2-10-2- مرحله ايجاد49
3-10-2- مرحله نگهداري 50
4-10-2- مرحله ركود50
11-2- مدل روابط ونقشهاي چهارگانه دوران خدمت52
12-2- فرهنگهاي گزينه اي دوران خدمت52
1-12-2- فرهنگ دوران خدمت صعودي53
2-12-2- فرهنگ دوران خدمت ثابت53
3-12-2- فرهنگ دوران خدمت چرخشي53
4-12-2- فرهنگ دوران خدمت ناپايدار55
5-12-2- فرهنگ دوران خدمت بدون دورنمايي براي ترفيع55
13-2- مدلهاي مختلف برنامه ريزي سازماني دوران خدمت56
1-13-2- مدل ارائه شده توسط ” اپلين وگرستر “56
2-13-2- مدل ارائه شده توسط ثيروف ورينالد59
3-13-2- مدل ” مك ماهن وايگر “60
14-2- مراحل لازم براي برنامه ريزي دوران خدمتدرسازمان62
1-14-2- شناخت وبررسي محيط داخلي وخارجي سازمان62
2-14-2- تعيين مسيرهاي دوران خدمت63
3-14-2- پيش بيني احتياجات نيروي انساني64
15-2- كنترل و ارزيابي برنامه65
16-2- رابطه برنامه ريزي فردي وسازماني دوران خدمت66
17-2- رابطه برنامه ريزي دوران خدمت و رضايت ازكار68
18-2- تئوري پيشرفته ونيازهاي انسان69
19-2- رضايت ازكار چيست وچطور مورد سنجش قرار مي‌گيرد70
20-2- متغيرهاي مرتبط با رضايت ازكار71
1-20-2- سن71
2-20-2- ميزان تخصصي وحرفه72
3-20-2- اندازه سازماني72
21-2- نتايج رضايت ونارضايتي ازكار73
1-21-2- رضايت از كار وبازدهي73
2-21-2- رضايت وترك خدمت74
3-21-2- رضايت وغيبت74
4-21-2- رضايت و رفتار مبتني بر تشريك مساعي75
5-21-2- رضايت وفشارهاي شغلي75
6-21-2- رضايت وامنيت76
7-21-2- رضايت وكيفيت زندگي كاري76
8-21-2- رضايت از كار و رضايت از زندگي76
22-2- علل رضايت ونارضايتي ازكار77
1-22-2- نظريه سلسله مراتب نيازها77
2-22-2- تئوري دو عاملي هرزبرگ79
3-22-2- تقسيم بندي علل رضايت ونارضايتي ازكار برحسب عوامل دروني وبروني80
23-2- رابطه برنامه ريزي دوران خدمت با رضايت ازكار84
24-2- سيستم دوران خدمت درشركت توانير85
1-24-2- ورود به خدمت85
2-24-2- چگونگي جابجايي كارشناسان درطول دوران خدمت86
3-24-2- انتقال ومأموريت كارشناسان86
4-24-2- پايان خدمت87
25-2- جمع بندي فصل دوم 88
26-2- يادداشتهاي فصل دوم89
فصل سوم : بررسي وتجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده درمورد فرضيه ها 112-95
1-3- نوع و روش تحقيق 96
2-3- جامعه آماري 96
3-3- محاسبه حجم نمونه97
4-3- روش نمونه گيري 98
5-3- روشها وفنون جمع آوري اطلاعات99
6-3- بررسي روايي وپايايي داده ها100
7-3- نحوه آزمون فرضيه ها101
8-3- آزمون استقلال متغيرهاي مستقل و وابسته104
9-3- آزمون فرض106
10-3- جمع بندي فصل سوم 111
11-3- يادداشتهاي فصل سوم112
فصل چهارم : تحليل وبررسي وابستگي متغيرهاي مستقل و وابسته رساله 132-113
1-4- توصيف آماري داده هاي جمعيت شناختي114

2-4- ارتباطبين متغيرهاي عدم مشاركت و رضايت ازكار124
3-4- ارتباط بين عدم فرصتهاي مساوي و رضايت ازكار124
4-4- ارتباط بين ميزان استفاده از دانش ومهارتها و رضايت ازكار125
5-4- ارتباط بين الگوهاي دوران خدمت ايده آل و رضايت ازكار125
6-4- آزمون فرضيات رساله126
7-4- تحليل رضايت130
8-4- همبستگي متقابل بين متغيرهاي فرضيات رضايت132
9-4- تجزيه وتحليل فصول قبل132
فصل پنجم : نتيجه گيري، ارائه راه حلها وپيشنهادات 142-135
1-5- نتيجه گيري 136
2-5- ارائه راه حلها وپيشنهادات محقق138
3-5- ساير پيشنهادات 140
4-5- يادداشتهاي فصل پنجم142
پيوست143
ضمائم153
ضميمه شماره 1 ـ نمودار سازماني شركت توانير از سال 61 تا 81 159- 154
ضميمه شماره 2 ـ پرسشنامه تحقيق 166-160
كتاب نامه167
الف ـ منابع ومأخذ فارسي168
ب ـ منابع ومأخذ خارجي170

(((
فهرست شكلهـا
شماره وعنـوان شكلها صفحـه
6-2- الگوهاي مسيرشغلي45

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7-2- مراحل زندگي و دوران خدمت51
9-2- فرآيند برنامه ريزي وبهسازي دوران خدمت ـ مدل ” اپلين وگرستر”58
10-2- فرآيند برنامه ريزي دوران خدمت ـ مدل ” ثيروف ورينالد ” 59
11-2- فرآيند برنامه ريزي دوران خدمت ـ مدل ” مك ماهن وايگر”61
12-2- فرآيند مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ـ مدل ” روئول وكازانس”63
13-2- رابطه برنامه ريزي فردي وسازماني دوران خدمت 67
17-2- مدل ” لاولر وپورتر” در زمينه رابطه عملكرد با رضايت73
18-2- رابطه رضايت باترك خدمت وغيبت74
19-2- مدل سلسله مراتب نيازهاي ” مازلو “77
20-2- مدل عوامل انگيزش و ابقاء ” هرزبرگ”80
(((

فهرست نمودارها
شماره و عنـوان نمودارها صفحـه
1-4- نمودار توزيع سابقه خدمت پاسخگويان به تفكيك جنسيت116
2-4- نمودار توزيع ميزان تحصيلات پاسخگويان117
3-4- نمودار توزيع رشته شغلي پاسخگويان به تفكيك جنسيت برحسب تعداد 118
4-4- نمودار سني پاسخگويان به تفكيك جنسيت122
5-4- نمودار تعداد پاسخگويان به تفكيك حوزه هاي فعاليت123

(((
پيشگفتـار
استخدام به شيوه سنتي كمتر به پيشرفت كاركنان كمك مي‌كند ويا كمتر وضعيت خدمتي آنها را بهبود مي‌بخشد. دراين ارتباط تحولات مستمر محيط داخلي وخارجي سازمانها نيز، انجام تحقيقات علمي براي بقاء عملكردوتوسعه هرسازمان را اجتناب ناپذيركرده است. امروزه براي اداره سازمانها، استفاده از روشهاي قديمي وسنتي كاربرد چنداني ندارد. مديران امروز براي اعمال مديريت موفق ومؤثر نيازمند به داشتن آگاهي درمورد تازه‌ترين يافته‌هاي دانش مديريت مي‌باشند. انجام يك تحقيق درجوامع مختلف باتوجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي واقتصادي حاكم برهرجامعه ممكن است نتايج مختلفي را پديد آورد. بنابراين پس ازآگاهي يافتن درمورد تحقيقات بعمل آمده درجوامع ديگر بايد درمورد آن باتوجه به وضعيت جامعه خود به تحقيق پرداخت وپس از تطبيق آن با ويژگيهاي جامعه خود، آن را درعمل به كـار گرفت. تحقيق حاضر تلاشي است جهت بررسي رضايت مندي كارشناسان بخش شغلي سي هزار شركت توانير ازمسير پيشرفت شغلي كه دراين تحقيـق سعي شـده است كه مشكلات و مـوانع اين نوع برنـامه ريزي به طريقه علمي مورد شنـاسـايي وبررسي قرار گيرد و راهكارهاي مناسبي جهت بهبـود اين رونـد ارائـه گـردد به گونـه اي كه تأمين نيروي انساني اين بخش به صـورت علمي‌تري درآيد وهم نيازهاي افراد وهم احتياجات سازمان برآورده گردد.
انجام اين تحقيق بدون راهنمايي ارزنده اساتيد محترم راهنما ومشاور ممكن نبود، بنابراين به سهم خود از زحمـات اساتيـد عالي قـدر جنـاب آقايـان دكترمحمديمني دوزي سرخـابي، دكتر حسنقلي پور وهمچنين دكتر سيدرضا سيدجوادين صميمانه تقدير وتشكر مي نمايم.


پاسخی بگذارید