2-25- تاريخچه52
2-26- سلسله مراتب شبكه معابر53
2-27- مشخصات فني شبكه معابر56
2-28- علايم راهنمايي و رانندگي56
2-28-1- خطكشيها56
2-28-1-1 خط محور57
2-28-1-2- خطكشي سبقت ممنوع57
2-28-1-3- خطكشي خطوط حركت58
2-28-1-4- خطكشي حاشيه راه58
2-28-1-5- خطكشي در نزديك شدن به موانع59
2-28-1-6- جزيرههاي وسط سوارهرو59
2-28-1-7- خطوط عرضي59
2-28-1-8- خطكشي “ايست” ساده60
2-28-1-9- خط ايست دوتايي60
2-28-1-10- خطكشي پيش آگاهي دهنده در مورد وجود سرعتگير60
2-29- انواع رنگها و مواد مصرفي در خطكشيها61
2-29-1- دوام و پايداري خطكشي61
2-29-2- خطكشي با رنگ سرد62
2-29-3- خط كشي با رنگ گرم62
2-29-4- زمان خشك شدن رنگها62
2-29-5- دانههاي شيشهاي63
2-29-6- علائم قائم (تابلوهاي راهنمايي)64
2-29-7- علائم انتظامي (حكم كننده)64
2-29-8- علائم اخطاري (هشدار دهنده)65
2-29-9- علائم اخباري (اطلاع دهنده)65
2-29-10- تابلوهاي فرعي66
2-29-11- تابلوهاي عمودي انعطافپذير66
2-29-12- طراحي و كاربرد تابلو66
2-29-13- استقرار تابلوهاي راهنمايي و رانندگي67
2-29-14- تعمير و نگهداري تابلوها68
2-29-15- طيف (فام رنگها) تابلوهاي راهنمايي و رانندگي68
2-29-16- مفهوم رنگها در تابلوهاي راهنمايي و رانندگي69
2-29-17- ارتباط رنگ تابلوها با نوع معبر69
2-29-18- مفهوم شكلها در تابلوهاي راهنمايي و رانندگي70
2-29-19- شبرنگ تابلوهاي راهنمايي و رانندگي70
2-29-20- تابلوهاي پيام متغير 71
2-29-21- علائم برجسته71
2-29-22- مزايا و مشكلات استفاده از علائم برجسته74
2-29-23- شبرنگ چشم گربهاي75
2-29-24- مسيرنماها75
2-29-25- نردههاي حفاظتي76
2-30- اقدامات كشورهاي مختلف در مورد نقاط تصادف خيز81
2-30-1- استراليا81
2-30-2- كانادا81
2-30-3- مكزيك81
2-30-4- نيوزلند82
2-30-5- ژاپن82
2-30-6- جمهوري كره83
2-30-7- پرو84
2-30-8- سنگاپور85
2-30-9- تايلند86
2-30-10- بلژيك86
2-30-11- دانمارك88
2-31- بخش دوم: پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور90
2-31-1- تحقيقات انجام شده در ايران90
2-31-2- تحقيقات انجام شده در جهان98
2-32- بخش سوم: جمعبندي و چهارچوب نظري تحقيق100
فصل سوم: روششناسي تحقيق106
3-1- مقدمه107
3-2- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها107
3-3- نوع تحقيق108
3-4- ابزار جمع‌آوري داده‌ها108
3-5- قلمرو تحقيق109
3-5-1- قلمرو موضوعي تحقيق109
3-5-2- قلمرو زماني تحقيق109
3-5-3- قلمرو مکاني تحقيق109
3-6- روش تجزيه و تحليل دادهها109
3-7- متغيرهاي تحقيق110
3-8- جامعه آماري110
3-9- نمونه و روش نمونهگيري110
3-10- روايي و پايايي پرسشنامه111
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها112
4-1- مقدمه113
4-2- ويژگيهاي جمعيت شناختي113
4-3- توصيف دادهها117
4-4- تحليل استنباطي دادهها137
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات144
5-1- خلاصه تحقيق145
5-2- يافتهها147
5-2-1- يافتههاي توصيفي147
5-2-2- يافتههاي استنباطي150
5-3- بحث و تفسير152
5-4- محدوديتهاي تحقيق153
5-5- پيشنهادات154
5-5-1- پيشنهادات تحقيق154
5-5-2- پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده155
منابع156
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1) متوسط نرخ سالانه تصادفات در برخي از کشورهاي جهان43
جدول شماره 2-2) تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در جادههاي کشور49

جدول 2-1) سلسله مراتب شبكه معابر54
جدول 2-2) مشخصات فني شبكه معابر56
جدول 2-3) اندازههاي اخطاري براي محل هايي كه سبقت در آنها ممنوع است58
جدول 2-4) مفهوم رنگها در تابلوهاي راهنمايي و رانندگي69
جدول 2-5) ارتباط رنگ تابلوها با نوع معبر69
جدول 2-6) مفهوم شكل ها در تابلوهاي راهنمايي و رانندگي70
جدول 2-7) انواع و رنگ علائم برجسته و كاربردهاي آن73
جدول شماره 3-2) آمار کشته شدگان تصادفات محور تهران-قم در سالهاي 87-85100
جدول شماره 4-2) آمار تصادفات تعطيلات نوروزي 88 در مقايسه با 87 در محور تهران-قم103
جدول 4-1) توزيع فراواني جنسيت در نمونه113
جدول 4-2) توزيع فراواني سن در نمونه114
جدول 4-3) توزيع فراواني طبقه سني و نحوه تصادف در نمونه115
جدول 4-4) توزيع فراواني طبقه سني و علت تصادف در نمونه116
جدول 4-5 ) فراواني تصادفات در هر يک از ماه‌هاي نيمه اول سال 1389117
جدول 4-6 ) فراواني تصادفات بر حسب زمان وقوع (شب يا روز)118
جدول 4-7) فراواني تصادفات بر حسب زمان وقوع و ماه‌هاي مورد بررسي119
جدول 4- 8) فراواني تصادفات بر حسب نوع خوردو120
جدول 4-9) فراواني تصادفات بر حسب نحوه تصادف121
جدول 4-10) فراواني تصادفات بر حسب نوع نقص راه122
جدول 4-11) فراواني تصادفات بر حسب جهت حرکت خودرو123
جدول 4-12) فراواني تصادفات بر حسب وضع روشنايي جاده123
جدول 4-13) فراواني تصادفات بر حسب شرايط سطح جاده124
جدول 4- 14) فراواني تصادفات بر حسب وضعيت هندسي راه125
جدول 4- 15) فراواني تصادفات بر حسب موقعيت تصادف125
جدول 4-16) فراواني تصادفات بر حسب وضعيت هوا126
جدول 4-17) فراواني تصادفات بر حسب چگونگي خط کشي جاده127
جدول 4- 18) فراواني تصادفات بر حسب چگونگي شانه جاده127
جدول 4- 19) فراواني تصادفات بر حسب ميزان عرض جاده128
جدول 4-20) فراواني تصادفات بر حسب نقص خودرو129
جدول 4-21) فراواني تصادفات بر حسب علت وقوع تصادف130
جدول 4-22) فراواني تصادفات بر حسب نوع خودرو و ماه وقوع تصادف131
جدول 4-23) فراواني تصادفات بر حسب نوع خودرو و زمان تصادف132
جدول 4-24) فراواني تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف133
جدول 4- 25) فراواني تصادفات بر حسب وضع هندسي راه و زمان تصادف134
جدول 4- 26) فراواني تصادفات بر حسب نقص راه و زمان تصادف135
جدول 4-27) مقايسه فراواني مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات بر حسب وضعيت هندسي راه137
جدول 4- 28) مقايسه فراواني مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات بر حسب نوع نقص راه138
جدول 4- 29) مقايسه درصد مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب شانه راه139
جدول 4-30) مقايسه درصد مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب عرض جاده140
جدول 4-31) مقايسه فراواني مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب کيفيت سطح جاده141
جدول 4-32) مقايسه فراواني مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب چگونگي روشنايي راه142
جدول 4-33) مقايسه درصد مشاهده شده و مورد انتظار تصادفات برحسب چگونگي خط کشي راه143

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 2-1: سهم عوامل موثر در تصادفات جادهاي15
شکل شماره 2-2: زمان اوج تصادفات مرتبط با خستگي و خوابآلودگي راننده20
شکل شماره 3-2: بياحتياطي راننده کاميون24
شکل شماره 4-2: عوامل انساني تاثيرگذار در تصادفات جادهاي28
شکل شماره5-2: پوستر سازمان جهاني بهداشت به مناسبت دهه ايمني جادهها41
شکل 6-2: چارچوب نظري تحقيق105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
چکيده فارسيج
نمودار 4-1) توزيع فراواني جنسيت در نمونه113
نمودار 4-2) توزيع فراواني سن در نمونه114
نمودار 4-3) توزيع فراواني سن و نحوه تصادف در نمونه115
نمودار 4-4)توزيع فراواني طبقه سني و علت تصادف در نمونه116
نمودار 4-5) فراواني تصادفات در هر يک از ماه‌هاي مورد مطالعه117
نمودار 4-6) درصد تصادفات بر حسب زمان وقوع (شب يا روز)118
جدول 4- 7) فراواني تصادفات بر حسب زمان وقوع و ماه‌هاي مورد بررسي119
نمودار 4- 8) فراواني تصادفات بر حسب نوع خوردو120
نمودار 4-9) فراواني تصادفات بر حسب نحوه تصادف121
نمودار 4- 10) توزيع تصادفات بر حسب وضعيت علايم راه122
نمودار 4- 11) فراواني تصادفات بر حسب جهت حرکت خودرو123
نمودار 4-12) فراواني تصادفات بر حسب وضع روشنايي جاده124
نمودار 4-13) درصد تصادفات باتوجه به شرايط سطح جاده124
نمودار 4-14 ) فراواني تصادفات بر حسب وضعيت هندسي راه125
نمودار 4- 15) فراواني تصادفات بر حسب موقعيت تصادف126
نمودار 4-16) فراواني تصادفات بر حسب وضعيت هوا126
نمودار 4-17) فراواني تصادفات بر حسب چگونگي خطکشي جاده127
نمودار 4- 18) فراواني تصادفات بر حسب نوع شانه جاده128
نمودار4-19) فراواني تصادفات بر حسب ميزان عرض جاده128
نمودار 4-20) فراواني تصادفات بر حسب نقص خودرو129
نمودار 4-21) فراواني تصادفات بر حسب علت وقوع آن131
نمودار 4-22) فراواني تصادفات بر حسب نوع خودرو و ماه وقوع تصادف132
نمودار 4-23) فراواني تصادفات بر حسب نوع خودرو و زمان تصادف133
نمودار 4- 24) فراواني تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف134
نمودار 4-25) فراواني تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف135
نمودار 4-26) فراواني تصادفات بر حسب نقص راه و زمان تصادف136
نمودار 4-27) فراواني تصادفات بر حسب وضعيت هندسي راه137
نمودار 4-28) فراواني نسبي تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب وضعيت علايم راه138
نمودار 4-29) فراواني نسبي تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب نوع شانه راه139
نمودار 4-30) فراواني نسبي تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب نوع عرض راه140
نمودار 4-31) فراواني نسبي تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب کيفيت راه141


پاسخی بگذارید