– رفتن به قهوه‌خانه
– سفرهاي سياحتي و زيارتي
– قدم زدن در پارك ، خيابان يا كوچه
– ورزش
– ديدار خويشاوندان و اقوام
– شركت در پارتي‌ها و مهماني‌ها
– شركت در هيأت‌ها و جلسات مذهبي
– بازديد از موزه و گالري هنري
– امور داوطلبانه و خيريه
– ملاقات با دوستان

– استراحت كردن
– با ماشين در شهر گشتن
– زيارت اماكن متبركه
– رفتن به كلاسهاي آموزشي و تقويتي
– گوش‌كردن به موسيقي
– انجام بازيهايي مانند ورق‌بازي و تخته نردترتيبيگويه1. 27 الي 24. 27
جدول شماره (1-1) مشخصات، فرضيه‌ها، متغيرها و شاخص‌ها
نام متغيرفرضيه‌هاشاخص‌هاسطح سنجشواحد سنجششمارة سئوال يا گوية
مربوط به پرسشنامهمتغير وابسته : سبك زندگي1. 3 . بين طبقه اجتماعي فرد و نوع ورزش رابطه وجود دارد- ورزشهاي با هزينه بالا يا متوسط
– ورزشهاي با هزينه پايينترتيبيسئوال264. بين طبقه اجتماعي فرد و نوع سليقه او رابطه وجود دارد؟- سليقه ادبي
– سليقه سينمايي
– سليقه موسيقيايياسمي
اسمي
اسميسئوال
سئوال
سئوال34-305. بين طبقه اجتماعي فرد و مديريت بدن رابطه وجود دارد؟- كنترل وزن
– آرايش و پيرايش
– جراحي جهت زيبايي
– پوششفاصله‌ايگويه396. بين طبقه اجتماعي فرد و انتخاب ويژگي‌هاي لباس و مكان تهيه آن رابطه وجود دارد؟- زيبايي
– راحتي
– دوام
– طبق مد بودن
– از فروشگاه هاي معتبر
– از خارج از كشوراسميسئوال35متغير مستقل : طبقه اجتماعي7.بين طبقه اجتماعي افراد و سبك زندگي رابطه وجود دارد- تحصيلات
– درآمد
– شغل
– منزل مسكوني
– اتومبيل
– سهام
– مطالعه
– تعداد كتاب
– خريد كتاب
– هزينه كتاب و جرايد
– فراواني رفتن به سينما
– فراواني رفتن به تئاترفاصله‌ايسئوال+11-3
7-29 الي 28

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در زمينة جامعه آماري و نيز واحد آماري، ذكر اين نكته لازم است كه با توجه به جنبه‌هاي فني و اجرايي پژوهش ، اعضاي خانوارهاي دسته‌جمعي از شمول اين پژوهش مستثني شده‌ بودند.
منظور از خانوار دسته‌جمعي، مجموعه افرادي است كه به دليل داشتن هدف مشتركي مانند تحصيل يا انجام خدمت وظيفه، يا ويژگي مشترك مانند بيماري رواني يا بزهكاري در يك مؤسسه از قبيل خوابگاه، پادگان، آسايشگاه رواني و ندامتگاه به طور دسته‌جمعي به سر مي‌برند.
8. حجم نمونه تحقيق :
حجم نمونه تحقيق حاضر با استفاده از فرمول حجم نمونه تعيين شده است . در مورد نمونه‌گيري براساس اين فرمول قابل ذكر است كه ضريب اطمينان در اين تحقيق همانند اغلب تحقيقات علوم اجتماعي مساوي 95 درصد درنظرگرفته شده است كه در اين صورت مقدار T مساوي با 96/1 مي‌باشد. در مورد عنصر واريانس، از آنجا كه پيش‌برآورد واريانس را محاسبه نموده‌ايم، دقت احتمالي مطلوب نيز 176/0=d مي‌باشد . بنابراين با توجه به اطلاعات بدست آمده حجم نمونه به قرار ذيل است .
N : حجم جمعيت 1357654
176/0= d : دقت احتمالي مطلوب
96/1= t : ضريب اطمينان 95%
3/2= s2 : پيش‌برآورد واريانس درآمد در جمعيت
با قراردادن اطلاعات مزبور در فرمول يادشده حجم نمونه را مي‌توان در يك مرحله برآورد كرد :

(3/2) 2(96/1) 1357654
2/285 =
(3/2) 2(96/1) + 2(176/0) 1357654
با توجه به بررسي محقق جهت افزايش ضريب اطمينان 25 نمونه ديگر به حجم نمونه اضافه و به تعداد 305 نمونه رسانده شد.
9. شيوه نمونه گيري :
در اين تحقيق با توجه به حجم زياد جامعه آماري و نوع روش تحقيق، از شيوه نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي استفاده شده است . در مرحله اول از 20 منطقه شهرداري شهر تهران 6 منطقه به عنوان واحدهاي نمونه‌برداري اوليه از شمال : منطقه 1 و 2 ، از مركز مناطق 9 و 10 و از جنوب مناطق 19 و 20 انتخاب شدند. سپس در مرحله دوم
از اطلس تهران بزرگ در كتاب اول 1379 صفحات 110 تا 165 مبناي كار قرار گرفت. در اين اطلس ، نقشه تهران بزرگ در 45 بلوك بزرگ، تهيه شده است از ميان اين 45 بلوك 18 بلوك به تصادف انتخاب شدند . هريك از اين بلوك‌ها، براساس محورهاي مختصات ترسيم شده روي خود نقشه دوباره به 18 بلوك كوچكتر از شماره 1 تا 18 شماره‌گذاري شد و از هر بلوك بزرگ با توجه به تراكم مناطق مسكوني آنها بين 3 تا 6 بلوك كوچكتر انتخاب شد. سپس در هريك از بلوك‌هاي كوچكتر ، فهرستي از اسامي خيابان‌ها و كوچه‌ها تهيه و شماره‌گذاري شد. در نهايت با انتخاب تصادفي نام كوچه‌ها و خيابان‌ها، محل نهايي خوشه هاي نمونه تعيين شد. حجم هر خوشه 10=M تعيين شد. در خيابانها يا كوچه‌هاي نمونه، به پرسشگران يادآوري شد كه واحدهاي مسكوني را به صورت سيستماتيك و با فواصل 3 انتخاب كنند و از اعضاي خانواده نمونه فهرستي تهيه كنند و از اين فهرست يك نفر را كه در سن تعريف شده بود، به تصادف انتخاب كنند.
جدول زير مناطق انتخابي، تعداد نمونه تحقيق و محل استقرار هر منطقه را نشان مي‌دهد :جدول شماره 2. 3.
رديفمنطقه شهرداريمحل استقرار
در شهر تهرانتعداد
نمونه11شمال شهر5622شمال شهر4439مركزشهر50410مركز شهر48519جنوب شهر53620جنوب شهر54
مطالعه مقدماتي
پس از تهيه و تدوين شاخص‌ها و طراحي صورت اوليه پرسشنامه، مطالعه‌اي مقدماتي در دو بخش انجام گرفت. هدف اين مطالعه مقدماتي تعيين ميزان اعتبار و پايايي شاخص‌ها و اصلاح و نهايي‌كردن پرسشنامه تحقيق بود. بخش عمده مطالعه مقدماتي روي يك نمونه 30 نفري از مردم 3 منطقه تهران در گروه سني (29-18) سال انجام گرفت كه گزارش ذيل به شرح ذيل ارايه مي‌گردد.
استفاده از گويه‌ها و پرسش‌هاي متعدد، مسئله روايي و اعتبار داده‌ها را مطرح مي‌كند. در واقع، تحليل روايي پاسخگوي اين پرسش است كه آيا مقياس‌هاي مربوطه براي سنجش اين متغيرها از ثبات و پايداري كافي بهره‌مند است و يا خير؟ معمولاً در مطالعات مختلف چنانچه ضريب آلفاي كرونباخ بيش از (a<0/6) باشد، اعتبار نسبي گويه‌ها و لذا مفهوم مورد
نظر را تصديق مي‌كنند. در واقع، مقدار a يا ضريب كرونباخ نشانگر انسجام دروني و همسازي داخلي گويه‌ها به شمار مي‌رود. با اين حال متغيرهاي مورد مطالعه در اين بررسي ضرايب آلفاي بسيار بالاتري را احراز نموده‌اند. كمترين ميزان آلفاي محاسبه شده در اين مطالعه برابر با 7230/0 و بيشترين آن 9335/0 مي‌باشد كه نشانگر روايي و اعتبار بسيار بالاي مفاهيم مورد نظر و مبناي اطمينان بيشتر به يافته‌هاي مطالعه حاضر است.

جدول شماره 3. 3. نتايج تحليل روايي متغيرهاي اصلي تحقيق


پاسخی بگذارید