ب: نمونه آماري :
افراد اين نمونه بطور تصادفي از اولياء دختران و پسران مدرسه راهنمايي مجتمع راديويي بعثت كمال آباد كرج انتخاب گرديده است .

ج: ابزار ووسائل تحقيق :
پرسشنامه اي در اختيار افراد قرار مي گيرد و نظر آنها در مورد توافق با همسرشان و ديگر متغيرهاي پرسشنامه پرسيده مي شود و همچنين تست هوش براي سنجش و كنترل اين متغير .

متغيرهاي پرسشنامه :
1ـ جنسيت 2ـ سن 3ـ ميزان تحصيلات 4ـ وضعيت تأهل 5ـ بطور كلي سؤالات پيرامون توافق با همسر .

نحوه جمع آوري اطلاعات و روش آماري :
پرسشنامه اي در اختيار آزمودنيها قرار مي گيرد و سپس بارسم جدول و درج نتايج آن با بدست آوردن فراواني از آزمون مجذور خي وتي تفسير
مي شود .
” فصل سوم”
روش تجزيه و تحليل آماري داده ها :
1ـ در اين تحقيق از روش مجذور خي استفاده مي شود ومنطق استفاده از اين روش اين است كه چون دو گروه از لحاظ متغير هاي مختلفي كه به صورت كيفي ارزشيابي شده اند باهم مقايسه مي گردند در چنين مواردي مناسب ترين روش آماري كه به منظور آزمودن فرض مستقل بودن يك متغير از متغير ديگر بكار مي رود روش مجذور خي يا كااسكور x2 مي باشد .
2ـ روش ديگري كه بكار مي رود آزمون تي است كه براي مقايسه ميانگينهاي معدلهاي دو گروه بكار رفته منطق استفاده از اين روش اين است كه چند معدل راكه به صورت كمي و با مقياس فاصله اي سنجيده مي شود و با روش آزمودن تي معني دار بودن تفاوت ميانگينها روشن مي شود .
3ـ براي تنظيم پرسشنامه جهت كار آماري دو وضعيت خيلي زياد و زياد را در يك گروه زياد ، تا حدودي در گروه متوسط كم و اصلاً درگروه كم جاي داده ام .
ميزان توافق زوجين با هم
جمع زياد متوسط كمميزان توافق دفعات مردود شدن مردود شدن يا نشدن فرزندان 56(67/32)37(32/13)11(10)8هيچ بار 16(33/9)10(81/3)2(86/2)4فقط يكبار 12(7)2(86/2) 7(14/2)3دوبار يا بيشتر 84492015جمع
توافق كم هيچ بار
توافق كم يكبار
توافق كم دوبار يا بيشتر
توافق متوسط هيچ بار
توافق متوسط يكبار
توافق متوسط دو بار يا بيشتر
توافق زياد هيچ بار
توافق زياد يك بار
ميزان توافق در تربيت فرزندان
جمع زياد متوسط كمتوافق در تربيت دفعات تجديديبا تجديد شدن يا نشدن 40(76/24)30(10/8)6(14/7)4هيچ بار 18(14/11)13(64/3)4(12/3)2فقط يكبار 16(10/16)10(26/5) 7(46/4)9دوبار يا بيشتر 84531715جمع

ميزان توافق كم هيچ بار
ميزان توافق كم يكبار
ميزان توافق كم دوبار يا بيشتر
ميزان توافق متوسط هيچ بار
ميزان توافق متوسط يكبار
ميزان توافق دو بار يا بيشتر
ميزان توافق زياد هيچ بار
ميزان توافق زياد يك بار
ميزان توافق دو بار يا بيشتر
ميزان توافق در نحوه تربيت فرزندان
جمع توافق ندارند توافق دارند گروهها 52(67/21)16(33/30)36دفعات مردود شدن هيچ بار 24(10)13(14)11فقط يكبار 8(33/3)6(67/4)27دوبار يا بيشتر 843549جمع توافق دارند هيچ بار
توافق دارند فقط يكبار
توافق دارند دوبار يا بيشتر
توافق ندارند هيچ بار
توافق ندارند فقط يكبار
توافق ندارند دو بار يا بيشتر
” توافق در تربيت فرزندان “
جمع زياد متوسط كمتوافق در تربيت دفعات مردودي 40(76/24)30(10/8)6(14/7)4هيچ بار 44(24/27)23(90/8)11(85/7)11فقط يكبار يا بيشتر 84531715
كم هيچ بار
متوسط هيچ بار
كم فقط يك بار يا بيشتر
متوسط يك بار يا بيشتر
زياد هيچ بار
زياد يكبار يا بيشتر
چون فراواني نظري كمتر از 5 شد مجبور شديم هر دو ستون فقط يك بار و دوبار يا بيشتر با هم ادغام كنيم .
999/099/095/090/0df816/13210/9991/5605/42266/16345/11815/7251/63چون محاسبه شده از مقدار معيار جدول از سطح اطمينان 95/0 بيشتر است . تفاوت معني دار است . زيرا چون آزمون يك دامنه است و در يك دامنه سطح اشتباه نصف مي شود بنابراين با 95 درصد اطمينان مي توان قضاوت كرد كه ميزان توافق والدين در نحوه تربيت فرزندان بطور معني داري در پيشرفت تحصيلي فرزندان موثر است بدين لحاظ فرضيه شماره 2 /تحقيق كه ارتباط بين توافق والدين در نحوه تربيت فرزندان و افت تحصيلي يا پيشرفت تحصيلي بود تاييد مي گردد .
” توافق زوجين با هم “
جمع زياد متوسط كمتوافق زوجين دفعات مردودي 56(67/32)37(33/13)11(10)8هيچ بار 98(33/16)12(67/6)9(5)7فقط يكبار يا دو بار بيشتر 84492015جمع
هيچ بار كم
فقط يك بار يابيشتر كم
هيچ بار متوسط
فقط يك بار بيشتر متوسط
زياد هيچ بار
زياد فقط يك بار يا بيشتر
999/099/095/090/0df816/13210/9991/5605/42266/16345/11815/7251/63چون محاسبه شده از مقدار معيار جدول در سطح اطمينان 90/0 كوچكتر است تفاوت معني دار نيست يعني نمي توانيم قضاوت قابل اطمينان مبني بر وجود رابطه ميان توافق زوجين با هم و مردود شدن دانش آموزان نمود .
ذكر اين توضيح لازم است كه چون حاسبه شده در مرز معني دار است شايد اگر تعداد نمونه يا بيشتر مي بود واقعيت موجود بهتر متجلي مي شد و حقايق كه در اطلاعات بدست آورده نهفته است بهتر متبلور مي گرديد .
جمعتوافق ندارندتوافق دارند گروهها
دفعات مردود شدن 52(67/21)16(33/30)36هيچ بار24(10)13(14)11فقط يك بار8(33/3)6(67/4)2دو بار يا بيشتر843549جمع
توافق دارند هيچ بار
توافق دارند فقط يك بار
توافق دارند دو بار يا بيشتر
توافق دارند هيچ بار
توافق ندارند فقط يكبار
توافق ندارند دو بار يا بيشتر
999/099/095/090/0df816/13210/9991/5605/42266/16345/11815/7251/63چون كااسكور محاسبه شده از مقدار جدول از سطح اطمينان 95/0 بيشتر است تفاوت معني دار است زير چون آزمون يك دامنه است و از آزمون يك دامنه معني دار است .
سطح اشتباه نصف مي شود . بنابراين با 35/0 تقريباً اطمينان مي توان قضاوت كرده كه ميزان توافق والدين در نحوه تربيت فرزندان بطور معني داري در پيشرفت تحصيلي در خصوص مردود شدن يا نشدن فرزندان كاملاً موثر است .
بدين لحاظ فرضيه مزبور صحيح و قابل تاييد است .
معدل فرزنداني كه والدينشان با هم توافق دارند =
معدل فرزنداني كه والدينشان با هم توافق ندارند =
808/50164/241/2-42/114432412181681/00049/041/0-07/019622/2771465/169881/18164/1241/1-58/3-16916913135329/04963/273/0-58/1-14/18722568/13151681/03364/041/0-58/0-19625612166436/80289/094/2-17/002/30156/28035/1775/166481/36864/391/1-92/125/15625/3425/125/181681/06564/6141/0-58/2-19619614143481/09729/459/023/222582/3531581/186481/30225/791/1-65/225/15679/3695/1223/191681/09881/141/0-41/119613/2301417/15168/03364/041/0-58/019647/2941416/178281/01681/091/0-41/0-2/18247/2615/1317/161476/181764/026/4-42/002/10328915/10171936/02304/044/048/0-52/22021/25985/141/163481/00324/059/018/0-22596/268154/167081/63864/359/292/128925/342175/18728/168164/1209/42525/3421695/1813
ادامه جدول از صفحه قبل
8241/100889/1129/3-33/365/12341/39612/1191/198081/56276/1041/2-26/314463/3931284/195281/21764/059/142/025628916173481/06264/259/062/022524/331152/185481/96864/309/392/125/30625/3425/175/188081/51089/041/2-33/0-14406/2641225/169881/15254/841/192/216925/380135/193481/07969/959/013/322548/3881571/193681/46964/1109/242/325/2724005/16207081/60164/259/242/128932417183481/04025/259/055/1-2259/2251503/159044/18464/038/1-92/078/16925/30603/135/171681/08564/541/0-42/219636114195225/236964/1185/443/395/37040026/19208881/83364/009/158/0-25/2402565/15169981/11025/141/1-05/116982/3101363/170225/765/279/36923/196964/1142/3400208164/1258/3-169134222/34558/18
ادامه جدول از صفحه قبل
6564/658/2-196148164/1258/3-169136564/658/2-196146564/658/2-196146564/658/2-196148164/1258/3-169130625/025/0-67/26633/163264/408/2-25/2105/144964/258/1-225153924/118/1-16/2374/151364/3158/5-1211138/26983/730551/13743 94/4855/812

df95/099/0999/081/80989/1638/2416/3چون t محاسبه شده (25/4) از قدار معيار جدول در سطح اطمينان 999/0 بزرگتر است تفاوت كاملاً معني دار است يعني وضعيت تحصيل
دانش آموزاني كه بين والدينشان توافق برقرار است به ميزان قابل توجهي بهتر از دانش آموزاني است كه بين والدينشان توافق برقرار نبوده است و بدين ترتيب فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اينكه ميزان توافق بين والدين و وضعيت تحصيلي دان آموز رابطه مستقيم وجود دارد تاييد مي گردد .
“فصل چهارم “
بحث و نتيجه گيري :
بر اساس شواهد بدست آمده و محاسبات آماري كه دراين تحقيق انجام شد در نهايت توانستيم اصلي ترين و مهمترين فرضيه اين تحقيق را ثابت كنيم مبني بر اينكه هر چه اختلافات خانوادگي در بين زوجين بيشتر باشد افت تحصيلي دربين فرزندان اول آنها بيشتر خواهدبود طبق نتيجه بدست آمده از آزمون خي چون كااسكور محاسبه شده از مقدار معيار جدول از سطح اطمينان 90% بيشتر است تفاوت معني دار است . چون آزمون يك دامنه است ودر آزمون يك دامنه سطح اشتباهات نصف مي شود بنابراين با 95 درصد اطمينان مي توان قضاوت كرد كه ميزان توافق زوجين در نحوه تربيت فرزندان بطور معني دار در پيشرفت تحصيلي فرزندان مؤثر است و همچنين طبق بررسي از طريق آزمون تي مي توان به اين نتيجه رسيد كه : چون محاسبه شده (25/4) از مقدار معيار جدول درسطح اطمينان 999/0 بزرگتر است تفاوت كاملاً معني دار است يعني وضعيت تحصيلي دانش آموزاني كه بين والدينشان توافق بر قرار است به ميزان قابل توجهي بهتر از دانش آموزاني است كه بين والدينشان توافق برقرار نبوده است .
محدوديتها و مشكلات اجرايي تحقيق :
در اين تحقيق حداقل مي بايست 100 نمونه پرسشنامه پر مي شد ولي با فرهنگ غلط و طرز فكر بسياري از خانواده ها چه تحصيل كرده و چه بي سواد مانع از اين شد كه بتوانم 100 نمونه تهيه كنم و تنها 84 نمونه توانستم پر نمايم كه البته اين 84 مورد هم مي توان گفت كه همه صحيح ودرست علامت نزدند و آن هم بخاطر فرهنگ و طرز تفكر نادرستشان است .
بعضي ها فكر مي كردند كه اگر اين پرسشنامه را پر كنند ممكن است آنها را شناسايي كنند و مي ترسيدند روي نمره انضباط فرزندانشان اثر بگذارد بعضي ها هم پرسشنامه را فقط به قسمتهايي كه حس مي كردند مشكلي را برايشان ايجادنمي كند پر مي كردند اكثر آنهايي كه باهم توافق نداشتند با زدن علامت اينطور نشان مي دادند كه توافق مان با همسرمان بسيار زياد است اما همه به دروغ .
اميد است كه مردم ما هدف از اين تحقيقها را بهتر درك كنند تا ما دانشجويان ( پژوهشگران ) بهتر بتوانيم به تعبير و تفسير اين اطلاعات بپردازيم .
در پايان از مديران مدرسه راهنمايي مجتمع راديويي بعثت هم دخترانه و هم پسرانه تشكرمي كنم كه مرا ياري نمودند .

به نام خدا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

والدين گرامي اين پرسشنامه به منظور انجام پژوهشي در زمينه بررسي رابطه اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان تنظيم شده است خواهشمند است با پاسخهاي دقيق و صحيح خود اينجانب را در پيشبرد اهداف علمي و پژوهشي خود ياري نمائيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-جنسيت :زن( مرد (
2-سن خود …. سن همسر….
3-ميزان تحصيلات خود ….. ميزان تحصيلات همسر …………..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-در نحوه تربيت فرزندان چقدر با همسر خود توافق داريد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
5-ميزان همكاري و صميميت شما در اداره خانه و خانواده چگونه است ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
6-به وظيفه زناشويي خود تا چه حد اهميت مي دهيد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
7-در داشتن ارتباط اجگتماعي با خانواده هاي ديگر تا چه حد با همسراتان توافق داريد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
8-بطور كلي عقايد و افكار شما تا چه حد با همسرتان يكي است ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (
9-آيا در انتخاب نمونه هاي زوجين موفق والگو قراردادن آنها با همسرتان هم عقيده هستيد ؟
خيلي زياد (زياد(تا حدودي(كم(اصلاً (


پاسخی بگذارید