و 5 تا 7 عصر بفواصل زماني 10 الي 15 دقيقه با آب پاشي گرديدند. براي جلوگيري از خسارت آفت كرم برگخوار برنج كه باعث كاهش سطح برگ مي شوند از لباسيد (5/1 در 1000 ليتر آب) يا محلول سوين استفاده شده، و همچنين براي جلوگيري از خسارت حاصل از گنجشك از توري هاي پارچه اي و نيز از براي از بين بردن موشها طعمه مسموم استفاده شده است(شكل 2-6). از روز چهاردهم بعد از كاشت و بفواصل زماني 4 روز و تا روز سي و پنجم ارزيابي سطح برگ آلوده شده بصورت مشاهده اي و بر روي 15 گياه كه بطور تصادفي انتخاب شدند و براساس روش استاندارد مورد استفاده درايري بصورت درصد برگ بيمار شده انجام گرفت(جدول 2-3). جهت ايجاد آلودگي بيشتر قبل از آماده كردن خزانه بلاست، بذور ذرت بعنوان تامين رطوبت و سايه انداز و بادشكن در دو طرف خزانه كاشته شدند. براي افزايش ميزان آلودگي نمونه هايي از برگهاي آلوده بلاست منطقه هاي مختلف استان مازندران را جمع آوري و بصورت سوسپانسيون بر روي خزانه اسپورپاشي گرديدند. براي شادابي برگها بمنظور بهتر نشان دادن لكه ها از كود هاي ماكرو و ميكرو از زماني كه بوته ها 3تا4 برگي هستند بصورت سوسپانسيون 1000×1 استفاده گرديد. آنگاه منحني توسعه بيماري و مساحت زير منحني هاي توسعه بيماري براساس روش شانر و فيني (1977) استفاده گرديد، و بر اساس فرمول زير محاسبه گرديد.
كه :
ام i: شدت بيماري (سطح برگ بيمار شده ) در مشاهده
ام i: زمان (روزها) در مشاهده
: جمع كل مشاهدات مي باشند .K
در خزانه بلاست درصد سطح برگ آلوده و تيپ آلودگي مورد بررسي قرار گرفت.
لازم به ذكر است كه به ميزان نيم كيلو كود اوره و 250 گرم پودر فسفات قبل از شروع كار با خاك حاوي مقدار اندكي ماسه با چنگگ مخلوط و اضافه گرديد.
رديف هاي مخلوطي از ارقام حساس
اشكال 2-6: آماده سازي خزانه بلاست و كاشت ژنو تيپ ها جهت ارزيابي ژنوتيپ ها
2-7 ) نحوه دورگ گيري برنج
كاشت نشاءِ پايه هاي والدين در سه تاريخ متفاوت و به فاصله زماني پانزده روز بمنظور ايجاد همپوشاني كافي در انجام تلاقيها با توجه به متفاوت بودن زمان گرده افشاني ارقام در ارديبهشت سال 1382 در موسسه تحقيقات برنج آمل انجام گرفت. در اواسط تيرماه يعني زمان خروج خوشه ها از غلاف بوته ها از مزرعه خارج و عمل اخته كردن روي پايه هاي مادري در اوايل صبح وغروب با استفاده از دستگاه مكش صورت گرفت. در اواسط همان روز يا روز بعد با گرده والد پدري كه از طريق جمع آوري خوشه ها از مزرعه در هنگام صبح و قراردادن خوشه هاي جدا شده در داخل شيشه يا ظرف آبي با دماي o30 – 25 در اتاقك تلقيح، عمل گرده افشاني بصورت دستي و در فضايي آرام و عاري از هرگونه گرده خارجي انجام و پس از2 الي3 روز بعد بوته هاي پوشانده شده با كاغذ سلوفان به گلخانه منتقل گرديد(شكل 2-7). بذرهاي تشكيل شده بر روي پايه هاي مادري بعد از30 تا 35 روز آماده برداشت مي شوند(شكل 2-8).
شكل 2-7: پوشانيدن والد مادر گرده افشاني شده با كاغذ سلوفانشكل 2-8: تشكيل شدن بذر هيبريد
2-8) تجزيه هاي آماري
به منظور آزمون وجود تفاوت معني داري در ميان ژنوتيپ ها براي كليه خصوصيات مورد بررسي در اولين گام اقدام به انجام تجزيه واريانس مقدماتي براساس مدل پيشنهادي براي طرح بلوك هاي كامل تصادفي گرديد. همچنين
مقادير ضريب تنوع، ضرايب تغييرات فنوتيپي و ژنوتيپي و متوسط بازدهي ژنتيكي نيزمحاسبه گرديدند(جدول3-1 ).
بعد از انجام تجزيه واريانس مقدماتي در صورت وجود تفاوت معني دار بين آنها تجزيه واريانس قابليت تركيب پذيري عمومي و خصوصي از طريق روش دوم و مدل مخلوط B پيشنهادي گريفينگ (b 1956) و برآورد پارامترهاي ژنتيكي ( وراثت پذيري عمومي و خصوصي ، درجه غالبيت و …) از طريق روش دوم و مدل مخلوط هيمن (a 1954، b 1954( صورت گرفته اند.
تجزيه آماري كليه صفات توسط نرم افزار Diall win98, SAS ونرم افزار AGROBAS، رسم نمودار با استفاده از EXCELو مقايسه ميانگين ها از طريق روش دانكن انجام گرفته است. براي صفات تعداد لكه و تيپ آلودگي تبديل جذري و براي درصد سطح برگ آلوده شده تبديل زاويه اي صورت گرفته است .
2-8-1) آزمون معتبر بودن فرضيات هيمن:
براي تحقيق شرايط پيشنهادي توسط هيمن ( a1954) و ادامه تجزيه و تحليل، لازم است كه براي تمام خصوصيات آزمونهاي فرض مربوط انجام گيرد. دو نوع آزمون شامل :
الف ) يكنواختي واريانس ، كوواريانس اعتبار فرض هايي را كه توسط هيمن بعمل آمده بود نشان مي دهد اين آزمون توسط فرمول زير بعمل مي آيد (فرشادفر1377)
مساوي F درجه آزادي 4 و n -2 مي باشد اگر معني دار شد فرضيات هيمن رد مي شود .
: واريانس هر رديف (نتاج )
: كوواريانس بين والدين و نتايج آنها
ب) روش ديگر استفاده از ضريب رگرسيون است
=اشتباه معيار (b)
معني دار بودن b را از صفر ويك ميتوان بشرح زير مورد آزمون قرار داد .

مقدار t محاسبه شده با t جدول با درجه آزادي n-2 مقايسه مي شود . شيب خط رگرسيون نبايستي تفاوت معني دار با يك داشته باشد .اگر شيب خط رگرسيدن معادل واحد باشد در آن صورت فرضيات هيمن مبني بر آنكه هر مكان ژني داراي دوآلل است،ژنها مستقلاً در والدها توزيع شده اندو اثرمتقابل غير آللي وجودندارد صدق مي كند(فرشادفر1377).
2-8-2) تجزيه گرافيكي13
رابطه بين اطلاعات مفيدي را دراختيار ما مي گذارد بنابراين با مقادير متناظر در محور مختصات نقطه گذاري گرديدند و براي رسم سهمي محدودكننده14 مقادير متناظر با هر محاسبه گرديد
: واريانس والدين
براي رسم خط رگرسيون مقادير اميدرياضي بصورت ذيل محاسبه گرديد:
مقادير محاسبه شده Wrei در مقابل در دستگاه محور مختصات جهت رسم خط رگرسيون نقطه گذاري شدند . نقطه عرض از مبدا15 خط رگرسيون با محور يعني (a) بصورت ذيل محاسبه گرديد :
لازم بذكر است كه مقدار اوليه از فرمول روبرو بدست مي آيد :
: ميانگين واريانس رديفها
2-8-3) برآورد اجزاءِ واريانس
استفاده ازاجزاء واريانس ژنتيكي شامل بصورت ذيل برآورد گرديدند(فرشادفر1377).

: ميانگين كوواريانس بين والدين و نتايج
: ميانگين واريانس رديفها
: ميانگين واريانس رديفها
: تفاوت بين ميانگين والدين و n2 نتايج آنها
: كوواريانس اثرات غالبيت و افزايش در يك نتاج منفرد
n: نسبت ژنهاي مثبت در والدين ونسبت هاي ژنهاي منفي در والدين v
جزء تنوع بواسطه اثرات افزايشي پنها
جزء تنوع بواسطه اثرات غلبه ژنها
اثر غلبه ( بصورت جمع جبري در تمام مکان هاي ژني در حالت هتروزيگوني در تمام ثلاقي ها)
جزء محيطي
اشتباه معيار خط واريانس مشترك بصورت ذيل محاسبه گرديد(فرشادفر1370):

2-8-4) ميانگين درجه غالبيت16
ميانگين درجه غالبيت براساس فرمول ذيل بدست آمد. اگر ميانگين درجه غالبيت صفر باشد يعني نسبت غالبيت اگر بين صفر و يك باشد يعني غالبيت ناقص است واگر بزرگتر از يك باشديعني اثر ژن فوق غالبيت است (فرشادفر1370).
: ميانگين درجه غالبيت
2-8-5) نسبت ژنهايي كه داراي اثرات مثبت و منفي در والدين هستند.17
از فرمول بدست آمده اگر اين نسبت نزديك 25/0 باشد يعني ژنهاي مثبت و منفي در والدين تقريباً يكسان هستند يعني فراواني آنها نزديك 5/0 است . اگر اين نسبت بيشتر از 25/0 باشد يعني فراواني ژن A بيشتر از 5/0 بوده و اگر كمتر از 25/0 باشد يعني فراواني ژن A كمتر از 5/0 است بعبارت ديگر u يا v كمتر يا بزرگتر از 5/0 هستند(فرشادفر1370).
2-8-6) نسبت ژنهاي غالب به مغلوب در والدين18
از فرمول ذيل بدست آمده اگر عدد بدست آمده نزديك يك باشد يعني ژنهاي غالب و مغلوب داراي فراواني يكسان هستند . اگر بزرگتر از يك باشد يعني ژنهاي غالب بيشترند و اگر كمتر از يك باشد يعني ژنهاي مغلوب بيشتر هستند (فرشادفر1370).
: واريانس هموزيگوت مغلوب
: واريانس هموزيگوت غالب
2-8-7) جهت غالبيت:براي آنكه مشخص شود آللهاي افزايشي غالب هستند يا مغلوب از ضريب كوراسيون (r ) بين رديف والديني غالبيت يعني () و مقداري والديني() استفاده گرديده. اگر r منفي باشد يعني آللهاي افزاينده غالب اند و اگر r مثبت باشد يعني آللهاي كاهش دهنده غالب هستند (فرشاد فر1370).
2-8-1-9) تعداد گروههاي ژني19
تعداد گروههاي ژني يا بعبارت صحيح تر فاكتورهاي موثركه صفت را كنترل مي كند و غالبيت را نشان مي دهند از فرمول ذيل محاسبه گرديد:
2-8-9) وراثت پذيري
با استفاده از روش دي آلل وراثت پذيري خصوصي و عمومي بشرح زيرمحاسبه گرديد.(فرشاد فر 1370)
وراثت پذيري خصوصي20
وراثت پذيري عمومي21
2-8-10) تجزيه واريانس قابليت هاي تركيب پذيري به روش دي آلل
بعد از انجام تجزيه واريانس مقدماتي در صورت وجود تفاوت معني دار بين آنها تجزيه واريانس قابليت هاي تركيب پذيري ، شامل برآورد اثرات قابليت هاي تركيب پذيري عمومي (GCA)و خصوصي ( SCA) از طريق روش دوم و مدل مخلوط B پيشنهادي گريفينگ (b1956) انجام گرفت.جهت آزمون اثرات GCA وSCA ازپارامتر استفاده گرديد . براي آزمون معني دار اثرات GCAو SCA از آزمون F و با درجه آزادي پيشنهادي براساس روش گريفينگ (b1956) استفاده گرديد .
2-8-10-1 ) محاسبه اجزاءِ واريانس ژنتيكي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بمنظور برآورد مقادير واريانس هاي افزايشي و غير افزايشي ابتدا واريانس هاي قابليت هاي تركيب پذيري عمومي و خصوصي را بر طبق روش پيشنهادي گريفينگ (b1956) محاسبه شد و آنگاه واريانس هاي افرايشي و غيرافزايشي به صورت ذيل محاسبه گرديد :
: واريانس افزايشي
: واريانس غير افزايشي
جدول تجزيه واريانس تركيب پذيري در متد شماره دو مدل مخلوط “ب” گريفينگ
EMSM.Sمنابعp-1GCASCA(t-1)(r-1)اشتباه
واريانس قابليت تركيب پذيري عمومي
واريانس قابليت تركيب پذيري خصوصي
واريانس محيط( اشتباه )
ميانگين واريانس اشتباه
> برآورد اثرات تركيب پذيري عمومي
> برآورد اثرات تركيب پذيري خصوصي
1 -Blast nursery
2 – Rice Bran
3 – Potato Dextrose Agar
4 – Hemocaytometer
1- Inoculation

1- Disease Assessment 2- Infection Type 3 – Sporulating Lesion
4- Disease Leaf area 5- Lesion Size 6- Sporulation Capacity

1- Resistance
2-Moderately Susceptible
3- Susceptible
1- Latent Period
2- Vortexes
1- Graphic analysis
2- Limiting Par bola
3- Point of interception
1- Average degree of dominance
2- Balance of positive and negative alleles
1- Proportion of dominant genes
2-Number of effective Factors , usually unreliable
1- Heritability for diallel in narrow sense
2- Heritability for diallel in abroad sense
—————
————————————————————
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید