در ديدگاه جرم شناسي از جرم تعاريف گوناگوني کرده اند ولي يکي از مناسب ترين تعاريف اين است که قانون را نقض مي کند و قانون گدار آن را تعريف مي کند.مجرم هم شخصي است که عمل مجرمانه که در قانون آمده را مرتکب مي شود.اين تعريف جرم را امري نسبي مي داند که از جامعهاي به جامعه ديگر متفاوت است.
عواملي که باعث افزايش جرم در مهاجرت مي شود عبارتند از:1-عدم کنترل کافي خانواده هاي مهاجر بر روي فرزندانشان 2-گرايش جوانان مهاجر به پيشرفت موقعيت خود درجامعه مقصد 3-ملاکهاي معيوب موفقيت افراد در شهرها که مي تواند باعث انحراف افراد آن جامعه و بالاخص مهاجرين گردد مانند اهميت بيش از اندازه براي داراييهاي اقتصادي به جاي داراييهاي معنوي 4-عدم روابط عاطفي و انساني مناسب بين مهاجرين و محيط مقصد 5-تنزل اخلاقي مهاجرين در محيط مقصد به علت تغيير هنجارها و ارزشها 6-فقر و بيکاري
6- مرور سوابق تحقيق : (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج
آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-عبد الحسن قمي در سال 1391 رساله اي با عنوان اثرات جرم زايي مهاجرت بر نسل سوم،در دانشگاه آزاد تهران مرکز را در دو بخش کليات،ديدگاه هاي نظري،مهاجرت،جامعه،جرم به رشته تحرير درآورده است.
2- احمد نيکزاد در سال 1374 رساله اي با عنوان شناخت و مقايسه جرايم بوميان و مهاجران در دانشگاه علامه طباطبايي را در مباني نظري پژوهش شامل مهاجرت،شهرنشيني،حاشيه نشيني،جرم،مباني روش پژوهش،تئصيف و تحليل داده ها و نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه نموده است.
7- اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
(شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
با توجه به اين که مهاجرت از پديده روز اجتماعي مي باشد و شايع است و به دلايل مختلف مي تواند باعث به وجود آمدن جرم شود ضروري است تاثير آن بر جرم بررسي شود.
8 – پرسش يا پرسش هاي تحقيق :
1-آيا پديده مهاجرت با جرم ارتباط مستقيم دارد؟آيا مهاجرت در وقوع جرم تاثير گذار است؟
2-چه عواملي در مهاجرت باعث پيدايش وقوع مي باشد؟
3-دلايل مهاجرت با وقوع جرم ارتباط دارد؟
4-نظرات جامعه شناسان و جرم شناسان در رابطه پديده جرم و مهاجرت يکسان است و به پژوهشهاي يکساني دست يافته اند؟
5-نظرات دکترين حقوقي در پيشگيري از جرم بر مهاجرت تاثير گذار است؟
9- فرضيه هاي تحقيق:
(هر فرضيه به صورت يك جملة خبري و در پاسخ به يکي از سئوالات تحقيق نوشته شود )
1-پديده مهاجرت با جرم ارتباط مستقيم دارد.مهاجرت در وقوع جرم تاثير گذار است.
2-عوامل اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي در وقوع جرم موثر است.
3-دلايل مهاجرت با وقوع جرم ارتباط تنگاتنگي دارد.
4-نظرات جامعه شناسان و جرم شناسان در رابطه پديده جرم و مهاجرت يکسان است و به پژوهشهاي يکساني دست يافته اند.
5-نظرات دکترين حقوقي در پيشگيري از جرم بر مهاجرت تاثيرگذار است.
10- اهداف تحقيق:
(شامل اهداف آرماني، علمي، كاربردي و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق)
1-تبيين ارتباط مستقيم مهاجرت در وقوع جرم
2-تبيين عوامل اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي
3-تبيين نظرات جرم شناسي و جامعه شنايان در رابطه با پديده جرم و مهاجرت
4-تبيين نظرات دکترين حقوقي در پيشگيري از جرم در ارتباط با مهاجرت
11- نام بهره‌وران :
(در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‌وران اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره بيان شود و محل اجراي فرآيند تحقيق ذکر گردد )
اين رساله قابل ارايه به وزارت امور خارجه،مجلس شوراي اسلامي،اداره مهاجرت اتباع ايران مي باشد.
12- جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق :
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود) :
تأييد امضا استاد راهنما
13- روش كار :
الف: روش تحقيق : شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات واستانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
ب: روش گردآوري اطلاعات :
روش گردآوري اطلاعات به صورت ميداني و با توجه به جامعه آماري مشخص مي باشد.
ج: ابزار گردآوري اطلاعات :
(پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره)
در اين رساله از پرششنامه و مصاحبه و جدول استفاده شده اشت.
د : جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
ه : روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها :
و : تعاريف مفهومي و عملياتي متغير ها و کليد واژه ها:
جرم،پيشگيري از جرم،عوامل جرم زا:متغير
14- فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غير فارسي) :
كتاب : نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
1-جرج ولد، توماس برنارد، جفري اسنيپس، ترجمه علي شجاعي، جرم شناسي نظري، سمت، چاپ چهارم، پاييز 1390
2-راب وايت و فيونا هينز، جرم و جرم شناسي، ترجمه علي سليمي، متن درسي نظريه‌هاي جرم و کجروي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، بهار1390
ب) تقريرات
3-مباحثي در علوم جنايي، دکتر نجفي ابرندآبادي، به کوشش شهرام ابراهيمي، مرداد 1390
ج) سايت
http://anthropology.ir/node/6986 (انسان شناسي و فرهنگ)
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1590067 (خبرگزاري مهر)
http://yazdfarda.com/news/1391/04/53443.html(خبرگزاري يزد فردا)
مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
سيد حميد آتش پور و تورج محمد زاده، مهاجرت و جرم نقش مهاجرت در پيدايش انواع جرايم،اصلاح و تربيت،1376،دوره قديم،شماره 33،صص31-35

15- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد :
آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد مي‌باشد؟ بلي خير
در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد :
تأييد استاد راهنما : تأييد مدير گروه تخصصي :
16- جدول زمان‌بندي
پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار
رديفشرح فعاليت زمان كل
(ماه)زمان اجرا به ماه1234567891011121
2
3
4
5
راإ6
7
8
9
10
11
12
توجه: 1- لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز
براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.
2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.
17 – نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنماامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاورامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيقامضاءتاريخ
1-
شوراي گروه تخصصي ………………………………….. در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع پايان‌نامه ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..
آقاي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسي و به تصويب رسيد ( براي انجام اصلاحات و طرح مجدد عودت داده شد ( رد شد ( .
شرح نظريه گروه تخصصي:
نام و نام‏خانوادگي اعضاي شوراي تخصصي گروهامضاءتاريخ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
نام و نام خانوادگي مدير گروه : تاريخ :امضاء
18 – نظريه شوراي پژوهشي واحد :
– موضوع و طرح تحقيق پايان نامه آقاي / خانم دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه رشته گرايش که به تصويب شوراي تخصصي گروه مربوطه رسيده بود در تاريخ ……………….. درشوراي پژوهشي واحد مطرح گرديد و رأي اعضاء به قرار زير صادر شد:
o الف- به تصويب رسيد.
o ب- مقرر گرديد به دليل اشکالات مطرح شده به گروه اعاده شود.
o ج- به تصويب نرسيد.
– پروپوزال اصلاح شده مجدداً در جلسه مورخ ……………………………. شوراي پژوهشي مطرح شد و رأي اعضاء به قرار زير صادر شد :
o الف- به تصويب رسيد.
o ب- مقرر گرديد با توجه به اينکه اشکالات مطرح شده رفع نشده است مجدداً به گروه اعاده شد.
o ج – پروپوزال پس از عودت با توجه به اينکه اشکالات همچنان رفع نشده است به تصويب نرسيدو رد شد.

.
کارشناس دفتر پژوهش و فناوري :تاريخ :امضاء

فرم شماره 1
فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه ، خانم/آقاي …………………………………………. ، دانشجوي مقطع………………………………………………….. رشته ………………………………………………. گرايش………………………………………………………………………………
با عنوان: “……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
متعهد مي‌شويم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزش بين المللي بندر انزلي نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) اقدام ننمائيم. و در صورت اخذ مجوز از مرکز در کليه توليدات علمي مستخرج از اين پايان نامه اعم از مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، اختراع و …. که به منظور استفاده از تسهيلات تشويقي، سفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و امتياز ارتقاء علمي (اعضاء هيات علمي و …) و … ارائه ميگردد، نسبت به درج آدرس دقيق مرکز آموزش بين المللي بندر انزلي و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت الگوي ارائه شده اقدام نمائيم. بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمائيم.
نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:
تاريخ و امضا
نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:
تاريخ و امضا تاريخ و امضا
درتاريخ ………………………….. فرم فوق كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.
کارشناس دفتر پژوهش و فناوري : تاريخ امضاء
فرم شماره 2
فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد
اينجانب …………………………………………………. دانشجوي ورودي ………………………………………. مقطع ……………………………………………… رشته …………………………………………………….. گرايش ………………………………………………………….. كه موضوع پايان‌نامه تحت عنوان : “…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..”
در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه ، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.
ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه ، كتاب، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي ديگر حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزش بين المللي بندر انزلي بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم. و چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايم.
ج) در صورت استفاده از كمك‏هاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به واحد اطلاع دهم در غير اينصورت واحد مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.
نام و نام خانوادگي دانشجو : تاريخ و امضاء:

در تاريخ ……………………………… فرم فوق كه توسط آقاي/ خانم …………………………………….. به امضاء رسيده است، دريافت گرديد.
کارشناس دفتر پژوهش و فناوري : تاريخ امضاء
– آدرس واحد بين المللي بندر انزلي به فارسي:
دانشگاه آزاد اسلامي، مرکز آموزش بين المللي بندر انزلي، گروه …..، گيلان، ايران.
– آدرس واحد بين المللي بندر انزلي به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصي ,Bandar E Anzali International branch, Islamic Azad university,
Bandar E Anzali, Iran.
1 تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء و پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك مي‌نمايد.
2 تحقيق نظري نوعي پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پاية مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود.
3 تحقيق كاربردي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل.
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید