اگر اندازه منابع ولتاژ dc طبق الگوريتم سوم تعيين شود در آن صورت از رابطه (1-58) خواهيم داشت:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در اين حالت فرض مي‌گردد. اگر اندازه منابع ولتاژ dc به ازاي طبق الگوريتم سوم تعيين شود با در نظر گرفتن روابط (1-58) و (1-57) تعداد سطوح ولتاژ و اندازه هر پله ولتاژ در اين ساختار به ترتيب از روابط زير قابل محاسبه هستند:
با توجه به روابط (2-35) و (2-37) تعداد IGBT و منابع ولتاژ dc به ترتيب از روابط زير قابل محاسبه هستند:
اينورتر ارائه شده در مرجع] 22[ با الگوريتم اول و با استفاده از 52 عدد IGBT و 24 عدد منبع ولتاژ dc و 49 سطح ولتاژ را توليد مي‌کند. با الگوريتم دوم و با استفاده از 20 عدد IGBT و 8 عدد منبع ولتاژ dc مي‌توان 73 سطح ولتاژ را توليد کرد. نهايتاً با الگوريتم سوم، مي‌توان 127 سطح ولتاژ را با استفاده از 16 عدد IGBT و 6 عدد منبع ولتاژ dc توليد کرد.


پاسخی بگذارید