشته هاي خاص تخصصي مهم است.
(
(
(
(
(17- براي من ماندن درمحل جغرافيـايي خدمت فعلي ام بيشتر از ارتقاء يا انتصاب اهميت دارد.
(
(
(
(
(18- سـازمـان ياشـركتي كه ازطريق كارمنـاسب حقوق ومزاياي تضمين شـده وبـازنشستگي وديگر مزايـا، امنيت شغلي را فـراهم مي‌كند. برايم مهم است.
كاملاً مخالفمخالفبي تفاوتموافقكاملاً موافق
(
(
(
(
(19- مي‌خـواهم بـه سطحي ازمسئـوليت درشـركت بـرسـم كـه تصميماتم واقعاً مهم وتأثيرگذار باشد.
(
(
(
(
(20- ازنظر من استفاده ازتمام مهارتها (فردي وشغلي) درپيداكردن راههاي بهتر انجام كار مهم است.
(
(
(
(
(21- براي من استفـاده از مهـارتهـايم در ارائـه طرحهـاي جديد وشيوه‌هاي نوين مهم است.
(
(
(
(
(22- وضعيت خدمتي برايم مهم است كه حداكثر آزادي واستقلال را درانتخاب كار وساعت كار ومانند آن را داشته باشم.
(
(
(
(
(23- مي‌خواهم كه تقريباً ” درهرپنـج تا ده سـال” شغل يا رشته شغلي‌ام را تغيير دهم.
(
(
(
(
(24- مي‌خواهم درانتصـابـات يا انتقـالات به شغل يا رشتـه شغلي جديـدي وارد شوم كه بتـوانم به واسطه آن مهـارتها وتوانـائيها و دانش خود را رشد دهم.
(
(
(
(
(25- مايلم كه درطول دوران خدمتم درشـركت از استعدادهايم در رشته‌هاي شغلي مختلف استفاده كنم.
(
(
(
(
(26- من در دوران خدمت خود درسازمان هرگز تنها يك شغل يا رشتـه شغلي خـاص را دنبـال نمي‌كنم، بلكه بيشتر تنوع شغلي را ترجيح مي‌دهم.
خيلي كمكممتوسطزيادخيلي زياد
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( 27- شـركت به دلايل مختـلف براي كاركنان به طراحي واجراي دوره‌هاي آموزشي مي‌پـردازد. به نظر شمـا وقتي كه شركت براي كارشنـاسـان بـرنـامه‌هاي آموزشي فراهم مي‌كنـد، به عوامل زير چقدر اهميت مي‌دهد ؟
الف ـ افزايش مهارتهـا وتوانايي ها براي پيشرفت شغلي وانتصاب به پستهاي سطح بالاتر
ب ـ افزايش مهـارتهـا وتوانايي هاي شغلي وتخصصي
ج ـ افـزايش كسب مهـارتهـا وتوانـايي هـاي جديد براي تصدي شغل متفاوت
د ـ افزايش مهارتها وتوانايي‌ها جهت عملكردمناسب درشغل فعلي
هـ ـ افزايش مهارتهاي مديريتي وسرپرستي
و ـ پرداخت حقوق ودستمزد بيشتر به كاركنان
خيلي كم اهميتكم اهميتنسبتاً مهممهمخيلي مهم
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( 28- كارشنـاسان به دلايل مختلف دربرنامه‌هاي آموزشي شركت مي‌كننـد در زيـر تعـدادي از اهـدافي كه ممكن است مـورد نظـر كارشناسـان باشد ذكر شده است. اهداف ودلايل مزبور براي شما داراي چه اهميتي هستند ؟
الف ـ آمـاده شـدن براي ارتقـاء شغلي و بدست آوردن يك شغل متفاوت
ب ـ افزايش مهارتها وتوانايي هاي شغلي وتخصصي
ج ـ بهبود عملكرد شغل فعلي
د ـ افزايش مهارتهاي مديريتي وسرپرستي
هـ ـ بـدست آوردن احساس رضايت دروني بخاطر افزايش دانش و مهارتهاي خود
و ـ بدست آوردن حقوق ودستمزد بيشتر
كاملاً ناراضيناراضيبي تفاوتراضيكاملاً راضي
(
(
(
(
(29- احساس شما درباره پست فعلي تان چيست ؟

(
(
(
(
(30- ازفرصتها وامكانـات رشد و ارتقاء وپيشرفت در دوران خدمت خود درشركت چقدر رضايت داريد ؟
(
(
(
(
(31- درمورد پيشرفت خود درشركت از نظركاري و موقعيتي (شغل ومقام) چه احساسي داريد ؟
(
(
(
(
(32- ازفرصتها وامكاناتي كه‌سازمان(درداخل ياخارج سازمان) براي افزايش دانش ومهارت شما فراهم آورده چقدر رضايت داريد ؟
(
(
(
(
(33- درمـورد فرصتهـا وامكانـاتي كه براي باروري تواناييها جهت انجام كار براي شما فراهم مي‌شود چه احساسي داريد ؟
(
(
(
(
(34- درمورد ميزان حقوق ودستمزدي كه دريافت مي‌كنيد (نسبت به كاري كه انجام مي‌دهيد) چه احساسي داريد ؟
(
(
(
(
(35- درمورد ميـزان تشويق وپاداشي كه در برابر عملكرد خوب، از طرف شركت دريافت مي‌نمائيد چه احساسي داريد ؟

36- آيا دربرنامه‌هاي آموزشي كه سازمان تسهيلات آن را براي شما فراهم نموده، شركت كرده ايد ؟
بلي (خير (
37- بطور كلي محتـواي دوره هاي آموزشي را كه درآن شركت نموده ايد، چقدر با پستهايي كه بعد از طي دوره هاي آموزش عهده دار شديد مرتبط يافتيد ؟
كاملاً مرتبط ( مرتبط ( تاحدودي مرتبط (غيرمرتبط( كاملاً غيرمرتبط (

ازهمكاريهاي صميمانه شما تشكر مي‌كنم.
كتـاب نـامه

(كتاب نامه(
“” الف ـ منابع ومآخذ فارسي “”
1- الواني، سيدمهدي : ” مديريت عمومي”، تهران، نشرني، 1380.
2- پسـت ، جـان : ” روشهـاي تحقيق درعلوم تربيتي و رفتاري” ، ترجمـه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني، ويرايش02 ـ تهران : رشد، 1379.
3- بشـارت، عليرضا وابوالفضل صادقپور : ” نظريه هايي درباره بوروكراسي يا سازمانهاي اداري بزرگ”، تهران، انتشارات دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني دانشگاه تهران، فروردين 1352.
4- بيان، حسام الدين : ” آئين مديريت” ، تهران، مركزآموزش مديريت دولتي، چاپ اول، 1369.
5- ديوس، كيت وجان ثيواستورم: “رفتارانساني دركار ـ رفتارسازماني”، ترجمه محمدعلي طوسي، تهران، مركزآموزش مديريت دولتي، 1373.
6- رضائيان، علي : ” اصول مديريت بازرگاني”، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1369.
7- سيـد جـوادين، سيـد رضا : “مديريت منابع انساني واموركاركنان”، تهران، نشرنگاه دانش، چاپ اول، 1381.
8- ايران نژادپاريزي، مهدي وپرويز ساسان گهر، ” سازمان ومديريت ازتئوري تاعمل”، مؤسسه بانكداري ايران، چاپ چهارم، 1370.
9- آذر، عادل ومنصورمؤمني :” آمار وكاربردآن درمديريت ـ جلد دوم”، انتشارات‌سمت، چاپ دوم، 1378.
10- الواني، سيد مهدي : ” مديريت عمومي”، تهران : نشرني، 1380.
11- رابينز، استيفن: ” تئوري سازمان(ساختار، طراحي وكاربردها)”، ترجمه سيدمهدي الواني وحسن‌دانايي فرد، انتشارات صفار، چاپ دوم، 1378.
12- ال دفت، ريچـارد : ” مبـاني تئـوري وطراحي سازمان”، ترجمه علي پارسائيان وسيدمحمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ اول، 1378.
13- شاين، ادگار: ” روان‌شناسي‌سازماني”، ترجمه ابوالفضل صادقپور وحبيب اله بهزادي، تهران دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني دانشگاه تهران، 1352.
14- شيولسون، ريچارد : ” استدلال آماري درعلوم رفتاري ـ جلد دوم : استنباط آماري”، ترجمه عليرضا كيامنش، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگي دفتر جهاد دانشگاهي، چاپ اول، 1366.
15- كاظمي، بـابك : ” مديريت اموركاركنان (اداره امور استخدامي ومنابع انساني) با نگرش كاربردي به بخش دولتي ايران” ، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1380.
16- كوتتـز، هرولـد، سيـريل اودانل وهاينز ويهريخ : ” اصول مديريت ـ جلد اول”، ترجمه محمدعلي طوسي، امين اله علوي، علي اكبرفرهنگي واكبر مهدويان، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1370.
17- ميرسپاسي، ناصر : ” مديريت منابع انساني ـ نگرشي نظام گرا”، تهران، انتشارات نقش جهان، چاپ هشتم، 1369.
18- هيكس، هربرت جي. وسي ري گولت : ” تئوريهاي سازمان ومديريت ـ جلد يكم”، ترجمه ونگارش مهندس گوئل كهن، تهران، انتشارات اطلاعات، 1373.
19- دولان، شيمـون ال، شـولـر، رندال اس : ” مديريت اموركاركنان ومنابع انساني”، ترجمه محمدعلي طوسي، محمدصائبي، تهران، مركزآموزش مديريت دولتي، چاپ اول، 1375.
20- استـونـر، جيمـز، فريمـن، ادوارد آر : ” مديـريت “، ترجمه علي پارسائيان، سيدمحمداعرابي، تهران، مؤسسات مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني، 1375.
(كتاب نامه(
“” ب ـ منابع ومآخذ خارجي “”
1- Dessler,Gary : ? Personnel Management ?, Englewood cliffs, New jersey, Prentice – Hall international , inc., forth Edition, 1988.
2- Decenzo , David A . and Stephen R . Robbins : ? Personnel Human Resource Management ? , Englewood cliffs, New jersey, prentice – Hall ,Third Edition,1988.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3- Hall,Douglast : ?Careers in organizations?,California,Good year Publishing Company , inc., 1976.
4- Koontz, Harold and Heinz Weihrich : ? Management ?, Singapore, Mc Graw – Hill book company, 9th edition, 1988.
5- Mondy. R . Wayne and Robert M.Noe : ? Personnel – The management of Human Resources ?, Boston, Allyn and Bacon, inc., 1987.
6- Stoner, James A . F . and R.Edward freeman : ? Management ?, Englewood cliffs, Prentice – Hall International, 4th Edition, 1999.


پاسخی بگذارید