نام و نام خانوادگي مدير گروه دکتر پيمان غفاري آشتياني تاريخ ………………………………….. امضا …………………………………..

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ت) نظريه شوراي پژوهشي:
موضوع تحقيق پايان نامة / رساله آقاي/ خانم …………………………… دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد / دکتري رشته ………مديريت …………….. که به تصويب کميته تخصصي مربوط رسيده بود، در جلسه مورخ ………………………………………شوراي پژوهشي مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضاء (تعداد …………….. نفر) قرارگرفت ? نگرفت ?.

رديفنام و نام خانوادگينوع رأي (موافق يا مخالف)امضاتوضيحات12345678
نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحدتاريخامضا
دکتر علي نيازي
………………………………………………..


دیدگاهتان را بنویسید