هيجان پذيرياضطراب امتحان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

انگيزش پيشرفتr-165/0**-201/0**-200/0**Sig001/0000/0000/0N369369369
نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد که چون مقدار r در سطح معناداري05/0 = ? در رابطه بين انگيزش پيشرفت با نگراني، هيجان پذيري و نمره کل اضطراب امتحان به ترتيب (با مقدار 165/.- ، 201/.- و 200 /.-) معنادار است، لذا فرض صفر رد و فرض تحقيق با 95% اطمينان تاييد مي گردد. به عبارت ديگر انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد. در اين ميان بيشترين رابطه در ارتباط بين انگيزش پيشرفت با هيجان پذيري و کمترين رابطه نيز در ارتباط بين انگيزش پيشرفت و نگراني از مولفه اضطراب امتحان بر آورد گرديده است. همچنين اين رابطه به صورت معکوس مي باشد. به اين مفهوم که انگيزش پيشرفت بالا باعث کاهش اضطراب امتحان و زير مولفه هاي نگراني و هيجان خواهي مي گردد و بر عکس.
4-3سوالات تحقيق
4-3-1 آيا منبع کنترل افراد و انگيزش پيشرفت آنها به تفکيک جنسيت افراد متفاوت است؟
جدول(4 – 11) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره در مورد سوال اول
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي055/0947/0a000/2000/366389/0لامبداي ويلکز995/0947/0a000/2000/366389/0هتلينگ055/0947/0a000/2000/366389/0آزمون ري055/0947/0a000/2000/366389/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار 947/. در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معنادارنيست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با جنسيت رابطه خطي و معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول هاي 4-12 نيز اين عدم معناداري را مورد تاييد قرار مي دهد.
جدول(4-12) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال اول
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsig
اثر جنسيتمنبع کنترل382/111382/11041/1308/0انگيزش پيشرفت755/281755/28283/0595/0
خطامنبع کنترل106/4013367935/10انگيزش پيشرفت641/37339367743/101جمعمنبع کنترل000/70588369
4-3-2آيا ميزان اضطراب افراد نمونه به تفکيک جنسيت آنها متفاوت است؟
جدول(4- 13 ) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره در مورد سوال دوم
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي081/0160/16a000/2000/367000/0لامبداي ويلکز919/0160/16a000/2000/367000/0هتلينگ088/0160/16a000/2000/367000/0آزمون ري088/0160/16a000/2000/367000/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار160/16 در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معناداراست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين اضطراب امتحان با جنسيت رابطه خطي و معنادار وجود دارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول هاي 4-14 (نتايج تحليل واريانس) و 4-15 (نتايج آزمون تعقيبي LSD ) نيز نشان مي دهد که اضطراب امتحان و زير مولفه هاي نگراني و نيز هيجان پذيري افراد مذکر بيشتر از افراد مونث مي باشد.
جدول(4-14) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال دوم
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsigاثر جنسيتنگراني872/751872/75724/8003/0هيجان پذيري231/3071231/307846/30000/0اضطراب امتحان457/6881457/688805/21000/0
خطا
نگراني452/3200368697/8هيجان پذيري377/3665368960/9اضطراب امتحان232/11619368574/31
جمع
نگراني000/15082370هيجان پذيري000/18457370اضطراب امتحان000/64751370
جدول(4-15) نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد سوال دوم
سطح معناداريانحراف معياراختلاف ميانگينجنسيتاضطراب امتحان003/0307/0-908/0*مردزننگراني003/0307/0908/0*زنمرد000/0329/0-827/1*مردزنهيجان پذيري000/0329/0827/1*زنمرد000/0586/0-735/2*مردزناضطراب امتحان000/0586/0735/2*زنمرد
4-4يافته هاي پژوهش
4-4-1آيا منبع کنترل افراد و انگيزش پيشرفت آنها به تفکيک وضعيت تاهل آنها متفاوت است؟
جدول(4 -16) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره
شاخص

منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي006/0025/1a000/2000/322360/0لامبداي ويلکز994/0025/1a000/2000/322360/0هتلينگ006/0025/1a000/2000/322360/0آزمون ري006/0025/1a000/2000/322360/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار 025/1 در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معنادارنيست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با وضعيت تاهل رابطه خطي و معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول 4-17 نيز اين عدم معناداري را مورد تاييد قرار مي دهد.

جدول(4-17) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال اول
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsigاثر وضعيت تاهلمنبع کنترل262/11262/1129/0719/0انگيزش پيشرفت162/2081162/208042/2154/0خطامنبع کنترل827/3149323752/9انگيزش پيشرفت927/32922323929/101جمعمنبع کنترل000/61669325
4-4-2آيا ميزان اضطراب افراد نمونه به تفکيک وضعيت تاهل آنها متفاوت است؟
جدول(4 – 18) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره در مورد سوال دوم
شاخص
منابع تغييراتارزشFدرجه آزادي فرضيهخطاي درجه آزاديسطح معناداريآزمون پيلايي011/0752/1a000/2000/323175/0لامبداي ويلکز989/0752/1a000/2000/323175/0هتلينگ011/0752/1a000/2000/323175/0آزمون ري011/0752/1a000/2000/323175/0
چنانچه از جدول فوق منتج مي شود مقدار مشخصه آماري F با مقدار 752/1 در هر چهار مشخصه در سطح معناداري 05/0 = ? معنادارنيست يعني با احتمال 95% درصد مي توان نتيجه گرفت که بين اضطراب امتحان با وضعيت تاهل رابطه خطي و معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون تحليل واريانس در جدول هاي 4-19 (نتايج تحليل واريانس) نيز اين فرض را مورد تاييد قرار مي دهد.
جدول(4-19) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال دوم
منابع تغيرات
متغيرمجموع مجذوراتدرجات آزاديميانگين مجذوراتFsigاثر وضعيت تاهلنگراني123/251123/25826/2094/0هيجان پذيري307/321307/32139/3077/0اضطراب امتحان410/1141410/114507/3062/0
خطا
نگراني193/2880324889/8هيجان پذيري432/3334324291/10اضطراب امتحان160/10569324621/32
جمع


دیدگاهتان را بنویسید