در الگوريتم پيشنهادي اول اندازه تمام منابع ولتاژ dc برابر فرض مي‌شود. به عبارت ديگر:
(3-68)

در ساختار پيشنهادي نشان داده شده در شکل 3-8 با استفاده از الگوريتم اول حداکثر ولتاژ خروجي به صورت زير قابل محاسبه است:
‌(3-69)
با در نظر گرفتن رابطه فوق تعداد سطوح ولتاژ خروجي به صورت زير محاسبه مي‌شود:
(3-70)
تنوع اندازه منابع ولتاژ dc از رابطه زير قابل محاسبه است:
(3-71)
3-3-2-1-2 الگوريتم پيشنهادي دوم
با تغيير اندازه منابع ولتاژ dc مي‌توان تعداد سطوح ولتاژ خروجي را افزايش داد. در الگوريتم دوم پيشنهاد مي‌شود که اندازه منابع ولتاژ dc مطابق روابط زير انتخاب شوند:
ساختار پايه اول:
(3-72)
‌(3-73)
‌(3-74)
(3-75)
ساختار پايه دوم:
(3-76)
‌(3-77)
‌(3-78)
(3-79)
ساختار پايهام:
(3-80)
(3-81)
(3-82)
(3-83)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در ساختار پيشنهادي با استفاده از الگوريتم دوم حداکثر ولتاژ خروجي به صورت زير قابل محاسبه است:
‌(3-84)
با در نظر گرفتن رابطه فوق تعداد سطوح ولتاژ خروجي به صورت زير محاسبه مي‌شود:
(3-85)
تنوع اندازه منابع ولتاژ dc از رابطه زير قابل محاسبه است:
(3-86)
3-3-2-2 مثال طراحي
در اين قسمت هدف طراحي يک اينورتر تک فاز با حداکثر ولتاژ خروجي ‌V‌160 و با حداقل 65 سطح ولتاژ مي‌باشد. لازم به ذکر است که از افت ولتاژ حالت هدايت کليدها صرف نظر شده است. اگر اندازه منابع ولتاژ dc طبق الگوريتم پيشنهادي اول تعيين شود:
با در نظر گرفتن رابطه (3-69)، اندازه هر پله ولتاژ در اين ساختار به صورت زير قابل محاسبه است:
با توجه به روابط (3-65) و (3-67) تعداد IGBTها و تعداد منابع ولتاژ dc به ترتيب از روابط زير قابل محاسبه هستند:
اگر اندازه منابع ولتاژ dc طبق الگوريتم پيشنهادي دوم تعيين شود در آن صورت از رابطه (3-85) خواهيم داشت:
در اين حالت فرض مي‌گردد. با در نظر گرفتن روابط (3-85) و (3-84) تعداد سطوح ولتاژ و اندازه هر پله ولتاژ در اين ساختار به ترتيب از روابط زير قابل محاسبه هستند:
با توجه به روابط (3-65) و (3-67) تعداد IGBTها و تعداد منابع ولتاژ dc به ترتيب از روابط زير قابل محاسبه هستند:
اينورتر پيشنهادي با الگوريتم پيشنهادي اول و با استفاده از 112 عدد IGBT و 32 عدد منبع ولتاژ dc، 65 سطح ولتاژ را توليد مي‌کند در حالي که با الگوريتم پيشنهادي دوم و با استفاده از 28 عدد IGBT و 8 عدد منبع ولتاژ dc، 511 سطح ولتاژ را توليد مي‌کند.


پاسخی بگذارید