دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراك
دانشكده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
عنوان :
موانع بكارگيري گزارشگري مسئوليتهاي اجتماعي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دكتر مسعود عزيزخاني
استاد مشاور :
دكتر ياسان اله پوراشرف
دانشجو :
بهزاد لطيفيان
زمستان 1388

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Arak Branch
Faculty Management – Department of Accounting
Thesis “M.A. “
Subject:
A Study of Obstacles in Social Responsibility Reporting in Firms Listed on Tehran Stock Exchange
Supervisor:
M. Azizkhani Ph.D.
Advisor:
Y.Porashraf Ph.D.
By:
Behzad Latifian
Winter 2010
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراك
دانشكده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
عنوان :
موانع بكارگيري گزارشگري مسئوليتهاي اجتماعي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش :
بهزاد لطيفيان
زمستان : 1388

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هيات داوران :
1- استاد راهنما: دكتر مسعود عزيزخاني
2- استاد مشاور: دكتر ياسان اله پوراشرف
3- استاد داور: دكتر مجيد زنجيردار
4- مدير گروه تخصصي: دکتر پيمان غفاري
سپاسگزاري :

ازدست و زبان که برآيد
کز عهده شکرش به در

سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم ، در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و دوستان عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر عزيزخاني كه زحمت راهنمايي اينجانب را در اين رساله بر عهده داشته اند نهايت سپاسگذاري را دارم.
و بسيار ، بسيار خرسندم كه نهال وجودم از پرتو علم و دانش اساتيد گرانقدري همچون آقايان دكتر جناني، طالب نيا، ستايش ، فرشيد پور، يزدي، يعقوبي و … بهره مند گشت.
باشد كه بتوانم شاگرد لايقي در مكتب اين بزرگواران باشم.
تقديم به :
” پدر و مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها، زحمات ، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين برادران، خواهران و برادر زاده عزيزم كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌هايشان را سپاس گفته ‌باشم”.
فهرست مطالب
عنوان

صفحهچکيده1مقدمه2فصل اول :كليات تحقيق1-1- مقدمه42-1- بيان مساله و اهميت موضوع53-1- چارچوب نظري تحقيق74-1- مدل مفهومي تحقيق95-1- اهداف تحقيق106-1- فرضيه هاي تحقيق107-1- قلمرو تحقيق111-7-1- قلمرو موضوعي تحقيق112-7-1- قلمرو زماني تحقيق113-7-1- قلمرو مكاني تحقيق118-1- ضرورت انجام تحقيق119 -1- تعاريف اصطلاحات كليدي تحقيق12فصل دوم : پيشينه تحقيق1-2- مقدمه152-2- افزايش انتظارات جامعه از شركتها173-2- قرارداد اجتماعي204-2- تعريف مسئوليت اجتماعي شرکتها235-2- تئوريهاي مربوط به گزارش مسئوليت اجتماعي شرکتها241-5-2- تفكر سيستمي و تئوري عمومي سيستمها242-5-2- تئوري اقتصاد سياسي263-5-2- تئوري مشروعيت274-5-2- تئوري گروههاي ذينفع286-2- سيرتكاملي مسئوليت اجتماعي شرکتها307-2- استانداردهاي مسئوليت هاي اجتماعي321-7-2-استاندارد 1000 AA322-7-2-استاندارد 8000 SA333-7-2- گزارشگري پيشرو جهاني334-7- 2 – معاهده جهاني348-2- مفاهيم مرتبط با مسئوليت اجتماعي شركت ها351-8-2- توسعه پايدار و مسئوليت اجتماعي352-8-2- رعايت حقوق بشر توسط شركت ها373-8-2- حمايت از مصرف كننده399-2- زمينه ها و ضرورتهاي گزارشگري مسئوليت اجتماعي شرکتها401-9-2- جهاني شدن402-9-2- دلايل و توجيهات شركتها413-9-2- قوانين و مقررات4110-2- مزاياي رعايت و گزارشگري مسئوليت هاي اجتماعي411-10-2- جذب و نگهداري نيروي ارزشمند422-10-2- تصميمات بهتر و كاهش هزينه ها423-10-2- افزايش اعتبار شرکت424-10-2- بهبود نتايج مالي4211-2- عوامل تاثرگذار بر رعايت و گزارشگري مسئوليت هاي اجتماعي431-11-2- سياستهاي صندوق بازنشستگي432-11-2- تدابير اتحاديه هاي صنفي و صنعتي433-11-2- گواهينامه و جايزه434-11-2- قانون و مقررات4412-2- سياست گذاري دولت در زمينه مسئوليتهاي اجتماعي441-12-2- سياست گذاري حكومت ايران درترويج مسئوليت اجتماعي شركت ها4613-2- اقدامات پراكنده در زمينه ترويج مسئوليت اجتماعي شركت ها در ايران471-13-2- سازمان ملل472-13-2- تشكلهاي صنعتي483-13-2- دولت494-13-2- شركت ها5014-2- تحقيقات انجام شده5015-2- بحث و نتيجه گيري53فصل سوم: روش اجراي تحقيق 1-3- مقدمه57 2-3- روش تحقيق58 3-3- روش گردآوري داده ها59 4-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات61 5-3- جامعه آماري62 6-3- شيوه هاي جمع آوري اطلاعات63 7-3- ابزار گرد آوري اطلاعات64 8-3- اعتبار (روايي ) ابزار تحقيق64 9-3- پايايي ابزار تحقيق64 فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات1-4- مقدمه672-4- روش تجزيه و تحليل داده ها671-2-4- بخش اول: داده هاي جمعيت شناختي682-2-4- بخش دوم741-2-2-4- تجزيه و تحليل مربوط به سوال هفتم742-2-2-4- تجزيه و تحليل مربوط به فرضيه اول783-2-2-4- تجزيه و تحليل مربوط به فرضيه دوم804-2-2-4- تجزيه و تحليل مربوط به فرضيه سوم835-2-2-4- تجزيه و تحليل مربوط به فرضيه چهارم853-2-4- بخش سوم881-3-2-4- رتبه بندي موانع بکارگيري گزارشگري مسئوليتهاي اجتماعي شرکتها884-2-4- تجزيه و تحليل حساسيت90فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات1 -5- مقدمه942-5-تحليل نتايج در مورد فرضيه اول941-2-5- پيشنهادات در مورد فرضيه اول953-5- تحليل نتايج فرضيه دوم951-3-5- پيشنهادات در مورد فرضيه دوم954-5- تحليل نتايج در مورد فرضيه سوم961-4-5- پيشنهادات درمورد فرضيه سوم965-5- تحليل نتايج درمورد فرضيه چهارم971-5-5- پيشنهادات درمورد فرضيه چهارم976-5- موانع و محدوديت هاي تحقيق987-5- پيشنهادات تحقيقات آتي98پيوستهامنابع و ماخذمنابع فارسي114منابع لاتين115فهرست اسامي118چكيده انگليسي121
فهرست جداول
عنوانصفحهجدول 1-3 فرضيه هاي تحقيق و تعدادسوالات مربوط به هر فرضيه60جدول 1-4 بررسي وضعيت سن گروه نمونه پژوهش68جدول 2-4 گروه نمونه به تفکيک جنسيت69جدول 3-4 گروه نمونه به تفکيک سطح تحصيلات70جدول 4-4 گروه نمونه به تفکيک رشته تحصيلي71جدول 5-4 گروه نمونه به تفکيک سابقه خدمت72جدول 6-4 ميزان آشنايي گروه نمونه با اصول و ساختار مسئوليت اجتماعي شرکتها73جدول 7-4 توزيع فراواني پاسخ دهندگان سوال هفت74جدول 8-4 محاسبه کاي مربع مربوط به سوال هفت75جدول 9-4 نتايج آزمون مربوط به تمامي سوالات76جدول 10-4 توزيع فراواني مربوط به فرضيه اول78جدول 11-4 محاسبه کاي مربع مربوط به فرضيه اول79جدول 12-4 توزيع فراواني مربوط به فرضيه دوم 81جدول 13-4 محاسبه کاي مربع مربوط به فرضيه دوم81جدول 14-4 توزيع فراواني مربوط به فرضيه سوم83جدول 15-4 محاسبه کاي مربع مربوط به فرضيه سوم84جدول 16-4 توزيع فراواني مربوط به فرضيه چهارم86جدول 17-4 محاسبه کاي مربع مربوط به فرضيه چهارم86جدول 18-4 نتايج کلي فرضيه ها88جدول 19-4 آزمون فريدمن89جدول 20-4 موانع بکارگيري گزارشگري مسئوليتهاي اجتماعي به ترتيب اهميت از نظر پاسخ گويندگان89جدول 21-4 توزيع فراواني مربوط به فرضيه اول بدون در نظر گرفتن سوال هفتم90جدول 22-4 محاسبه کاي مربع مربوط به فرضيه اول بدون در نظر گرفتن سوال هفتم91


پاسخی بگذارید