در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2 ÊÚííä Óä ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-3 ẵÇíÓå ÇáíäæƯáæÑ ÑÏäå áăíÓ ÈÇ ÇáíäæƯáæÑÇí ÓÇíÑ ä̃ÇØ ÇíÑÇä …………………………………………………………..
4-4 ẵÇíÓå ÇáíäæƯáæÑ ÑÏäå áăíÓ ÈÇ ÇáíäæƯáæÑÇí ÓÇíÑ ä̃ÇØ ̀åÇä ………………………………………………………….
4-5 ÏíÑíäå Èæă ÔäÇÓí ………………………………………………………………………………………………………………………..

äÊí̀å íÑí
äÊí̀å íÑí ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ăäÇÈÚ æ ăÇÎĐ :
ƯåÑÓÊ ăäÇÈÚ ƯÇÑÓí ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ƯåÑÓÊ ăäÇÈÚ ÛíÑ ƯÇÑÓí ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
˜íÏå ÇäáíÓí ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ƯåÑÓÊ Ô˜áåÇ
ÚäæÇä ƠƯÍå 1-1 ỄÓíăÈäÏíåÇí ̉ăÇäí ÓíÓÊă ÓíáæÑíä …………………………………………………………………………………………….
1-2 ăæ̃ÚíÊ ̀ÛÑÇƯíÇíí æ ÑÇååÇí ÏÓÊÑÓí Èå ÈÑÔ íäåÔäÇÓí ÑÏäå áăíÓ …………………………………………
2-1 ÇáÆæŽÆæÑÇƯí ̃ÇÑå åÇ äÓÈÊ Èå í˜ÏíÑ ÏÑ ÓíáæÑíä ………………………………………………………………………..
2-2 ä̃Ôå ăäØ̃å ăæÑÏ ăØÇáÚå ………………………………………………………………………………………………………………..
2-3 ÓÊæä íäå ÔäÇÓí ÓÇ̉äÏ äíæÑ ÏÑ ÈÑÔ áăíÓ¡ ̀äæÈ ÔÑ̃í È̀äæÑÏ…………………………………………………
2-4 ÈÎÔ Ưæ̃Çäí ÓÇ̉äÏ ̃áí ÈÇ äåÔÊååÇí ÈÇ̉ÇáÊí …………………………………………………………………………………….
2-5 ÓÇ̉äÏ ̃áí ÈÇ äåÔÊååÇí ÈÇ̉ÇáÊí ÏÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áăíÓ ……………………………………………………………
2-6 äåÔÊååÇí Ôíáí ̃ÇÚÏå ÓÇ̉äÏ äíæÑ ………………………………………………………………………………………………..
2-7 äåÔÊååÇí ÓÇ̉äÏ äíæÑ ÏÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áăíÓ ………………………………………………………………………
2-8 ÔíáåÇí ÓÇ̉äÏ äíæÑ ÏÑ ÈÑÔ íäå ÔäÇÓí áăíÓ …………………………………………………………………………


دیدگاهتان را بنویسید