2-2-1-2-1-4 حمل و نقل و ارتباطات 19
2-2-1-2-1-5 حمل و نقل ، فعاليت ها و کاربري زمين20
2-2-1-2-1-6 حمل و نقل ؛ انرژي و محيط زيست20
2-2-1-2-1-7 مقررات قرارداد حمل و نقل 21
2-2-1-2-1-8 انواع حمل و نقل 22
2-2-1-2-1-8-1 حمل و نقل زمينى يا راه‌هاى خشکى22
2-2-1-2-1-8-2 حمل و نقل با راه‌آهن23
2-2-1-2-1-8-2-1 مزاياى راه‌آهن24
2-2-1-2-1-8-2-2 مزاياى راه‌آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا24
2-2-1-2-1-8-2-3 مزاياى راه‌آهن از نظر عامل زمان24
2-2-1-2-1-8-3 حمل و نقل تركيبي، راهي براي ارتقاي شبكه هاي ريلي25
2-2-1-2-1-9 سيستم هاي نوين حمل و نقل در جهان25
2-2-1-2-1-10 حمل و نقل عمومي28
2-2-1-2-1-11 حمل و نقل نيمه عمومي 29
2-2-1-2-2 مديريت تقاضاي سفر29
2-2-2-1-1-1 مديريت شهري31
2-2-2-1-1-2 مفهوم برنامه ريزي وبرنامه ريزي شهري31
2-2-2-1-1-3 تعامل فضايي32
2-3 مروري بر مطالعات صورت گرفته34
2-3-1 مقايسه انگيزه هاي سفر در ميان دو نسل جوان و بزرگسال34
2-3-2 تخمين تابع تقاضاي سفر يک شهر35
2-3-3 استفاده از بهينه سازي فازي در تعديل مقادير نرخ هاي سفر37
2-3-4 مدل برنامه ريزي شبکه حمل و نقل اتوبوسراني بين شهري38
2-3-5 مدل تحليل عاملي براي انتخاب عوامل مؤثر برتقاضاي سفر با اتوبوسهاي بين شهري39
2-3-6 ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري41
2-3-7 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري42
2-3-8 ميزان رضايت از سفر با مترو44
2-3-9 مدلسازي توليد سفر 45
2-3-10 تدوين متدولوژي ارزيابي پارامترهاي موثر بر تقاضاي سفرها در ايران47
2-3-11 مولفه هاي كيفيت و كارايي حمل و نقل عمومي48
2-3-12 اهميت حمل و نقل پايدار شهري در توسعه پايدار شهري50
2-3-13 حل مسائل پيش بيني توزيع سفر در شبكه هاي حمل ونقل با پارامترهاي غير دقيق 52
2-3-14 برنامه ريزي راهبردي توسعه سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جاده اي کشور53
2-3-15 روشهاي مختلف برآورد ارزش زمان سفر55
2-3-16 پيش بيني توليد سفرهاي بين شهري59
2-3-17 بررسي مدلهاي توليد سفر60
2-3 -17 -1 مدل PBS&J61
2-3-17-2 مدل رگرسيون لوژستيک62
2-3-17-3 مدل BPNN62
2-3-17-4 مقايسه نتايج مدلها63
2-3-18 بررسي اثرات تکرار سفر بر ميزان رضايت مسافران64
2-3-19 تاثيرات حمل و نقل همگاني بر كاهش مصرف سوخت65
2-3-20 عوامل موثر در ايجاد حمل و نقل نامطلوب67
2-3-20-1 راهکارهايي جهت بهبود وضعيت توسعه حمل و نقل همگاني 67
2-3-21 راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر67
2-3-21-1 راهکارهايي كه مي توان براي کاهش تقاضاي سفر بكار برد شامل68
2-3-22 مناسب سازي شبکه حمل و نقل شهري و بين شهري69
2-3-23 سفر و شادي‌ ،نياز بنيادين‌ مردم‌ ايران‌ 71
2-3-24 ثمرات سفر74
2-3-25 توصيه هاي ايمني براي سفر با اتوبوس هاي بين شهري78
2-3-26 توصيه هايي براي روزهاي مسافرت80
2-3-27 کاهش سفرهاي بين شهري با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بليط81
2-3-28 چرا بايد سفر كنيم؟82
2-3-28-1 نکاتي درباره سفر با خودروي شخصي 89
2-3-28-2 نکاتي درباره سفر با قطار و اتوبوس90
2-3-28-3 نکاتي درباره سفر با هواپيما90
2-3-29 روشهاي مديريت تقاضاي سفر در حمل ونقل91
2-3-30 بررسي عوامل مؤثر بر زمان سفر در سيستم حمل ونقل97
2-3-31 مدل هوشمند تقاضاي سفر تحليل الگوي مدل تقاضاي سفرهاي جاده اي99
2-3-32 تنگناهاي سيستم حمل و نقل شهري100
2-3-33 مديريت شهري103
2-3-33-1 مديريت شهري در جهان معاصر104
2-3-33-2 اهداف مديريت شهري105
2-3-33-3 وظايف مديريت شهري105
2-3-33-4 ضرورت برنامه‌ريزي براي شهري سال108
2-3-33-5 ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل114
فصل سوم
معرفي منطقه مورد مطالعه116
3-1 مقدمه116
3-2 ويژگي هاي طبيعي116
3-2-1 وضعيت توپوگرافي116
3-2-2 فاكتورهاي اقليمي منطقه117
3-2-2-1 ارتفاعات117
3-2-2-2 عرض جغرافيايي117
3-2-2-3 پوشش گياهي117
3-2-2-4 ساعات آفتابي118
3-2-2-5 توفان، رعد و برق118
3-2-2-6 روزهاي همراه با برف و يا مخلوط برف و باران118
3-2-2-7 روزهاي همراه با گرد و خاك119
3-2-2-8 اقليم شهرکرد119
3-2-3 جهت وزش بادهاي غالب120
3-3 ويژگي هاي انساني122
3-3-1 تاريخچه شهرکرد122
3-3-2 امور ايمني و ترافيك124
3-3 -3 تقسيمات سياسي126
3-3-4 ويژگي هاي اجتماعي131
3-3-4-1 آمار جمعيتي شهرکرد131
3-3-4-2 بعد خانوار131
3-3-4-3 تحولات حجم جمعيت133
3-3-4-4 ميزان رشد جمعيت135
3-3-4-5 پيش بيني جمعيت آينده شهرکرد136
3-3-4-6 برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد138
3-3-4-7 مهاجران وارد شده139
3-3-4-8 مبادلات مهاجرتي استان با ساير استان ها142
3-4-4-9 مراکز آموزشي و دانشگاهي143
3-4 خصوصيات اقتصادي شهر149
3-4-1 بخش صنعت149
3-4-2 بخش معدن150
3-4-3 کشاورزي151
3-4-4 دامپروري151
3-4-5 خدمات152
3-4-6 ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي153
3-4-7 جمعيت فعال از نظر اقتصادي154
3-5 خصوصيات کالبدي شهر157
3-5-1 نحوه استفاده از اراضي157
3-5-1-1 مسکوني157
3-5-1-2 آموزشي158
3-5-1-3 آموزش عالي و فني حرفه اي158
3-5-1-4 بهداشتي159
3-5-1-5 درماني159
3-5-1-6 مکان‌هاي تفريحي159
3-5-1-7 فضاي سبز شهرکرد160
3-5-1-8 مذهبي161
3-5-1-9 فرهنگي161
3-5-1-10 ورزشي161
3-5-1-11 جهانگردي و پذيرايي161
3-5-1-12 اداري-خدمات شهري162
3-5-1-13 نظامي- ستادي162
3-5-1-14 صنعتي162
3-5-1-15 تاسيسات و تجهيزات شهري و گورستان162
3-5-2 شبکه ارتباطي شهر163
3-5-2-1 حريم شبکه ارتباطي164
3-5-2-2 ارتباطات منطقه169
3-5-2-3 شيب خيابانها و نحوه دفع آبهاي سطحي172
3-5-2-4 حمل و نقل و انبارها173
3-5-2-5 سرويس حمل و نقل عمومي173
3-5-2-6 حمل ونقل شهري و برون شهري174
3-5-2-6-1 اتوبوس شهري174
3-5-2-6-2 تاکسي174
3-5-2-6-3 فرودگاه 174
3-5-2-6-4 پايانه‌ها‌هاي مسافربري174
3-6 معيارها و ضوابطي که بايد در طرح ريزي کالبدي شهر مورد توجه قرار گيرد176
3-7 نتيجه گيري177
فصل چهارم
يافته هاي پژوهش179
4-1 مقدمه179
4-2 نتايج توصيفي تحقيق179
4-2-1 وضعيت جنسي پاسخگويان179
4-2-2 وضعيت محل سکونت پاسخگويان180
4-2-3 وضعيت سني پاسخگويان181
4-2-4 وضعيت تحصيلات پاسخگويان182
4-2-5 وضعيت ميانگين سفر پاسخگويان به اصفهان در هفته184
4-2-6 وضعيت بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته از طرف پاسخگويان184
4-2-7 وضعيت مقصد نهايي سفرپاسخگويان186
4-2-8 وضعيت علت سفر186
4-2-9 وضعيت نوع وسيله نقليه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگويان188
4-2-10 وضعيت ناسبترين سيستم حمل و نقل پيشنهادي پاسخگويان بين دو شهر شهرکرد و اصفهان189
4-2-11 وضعيت دليل انتخاب اين نوع سيستم حمل و نقل از نظر پاسخگويان190
4-2-12 وضعيت نظر خواهي در مورد خدمات191
4-2-13 وضعيت نظر خواهي در مورد سيستم حمل و نقل195
4-3-1 سهم استان از حمل و نقل جاده اي199
4-3-2 سهم شهرستان شهرکرد از سفرهاي استاني(پايانه مسافربري آزادي)204
4-4 نتايج استنباطي پژوهش206
4-4-1 آزمون فرضيه اول206
4-4-1-1 وضعيت پاسخگويان از نظر گروه سني و علت سفر206
4-4-2 آزمون فرضيه دوم211
4-4-3 آزمون فرضيه سوم215
فصل پنجم
جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات217
5-1 جمع بندي217
5-2 نتايج پژوهش218
5-2-1 نتايج توصيفي218
5-2-2 نتايج استنباطي219
5-2-2-1 آزمون فرضيه اول219
5-2-2-2 آزمون فرضيه دوم219
5-2-2-3 آزمون فرضيه سوم220
5-3 اقدامات مورد نياز براي حل مشکلات سيستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه221
5-3-1 اقدامات فرهنگي221
5-3-2 اقدامات قانوني222
5-3-3 اقدامات اقتصادي222
5-3-4 اقدامات خدماتي222
5-3-5 اقدامات اجتماعي223
5-4 ارائه پيشنهادات223
5-5 موضوعات پيشنهادي جهت کار در آينده224
منابع فارسي226
منابع انگليسي229
چکيده انگليسي230
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره 1-1 : متغيرهاي کلي تحقيق ، شاخص هاي سنجش متغيرها و درصد روايي آنها12
جدول شماره 2-1 : استراتژيهاي مديريت تقاضاي سفر30
جدول شماره 2-2 : مشخصات و خصوصيات سفر با اتوبوس در ايران42
جدول شماره 2-3 : طبقه بندي براي تعيين نرخ هاي تخليه61
جدول شماره 2-4 : جدول دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل رگرسيون لوجستيک 63
جدول شماره 2-5 : دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل )مدل رگرسيون لوجستيک)63
جدول شماره 2-6 : انواع معيارها و حالتهاي هر معيار در تكنيكهاي پيش بيني زمان سفر96
جدول شماره 2-7 : چهار روش براي دست‌يابي به شهرهاي سالم110
جدول شماره 3-1 : خلاصه نتايج تعيين اقليم شهركرد با روشهاي مختلف119
جدول شماره 3-2 : وضع جوي شهر شهركرد برحسب ماه121
جدول شماره 3-3 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389125
جدول شماره 3-4 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389126
جدول شماره 3-5 تقسيمات سياسي استان چهارمحال و بختياري :1388127
جدول شماره 3-6 : طول و عرض جغرافيايي شهرستانها127
جدول شماره 3-7 : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسيمات كشوري128
جدول شماره 3-8 : تقسيمات استان چهارمحال و بختياري128
جدول شماره 3-9 : تقسيمات كشوري در محدوده استان129
جدول شماره 3-10 : آمار جمعيتي شهرکرد131
جدول شماره 3-11 : جمعيت بر حسب تعداد افراد تشکيل دهنده خانواده در سال 1385132
جدول شماره 3-12 : جمعيت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1385132
جدول شماره 3-13 : توزيع سني شهر شهرکرد و ميزان رشد ويژه گروه هاي بزرگ سني134
جدول شماره 3-14 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي رشد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه اول)137
جدول شماره 3-15 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي شد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه دوم)137
جدول شماره 3-16 : پيش بيني جمعيت شهر شهرکرد ، ميزان هاي حياتي و ميزان هاي رشد بر حسب دوره هاي پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزينه سوم)138
جدول شماره 3-17 : برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد139
جدول شماره 3-18 : توزيع مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري از ساير استانها برحسب مقصد مهاجرت140

جدول شماره 3-19 : توزيع مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (85-1375)140
جدول شماره 3-20 : مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مبدا140
جدول شماره 3-21 : موازنه مهاجرتي استان چهارمحال و بختياري با استانهاي اصفهان، خوزستان، تهران و فارس در سالهاي 1385 – 1375141
جدول شماره 3-22 : مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (85-1375)142
جدول شماره 3-23 : شمار و درصد مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (75-1365)143
جدول شماره 3-24 : باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر ساكن برحسب جنس و شهرستان143
جدول شماره 3-25 : دانش آموزان وکارکنان آموزشي،دفتري واداري کليه دوره هاي تحصيلي برحسب شهرستان144
جدول شماره 3-26 : فارغ التحصيلان دوره هاي تحصيلي تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش بر حسب پايه تحصيلي144
جدول شماره 3-27 : دانشجويان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتي برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي145
جدول شماره 3-28 : فارغ التحصيلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتي برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي147
جدول شماره 3-29 : کارگاه هاي فعال بخش خدمات شهرکرد به تفکيک نوع فعاليت عمده153
جدول شماره 3-30 : جمعيت فعال شهرکرد155
جدول شماره 3-31 : جمعيت ده ساله و بيشتر شهرکرد به تفکيک فعال و غير فعال طي دهه هاي مختلف156
جدول شماره 3-32 : جمعيت فعال شهرکرد به تفکيک شاغل و بيکار و جنسيت در دوره هاي مختلف156
جدول شماره 3-33 : تعداد پلاکهاي سطح شهر157
جدول شماره 3-34 : پروانه هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا برحسب مساحت زمين و زيربنا در نقاط شهري157
جدول شماره 3-35 : پروانه هاي ساختماني مسکوني صادر شده براي احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهري158
جدول شماره 3-36 : پروانه هاي ساختماني صادرشده براي احداث بنابرحسب وضعيت قبلي زمين ومساحت آن درنقاط شهري158
جدول شماره 3-37 : اماکن مذهبي161
جدول شماره 3-38 : عرض حريم بکه ارتباطي شهر166
جدول شماره 3-39 : حجم ترافيک ورودي به شهر شهرکرد- اصفهان171

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره 3-40 : تعداد اتوبوس و ميني بوس فعال در خطوط شهري و برون شهري173
جدول شماره 3-41 : انواع راههاي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان175
جدول شماره 3-42 : انواع راههاي روستايي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان175
جدول شماره 3-43 : تعداد پايانه ، سفر و مسافرجابجا شده برون استاني و درون استاني از طريق پايانه هاي مسافر بري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده اي برحسب شهرستان175
جدول شماره 4-1 : وضعيت جنسي پاسخگويان180
جدول شماره 4-2 : وضعيت محل سکونت پاسخگويان 181
جدول شماره 4-3 : وضعيت سني پاسخگويان182
جدول شماره 4-4 : وضعيت تحصيلات پاسخگويان183
جدول شماره 4-5 : وضعيت ميانگين سفر پاسخگويان به اصفهان در هفته184
جدول شماره 4-6 : وضعيت بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته185
جدول شماره 4-7 : وضعيت مقصد نهايي سفر186
جدول شماره 4-8 : وضعيت علت سفر187
جدول شماره 4-9 : وضعيت علت سفر در صورت غير شغلي بودن187
جدول شماره 4-10 : وضعيت نوع وسيله نقليه مورد استفاده در سفرها188
جدول شماره 4-11 : وضعيت نوع سيستم حمل و نقل مناسب بين دو شهر شهرکرد و اصفهان189
جدول شماره 4-12 : وضعيت دليل انتخاب اين نوع سيستم حمل ونقل190
جدول شماره 4-13 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات درماني191
جدول شماره 4-14 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات آموزشي192
جدول شماره 4-15 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تفريحي193
جدول شماره 4-16 : وضعيت ن نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تجاري194
جدول شماره 4-17 : وضعيت نظرپاسخگويان به مديريت حمل و نقل شهري195
جدول شماره 4-18 : وضعيت نظرپاسخگويان به سيستم ايمني جاده اي196
جدول شماره 4-19 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت خدمت رساني سيستم حمل و نقل197
جدول شماره 4-20 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت وسايل حمل و نقل عمومي198
ت جدول شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده به تفکيک شهرستان مبدا و استان مقصد201
جدول شماره 4-22 : تعداد سفر انجام شده به تفکيک شهرستان مبدا و استان مقصد202
جدول شماره 4-23 : مسافرين جابه جا شده استان چهار محال و بختياي204
جدول شماره 4-24 : مسافرين جابه جا شده از پايانه مسافربري آزادي شهرکرد204
جدول شماره 4-25 : اطلاعات گروه هاي سني و علت سفر206
جدول شماره 4-26 : نتايج بدست آمده از آزمون خي دو207
جدول شماره 4-27 : متغيرها و شاخص هاي مورد استفاده در فرضيه دوم211
جدول شماره 4-28 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات در شهر شهرکرد212
جدول شماره 4-29 : سرانه و سطوح مورد نياز کاربريها(متر مربع)213
جدول شماره 4-30 : نتايج آزمون فرضيه دوم214
جدول شماره 4-31 : نتايج آزمون فرضيه سوم215
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 2-1 : توسعه اهداف سيستم حمل و نقل شهري39
نمودار شماره 2-2 : نماي شماتيک سيستم عصبي – فازي46
نمودار شماره 2-3 : نمودار سه بعدي خروجي ها در برابر ورودي ها46
نمودار شماره 2-4 : منحني ROC براي مدل رگرسيون لوجستيک 63
نمودار شماره 2-5 : منحني ROC براي مدل BPNN63
نمودار شماره 2-6 : طرح شهر سالم بلفاست112
نمودار شماره 2-7 : مدل مفهومى كنترل يكپارچه ترافيك113
نمودار شماره 3-1 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389125
نمودار شماره 3-2 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389126
نمودار شماره 3-3 : درصد مساحت شهرستانهاي استان128
نمودار شماره 3-4 : تراکم جمعيت در استان و به تفکيک شهرستان133
نمودار شماره 4-1 : وضعيت جنسي پاسخگويان180
نمودار شماره 4-2 : وضعيت محل سکونت پاسخگويان181
نمودار شماره 4-3 : وضعيت سني پاسخگويان182
نمودار شماره 4-4: وضعيت تحصيلات پاسخگويان183
نمودار شماره 4-5 : وضعيت ميانگين سفر پاسخگويان به اصفهان در هفته184
نمودار شماره 4-6 : وضعيت بيشترين تعداد سفر در روزهاي هفته185
نمودار شماره 4-7: وضعيت مقصد نهايي سفر186
نمودار 4-8 : وضعيت علت سفر187
نمودار 4-9 : وضعيت علت سفر در صورت غير شغلي بودن188
نمودار شماره 4-10 : وضعيت نوع وسيله نقليه مورد استفاده در سفرها189
نمودار شماره 4-11 : وضعيت نوع سيستم حمل و نقل مناسب بين دو شهر شهرکرد و اصفهان190
نمودار شماره 4-12 : وضعيت دليل انتخاب اين نوع سيستم حمل ونقل191
نمودار شماره 4-13 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات درماني192
نمودار شماره 4-14 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات آموزشي193
نمودار شماره 4-15 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تفريحي194
نمودار شماره 4-16 : وضعيت نظرپاسخگويان به نامناسب بودن خدمات تجاري195
نمودار شماره 4-17 : وضعيت نظرپاسخگويان به مديريت حمل و نقل شهري196
نمودار شماره 4-18 : وضعيت نظرپاسخگويان به سيستم ايمني جاده اي197
نمودار شماره 4-19 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت خدمت رساني سيستم حمل و نقل198
نمودار شماره 4-20 : وضعيت نظرپاسخگويان به کيفيت وسايل حمل و نقل عمومي199
نمودار شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده در سطح کشور بر حسب استان مبدا199
نمودار شماره 4-22 : تعداد سفر وسايل نقليه عمومي مسافري حامل مسافر سطح کشور بر حسب استان مبدا در سال 1388200
نمودار شماره 4-23 : مسافرين جابجا شده برون استاني استان چهارمحال و بختياري203
نمودار شماره 4-24 : مسافرين جابجا شده برون استاني استان اصفهان203
نمودار شماره 4-25 :وضعيت نظرپاسخگويان در مورد کمبود خدمات در شهر شهرکرد212
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 3-1 : نقشه شهرستانهاي استان چهارمحال و بختياري130
نقشه شماره 3-2 : نقشه شهرستان شهرکرد130
نقشه شماره 3-3 : نقشه راه هاي استان چهارمحال و بختياري165
فهرست تصويرها
عنوان صفحه
شکل شماره 2-1 : اعضاي گروه رهبري‌کننده طرح شهر سالم112
شکل شماره 3-1 : پارک کوهستاني ملت شهرکرد159
شکل شماره 4-1 : پايانه مسافربري شهرکرد203
شکل شماره 4-2 : پايانه مسافربري آزادي شهرکرد205


پاسخی بگذارید