– ورزش
– تسلط بر زبان مادري
نابرابري اجتماعي
– نابرابري در وضعيت اقتصادي(سرمايه اقتصادي)
– نابرابري در وضعيت اجتماعي(سرمايه اجتماعي)
– نابرابري در وضعيت سياسي.
تكنيك‏هاي جمع آوري اطلاعات

روش‏هاي مقايسه‏اي، روش هاي خاص مبتني بر مقايسه دو يا چند جامعه و حتي دو يا چند فرد است كه موضوع مقايسه‏اند. علاوه بر اين مقايسه مي‏تواند بين ويژگي‏هاي خاص گروه يا جامعه يا فرد، در زمان‏هاي مختلف صورت گيرد. در قرن نوزدهم، متفكران اجتماعي همچون دوركيم، ويكو، منتسكيو و . . . بدين روش تمسك جستند و با آن پديده‏هاي اجتماعي را در سطح كلان مورد مقايسه قرار دادند (ساروخاني، 1378: 81-177). كنت، دوركيم، ماركس و وبر، هر كدام روش‏هاي مقايسه‏اي را به كار برده‏اند. ماركس جوامع فئودالي، سرمايه‏داري، شرق و غرب و . . . را از حيث رابطه با ابزار توليد و وبر مذاهب و اديان را در رابطه با سرمايه‏داري مورد مطالعه قرار داده‏اند. وبر معتقد است كه عواملي مانند رياضت گرايي در كالونيسم وجود دارد كه باعث رشد سرمايه‏داري شده است و ميزان مصرف كالاهاي تجملي را محدود كرده است (وبر، 1374: 147).
به زعم دوركيم، مقايسه در صورتي مي‏تواند به اثبات امري انجامد كه عامل زماني را كه مخل است، حذف كنيم. در جامعه‏شناسي روش مقايسه يا آزمايش غيرمستقيم روش حجت‏آوري است، و در ميان صور مختلف روش مقايسه، روش تغييرات متقارن عالي‏ترين وسيله تحقيق در جامعه‏شناسي است (دوركيم، 1373: 147). همچنين، جامعه شناسي مقايسه‏اي، خود جامعه شناسي محسوب مي‏شود. ميلز نيز جامعه شناسي را در اصل تاريخي و تطبيقي مي داند و به همين دليل نسبت به جامعه شناساني که جامعه شناسي را به صورتي مصنوعي و مبالغه آميز تقسيم و مثله مي کنند ،بسيار خشمگين بود(ميلز،1381: 11).
ليپست (1381: 82) نيز معتقد است كه بنيان روش جامعه‏شناسي بر پايه روش‏هاي مقايسه‏اي قرار دارد. “همچنان كه جامعه‏شناسي در نگرش و تحقيق، بيشتر از روش مقايسه‏اي سود مي‏جويد، ما احتمالاً در آينده شاهد تلاش‏هايي براي مرتبط ساختن تحليل طبقاتي ملل خاص با واقعيات قشربندي جهاني خواهيم بود.” بررسي مقايسه‏اي نابرابري اجتماعي در كردستان ايران و عراق كه تحت سلطه دو نظام متفاوت‏اند، مي‏تواند گامي در اين راستا باشد.
بورديو نيز معتقد است كه از اهداف اوليه‏اش مقايسه اجزاء اصلي جوامع بوده است. جامعه‏شناسي نيز بايد براي شناخت عمومي و جهاني اين روش را به كار گيرد (بورديو، 1381: 45). ژان ايوتروپو (حسيني، 1377: 160) نيز بر اين باور است كه يكي از مشكلات عمده جامعه‏شناسي كنوني فرانسه، ضعف تحقيقات مقايسه‏اي است، در حالي كه بررسي‏هاي مقايسه‏اي جامعه‏شناسي، نقطه آغازين جامعه‏شناسي مي‏باشد.
با توجه به اهميت بررسي مقايسه‏اي در جامعه‏شناسي، كارها در اين چارچوب صورت مي‏گيرد. اما بررسي مقايسه‏اي چه مزيتي است كه تمامي كلاسيك‏هاي جامعه‏شناسي و به نوعي اكثر جامعه‏شناسان متأخر بر آن اصرار ورزيده‏اند. بررسي مقايسه‏اي و مقايسه داده‏ها فوايدي بدين شرح دارد:
1- اول آنكه موجبات تبلور واقعيت را فراهم مي‏سازند.
2- تعميم‏بخشي و استنتاجهاي علي را تسهيل مي‏كند.
3- كشف و استخراج ساخت ها جز با مقايسه امكان پذير نيست (ساروخاني، 1378: 190).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تكنيك‏هاي مورد استفاده در اين تحقيق تركيبي از روشهاي كمي و كيفي خواهد بود. به سه دليل صرفا از روش‏هاي پوزيتيويستي استفاده به عمل نمي‏آيد:
1- از جهت تحليلي نمي‏توان دانش مبتني بر عقل سليم انسانها را درباره ساختارهاي اجتماعي كنار گذاشت، به اين اميد واهي كه ديدگاهي عيني به دست آيد.
2- از جهت روش شناسي؛ بايد دانست كه منطق آماري و روش تجربي هميشه براي بررسي جهان مبتني بر برهم ذهني (بين الاذهاني) مناسب نيست. روش‏هاي نمونه‏گيري تصادفي و كاربرد گروه‏هاي كنترل از منطقي سرچشمه مي‏گيرد كه در مورد جهان پسا اثباتگرايي لزوماً به كار بستني نيست.
3- از جهت علمي: از آنجا كه با جهان بين الاذهاني سر و كار داريم، خط مشي‏هاي دخالت‏گرانه مبتني بر الگوي تغيير ناشي از محرك ـ واكنش، چه از نظر تحليلي و چه از نظر سياسي پذيرفتني نيستند. از همين روي ديگر نمي‏توانيم تصويري از متخصصان عيني را بپذيريم كه متغيرهايي را براي توليد پيامدهاي بهتر و قابل قبول براي تحقيق عملي مي‏سازند (سيلورمن، 1379: 2-1). به علاوه محبوبيت روش‏هاي كمي به موازات فتور در تحقيق آماري پس از سال 1965، آغاز به كاهش نموده است. برخلاف متخصصان ديگر، مانند روان شناسان، اقتصاددانان، پزشكان و مديران كه گرايش داشتند، هر تحقيقي را كه مبتني بر شمارش نباشد رد كنند، جامعه‏شناسان پس از تاريخ ياد شده، اگر ديده مي‏شدند كه دارند آزمون‏هاي آماري انجام مي‏دهند، احساس دستپاچگي مي‏كردند (سيلورمن، 1379: 19).
با وجود همه‏ي موارد فوق، مهم‏ترين دليل ما براي استفاده از روش‏هاي كيفي نيز اين است كه 1) پرسش‏هاي ما در زمينه‏ي كشفي جديد مطرح شده‏اند:‏ “ترديدي نيست كه چون پرسش در زمينه كشفي جديد مطرح شود، مناسب ترين راه اين است كه آن را از طريق تحقيق كيفي انجام داد” (مارشال و راس من، 1377: 44). 2)روش هاي مصاحبه و مشاهده1 مرتبط با پارادايم تعريف اجتماعي اند که چارچوب مفهومي ما در بطن آن قابل ارزيابي است.
در اين تحقيق روش‏هاي اصلي كه براي جمع‏آوري اطلاعات به كار مي‏برند عبارتند از:
1- مشاركت در تحقيق، 2- مشاهده مستقيم، 3- مصاحبه عميق، 4- بررسي اسناد و مدارك. با توجه به اينكه انتخاب يك روش يا تكنيك خاص همواره بستگي به شرايط (توانايي‏هاي شخص محقق و امكانات او مانند پرسشگر توانا، جامعه مورد مطالعه و محدوديت‏هاي آن . . .) دارد (رفيع‏پور، 1382: 18-17)؛ به طور اساسي از روش‏ها‏ي مصاحبه استاندارديزه ،مصاحبه‏ي عميق و مشاهده استفاده به عمل مي آوريم.
دلائل ديگري نيز مي‏توان براي كاربرد روشهاي مصاحبه ارائه داد. به گفته دنزين “برخلاف تحقيق اجتماعي آماري، مشاهده‏گر مشاركت كننده در ميدان تحقيقش گرفتار پيشداوريهاي راجع به ماهيت مسئله تحقيق، وسايل انعطاف ناپذير گردآوري داده‏ها و فرضيه‏ها نيست.” (سيلورمن، 1379: 144). مسئله‏ي پيش داوري و تبعات آن در كردستان همواره حائز اهميت است. با توجه به تداوم جنگ‏هاي خانمانسوز، عشيره‏اي و بعد از آن حاكم بودن نگاه امنيتي در كردستان و ميليتاره نمودن آن همواره تحقيق با مشكل روبرو بوده است. لذا براي پوشش اين مشكلات محقق بايد، روابط دوستانه و نزديكي با پاسخگويان داشته باشد؛ در غير اينصورت اطلاعات بدست آمده قابليت اعتماد نخواهند داشت. در كردستان عراق نيز هم اكنون سايه احزاب مشهود است و كم و بيش بر اين جريانات تأثير مي‏گذارد. لذا براي غلبه بر سوگيري‏هاي ناشي از وجود احزاب و نگاه‏هاي امنيتي، از روش مصاحبه، استفاده مي‏شود.
مسئله‏ي ديگر به محدوديت زماني، امكانات مالي و پرسشگران مجرب بر مي‏گردد. اكثر محققان وجود پرسشنامه و كاربرد آن را در تحقيقات اجتماعي در ايران (مانند رفيع‏پور، 1382: 44) نقد كرده‏اند. كسب اطلاعات لازم و جالب در زمينه‏ي مورد نظر به مدت زمات طولاني‏تري نياز دارد و در اين فاصله با استفاده از مصاحبه مي‏توان اطلاعات بيشتري بدست آورد.
به علاوه در مهاباد، بعد از ترور “شوانه” در 18 تير امسال، فضاي مهاباد حالت نظامي به خود گرفته و حكومت نظامي حاكم است. در اين فضا، مصاحبه كارآيي بيشتري دارد؛ به ويژه در هنگام پيدا كردن علل پديده‏ها (سرمد، 1379: 149)، ضرورت استفاده از مصاحبه بيشتر مي‏شود. هدف اصلي در بحث نابرابري اجتماعي، يافتن علل مسئله بوده و در اين تحقيق نيز كار ما بر اساس آن انجام گرفته است.
همچنين در گروه‏هايي كه مقايسه آنها (رفيع‏پور، 1378: 296) مد نظر است، مصاحبه كاربرد بهتري دارد. در اين تحقيق نيز مقايسه مبناي كار بوده و دو جامعه مهاباد و سيليمانيه زمينه تحقيق هستند.
تکنيک هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
تمامي سوالات پرسشنامه وارد کامپيوتر شده و آماره هاي مورد نظر تفسير شده‏اند.نرم افزار مورد استفاده جهت انجام کارهاي مورد نظر spss/pc مي باشد که مخفف بسته ي نرم افزاري علوم اجتماعي(Statistical Package for Social Science) است.اين نرم افزار مجموعه اي از برنامه هايي است که براي ذخيره سازي ،تبديل داده ها و انجام تحليل هاي آماري بر مبناي داده هاي وارد شده به سيستم به کار مي رود(ساعي،1377: 52).در آغاز فراواني اکثر گويه ها گرفته شده و آنگاه آماره هاي مرتبط مرتبط با سطوح سنجش هر متغير تفسير شده اند.در سطح بالاتر روابط بين متغيرها در جدول دوبعدي ،آماره، Kendall’s tau-bوV کرامر و آنگاه تحليل رگرسيوني چندمتغيره آمده است.آلفاي حاصل از روابط بين گويه ها و شاخص هاي متغيرهاي مستقل و وابسته در همه موارد بيشتر از 6% بوده که قابل قبول است.
1 – هرچند که تعريف گرايان اجتماعي نيز از روش پرسشنامه مصاحبه اي استفاده مي کنند ،اما بيشتر از انگاره هاي ديگر از روش مشاهده سود مي جويند(ريتزر،1377: 6-635).کاربرد اين روش براي مقايسه بهتر صورت گرفته است.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
بررسي مقايسه اي نابرابري اجتماعي در کردستان ايران و عراق با تاکيد بر شهرهاي مهاباد و سليمانيه


پاسخی بگذارید