2-به مقياس در آوردن رکوردها تحت سطوح مختلف PGA ( نرماليزه کردن )
3-انجام تحليل ديناميکي غير خطي با استفاده از رکوردهاي حاصل
4-گرفتن نتايج خروجي – شبيه پاسخ سازه ( بر اساس معيار شکست ) .
5-تعيين توابع خسارت لرزه اي
6-استخراج حالات شکست و تعداد وقوع آنها در سطوح مختلف جنبش ورودي
7-ايجاد منحني ها شکنندگي با فرض توزيع نرمال لگاريتمي پارامترها
چگونگي به مقياس در آوردن:
منظور از مقياس کردن زلزله به مقدار مشخصي از شتاب يعني ماکزيمم شتاب رکورد را به اندازه مقدار مورد نظر ( 1/1g تا 0/1 g ) کاهش يا افزايش دهيم .
براي اينکار ابتدا با نرم افزارهاي مختلف از جمله Excel و يا Bispec مقدار قدر مطلق ماکزيمم شتاب ( PGA ) زلزله را تعيين مي کنيم سپس کل مقادير رکورد را در مقدار
( PGA زلزله مربوطه / در مقياس مورد نظر) ضرب مي کنيم . در صورتي که شتاب را بر حسب بخواهيم ، همه مقادير رکورد را در 81/9 ضرب مي کنيم .
در تعريف ورودي زلزله به نرم افزار بايد اثر همزماني زلزله لحاظ گردد . يعني مولفه X شتابنگاشت و مولفهY شتابنگاشت هر دو همزمان به جهت Y , X سازه اعمال گردد. توجه شود که مولفه ها به گونه اي به سازه اعمال شوند که بيشترين اثر جابجايي در سازه اتفاق بيافتد . ( يعني مولفه قوي تر زلزله به جهت ضعيف ترسازه اعمال گردد .(
بار گذاري تاريخچه زماني:
براي اين منظور بعد از انتخاب زلزله هاي مورد نظر ومشخصات سازه هاي مورد نظر به كمك نرم افزار هاي موجود مثل Sap سازه هاي مورد نظر را مدل كرده و در هر مدل بعد از وارد كردن تابع هاي شتاب در هر دو جهت ،خروجي هاي برنامه مورد نظر را استخراج كرده و مقدار ان را با مقدار مجاز مقايسه ميكنيم.در تحليل تاريخچه زماني يک تابع شتاب که از زلزله هاي موجود برداشت مي شود به سازه اعمال مي شود و اثرات اين شتاب به صورت تابعي از زمان در بازتاب هاي مختلف سازه لحاظ مي شود . در اين پروژه از شتاب زلزله هاي مختلف که هر کدام از 0.1 تا 1g نرمال شده اند براي بارگذاري تاريخچه زماني استفاده مي شود .شتاب زلزله بايد بصورت تابعي از زمان به تراز پايه ي ساختمان اعمال شود . در تحليل تاريخچه زماني معلوم بودن جرم ، مرکز و تابع شتاب وارد شده به تراز پايه ساختمان کافي است .
به دست آوردن منحني شکنندگي :
براي بدست آوردن منحني شکنندگي سازه هاي فلزي لازم است که ابتدا مدهاي شکست را تعيين كنيم و اين مقادير مشخص را با نتايج بدست آمده از تحليل غير خطي مقايسه کنيم اگر هر کدام از اين نتايج مساوي يا بزرگتر از مقدار مد شکست باشند يک احتمال شکست در حد تعيين شده محسوب مي شود . احتمال شکست در سطح PGA هاي مختلف در جدول زير مشخص گرديده است .
نتايج تحليل:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مشخصات و منحني شکنندگي سختمان 4 طبقه با مهار بند هم غير محور


پاسخی بگذارید