1. تاثير ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وري ازتاثير شبيه سازي بيشتر است.
2. تاثير شبيه سازي بر بهبود بهره‌وري ازتاثيرآموزش ضمن خدمت بيشتر است.
3. تاثيرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وري ازتاثير شبيه سازي بيشتر است.
4. تاثيرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وري از تاثيرارائه اطلاعات بيشتر است.
5. تاثير شبيه سازي بر بهبود بهره‌وري از تاثيرارائه اطلاعات بيشتر است.
6. تاثير ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وري ازتاثيرآموزش ضمن خدمت بيشتر است.
6-3)مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
6-3) اهداف اساسي از انجام تحقيق
* اهدافي كه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم عبارتند از:
* ارتقاء دانش و آگاهي كاركنان از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.
* ارتقاء سطح مهارتهاي شغلي كاركنان از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.
* ايجاد رفتارهاي مطلوب متناسب با ارزشهاي سازماني از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.
* بررسي نگرش مديران نسبت به تاثير آموزش منابع انساني بر بهبود بهره‌وري.
* ارائه راهكارهاي مناسب جهت ايجاد فضاي مساعد براي آموزش منابع انساني.
* بررسي انواع مختلف فنون آموزش و ارائه موثرترين آنها در بهبود بهره‌وري.
7-3) نتايج مورد بررسي :
نتايج تحقيق مي تواند نگرش مديران ارشد دانشگاه تهران را نسبت به تاثيرآموزش منابع انساني بر بهبود بهره‌وري آگاه سازد.همچنين با بكارگيري فنون مختلف آموزش براي منابع انساني در دانشگاه تهران سطح مهارتهاي شغلي و دانش و آگاهي آنان را بالا ببرند و همچنين موثرترين فن آموزش را در بكارگيري دوره‌هاي آموزشي مدنظر قرار دهند.

8-3) در صورت کاربردي‌بودن طرح چه سازمانهايي مي‌توانند از نتايج بدست‌آمده استفاده کنند.
رديفنام سازماننوع استفاده1اداره كل نيروي انساني
اداره كل تشكيلات و بودجهبهبود بهره‌وري منابع انساني2دانشكده ها
پرديس هابهبود بهره‌وري منابع انساني
4- روش انجام پژوهش
1-4) روش تحقيق :
روش تحقيق اين پژوهش، توصيفي و از شاخه پيمايشي مي‌باشد كه شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط پديده هاي مورد بررسي، بدون تلاش در جهت تغيير و يا تاثير در وضعيت موجود و مورد مطالعه مي باشد. در روش پيمايشي پژوهشگر با حضور در محل تحقيق به جمع آوري اطلاعات مي پردازد. هدف محقق آزمون فرضيه هاي تحقيق مي باشد كه از پيش بر اساس شواهد و اطلاعات خود ارائه نموده و در نهايت تعميم نتايج بدست آمده به كل جامعه آماري مي باشد[3]
جمع آوري اطلاعات نيز به روشهاي گوناگون صورت پذيرفته است. براي تكميل و تنظيم مباني نظري و تئوريكي از مطالعات كتابخانه اي استفاده شده است. و براي آزمون فرضيات نيز پرسشنامه اي از نوع بسته استفاده خواهد شد.
2-4) روشهاي گردآوري اطلاعات :
در اين تحقيق اطلاعات لازم براي آزمون فرضيه ها از طريق پرسشنامه كتبي بدست خواهد آمد كه از طريق سئوالاتي كه در پرسشنامه مطرح مي گردند سعي مي شود تا دانش، علايق و نگرش و عقايد افراد مورد ارزيابي قرار گيرد و به تجربيات قبلي وي پي برده و همچنين به آنچه در حال حاضر انجام مي دهد آگاهي يافت.

3-4) قلمرو تحقيق
الف) دوره زماني تحقيق:
دوره زماني اين تحقيق 6 ماه پس از تصويب مي باشد.
ب) مکان تحقيق
تحقيق حاضر درواحدهاي تابعه دانشگاه تهران انجام خواهدشد.
4-4) جامعه آماري:
جامعه آماري عبارتست از مجموعه اي از افراد يا واحد ها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است. درباره صفت(صفت هايي) متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد.[3] جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه سطوح منابع انساني ( متصديان، كاركنان، كارشناسان، كارشناسان مسئول و مديران ) در دانشگاه تهران مي باشد.

5-4) نمونه آماري :
با توجه به آمارهاي موجود مبني بر تعداد كل جامعه آماري(در دانشگاه تهران)، با استفاده از فرمول زير به تعيين حجم مطلوب نمونه مي‌پردازيم.
6-4) روش يا روشهاي نمونه‌گيري :
روش نمونه گيري در اين تحقيق از روي ليست منابع انساني و به صورت تصادفي از نوع سيستماتيك مي باشد.
7-4) روش‌هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها
بررسي رابطه دو متغير از طريق تحليل ANOVA و آزمونT انجام مي شود.
5- حداکثر زمان مورد نياز براي انجام تحقيق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح:
بهره‌وري: يعني نگرش و رفتاري مناسب براي استفاده بهينه و مطلوب از مجموعه قابليتها ، توانائيها ، فرصتها، سرمايه‌ها، منابع و نيروها كه همراه با فعاليتهاي فردي و جمعي است و به سود افراد اجتماع خواهد بود.
اثربخشي: ميزان تحقق اهداف سازماني را گويند.
كارائي: نسبت ستاده به داده را گويند.
7- سازمانهايي که در انجام پژوهش همکاري مي‌کنند
رديفنام سازمان 1.
2.اداره كل نيروي انساني دانشگاه تهران
اداره كل تشكيلات و بودجه دانشگاه تهران
8) زمان‌بندي پروژه
نمودارگانت (زمان‌بندي پروژه)
زمان مورد نياز
مراحل تحقيقماه
اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتمماه نهمماه دهم ماه يازدهمماه دوازدهممطالعه ادبيات موضوع تحقيق شامل متون علمي لاتين وفارسيجمع آوري داده هاتجزيه تحليل و بررسي اطلاعاتتدوين راه كارها ونتيجه گيري
9- انجام اقدامات اصلاحي احتمالي طبق نظر هيئت داوران
10- نظريه شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده
منابع:
1. ابطحي، سيد حسين، بابك كاظمي،(1380). بهره‌وري، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،چاپ سوم،آبان1380.
2. ابطحي، سيد حسين(1383)،کتاب “آموزش و بهسازي سرمايه‌هاي انساني”، انتشارات موسسه فرهنگي کتاب لانيز.
3. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازي،(1384). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، موسسه انتشارات آگاه، چاپ يازدهم1384.
4. James, i. R.(1983).clenn hofe line:”productivity by objective printic” hall,p.186.
5. Kurosawa,M. & Ohtaka,F. & Ariga,K.(2005). “productivity, training, and human resource Management practices- disentangling complex” , intraction using a survey of Japanese Manufactuing Firms.
6. Mc Kee, D.(2003). Productivity tools: “horses for courses” Vol. 52 No. 3, pp. 136-140 .


پاسخی بگذارید