تعدادپايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

نام : نام خانوادگي : تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي : شغل : محل خدمت :
تعدادپايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

نام : نام خانوادگي : تخصص اصلي :
رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي: شغل : محل خدمت :
تعدادپايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

4. اطلاعات مربوط به پايان‌نامه
1ـ الف : عنوان پايان‌نامه :
فارسي ( غير فارسي : (
ب : نوع كار تحقيقاتي : بنيادي1 ( نظري2( كاربردي3 ( عملي4 (
پ : تعداد واحد پايان‌نامه :
ت : پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق ) :
الف) سوالات اصلي:
ثبت ازدواج اتباع خارجه در حقوق ايران و حقوق بين الملل متفاوت است؟
ب) سوالات فرعي:
ثبت ازدواج اتباع خارجه در حقوق داخلي و حقوق بين الملل الزامي مي باشد؟
در حقوق بين الملل ثبت روابط بين زوجين در مورد اتباع خارجي تابع چه قانوني است؟
در حقوق داخلي ثبت روابط بين زوجين تابع چه قانوني است؟
شرايط لازم براي ثبت انعقاد نکاح بين اتباع خارجه تابع چه قانوني مي باشد؟
قواعد حل تعارض براي ثبت ازدواج برگرفته از چه قواعدي مي باشد؟

5.بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌‌هاي تحقيق، منظور تحقيق)
ثبت نهاد جديدي در حقوق ايران است که همگام با فرهنگ اروپايي وارد سرزمين ما شده است.علم ثبت ريشه در فرهنگ قرآني دارد،زيرا خداوند متعال در آيه 282 سوره بقره نوشتن قرض و نسيه را بيان مي فرمايد.اولين گام در زمينه ايجاد ثبت هاي نوين در ايران را به اواخرسلطنت فتحعلي شاه نسبت داده اند کهبراي تنظيم معاملات تجاري ايران و همسايه شمالي،دفاتري در کارگزاري ها تاسيس شد و متعاقبا ناصرالدين شاه به ميرزا حسن خان سپهسالار فرمان داد مه اداره اي به رياست خود تشکيل دهد تا مرجع نوشته ها باشد.اولين قانون ثبت در سال 1290 در 139 ماده به تصويب رسيد و متعاقبا در سال 1302 قانون ديگري در 126 ماده تصويب شد که مربوط به ثبت املاک بود.قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 در 142 ماده در فروردين ماه 1311 لازم الاجرا گرديد و در حال حاضر با اصلاحاتي اجرا مي شود.هم چنين قانون ثبت احوال از سال 1355 تصويب و اجرا گرديد.اين قانون به ثبت وقايع چهارگانه ولادت،ازدواج،طلاق و فوت پرداخته و اين وظيفه را به عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داده است.يکي از انواع ثبت احوال ثبت نکاح مي باشد که در اين نوشتار بررسي مي گردد.
در تعريف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگي املاک در دفاتر دولتي(رسمي)،ثبت اطلاق مي شود))اما در تعريف ديگري از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،يک عمل حقوقي،احوال شخصيه،يک حق مانند حق اختراع يا هر چيز ديگر مانند علامات در دفاتر مخصوصي که قانون معين مي کند)).ثبت داراي انواع مختلفي است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاري و … .بنابراين حاصل ثبت ايجاد يک سند رسمي مي باشد.

ماده 1287 قانون مدني سند رسمي را اين گونه تعريف نمود)):سند رسمي در معناي عام سندي است که در اداره ثبت اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي تنظيم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمي در معناي خاص و از نظر قانون ثبت يعني اسنادي که صرفا در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده اند.
اهداف ثبت نکاح عبارت است از :1)انعقاد نکاح به طور صحيح 2)پيشگيري از اختلاف 3)سهولت اثبات حقوق زوجين.
نکاح اتباع خارجه در ايران يکي از موضوعات مبتلا به حقوقي مي باشد که جزو احوال شخصيه اشخاص مي باشد.قانون جمهوري اسلامي ايران در ماده 7 قانون مدني احوال شخصيه اتباع خارجه را مشمول قوانين و مقررات دولت متبوع خودشان مي داند.مدلول ماده 7 قانون مدني با فقه اسلامي انطباق دارد زيرا اجانب در مورد احوال شخصيه مطيع قوانين مذهبي خود مي باشند.ولي بايد توجه داشت که تبعيت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرايط ماهوي نکاح مي باشد و نسبت به شرايط شکلي و تشريفات آن مانند ثبت نکاح الزامي نمي باشد.
همان طور که اتباع ايارن در خارجه مي توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلي) و يا مطابق قانون ايران(قانون ملي)واقع سازند اتباع خارجه مقيم در خاک ايران نيز مي توانند بين شکل محلي(شکل مقرر در قانون ايران)و شکل ملي(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)يکي را انتخاب کنند.
هر گاه ازدواج بيگانگان در ايران به موجب قانون ايران صورت گيرد آن ازدواج در خارجه نيز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجي تشريفات خاصي براي آن ازدواج مقرر شده باشد،زيرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند ))(ماده 969 قانون مدني)که تقريبا مورد قبول همه کشورهاست ازدواجي که مطابق شکل محلي واقع شود در همه جا صحيص و معتبر تلقي مي شود،اما اگر بيگانگان مقيم ايران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمايندگان سياسي يا قنسولي دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده 970 قانون مدني در اين مورد مقرر مي دارد : ((مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي مي توانند به اجراي عقد نکاح مبادر ت نمايند که طرفين عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال بايد ثبت شود.چنان که ملاحظه مي شود ازدواج به وسيله مامورين سياسي يا قنسولي داراي دو شرط است:
شرط اول)طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماينده سياسي و يا قنسولي باشند.بنابراين هر گاه يکي از آنها تبعه ايران باشند يا آن که هر دو تبعه خارجه بوده ولي هر کدام تابع دولت مخصوصي باشند رعايت قوانين محلي راجع به صورت(قانون ايراني)الزامي خواهد بود.يعني بايد طبق قانون ازدواج،نکاح آنان در دفاتر ازدواج واقع و ثبت گردد.
شرط دوم:دولت متبوع نماينده سياسي يا قنسولي بايد به مامورين سياسي يا قنسولي اجازه واقع ساختن ازدواج بين اتباع خود را داده باشد هم چنان که قانون ايران اين اجازه را به مامورين قنسولي ايران در خارج داده است.
بنابراين نکاح اتباع خارجه در ايارن بايد ثبت شود و چه بخواهند طبق قانون خودشان و چه طبق قانون ايران به انعقاد نکاح مبادرت نمايند نافذ و معتبر و لازم الاجرا مي باشد.

1ـ تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشيا، پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك مي‌نمايد.
2ـ تحقيق نظري : نوعي پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پاية مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود.
3ـ تحقيق كاربردي : پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار‌ها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفادة جوامع انساني انجام مي‌شود.
4ـ تحقيق‌عملي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكلات جوامع انساني انجام مي‌شود6. سوابق مربوط (بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
1-مقاله ((نقد و بررسي قوانين ثبت ازدواج)) تاليف دکتر ليلا سادات اسدي به تعريق ثبت، اهداف ثبت نکاح،آثار ثبت،تشرفات ثبت،لزوم ثبت نکاح ،نقد و بررسي ثبت نکاح در لايحه حمايت خانواده گرداخته و در نهايت به نقص قانون مجازت درباره ضمانت اجراي ثبت نکاح پرداخته و پيشنهاد نموده است که ثبت نکاح موقت در تمامي موارد الزامي شود،مجازت عدم ثبت نکاح تخفيف داده شود.دخالت کنندگان در عقد نکاح جرم انگاري شود.
2-رساله آثار ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق توسط حسن نيري در سال 1329به ثبت ازدواج و طلاق در قانون فرانسه و اسلام و ايران،چگونگي ثبت ازدواج،آثار ثبت نکاح نگارش يافته است.
3-رساله وضع حقوقي بيگانگان در اسلام و ايران توسط محمد حسن کاتبي سال 1378 در دانشگاه آزاد تهران مرکز به ضرورتهاي کنوني تنظيم قاعده هاي حاکم بر روابط اشخاص بيگانه،اصول و مباني حقوق بيگانگان از نظر حقوق بين الملل،اصول و مباني حقوق بيگانگان در ايران،تاريخچه وضع بيگانگان در ايران،وضع حقوقي اشخاص حقيقي بيگانه در ايران،وضع حقوقي بيگانگان از نظر حقوق خصوصي ايران،وضعيت حقوقي اشخاص حقوقي بيگانه در ايران به رشته تحرير درآورده است.
4-کتاب حقوق بين الملل خصوصي دکتر نجاد علي الماسي در سه بخش به کليات و تاريخ تحول تعارض قوانين،اعمال قاعده ايراني حل تعارض،مسادل مهم تعارض قوانين شامل احوال شخصيه،اموال و اسناد و قراردادها بررسي نموده است که در قسمت احوال شخصيه به طور مختصر در زمينه تشريفات شکلي و ثبتي نکاح بيگانگان توضيح داده است.

7. فرضيه‌ها (هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود.)
فرضيه اصلي
ثبت ازدواج اتباع خارجه در حقوق ايران و بين الملل متفاوت است.
فرضيه فرعي
ثبت ازدواج اتباع خارجه در حقوق داخلي و بين المللي الزامي مي باشد.
در حقوق بين الملل ثبت ازدواج اتباع خارجه تابع قانون اقامتگاه مشترک است .
در حقوق داخلي ثبت ورابط بين زوجين تابع قانون محل تنظيم سند مي باشد.
با توجه به ماده 963 قانون مدني شرط لازم براي ثبت انعقاد عقد نکاح تابع قانون دولت متبوع شوهر در زمان انعقاد عقد نکاح مي باشد.

8. اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي1،كاربردي2 و ضرورت‌هاي3 خاص انجام تحقيق)
1-بررسي تفاوتها و تشابه ثبت ازدواج اتباع خارجه در حقوق ايران و حقوق بين الملل خصوصي
2-بررسي قانون حاکم بر نکاح اتباع خارجه در حقوق ايران
3-بررسي تشريفات ثبتي نکاح اتباع بيگانه در قوانين و نواقص آنها
2
3

9. در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره ) :
موسسات ثبتي ، قوه قضاييه

10. جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟(اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)
با توجه به اهميت و نقش به سزايي که خانواده در جامعه دارد تحقيق هايي در اين زمينه صورت گرفته است اما هيچ يک از انها موضوع ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي و معايب و مشکلات ان رامورد بررسي قرار نداده است. لذا در اين تحقيق سعي شده است در کنار بررسي موضوع ازدواج و طلاق افراد با تابعيت هاي مختلف به بحث اثار و مشکلات و معايب اينگونه ازدواج ها و طلاق ها و و ثبت سند اين ازدواج ها در حقوق ايران و حقوق بين الملل پرداخته شود
امضاء استاد راهنما

11. روش كار
الف. نوع روش تحقيق :
تحليلي – توصيفي

ب : روش گردآوري اطلاعات ( ميداني، كتابخانه‌اي و غيره ) :
روش جمع آوري کتابخانه اي است

پ : ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانكهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره ) :
بانکهاي اطلاعاتي ، کتاب ، شبکه هاي کامپيوتري

ت: روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
تحليلي – توصيفي

12. جدول زمان‌بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي
تاريخ تصويباز تاريختا تاريخمطالعات كتابخانه‌ايجمع‌آوري اطلاعاتتجزيه و تحليل داده‌هانتيجه‌گيري و نگارش پايان‌نامهتاريخ دفاع نهاييتوسط معاونت پژوهشي مشخص مي گردد طول مدت اجراي تحقيق : 13. فهرست منابع و مأخذ (فارسي و غير فارسي) مورد استفاده در پايان‌نامه به شرح زير:
(به ترتيب حروف الفبا تنظيم شود)
كتاب : نام خانوادگي،نام، سال نشر،عنوان كتاب،مترجم، جلد ، محل انتشار، ناشر
مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره،شماره،صفحه
تعدادي از منابع

منابع فارسي
ارفـع نيا،مهشيد،1373 ، حقوق بين الملل خصوصي،ج 1، ،تهران،آگاه.
نصيري،محمد،1370،حقوق بين الملل خصوصي،تهران،آگاه.
معظمي عبد الله،1353،حقوق بين الملل خصوصي،تهران،چاپخانه بانک ملي ايران.
خلعتبري،ارسلان،1316،حقوق بين الملل خصوصي،تهران،چاپخانه روشنايي.
الماسي،نجادعلي،1387،حقوق بين الملل خصوصي،تهران،ميزان.
جعفري لنگرودي،محمد جعفر،1368،ترمينولوزي حقوقي،تهران،گنج دانش.
جعفري لنگرودي،محمد جعفر،1356،حقوق ثبت،تهران،چاپخانه حيدري.
شهري،غلامرضا،1373،حقوق ثبت،تهران،نشر ماجد.
منابع لاتين
1. Communication, No. 35/1978, Shirin Aumeeruddy-Cziffra and 19 other Mauritian women v. Mauritius (Views adopted on 9 April 1981), in UN doc. CCPR/C/OP/1, Selected Decisions under the Optional Protocol (Second to sixteenth sessions), p. 71, para. 9.2 (b) 2 (ii) 2.
2. General Comment No. 19 (art. 23), United Nations Compilation of General Comments, p. 138, para. 8.
3. General Recommendation No. 21, United Nations Compilation of General Comments, p. 227, para. 20.
4. Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers.p 629
5. Niklas Luhmann. A Sociological Theory of Law. P 86
6. Niklas Luhmann. A Sociological Theory of Law. P 9
7. UN doc. GAOR, A/54/40/ (vol. I), p. 60, para 313
8. UNICEF. Analysis of the state of relevant laws in Iran . p 4
9. United States General Accounting Office: Defense of Marriage Act: Update to Prior Report,Washington, DC ?????,January ??, ????,pp?-?
14.هزينه‌هاي تحقيق پايان‌نامه
الف. منابع تأمين بودجة پايان‌نامه و ميزان هر يك (ريالي، ارزي،تجهيزاتي و غيره)
رديفنام مؤسسهبودجة رياليبودجة ارزيتجهيزات و تسهيلاتجمع
ب . هزينه‌هاي پايان‌نامه
ب1. هزينه‌هاي پرسنلي (براي مواردي كه در حوزة تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليتتعداد افرادكل‌ساعات‌كار‌براي‌طرححق الزحمه ‌در ‌ساعتجمعجمع هزينه هاي تخميني به ريال:

ب2. هزينه‌هاي مواد و وسايل (وسايلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)
نام ماده يا وسيلهمقدار مورد نيازمصرفي‌-غيرمصرفيساخت‌داخل‌يا‌خارجشركت سازندهقيمت واحدقيمت كلرياليارزيرياليارزيجمع هزينه هاي مواد و وسايل به ريال:

ب 3. هزينه‌هاي متفرقه
رديفشرح هزينهرياليارزيمعادل‌ريالي‌بودجه ارزيكل هزينه به ريال1هزينه تايپ (هر صفحه)2هزينه تكثير (هر صفحه)3هزينه صحافي (هر جلد)4هزينه عكس و اسلايد (هر عدد)5هزينة طراحي، خطاطي، (كلي)نقاشي، كارتوگرافي(كلي)6هزينه خدمات كامپيوتري (كلي)7هزينه‌هاي ديگر پيش ‌بيني نشدهجمع
جمع كل هزينه‌ها
رديفنوع هزينهرياليارزيهزينه ‌كل‌به ريال1پرسنلي2مواد و وسايل3مسافرت4متفرقهجمع
15. تأييدات
الف :نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
تاريخ
امضاءنام و نام خانوادگي استاد مشاور 1 :
تاريخ
امضاءنام و نام خانوادگي استاد مشاور 2 :
تاريخامضاء
ب. نظرية كميتة تخصصي گروه دربارة

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشتة تحصيلي دانشجو :
ارتباط دارد ( ارتباط فرعي دارد ( ارتباط ندارد (
2.جديد بودن موضوع :
بلي ( در ايران بلي ( خير (
3.اهداف بنيادي و كاربردي :
قابل دسترسي است ( قابل دسترسي نيست ( مطلوب نيست (
4.تعريف مسأله :
رسا است ( رسا نيست (
5. فرضيات :
درست تدوين شده است ( درست تدوين نشده و ناقص است (
6. روش تحقيق دانشجو :
مناسب است ( مناسب نيست (
7. محتوا و چارچوب طرح :
از انسجام برخوردار است ( از انسجام برخوردار نيست (

پ. تأييد نهايي
رديفنام و نام خانوادگيسمت و تخصصنوع رأيامضاء12345
موضوع تحقيق پايان‌نامة خانم /‌آقاي :
دانشجوي مقطع : كارشناسي ارشد ( دكتراي حرفه‌اي ( رشته :
تحت عنوان:
در جلسة مورخ كميتة تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آراء ( يا با تعداد ( رأي از ( رأي
مورد تصويب اعضاء قرار گرفت ( قرار نگرفت (
مدير گروه تاريخ امضاء
ت. نظرية شوراي پژوهشي دانشگاه :
موضوع و طرح تحقيق پايان‌نامة آقاي / خانم دانشجوي مقطع: کارشناسي ارشد
رشتة: كه به تصويب كميتة تخصصي مربوط رسيده بود، در جلسة مورخ :
شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا (تعداد نفر)
قرار گرفت/ نگرفت.

رديفنام و نام خانوادگينوع رأي (موافق يا مخالف)امضاءتوضيحات123456789
نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحدتاريخامضاء
شمارة ثبت در امور پژوهشي واحدتاريخ ثبت


پاسخی بگذارید