در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مهندسي مجدد نرم افزاري فرايند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سيستم هاي اطلاعاتي سلامت:
چکيده:
کاربرد فناوري مانند سيستم اطلاعاتي بهداشتي در رائه خدامت بهداشتي از جمله خدمات باليني در مراقبت هاي بهداشتي تاثير مي گذارد. نظام اطلاعات سلامت در مراقبت هاي بهداشتي به طور گسترده مورد استفاده براي حمايت از زيرساخت هاي پزشکي قرار مي گيرد. بهبود فرايند باليني را قادر مي سازد تا درک بهتري از سيستم هاي مراقبت هاي به عنوان فناوري و روند باليني فرايند مهندسي مجدد کسب و کار است(BPR).
هدف از اين مقاله بررسي استفاده از BPR و اثر ان در بهداشت و درمان مرتبط با سلامت با سيستم هاي اطالاعاتي (HIS) است. اين مقاله همچنين به بررسي عوامل براي موفقيت براي سازمان بهداشت و درمان با اجراي BPR است. در نتيجه استفاده از BPR قبل از اجراي HIS و حتي پس از پياده سازي مي تواند براي بهبود اثربخشي HPS مفيد باشد. استفاده از فناوري اطلاعات نيز مي تواند يک توانمندسازي براي طراحي مجدد رودر رو داشته باشد که به خصوص در يکپارچه سازي فرايند هاي متعدد و اتوماسيون مي باشد.
کلمات کليدي:
سيستم هاي اطلاعاتي،سيستم اطلاعاتي بهداشتي،مهندسي مجدد فرايند کسب وکار،بهداشت و درمان،گردش کار باليني.
1-مقدمه:
فناوري اطلاعات(IT) در بسياري از صنايع با مزاياي قابل توجهي استفاده مي شود. علم اطلاعات پزشکي علم استفاده از ابزارهاي سيستم تحليل با توسعه روش الگوريتم براي مديريت،کنترل فرايند،تصميم گيري و تجزيه وتحليل عملي از دانش پزشکي است. در يک طرف توانايي سازمان بهداشت و درمان انجام عملکرد خود را مانند ثبت سفارش،نوشتن گزارش و سيستم هاي پشتيباني را براي کاهش ارتباطات دارد ورسيدن به اهداف مي تواند با استفاده از ارائه سيستم هاي مبتني بر فناوري اطلاعات باشد. و همچنين به عنوان سيستم هاي اطلاعاتي بهداشتي شناخته شده است. از سوي ديگر برخي از خطرات مانند نارسايي و اثرات منفي بر بيمار يا مربوط به برنامه HIS گزارذش شده است. با اين حال سازمان بهداشت و درمان بايد در تلاش براي رسيدن به بهترين شکل ممکن از عملکرد مي باشد. بنابراين ارزيابي HIS بسيار مهم براي اينکه اطمينان حاصل شود که حداکثر مزاياي آن به دست آيد. اگر فناوري جديد در مراقبت هاي بهداشتي به کار گرفته شود فعاليت هاي کاربر فعلي سازگار نيست. ممکن است باعث نارضايتي کاربران شده و آنها از پذيرش تکنولوژي جديد خودداري کنند. به عبارت ديگر ارزيابي HIS قادر مي سازد که ارزيابي تا چه حد خود را در انجام تصميم گيرندگان و کاربران به اهداف در حاميت از خدمات بهداشت و درمان کنند. براساس مطالعات مورد بررسي 45% از HIS با توجه به مقاومت کاربرد رد شده است. گزارش شده است که محيط غير متجانس بين سيستم و عملکرد باليني شايعتر بوده است . بنابراين توانايي هاي اين فناوري جديد به تناسب با محيط باليني مهم است. بنابراين براي ارزيابي و طراحي مجدد باليني ضروري است که فرايند گردش کار بين فرايندهاي باليني و HIS به عنوان پياده سازي تکنولوژي اطلاعات در مراقبت هاي بهداشتي نياز به طراحي مجدد گردش کار به منظور دستيابي به موفقيت انجاغم شود. فرايند به عنوان مجموعه اندازه گيري از فعاليت هاي طراحي شده براي توليد يک خروجي مشخص براي تعريف مشتري خاص يا بازار است. آن را در يک تاکيد قوي حاکي از چگونگي کار در يک سازمان انجام مي دهند. فرايند کسب و کار به عنوان مجموعه از رضايت منطقي مربوط به جهت دستيابيبه يک تعريف مناسب از کسب وکار است. در نتيجه تعريف فرايند باليني مي تواند شبيه به فرايند کسب وکار باشد با اين تفاوت که آن شامل فعاليت هاي باليني مي شود. فرايند باليني شامل مراحلي است که چگونگي استفاده از منابع را براي ايجاد خدمات براساس نياز مشتري مي شود. يک مشتري در اين تعريف يک بيمار يا يک پرستار يا يک متخصص است. مسير باليني نيز روند باليني است که براي ا.ولين بار توسط زندر در سال 1980 در بهداشت و درمان معرفي شد. از آنجا که در سال 1980 روش هاي مديريت کيفيت معرفي شده اند تا در بهداشت و درمان استفاده شوند. در دهه گذشته اين روش به ويژه به منظور بهبود کيفيت مراقبت هاي بهداشتي و همچنين بهبود فرايندهاي بهداشت و درمان استفاده شده است. تعدادي از تکنيک هاي مديريت مطرح شد و براي افزايش استفاده از HIS در محيط باليني اعمال شد و انتخاب روش وابستگي به عوامل مختلف مانند نيازهاي موجود و محيط کار خاص و منابع موجود و اهداف انتخاب کردند. يکي از روش هاي مورد مطالعه در روند باليني و گردش کار باليني فرايند کسب وکار مهندسي مجدد شده (BPR) است. BPR ما را قادر مي سازد تا درک بيشتري از استفاده از سيستم هاي اطلاعات سلامت در تنظيمات باليني واقعي داشته باشيم. روش استفاده شده به تمرکز بيشتر در اطلاعات مربوط به فرايند BPR داراي يک ديدگاه جامع در مورد گردش کار است. وقتي BPR در روند باليني اجرا مي شود نقش آن باعث مصرف مواد زائد و افزايش بهره وري در گردش کار باليني در فرايند مهندسي مجدد ديده مي شود. با اين حال اگر هدف يک سازمان براي تعيين نقايص که احتمالا از طريق تجزيه و تحليل آماري است به روش شش سيگما ترجيح داده مي شود. از آنجا که استفاده از فناوري اطلاعات در بهداشت درمان در جريان فرايند هاي باليني است ما نيازبه درخاست BPR در مورد تناسب بين HIS و اطمينان باليني هستيم. همانطور که استفاده از HIS نه تنها محدود به يک يا برخي از فرايندهاي خاص است به بررسي تمام فرايندهاي درگير در گردش کار باليني به عنوان يک کل نگاه مي کند. بنابراين بايد به بررسي چگونگي روش BPR در روند باليني که مربوط به سلامت بوده را داشته باشيم. از اين رو بررسي استفاده از روش BPR در بهبود روند باليني و ارائه يافته هاي کليدي در مورد آن ضروري است. علاوه براين انطباق BPR در محيط باليني مهم است که در مورد اجراي موفقيت آميز BPR اطمينان حاصل شود. اين مقاله با تمرکز بر مفهوم BPR بوده و روشهايي را در مراقبت هاي بهداشتي قابل اجرا به خصوص براي بهبود اثربخشي HIS بررسي هايي انجام داده است. تعدادي از عوامل که برنامه BPR را تحت تاثير قرار مي دهند در اين مطالعه مشخص شده است. براساس سوال تحقيق ما مسير جستجو به شرح زيرتعريف شده است. فرايند مهندسي مجدد کسب وکار،سيستم اطلاعات سلامت و گردش کار باليني است که به بهانه پرداختن به BPR در بهداشت و درمان مربوط به HIS است. ما يک جستجوي باز براي پيدا کردن مقالات مرتبط را انجام داديم. عنوان ،خلاصه،کلمات کليدي و متن کامل جستجو شدند. کنفرانس ها و ژورنال ها مورد بررسي قزاز گزفته و مقالات واجد شرايط براي ورد به اين مطالعه انتخاب شدند. ما براي اولين بار عناوين در نظرگرفته شده را پس از خلاصه کردن در متن آورديم.
2-فرايند مهندسي مجدد کسب وکار:
براي درک فرايند مهندسي مجدد کسب وکار ابتدا بايد معناي فرايند و همچنين فرايند کسب وکار و مهندسي مجدد را به طور جداگانه بفهميم ما روند فرايند کسب وکار را در مقدمه تعريف کرديم. با اين حال روند بايد يک نقطه شروع و پايان داشته باشد. علاوه براين گردش کار باليني را مي توان مترادف با تعريف فرايندهاي باليني استفاده نمود. مفهوم BPR در سال 1990 گزارش شده است. فرايند کسب وکار به عنوان رويکرد مديريت جهت تجديد نظر در شيوه هاي حال حاضر و روند تحول در کسب وکار تعريف شده است تلاش براي بهبود بهره وري فرايند با استفاده از روش ها با اصلاح يا حذف فعاليت هاي غير ضروري همراه بوده است. فراين د مهندسي مجدد کسب وکار به عنوان يک رويکرد يکپارچه و نظام مند،افزايش تجزيه وتحليل و طراحي دوباره توابع،گردش کار و ساختار سازمان را به منظور بهبود کيفيت خدامت و کاهش فرايندها و زمان انجام مي دهند. در روش BPR براي اولين بار ،به خروجي فرايند باليني و تجزيه کردن ان نسبت به ديگر فرايندها پرداختيم. در طي رصد فرايند هاي بايد مدل سازي شود. در برخي از مسائل اصلاح روند کافي نيست و ممکن است به طراحي دوباره و يا حتي حذف فعاليت هاي بي فايده به طور کامل نياز باشد. تعيين معيار در روند مي تواند به مقايسه عملکرد فرايند سازمان براي پيدا کردن مناطقي که نياز به تغيير و طراحي مجدد دارد کمک کند. همچنين به عنوان فرايند ما مي توانيم فعاليت هاي مبتني بر هزينه هاي ارزيابي هاي مختلف را طاحي کرده و سناريوي جديدي را تبيين کنيم. اين فرايندها بايد توسط مالک فرايند قبل از اجرا تاييد شوند. ساخت يک شبيه سازي براساس سناريو مي تواند براي کاهش خطاها و جلوگيري از هزينه هاي بيش از حد مفيد باشد.
2-1 مراحل فرايند مهندسي مجدد کسب وکار:
پنج گام در اجراي BPR مشخص شده است. اين شامل تعريف چشم انداز،شناسايي روند،درک درستي روند،تعريف روش و آماده سازي نمونه اوليه است. در مرحله اول تعريف چشم انداز جهت کاهش زمان چرخه فرايند بوده که بايد براساس مشتري شناسايي شود. در مرحله شناسايي روند بايد روند دوبار،براساس تجزيه و تحليل هزينه ها و يا درآمد از فرايند طراحي شود. برخي از روش هاي بالا تاثير و رويکرد جامعي در انتخاب روش را کمک مي کند. تاثير روش بالايي روند لازم است که دوباره طراحي براساس معيارهاي انتخاب شده انجام شود. در روش جامع ما بايد اول از همه شناسايي فرايندها را انجام داده و سپس آنها را براساس اولويت بندي دوباره طراحي کنيم. گام بعدي در يک فرايند با هدف جلوگيري از اشتباهات تکراري و قديمي براساس روند جاري بوده و ايجاد يک معيار بر بهبود در آينده است. در مرحله بعد که مرحله روش شناسي است ضروري است که براي انتخاب يک روش براي انجام فرايند طراحي مجدد اقدام شود. برخي از ابزارها و تکنيک هاي موجودبه ما در طراحي فرايند کمک مي کند و تجزيه و تحليل،آزمون راه حل ها و يا نمودار گردش کار را به ما مي دهد. پس از انتخاب روش ما بايد يک نمونه اوليه را براساس فرايند جديد طراحي کنيم. اين بدان معني است که ما بايد يک نمونه اوليه از فرايند آينده را قبل از اجرا داشته باشيم.
2-2 ابزار مهندسي مجدد فرايند کسب وکار:
ابزارهاي بسياري براي تسهيل فرايند BPR در دسترس است. اين ابزار کمک مي کنيد تا BPRبا استفاده از ساده ترين نرم افزارهاي کاربردي پيچيده ترين داده ها را مدل سازي کند. اين ابزار براي تجزيه و تحليل کمک مي کند و طراحي مجدد و مدل سازي فرايند را تسهيل بخشد. ما مي توانيم از اين ابزار مدل سازي ايستا و مدل سازي پويا استفاده کنيم. مدل سازي استاتيک مانند نمودار بوده و مدل سازي پويا شبيه سازي يک فرايند است. هيچ يک از ابزارها به طور کامل BPR را نمي تواند حمايت و پوشش دهد. بعضي از برنامه هاي مدلسازي گردش کار موجود مي باشد. به عنوان مثال فرايند کسب وکار و مدل سازي آن با زبان مدل سازي يکپارچه UML انجام مي گيرد. ابزارهاي گرافيکي مانند UML مدل سازي فرايند را به منظور افزايش ميزان قابليت همکاري بين مردم در شرکت ها را ارائه مي دهد. علاوه براين براي کنترل جريان فرايند استفاده مي شود. و رسيدگي به جريان اطلاعات و نيز کار و فعاليت بهينه سازي اين ابزار به مردم کمک مي کند.
3-برنامه BPR در بهداشت و درمان:
دلائل بسياري وجود دارد که چرا بيمارستان ها بايد از BPR در فرايندهاي خود استفاده کنند. يکي بيشتر از همه مهم است. که براساس يک مطالعه در ايالات متحده آمريکا در سال 1996 تا 1997 گزارش شده است که باعث کاهش هزينه ها شده بود. بهداشت و درمان نياز به طراحي مجدد در روند باليني دارد. براي پي بردن به مزاياي ين فناوري به ويژه سيستم اطلاعات بهداشت و ارزيابي پيدا کردن قطعات کار در کنار هم نياز است. قطعات برکنار شده زباله بوده و بايد حذف شوند. به منظور دستيابي به کاهش هزينه ها آنها مي توانند برخي از هزينه هاي اضافي را با ساده سازي فرايند يا حذف برخي از مراحل انجام دهند. BPR نيز جهت بهبود عملکرد باليني و توانمندسازي و رضايت کارکنان است. برخي از مقالات انتخاب شده جهت گزارش استفاده از BPR در مراقبت هاي بهداشتي در جدول 1 ارائه شده است. اين مجله براي موفقيت آميز بودن BPR در سيستم هاي مراقبت هاي بهداشتي انتخاب شده است. براساس منابع بررسي شده تاثير BPR در زمان ،هزينه طبقه بندي، کيفيت،انعطاف پذيري ديده مي شود. اين بدان معني است که کاهش زمان چرخه،کاهش هزينه اجرا،بهبود کيفيت مراقبت و افزايش انعطاف پذيري را در نتايج گزارش شده در اجراي BPR را نشان مي دهد. از سوي ديگر برخي از ستون بر نقش فناوري اطلاعات در فرايند BPR پرداخته است. فناوري اطلاعات باعث افزايش فرايند طراحي مجدد شده است. فناوري اطلاعات يک توان را به BPR به عنوان يک کمک براي جمع آوري تجزيه و تحليل و ذخيره و توزيع اطلاعات به طور موثر و همچنين ارتباط و همکاري را افزايش مي دهد. فناوري اطلاعات ابزار کليدي براي BPR است که باعث تغييرات اساسي شده است. اين بيشتر به صورت يک فرايند خودکار است. اساسا تغيير شکل متمرکز کسب و کار را انجام داده و بهبود کابرد را به صورت خودکار داشته و مديريت دانش را در سازمان افزايش مي دهد. براساس مقاله بررسي برخي از محدوديت ها همچنين نقاط بحراني را داشته است که گزارش شده است اجراي BPR موفقيت آميز بوده است. در دوبخش بعدي در مورد جزئيات آن ما بيشتر بحث خواهيم کرد.
جدول 1 مروري بر منابع :استفاده از BPR در بهداشت و درمان:

نويسندگانموضوعيافته هاجانسون-والز وهمکاران 2005بررسي استفاده از ابزار پتري در فرايند طراحي مجدد در توسعه بهداتش ودرمانمدل پتري از ابزاري است که به خوبي در مدل سازي مناسب بوده. شبيه سازي کسب و کار در آن با کاهش زمان نشان داده شده استپات واردهان وهمکاران 2008BPR به عنوان روش مديريت براساس نشريات گذشته در سيستم بهداشت و درمان،ارزيابي BPR در مراقبت هاي بهداتشي انگلستانبراي رسيدن به موفقيت مهم است که BPR در شرايط مناسب انجام شود. کاهش زمان انتظار و مدت اقامت همراه و افزايش انعطاف پذيري از ويژگي ها آن استسيني و همکاران 2008روند باليني امن و کارآمد با استفاده از RFID در بهداشت و درمان با شناسايي امکان پذيربودن و زمينه هاي تاثير بر فرايندها در سازمانمهندسي مجدد RFID باعث به وجود آمدن توابع جديد و يکپارچه سازي سيستم ها و افزايش کيفيت و انعطاف پذيري را به همراه دارد.برتوليني و همکاران2011بررسي استفاده از BPR در بخش جراحيابزار BPR افزايش تجزيه و تحليل و شبيه سازي را در روند نشان داده و بهبود بهره وري را نشان مي دهد. از روش براي شناسايي مناطق بهبوديافته استفاده شده است.ال خوزين و همکاران 2006بررسي شواهد موجود در فرايند طراحي مجدد،مراقبت از بيمارکاهش طول مدت رقابت کاهش هزينه ها گزارش شده است. افزايش کيفيت نيز گزارش شده است با توجه به بررسي انجام شد. و برخي از نکات مهم لازم است. براي طراحي مجدد BPR در نظر گرفته شود. به عنوان يک رويکرد از بالا به پايين ،نياز به مشارکت کساني که در حال دريافت فرايند هستند مي باشد. علاوه براين تعهد مديريت ارشد،يکي از نقاط بحراني در موفقيت BPR براي پياده سازي است. اين بدان معني است که پذيرش و مالکيت BPR در ريشه مهم و ضروري است. اگرچه حمايت مديريت ارشد مهم است. بايد اپراتور نيز آزادي عمل داشته باشد چرا که آنها بيشتر با شکاف ها و موضوعات فرايند آشا هستند. حتي با مشارکت خط عملياتي،تعامل در درخواست دانش BPR نيز ضروري است. فرصت براي کارکنان براي بررسي روند در جزئيات و نظر در مورد روند انتخاب ربراي افزايش بهره وري است. يکي از بهترين شيوه ها اين است که شامل همه ذينفعان در فرايند طراحي مجدد بوده و بازخورد خود را در نظر مي گيرند. ذينفعان در محيط بهداشت ودرمان به عنوان بيمار،خانواده ي بيمار،پرستار،متخصص و پزشک تعريف شده است. ترکيب تيم مهندسي مجدد و در BPR جنبه ديگري است که بايد در نظر گرفته شود. ترکيب BPR شامل برخي از افراد فني،برخي از اعضاءخارج از تيم،برخي از مشتريان در صورت امکان و کساني که اين فرايند را به طور کامل مي دانند و تاثير آن را مي فهمند. بدان معني است که ارتباط و همکاري بين هردو کارمندان و مشاوران با هم به عنوان يک تيم،يک عامل کليدي در موفقيت هر پروژه BPR است. همچنيني اين تيم بايد در اندازه قابل کنترل باشد. اين بدان معني است که اگر سيستم بسيار بزرگ باشد ،تصميم گيري آهسته تر بوده و تمامي مراحل کار دشوارتر خواهد شد. بنابراين يک تيم بزرگ کندتر حرکت مي کند. حتي بعد از اجراي HIS در مراقبت هاي بهداشتي طراحي دوباره و پياده سازي HIS براي به روزرساني گردش کار پس از يک دوره از زمان ضروري است. در اين وضعيت گردش کار خودکار بوده که شامل برخي از نرم افزارها و پايگاه داده و يا انبار داده ها بايد مورد بررسي قرار گيرند. اين ضروري است که براي اطمينان از تمام توابع و درستي کار آنها،نياز کاربر و سازگاري با فعاليت ها به وجود آيد. با اين حال روش آزمون قابليت استفاده را مي تواند در مورد سازگاري به وجود آورد. يکي ديگر از نکته هاي مهم اين است که لازم است در نظر گرفته شود. روند باليني شامل فرايندهاي زير است. اگر فرايند طراحي مجدد فقط در زير فرايندهاي اعمال شده به آنها بهبود ببخشد. در نتيجه بهبود چشمگيري در گردش کار ممکن است به دست آيد. حتي اگر ما بهينه سازي در زير فرايندها انجام شود. کل فرايند ممکن است موثر به عنوان کل فرايندهاي فرعي به هم پيوسته باشد. از آنجا که پروسه به يکديگر متصل است. در BPR ما نياز به طراحي مجدد فرايندهاي به عنوان يک کل را داريم.
5-محدوديت هاي BPR:


پاسخی بگذارید