اين فرضيه رابطه بين تحصيلات ( يكي از ويژگيهاي منابع انساني ) و اثر بخشي را نشان مي‌دهد. با تجزيه و تحليل آماري مشخص شد كه اين رابطه وجود داشته هر چند بطور معكوس يعني با افزايش سطح تحصيلات اثر بخشي پائين فرض گرديده است و بالعكس.
9-3- نتيجه آزمون فرضيه سوم
بين شخصيت منابع انساني و اثر بخشي در مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجود ندارد :H0
بين شخصيت منابع انساني و اثر بخشي در مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجود دارد : H1
جدول آزمون كاي دو
اين فرضيه نشان مي‌دهد بين گروههاي مختلف شخصيتي و بطور كلي شخصيت كاركنان و اثر بخشي رابطه وجود دارد و اين رابطه در كل مثبت و مستقيم مي‌باشد همچنين تحليلها نشان مي‌دهد كه بيشترين اثربخشي مربوط به گروه درون گراست.
10- پيشنهادات بر مبناي نتايج تحقيق
10-1- پيشنهادات به مديريت مدارس و كارشناسان ستادي
در اين بخش با توجه به كليه اطلاعات جمع آوري و تجزيه و تحليل شده از طريق پرسشنامه، مصاحبه ها حضوري با كاركنان و استفاده از سايتهاي معتبر مدارس غير انتفاعي، برخي از موارد مهم بعنوان پيشنهاد و براي بهبود فرآيند اثر بخشي و افزايش آن و رضايت واحد سازماني ارائه مي‌گردد:
* مطالعه مستمر در زمينه تاثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثر بخشي مدارس غير انتفاعي و تعيين روند تغييرات متناسب با نيازها و خواسته هاي مدارس جهت افزايش اثر بخشي و برنامه ريزي هاي آتي
* برنامه ريزي در ايجاد تناسب بين سطح تحصيلات وا اهداف سازماني، كيفيت كار، علاقه مندي به شغل و….
* توجه بيشتر به مسائل اعتقادي و ايجاد باورهاي منطقي و صحيح در كاركنان
* توجه به منافع و خواسته هاي فردي كاركنان در جهت همسويي با هدفهاي سازماني
* دارا بودن پتانسيل هاي قوي توسط منابع انساني در جهت قبول مسئوليهاي مهمتر
* ايجاد انگيزه در كاركناني كه سطح تحصيلات آنان بالاتر است.
* ايجاد فضاي انتقادي براي كاركنان كه احساس آرامش بيشتري نمايند.
* آشكارسازي و تبين اهداف سازماني براي كاركنان
* جلوگيري از هدر رفتن زمان و به عبارتي صرفه جويي زماني
* توجه بيشتر به كيفيت انجام كار و كيفيت امور آموزشي
* ايجاد علاقه مندي در كاركنان به انجام و رغبت دركار بيشتر
* توانمند سازي مديريت مدارس در حل مشكلات درون سازماني
* ايجاد توجه و علاقه دركاركنان به كاهش هزينه ها
10-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي
* انجام تحقيقات بيشتر در زمينه تاثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثر بخشي
* انجام تحقيقات بيشتر در زمينه شناسايي عوامل موثر بر اثر بخشي
* انجام تحقيقات در زمينه عوامل موثر بر اثر بخشي در ابعاد مكاني و زماني وسيع تر
* انجام تحقيقات در زمينه مقايسه اثر بخشي درمدارس دولتي و غير انتفاعي
* انجام تحقيقات در زمينه رابطه انگيزه كاركنان با سطح تحصيلات آنان در مدارس غير انتفاعي
مراجع
آذر، عادل. و مومني، سفور. 1380. آمار و كاربرد آن در مديريت،‌ جلد دوم. تهران: سمت.
پرهيزكار، كمال. 1382. مديريت منابع انساني و اداره امور استخدامي. تهران: آگاه.
تيموري نژاد، حسين. منابع انساني با كيفيت كليد طلايي رقابت. تدبير 160.
خاكي، غلامرضا. 1379. روش تحقيق در مدريت. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي .
رحمان پور، لقمان. شناسايي عوامل موثر در حفظ و نگهداري منابع انساني. پايان نامه كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.
رضايي، حميدرضا. و صانعي، مهدي. مزيت رقابتي پايدار. فصلنامه اطلاع رساني. شماره 3 و 4.
سعادت، ا. 1381. مديريت منابع انساني. تهران: سمت.

سكاون، ا. 1381. روشهاي تحقيق درمديريت. ترجمه محمد صبائي و محمود شيرازي. تهران: مؤسسه مديريت وبرنامه ريزي.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سيد جوادين، سيدرضا. 1383. مديريت رفتار سازماني. تهران: نگاه دانش.
مير سپاسي، ناصر. 1381. مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار. تهران: مير.
Baker, Kathryn A. and Branch, Kristi M. 2002. Concept underlying Organizational Effectiveness. Ch. 1. http://WWW.SC.DOV/SC-5/BENCHMARK/.
پي‌نوشت‌ها


دیدگاهتان را بنویسید