* مک داول، ديويد(1380)تاريخ معاصر کرد، ترجمه‏ي ابراهيم يونسي، تهران: پانيذ.
* ملک،حسن(1374) جامعه شناسي قشرها و نابرابري اجتماعي، تهران:پيام نور.
* منصور،جهانگير(1378)كتاب قانون اساسي،مصوب 58،اصلاحيه و الحاقات68.
* ميلز،سي رايت(1381)بينش جامعه شناختي نقدي بر جامعه شناسي امريکائي، ترجمه‏ي عبدالمعبود انصاري ،تهران:سهامي انتشار.
* نش،کيت(1382) جامعه شناسي سياسي معاصر:جهاني شدن،سياست،قدرت، ترجمه‏ي محمد تقي دلفروز، تهران:کوير.
* نقدي،اسداله(1379)”تمركزگرايي،عدم آمايش و توسعه نابرابر فرهنگي استانها”،نامه فرهنگ همدان،شماره 23،4.
* همدي،و(1379)كردستان و كرد در اسناد محرمانه بريتانيا،ترجمه‏ي بهزاد خوشحالي ،همدان:نور علم.
* وان برونسن،مارتين(1384)سرگذشت شورش سمکو،قبايل کرد و دولت ايران، ترجمه‏ي سيد محمد صمدي،مهاباد:رهرو.
* وان برويين سن،مارتين(1378)جامعه شناسي مردم کرد(آغا،شيخ و دولت)ساختارهاي اجتماعي و سياسي کردستان، ترجمه‏ي ابراهيم يونسي، تهران: پانيذ.
* وبر ،ماکس(1374)اقتصاد و جامعه، ترجمه‏ي عباس منوچهري ،مهرداد ترابي نژاد و مصطفي عمادزاده،تهران:مولي.
* وبر،ماكس(1374)اخلاق پروتستان و روح سرمايه‏داري ، ترجمه‏ي عبدالمعبود انصاري،تهران:سمت.
* ولدبيگي،بهرام(1384)”گامي ديگر تا دموكراسي:دومين پارلمان براي كردستان”،آشتي ،سال دوم،شماره30.
* — (1361)طرح مقدماتي شناسايي مناطق محروم،سازمان برنامه م بودجه.
* — (1384)گزارشها و اطلاعات دفتر برنامه ريزي و امور اجتماعي فرمانداري مهاباد.
* — (1384)عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات در آذربايجان غربي ،استانداري آذربايجان غربي.
ب)منابع کردي :
* ئوسکارمان(بي‏تا)توحفه‏ي موزه‏فه‏ريه،وه‏رگيراني محه‏مه‏د ئه‏مين شيخول ئيسلامي(هيمن)،مه‏هاباد:- سه‏يديان.
* باله‏کي،عومه‏ر(2004)مهاباد و کورته ميژوويه‏ک،سليماني: وه‏زارهتي روشنبيري.
* به‏شکچي،ئيسمال(1993)کوردستان:کولونييه‏کي نيوده‏وله‏تي، وه‏رگيراني ريبوارره‏شيد،ئيستکهولم:ولات.
* توانا،قادر(2000)بوچي ده‏بي به ئه‏لف و بي‏ي لاتيني بنووسين؟هه و‏لير:وه‏زارهتي روشنبيري.-
* حه‏سه‏ن‏زاده،عه‏بدوللا(2002)”نيو سه‏ده تيکوشان”،کورته ميژووي حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران،کوميسيوني چاپه‏مه‏ني حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران.
* خوسره‏وي،ئه‏نوه‏ر(1378)”خوكوژي ژنان”،سروه،ژماره162.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* ره‏سول،شوكريه(2004)سليماني له ئه‏ده‏بي فولكلوردا،سليماني:ئينستيوتي كه‏له‏پوري كورد.
* قاسملو،عه‏بدولره‏حمان(2002)”چل سال خه‏بات له پيناوي ئازادي”، کورته ميژووي حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران،کوميسيوني چاپه‏مه‏ني حيزبي ديموکراتي کوردستاني ئيران.
* قه‏ره‏داغي ،مه‏هاباد(2002)ئازاد کردني ميژوو:ليکولينه وه له سه رکيشه ي ژنان ،سليماني :سه‌ردهم.
* قه‏ره‏داغي ،مه‏هاباد(2004)دوخي کچاني ئه‏نفالکراوي فروشراو ،خويندنه‏وه‏يه‏كي “سوسيو-پوليتيك” انه،ستوكهولم،سايتي كوردله‏ند.
* مه‏ده‏ني،حوسين(1380)كوردستان و ستراتيژي ده‏وله‏تان،به‏رگ‏ي دووهه‏م،هه‏ولير:وه‏زاره‏تي روشنبيري.
* وه‏لي،عه‏باس(1377)”موديرنيته و ناسيوناليسم”،گزينگ،سويد،ژماره22.
ج)منابع انگليسي :
* Bendix ,Reinhard and lipset ,Seymour Martin(1964)”Karl Marx:theory of Social classes”,Class ,Status and Power :A Reader in Social Stratification,U.S.A:Crowell-Collier.
* Charles,Maria(2005)Social Ineguality:Class,Race and Gender,in www.dss.ucsd.edu.
* Elwell,Frank(2003)Glossary of Sociology,Roger State University,in www.facualty.rsu.edu.

* Horton,Paul.B & Hunt,Chester.L(1968)Sociology,Newyork:McGraw-hill.
* Lamprecht,Markus and Stamm,Hanspeter(1998)Social Stratification and the Differentiation of Life Style,Social perceptions and Attitudes in Switzerland.in www.seismover.lag.ch.
* Lenski,Gerhard.E(1966)Power and Privilege:A Theory of Social Stratification,Newyork: McGraw-hill.
* Owen,David(1997)Sociology After Postmodernism,London:Sage.
* Parkin,Frank(1972)Class Ineguality and Political Order,London:Paladin.
* Weber,Max(1964)”Class,Status and Power, A Reader in Social Stratification,Lipset & Bendix, ,U.S.A:Crowell-Collier.
منابع و مآخذ


دیدگاهتان را بنویسید