سوال پژوهشي هفت:‌آيا بين منابع مختلف قدرت مديران و سابقه مديريت آنان رابطه وجود دارد؟
بررسي ضرايب همبستگي اسپيرمن بين هر يک از منابع قدرت مديران و سابقه مديريت و نيز بررسي سطح معناداري، ارتباط مستقيم و معني‌دار بين هر يک از منابع قدرت پاداش، مرجعيت ، تخصص ، قانون و اجبار با سابقه مديريت مديران را نشان مي‌دهد.
و در نهايت سوال پژوهشي تاييد مي‌شود.
يعني اينکه : بين منابع قدرت مديران و سابقه مديريت ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد.
با وجود بررسيهاي متعدد، پژوهشي در راستاي سوال پژوهشي هفت يافت نشد.
سوال پژوهشي هشت: آيا بين منابع قدرت مديران و سنوات خدمتي آنان رابطه وجود دارد؟
بررسي ضرايب همبستگي اسپيرمن بين هريک از منابع مختلف قدرت مديران و سنوات خدمتي و نيز بررسي سطح معناداري F ، ارتباط مستقيم و معنادار بين هر يک از منابع قدرت پاداش، مرجعيت، تخصص، قانون و اجبار با سنوات خدمتي مديران را نشان مي‌دهد.
و در نهايت سوال پژوهشي تأييد مي‌شود.
يعني اينکه: بين منابع قدرت سنوات خدمتي مديران ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد.
زهره امجدي (1379‌) تحقيقي با عنوان “بررسي ميزان بهره‌گيري مديران از منابع پنجگانه قدرت در ادارت شهر رفسنجان ازديدگاه کارکنان “‌انجام داده است.
نتايج پژوهشي نشان مي‌دهد که يبن منابع قدرت مديران (از ديدگاه کارکنان)‌و سابقه خدمت آنان رابطه وجود دارد.
در واقع اين نتيجه پژوهشي، در راستاي سوال پژوهشي هشت و تاييد کننده آن مي‌باشد.
بهرام يوسفي (1376)‌، تحقيقي با عنوان “طراحي و تبيين الگوي تحليل ارتباطات سازماني (در سازمان تربيت بدني” انجام داده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که رفتار ارتباطي پرسنل سازماني تربيت بدني متأثر از سابقه خدمت آنان مي‌باشد و پرسنل داراي سابقه بيشتر اطلاعات بيشتري دريافت مي‌دارند.
سپيده هاشمي طاري (1378) تحقيقي با عنوان “بررسي رابطه بين ارتباطات اثربخش و جو سازماني” انجام داده است.
نتايج پژوهشي نشان مي‌دهد که نگرش دبيران درباره ارتباطات اثربخش بر حسب سابقه خدمت آنها تفاوت معني‌داري را نشان مي‌دهد.
تحقيق بهرام يوسفي (1376) و سپيده هاشمي طاري (1378)‌ گرچه دقيقاً‌ منطبق با سوال پژوهشي هشت نمي‌باشد، اما ارتباط بين عوامل سازماني (رفتار ارتباطي و ارتباطات اثربخش) با سنوات خدمتي را نشان مي‌دهد و به نوعي تاييد کننده پژوهش حاضر است.
يافته جانبي:
آيا بين ترتيب بکارگيري منابع قدرت مديران در نواحي مختلف آموزش و پرورش تفاوت وجود دارد؟
محاسبه مقدار احتمال مربوط به ‌آزمون کروسکال واليس، در بررسي تفاوت بين بکارگيري منابع قدرت مديران در نواحي مختلف آموزش و پرورش نشان مي‌دهد که بين بکارگيري منابع قدرت در نواحي مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.
اما ترتيب قدرت در نواحي آموزش و پرورش:
* ناحيه يک :‌ 1- مرجعيت 2- قانون3- تخصص 4- پاداش 5- اجبار
* ناحيه دو :‌ 1- مرجعيت 2-قانون 3- تخصص 4- پاداش 5- اجبار
* ناحيه سه :‌ 1- مرجعيت 2-قانون 3- تخصص 4- پاداش 5- اجبار
* ناحيه چهار:‌ 1- مرجعيت 2- تخصص 3- قانون 4- پاداش 5- اجبار
* ناحيه پنج :‌ 1- مرجعيت 2-تخصص 3- قانون 4- پاداش 5- اجبار
* ناحيه شش:‌ 1- مرجعيت 2-تخصص 3- قانون 4- پاداش 5- اجبار
* ناحيه هفت :‌ 1- مرجعيت 2-تخصص3- قانون 4- پاداش 5- اجبار
همانطور که ملاحظه مي‌شود ترتيب نواحي يک و دو و سه يکسان و ترتيب ساير نواحي نيز با هم يکسان است. در تمام نواحي قدرت مرجعيت در مقام اول و قدرتهاي پاداش و اجبار در آخرين رتبه‌ها قرار دارند.
و در نهايت سوال پژوهشي تأييد مي‌شود.
به عبارت ديگر:
بين ترتيب بکارگيري منابع مختلف قدرت در نواحي مختلف آموزش و پرورش تفاوت وجود دارد.
در همين راستا،‌در تحقيقي که توسط استودنت در رابطه با قدرت مديران در يک کارخانه‌ي فراورده وسايل الکتريکي خانگي صورت گرفته است، منبع قدرت اجبار در آخرين رتبه از رده‌بندي منابع قدرت مديران قرار گرفته است. “باخ من” ،‌ “باورز” و “مارکوس” نيز تحقيقي بر روي دوازده دانشکده هنرهاي ليبرال ، چهل نمايندگي يک شرکت بيمه و بيست و يک گروه کاري يک شرکت بزرگ خدمات خانگي انجام دادند. نتايج تحقيق نشان داد که منبع قدرت اجبار از کمترين اهميت برخوردار است.
“ايوانويچ” و “دانلي” در مورد تصور فروشنده‌ها از پايگاههاي قدرت مديرانشان در سي و يک شعبه‌ي يک شرکت بزرگ فرآورده‌هاي مواد غذايي تحقيقي به عمل آورند. بر اساس نتايج تحقيق ،‌قدرت اجبار در آخرين جايگاه قرار گرفت.
تحقيقي توسط “باخ من ” ،‌ “اسميت” و “اسلسينگر” در رابطه با منابع قدرت مديران بر روي سي و شش شعبه‌ي يک سازمان ملي فروش انجام گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که قدرت اجبار از لحاظ اهميت در مقام آخر قرار دارد.
فاطمه ارجمندي فر (1378) تحقيقي باعنوان “بررسي رابطه بين ميزان بکارگيري انواع قدرت توسط مديران و جو سازماني” انجام داده است.
يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن است که بالاترين ميانگين استفاده مديران از منابع قدرت به ترتيب منابع قدرت مرجعيت، تخصص، قانون، پاداش و اجبار بوده است و همانطور که ملاحظه مي‌شود نتايج تحقيق فوق دقيقاً منطبق بر نتايج پژوهش حاضر در نواحي چهار ، پنج ، شش و هفت آموزش و پرورش مشهد مي‌باشد.
در تحقيقي که توسط امين فر (1384) با عنوان “بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران و سبکهاي مديريت تعارض” انجام شد منابع قدرت مديران به ترتيب ؛ مرجعيت ، قانون ، تخصص،‌ پاداش و اجبار گزارش شده که اين ترتيب منابع قدرت منطبق با نتايج پژوهش حاضر در مناطق يک، دو و سه مشهد مي‌باشد.
همچنين در تحقيق نسرين اسدزاده (1381)‌ در رابطه با ترتيب منابع قدرت يافته‌ها نشان داد که قدرت مرجعيت در اولين رتبه و قدرتهاي پاداش و اجبار در آخرين مرتبه قرار دارند که اين يافته نيز دقيقا منطبق بر نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر مي‌باشد.

محدوديت‌هاي پژوهش
1- محدوديت در جامعه آماري: پژوهش حاضر محدود به جامعه آماري مديران و کارکنان ادارات نواحي هفتگانه آموزش و پرورش مشهد مي‌باشد. بنابراين نتايج پژوهش قابل تعميم به همين محدوده مي‌باشد.
2- محدوديت در ابزار: تنها ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه مي‌باشد و از ساير ابزارها نظير مصاحبه و مشاهده و … استفاده نشده است. چنانچه از ساير ابزارهاي اندازه‌گيري استفاده مي‌شد، يقيناً نتايج تحقيق از دقت بالاتري برخوردار مي‌شد.
3- احتمال عدم ارائه پاسخهاي صادقانه و صحيح: که وجود چنين پاسخهايي يقيناً بر نتايج پژوهش مؤثر مي‌باشد.
4- محدوديت در فعاليتهاي ميداني و اجراي پرسشنامه : عدم حضور برخي مسئولين و کارکنان و عدم پاسخگويي به پرسشنامه‌ها از سوي برخي در موعد مقرر ، موجب مراجعات مکرر گرديدو کند شدن روند کار را به دنبال داشت.
پيشنهادها
پيشنهاد به برنامه‌ريزان:
1- نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که منبع قدرت اجبار ارتباط معکوس با اثربخشي ارتباطات سازماني دارد . بنابراين به برنامه‌ريزان پيشنهاد مي‌شود در جهت کاستن منبع قدرت اجبار و افزايش ساير منابع قدرت برنامه‌ريزيها و اقدامات ممکن را مدنظر قرار دهند.
2- نتايج پژوهش نشان داد که بين منابع قدرت مديران بر حسب تخصص مديريت و تخصص غير مديريت تفاوت معنادار وجود ندارد .
بنابراين به برنامه‌ريزان پيشنهاد مي‌شود، بررسي و تحليل اين مسئله و برنامه‌ريزي در جهت آن را مد نظر قرار دهند.
3- نظر به اهميت ارتباطات در سازمان به برنامه ريزان آموزش و پرورش توصيه مي‌شود دوره‌هاي آ‌موزشي ضمن خدمت خاص را در جهت ارتقاء‌اثربخشي ارتباطات مدنظر قرار دهند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پيشنهاد به پژوهشگران :
1- نتايج پژوهش نشان داد که بين هر يک از منابع قدرت مديران بر حسب تخصص مديريت و تخصص غير مديريت تفاوت معنادار وجود ندارد. بنابراين به پژوهشگران توصيه مي‌شود در زمينه تاثير تخصص مديريت بر عوامل و عناصر مختلف سازماني به تحقيق بپردازند.
2- گرچه در تحقيق حاضر توجه به فاکتورهاي اثربخشي ارتباطات سازماني (تعدد کانالهاي ارتباطي،‌ بازخور و ارتباطات اثربخش) به دليل توجه خاص به منابع مختلف قدرت مديران کمرنگ شده است،‌ اما اين کم توجهي از اهميت مولفه‌هاي اثربخشي ارتباطات نمي‌کاهد. بنابراين به پژوهشگران توصيه مي‌شود به پژوهشهاي خاص و ويژه در رابطه با مولفه‌هاي اثربخشي ارتباطات سازماني بپردازند .
3- با توجه به ارتباط معکوس بين منبع قدرت اجبار با اثر بخشي ارتباطات سازماني به پژوهشگران توصيه مي‌شود پژوهشهاي خاص در زمينه منبع قدرت اجبار را مدنظر قرار دهند.


پاسخی بگذارید