1- قدرت اجباري:قدرت اجباري يا بعبارت ديگر قدرت زور متكي بر ترس است. هر چيزي كه ترس اعضاي گروه را بر انگيزد يك منبع قدرت است. اين منبع از استفاده از قدرت فيزيكي،اسلحه(ويا ابزار ديگر) گرفته تا رفتارهاي تنبيه كننده مديران در سازمانها در رابطه با اخراج مرئوسين،جلوگيري از ترفيع كاركنان،تنزيل رتبه و نظاير اينها تغيير مي‌يابد. به همان اندازه ايكه مدير واقعا امكان تنبيه را داراست، درك اين امكان از سوي پرسنل نيز مهم است(امير كبيري،1377،ص258).
2- قدرت مشروع: قدرت مشروع آن نيرويي است كه در يك نقش گنجانده مي‌شود. حاكمان،پليسها و مديران همگي داراي قدرت مشروع هستند. مشروعيت ممكن است ناشي از نيروي برتري باشد كه اغلب همراه با قدرت قهري است. تله رايجي كه افراد داراي چنين نقشهايي در آن مي‌افتند،اين است كه فراموش مي كنند افراد تابع موقعيت هستند و نه آنها. و زماني كه آنها از مسند قدرت بركنار مي شوند‏، ديگر افراد تابع آنها نخواهند بود1.
3- قدرت پاداش: اگر يك مدير ويا رهبر بتواند به ديگران پاداش وانعام دهد و به منابع پاداش مجهز باشد، از اين كار به عنوان يك ابزار قدرت مي تواند استفاده كند. پاداش به شكلهاي مختلف ميتواند باشد مانند افزايش دستمزد، ترفيع مقام،دادن مسئوليت بيشتر،گماردن به كار بهتر،تغيير پست وساير پاداشها كه همه نوعي منبع قدرت محسوب مي شوند. اگر مدير توان اعطاي اين امتيازات را داشته باشد، در اين صورت در تاثير گذاري بر افراد گروه منبع مهمي را داراست. (امير كبيري،1377،ص286-285).
4- قدرت مرجع و قدرت كاريزماتيك: اين منبع قدرت مستقيما با شخصيت رهبر مربوط مي باشد. اساس منبع اين قدرت، شخصيت رهبر است كه بايد الهام بخش پيروان بوده،و بتواند آرزو و اميدهاي آن ها را منظور سازد. اين قدرت بيشتر مربوط به رفتارهاي و ويژگيهاي فردي رهبر مي باشد. جاذب بودن مدير و يا رهبر بــــراي زير دستان،آنان را به آساني به حالت تاثير پذيري از طرف رهبر در خواهد آورد. (اميركبيري،1377،ص286-285).
5-قدرت تخصصي: دانش و تخصص فرد و پيدا كردن راه‌حل‌هاي علمي براي مشكلات، منبع ديگر قدرت است. امكان دارد در يك سازمان آموزشي، مديري آن چنان از سطح علمي و توانايي تخصصي برخوردار باشد كه بيشتر معلمين براي برخورد درست با مسايل و مشكلات شغلي و حرفه‌اي خود به او مراجعه كنند و نظريات و راه‌هاي او را چنان معني‌دار و استوار ببينند كه گردن نهادن به دستورات او را نيز براي خود فرض بدانند. اين نوع قدرت معمولاً در سازمان‌هاي كاملاً تخصصي مشاهده مي‌شود.(بطحائي،1374).
1-9) تعاريف عملياتي واژه ها:
1- اثر بخشي ارتباطات سازماني: نمره اي است كه فرد آزمودني از مجموع پاسخهاي داده شده به كل سوالات پرسشنامه “اثر بخشي ارتباطات سازماني (نانچيان و ديگران،‌ 1379” كه شامل سه بخش ارتباطات اثر بخش (9 سوال)،بازخور(6سوال) و تعدد كانالهاي ارتباطي (10سوال)مي‌باشد؛كسب مي نمايد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- منابع قدرت:نمره اي است كه فرد آزمودني از مجموع پاسخهاي داده شده به كل سوالات پرسشنامه “منابع قدرت شرايخيم و هينكين(1989)” كسب مي‌كند.
3- منبع قدرت پاداش: مجموع نمرات آزمودني در پاسخ به سوالات1، 13،16،17پرسشنامه منابع قدرت شرايخيم و هينكين مشخصه منبع قدرت پــاداش مي‌باشند.
4- منبع قدرت اجبار:مجموع نمرات آزمودني در پاسخ به سوالات 3،9،11،12 پرسشنامه منابع قدرت شرايخيم و هينكين مشخصه منبع قدرت اجبار مي‌باشد.
5- منبع قدرت قانون:مجموع نمرات آزمودني در پاسخ به سوالات 5،14،18،20 پرسشنامه منابع قدرت شرايخيم و هينكين مشخصه منبع قدرت قانون مي باشد.
6- منبع قدرت مرجعيت:مجموع نمرات آزمودني در پاسخ به سوالات 2،4،6،7 پرسشنامه منابع قدرت شرايخيم وهينكين مشخصه منبع قدرت مرجعيت مي باشد.
7- منبع قدرت تخصص:مجموع نمرات آزمودني در پاسخ به سوالات 8،10،15،19 پرسشنامه منابع قدرت شرايخيم و هينكين مشخصه منبع قدت تخصص مي باشد.
8- مديران: منظور از مديران در پژوهش حاضر، مسئولين دواير مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد در سال تحصيلي 85-84 مي باشند.
لازم به ذکر است که از جامعه مديران، تعداد 78 مدير به روش تصادفي ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفي انتخاب شدند.
9- کارکنان: منظور از کارکنان در پژوهش حاضر کليه کارکناني است که در سال تحصيلي 85-84 در نواحي هفتگانه آموزش و پرورش مشهد مشغول به کار مي باشند.
لازم به ذ کر است که از جامعه کارکنان، کليه کارکناني که زير نظر گروه نمونه مديران مشغول به کار مي باشند، به روش تمام شماري انتخاب شدند.
1 – Gary Benson
2 – Barnard
3 – Katz and kahn
4 – Stinchcombe
5 – David Mecleland
6 – David Burnham
7- Rosabeth Kanter
8- John French
9 – Bertram Reven
10 – Reward power
11 – Coerive power
12 – Legitimate power
13 – Refernt power
14 – Expertise power
15 – Efficiency communication
1-Positive corrletion
1-Communication
2-Valenc and mc William
3-Drganization communication
4- Efficiency communication
5-Pragmatic dimension
16 – Persond satisfaction
17 – power
18 – sources of a leader’s power
19 – power bases
20 – power sources
1-French
2-Raven
3-Coercieve power
4-Legitimate power
5-Reward power
6-Referent power
7-Expertise power

1 – http://changing minds.org/enp/enplanations /power
—————
————————————————————
—————


پاسخی بگذارید