1-1- مقدمه:
كشوري كه ميخواهد توسعه يابد، بايد به اندازه كافي كارآفرين داشته باشد . منظور از كارآفرين عناصري هستند كه علاوه بر داشتن علم در يك حوزه تخصّصي ، از قدرت ريسكپذيري بالايي برخوردارند، داراي خلاقيّت و نوآوري هستند، اهل كار وتلاش هستند و از نفسکار لذّت مي برند .
در شرايط موجود كشور، يكي از معضلات توسعه، تعداد محدود كارآفرينان است . پس به دليل نقش و جايگاه ويژه كارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي ، بسياري از دولت ها در كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه تلاش مي كنند با حداكثر امكانات و بهره برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هر چه بيشتري از جامعه را كه داراي ويژگي كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني و فعاليّت هاي كارآفرينانه تشويق و هدايت كنند .

كارآفرينان با مهارتي كه در تشخيص فرصتها ، موقعيّتها و ايجاد حركت در جهت توسعه اين موقعيّتها دارند ، پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و تحولاتاجتماعي محسوب ميشوند .
امروزه کارآفريني به عنوان يکي از تازه ترين موضوعات دانشگاه هاي مهندسي مبدل شده است. تعداد دانشکده هايي که دروس مرتبط به کارآفريني را تدريس مي کنند از 24 دانشکده در سال 1970 به بيش از 500 دانشکده در سال 1993 افزايش يافته است و امروزه کمتر دانشکده اي را مي توان يافت که دروس کارآفرني را ارائه ننمايد. (شاه حسيني، 1383، ص 124)
متأسّفانه در كشور ما و در چند برنامه اخير توجّه خاص به اين مهم نشده و حتي مي توان گفت كه اين مفهوم براي بسياري از دست اندركاران و افراد جامعه ناشناخته و غريب مي باشد . شايد به همين دليل است كه تا كنون برنامهريزي و بسترسازي مناسبي در حوزههاي اقتصادي ، اجتماعي و نظام آموزشي كشور براي توسعه كارآفريني به ويژه در دانشگاه هاي كشور صورت نپذيرفته است .
در شرايط كنوني اقتصاد كشورمان كه با مسائل و نارسائيهاي مهمي نظير فرار مغزها ، بيكاري يا كم كاري (به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها و نيروي انساني متخصص) كاهش سرمايه گذاري دولت ، عدم تحرك و رشد اقتصادي كافي روبروست، پرورش و آموزش كارآفرينان و رشد هر چه بيشتر كارآفريني و برطرف كردن موانع كارآفريني در كشور به ويژه در ميان قشر تحصيل كرده و دانشجو از اهميّت مضاعفي برخوردار است .
سن از عواملي است که مورد مطالعه قرار گرفته است، در ارزيابي نتايج تحقيقات در اين مورد مهم است که سن کارآفريني (سنوات تجربي کارآفرين) و سن شناسنامه اي را از هم جدا کنيم. بر حسب سن شناسنامه اي اغلب کارآفرينان حرفه کارآفريني خود را در سنين بين 22 تا 45 آغاز کرده اند. تحقيقات نشان مي دهد در اين مورد بين کارآفرينان زن و مرد تفاوت وجود دارد. عموماً کارآفرينان مرد اين روند را از اوايل 30 تا 40 سالگي آغاز مي کنند در حالي که کارآفرينان زن در اواسط 30 تا 40 سالگي به فعاليت کارآفرينانه دست مي زنند. (هستريج، 1383، ص 97)
1-2- بيان مسئله
با عنايت به آنچه در مقدمه آمد اين پرسش مطرح است كه موانع كارآفريني فارغ التحصيلان رشته مديريت در سازمانهاي دولتي شهر تهران و كرج چيست؟ و راهكارهاي اساسي جهت توسعه كارآفريني در ميان آنها كدام است؟
اين تحقيق بر آن است تا اين مهم را در ميان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران كه در سازمان هاي دولتي مشغول به كار هستند و با تمركز بر روي موانع رفتاري ، ساختاري و محيطي مورد بررسي قرار دهد.
در اين تحقيق در نظر است موانع كارآفريني از ابعاد سه گانه رفتاري ، ساختاري و محيطي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با استفاده از متون علمي و مصاحبه با خبرگان، موانع شناسايي شده و سرانجام از طريق پرسشنامه نظر سنجي در يك نمونه آماري 50 تايي در ميان فارغ التحصيلان رشته مديريت موانع مزبور اندازه گيري گردد .
هدف اساسي اين پرسشنامه استخراج و تعيين عوامل رفتاري ، ساختاري و محيطي مي باشد كه در مسير توسعه كارآفريني سازماني ايجاد مانع ميكنند.
مدل مفهوميتحقيق ، مدل سه شاخگي است كه كليه موانع كارآفريني را در قالب سه شاخه: موانع رفتاري ، موانع ساختاري و موانع محيطي با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسي قرار داده كه داده هاي تحقيق با استفاده از آزمونهاي آماري در بخشهاي بعدي منعكس گرديده است. باشد تا با شناسايي و تبيين مشكلات و موانع كارآفريني در ميان اين قشر، گامي در جهت گسترش و رشد كارآفريني برداشته شود.

1-3- اهميت موضوع :
نگاهي هرچند اجمالي به شرايط خطير امروز کشورمان و با توجه به تاثيرات انکارناپذير پارامتر هاي اقتصادي از قبيل نرخ بيکاري نيروي متخصص و همچنين ساده و اثر بي چون و چراي آن بر مشروعيت سياسي ، اهميت موضوعاتي از قبيل کار آفريني را هر چه بيشتر آشکار مي کند .
1-4- اهداف تحقيق:
اهداف تحقيق را مي توان به دو بخش هدف اصلي و فرعي تقسيم نمود :
1-4-1- هدف اصلي:
1) تعيين و تبيين موانع كارآفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج
1-4-2- اهداف فرعي:
1) تعيين و تبيين موانع رفتاري كارآفريني در ميان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج
2) تعيين و تبيين موانع ساختاري كارآفريني در ميان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج
3) تعيين و تبيين موانع محيطي كارآفريني در ميان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج
4) ارائه راهكارهاي اساسي پيرامون رفع موانع رفتاري ، ساختاري و محيطي در جهت توسعه كارآفريني
1-5- سئوالات پژوهشي:
1) چه موانع رفتاري در كارآفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج وجود دارد ؟
2) چه موانع ساختاري در كارآفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج وجود دارد ؟
3) چه موانع محيطي در كارآفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج وجود دارد ؟
1-6- فرضيات تحقيق:
1) عوامل رفتاري در کارآفريني فارغ التحصيلان ايجاد مانع ميکنند.
2) عوامل ساختاري در کارآفريني فارغ التحصيلان ايجاد مانع ميکنند.
3) عوامل محيطي در کارآفريني فارغ التحصيلان ايجاد مانع ميکنند.
1-7- تعريف علمي و مفهومي كارآفريني سازماني:
كارآفريني سازماني، فرآيندي است كه توليدات و فرآيندها از طريق ايجاد فرهنگ كارآفريني در درون يك سازمان در حال فعاليّت توسعه داده مي شوند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-7-1- تعريف عملياتي كارآفريني سازماني:
فعاليّتهايي ميباشند كه به طور صريح از حمايت قانوني و منابع سازماني در جهت تلاشهاي نوآورانه براي ارائه محصول جديد ، رشد ، بهبود محصول و فرآيندهاي جديد توليد، برخوردار ميگردند و سبب مي شوند شركت نوآورتر شده و نسبت به موقعيتهاي بازار سريعتر عكس العمل نشان دهد و از طريق ايجاد حسِّ مالكيت، كاركنان را بر ميانگيزاند و به اجراي يك انديشه نوآورانه منجر ميشود.
1-7-2- تعريف عملياتي كارآفرين سازماني:
كارآفرين سازماني، فردي است كه مجري و اهل عمل است . افرادي هستند كه در محيطهاي انگيزشي و حمايتي فعاليّت مي كنند و كليد اصلي بازاريابي و توسعه محصول در يك شركت ميباشند .
در زير چتر يك شركت محصولات ، فعاليّت ها و فناوري جديد را كشف و به بهره برداري مي رساند و حيثيت شغلي خود را بر روي نتايج حاصل از نوآوري مي گذارند و اين فرد محاسبه مي كند كه چگونه يك فكر را به يك واقعيت سودآور تبديل نمايد .


پاسخی بگذارید