ب) نمونه گيري و انتخاب نمونه مصرف از جامعه
در پژوهش هاي علوم رفتاري ، نمونه گيري در مقايسه با شمارش كامل از چند جنبه برتري دارد . از جمله اين جنبه ها مي توان موارد زير را بر شمرد:
1- با صرفه تر بودن
2- سرعت عمل و كوتاهتر بودن زمان مورد نياز
3- كيفيّت داده ها از طريق دقت بيشتر در گرد آوري و استخراج آنها
به طور كلي در پژوهش هاي علوم رفتاري متداولترين روش هاي نمونهگيري به شرح زير است :
الف) نمونه گيري تصادفي ساده
ب) نمونه گيري سيستماتيك
ج) نمونه گيري طبقه اي
د) نمونه گيري خوشه اي
هـ ) نمونه گيري چند مرحله اي
در اين پروژه از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده استفاده گرديده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ابتدا سازمان هاي مورد مطالعه را به دو دسته تقسيم مي كنيم :
* بانكها
* سازمان هاي تأمين اجتماعي
براي تعيين حجم نمونه از فرمول ذيل استفاده شده است:
n = حجم نمونه
z = امّاده استاندارد
p = احتمال موفقيت
q = احتمال شكست
? = خطاي مجاز
براي پروژه حاضر ميزان آماره استاندارد (z ) عدد 96/1 ، احتمال موفقيت ( p ) 70% ، احتمال شكست ( q ) 30 % ، خطاي مجاز (?) با استفاده از تحقيقات مشابه 08/0% درنظر گرفته شده است .
كه با احتساب اعداد در نظر گرفته شده براي فرمول نمونه ، حجم نمونه به صورت ذيل محاسبه مي گردد :

با توجّه به فرمول نمونه ، حجم نمونه براي اين تعداد از سازمان هاي دولتي64 مي باشد .
از آنجايي كه معمولاً در تحقيقات پيمايشي ، درصدي از پرسشنامه ها برگشت داده نمي شود و درصدي نيز به صورت ناقص تحويل ميگردد و احتمال چنين امري درتحقيق حاضر وجود دارد برآن شديم تا 3/9 درصد ( تعداد 6 نمونه ) به حجم نمونه اضافه نموده و 20 سازمان دولتي انتخاب کردهكه اگر برخي از پرسشنامه برگشت داده نشد و يا ناقص تحويل گرديد ، وقفه اي در مراحل بعدي ايجاد ننمايد و حجم نمونه با مشكل مواجه نگردد .
بر مبناي تعداد نمونه ( 70 نمونه ) براي هر يك از طبقات سازمان هاي دولتي سهمي مساوي در نظر گرفته شد و بنابراين از هر يك از طبقات 35 نمونه انتخاب گرديد و اين پرسشنامه ها در بين فارغ التحصيلان دانشكده مديريت از سال 1370 به بعد در اين دانشكده تحصيل نموده اند و هم اكنون در سازمان هاي دولتي واقع در نمونه مورد نظر مشغول به كار هستند، توزيع شد .
1- بازرگان، عباس و همكاران ، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، 1379 ، ص 81
1- بازرگان، عباس و همكاران ، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري ، 1379 ، ص 82
2- بيكر، ترز، نحوه انجام تحقيقات اجتماعي ، ترجمه : هوشنگ نايبي ، انتشارات روش ، سال 1377 صص 201- 195
1- بازرگان، عباس و همكاران ، روش تحقيق در علوم رفتاري ، 1379 صص 151- 149
1- بازرگان، عباس و همكاران ، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، تهران ، 1379 ، ص 169
1- مقيمي ، سيد محمد ، پروژه موانع كار آفريني در صنعت كشور و ارائه راهكارهاي اساسي جهت توسعه كار آفريني ، 1379، دانشگاه تهران – ص 77-71
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید