ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين839/0705/0676/0205/0
جدول 4-7 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 839/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ مشارکتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.
جدول 4-8- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره يک
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون417/88052/1036/250001/0باقي مانده53/384042/0کل947/1192
مطابق جدول 4-8؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.
جدول 4-9- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره يک
ضرايبضرايب غيراستانداردضرايب استانداردtSigBخطاي معيارBetaثابت71/1189/0-03/90001/0هوش کلامي307/0067/0407/061/40001/0هوش منطقي- رياضي149/0059/0227/0542/2013/0هوش موسيقيايي021/0-041/0037/0-507/0-613/0هوش جسمي- حرکتي078/0064/0108/0213/1229/0هوش فضايي041/0057/0053/0716/0476/0هوش برون فردي174/0055/0237/0171/3002/0هوش درون فردي136/0051/0187/0646/201/0هوش طبيعتگرا085/0-049/0133/0-752/1-083/0
مطابق جدول 4-9؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازه گيري 5%= سطح معناداري براي هوش کلامي، هوش منطقي- رياضي، هوش برون فردي و هوش درون فردي 05/0 > Sig محاسبه شده است، لذا فرض تساوي ضريب رگرسيون با مقدار صفر براي هوش کلامي، هوش منطقي- رياضي، هوش برون فردي و هوش درون فردي رد ميشود، يعني هوش کلامي، هوش منطقي- رياضي، هوش برون فردي و هوش درون فردي بر رضايت مشتري تاثير مثبت و معناداري دارند. همچنين براساس مدل رگرسيون نتيجهگيري ميشود که: “هوش کلامي با ضريب بتا 407/0=? بيشترين رابطه را با رضايت مشتري دارا ميباشد”.

فرضيه شماره دو: در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
مطابق جدول 4-5، چون فرهنگ کارآفريني فقط در شعبات شهرستان هاي (ساري و قائمشهر) حاکم ميباشد، لذا رابطه بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري فقط در اين شعبات مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود ندارد.
در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
جدول 4-10- خلاصه مدل در فرضيه شماره دو
ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين963/0927/0921/0113/0
جدول 4-10 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 963/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ کارآفريني بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.

جدول 4-11- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره دو
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون188/158898/1292/1460001/0باقي مانده194/192013/0کل382/16100
مطابق جدول 4-11؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.

جدول 4-12- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره دو
ضرايبضرايب غيراستانداردضرايب استانداردtSigBخطاي معيارBetaثابت107/2089/0-542/230001/0هوش کلامي196/005/0262/0956/30001/0هوش منطقي- رياضي049/0-182/007/0-27/0-788/0هوش موسيقيايي044/0047/0059/0951/0344/0هوش جسمي- حرکتي036/004/0051/0903/0369/0هوش فضايي047/0028/0055/0681/1096/0هوش برون فردي32/0046/0473/0987/60001/0هوش درون فردي142/0037/0203/0884/30001/0هوش طبيعتگرا002/0-188/0003/0-011/0-991/0
مطابق جدول 4-12؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازه گيري 5%= سطح معناداري براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي 05/0 > Sig محاسبه شده است، لذا فرض تساوي ضريب رگرسيون با مقدار صفر براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي رد ميشود، يعني هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي بر رضايت مشتري تاثير مثبت و معناداري دارند. همچنين براساس مدل رگرسيون نتيجهگيري ميشود که: “هوش برون فردي با ضريب بتا 473/0=? بيشترين رابطه را با رضايت مشتري دارا ميباشد”.
فرضيه شماره سه: در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
مطابق جدول 4-5، چون فرهنگ ماموريتي فقط در شعب بانک رفاه شهرستان آمل حاکم
ميباشد، لذا رابطه بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري فقط در اين شعب مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود ندارد.
در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
جدول 4-13- خلاصه مدل در فرضيه شماره سه
ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين865/0748/0656/0213/0
جدول 4-13 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 865/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ ماموريتي بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-14- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره سه
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون985/28373/0157/80001/0باقي مانده006/122046/0کل991/330
مطابق جدول 4-14؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.
جدول 4-15- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره سه
ضرايبضرايب غيراستانداردضرايب استانداردtSigBخطاي معيارBetaثابت072/236/0-759/50001/0هوش کلامي313/011/0423/0842/2009/0هوش منطقي- رياضي077/0-117/0103/0-657/0-518/0هوش موسيقيايي066/0-08/0122/082/0-421/0هوش جسمي- حرکتي091/0138/0121/0658/0518/0هوش فضايي009/0136/0012/0066/0948/0هوش برون فردي218/0088/0346/0492/2021/0هوش درون فردي243/0111/0391/0194/2039/0هوش طبيعتگرا058/0-095/0092/0-608/0-549/0
مطابق جدول 4-15؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازه گيري 5%= سطح معناداري براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي 05/0 > Sig محاسبه شده است، لذا فرض تساوي ضريب رگرسيون با مقدار صفر براي هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي رد ميشود، يعني هوش کلامي، هوش برون فردي و هوش درون فردي بر رضايت مشتري تاثير مثبت و معناداري دارند. همچنين براساس مدل رگرسيون نتيجهگيري ميشود که: “هوش کلامي با ضريب بتا 423/0=? بيشترين رابطه را با رضايت مشتري دارا ميباشد”.
فرضيه شماره چهار: در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
مطابق جدول 4-5، چون فرهنگ بورکراتيک فقط در شعب بانک رفاه شهرستان بهشهر حاکم ميباشد، لذا رابطه بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري فقط در اين شعب مورد بررسي قرار ميگيرد.
در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود ندارد.
در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه وجود دارد.
جدول 4-16- خلاصه مدل در فرضيه شماره چهار
ضريب همبستگي
چندگانهمجذور همبستگيضريب تعيين تعديل شدهخطاي معيار تخمين971/0943/0887/0155/0
جدول 4-16 نشان ميدهد که؛ ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش برابر 971/0= R ميباشد که نشاندهنده همبستگي بالا و مثبت بين متغيرهاست و اين نتيجه حاصل ميشود که “در سازمانهاي با فرهنگ بورکراتيک بين هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد”.

جدول 4-17- تحليل واريانس رگرسيون دادههاي فرضيه شماره چهار
نوع
آزمونمنابع تغييراتمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت Fسطح معناداريتحليل واريانس
رگرسيونرگرسيون24/38405/0686/160001/0باقي مانده194/08024/0کل434/316
مطابق جدول 4-17؛ چون در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%= سطح معناداري 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطي بودن مدل (رابطه خطي بين متغيرها) تاييد ميشود.

جدول 4-18- برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ارائه شده در فرضيه شماره چهار


پاسخی بگذارید