پيوست 1
نمودار دماي حداقل ماهانه ايستگاه کرج براي انتخاب سردترين ماه هاي سال (1385-1363)
پيوست 2
اسامي ايستگاه هاي بارانسنجي
نام ايستگاهارتفاع(متر از دريا)عرض جغرافياييطول جغرافيايينام ايستگاهارتفاععرض جغرافياييطول جغرافياييابريشم887 40 3617 56دربندسر21001 3629 52آبسرد195038 5210 52ده علي200046 3558 51احمدآباد11001 3535 50اشتهارد115843 3522 50شهريار11309 355 51استهلاک پايين171045 3545 51عبدل آباد120054 35 13 54گچسر22007 3617 51انديشه11309 35 9 51گالاندوک205049 3538 51آسارا198047 3548 51قلعه حسن خان122643 357 51باغ يک120035 3434 50قوشه128059 350 54دماوند207743 354 52گيلاوند190040 353 52هشتگرد118555 3540 50جابون235039 3515 52جعفرآباد93015 3541 51جوادآباد98715 3540 51جازنيان165015 3647 50جنوب تهران112434 3523 51کهريزک100030 3523 51کندور210051 357 51ميگون210057 3529 51پاکدشت103732 3542 51پيشوا95018 3544 51رباط کريم104228 356 51شمال غرب تهران145845 3516 51سيجان210057 357 51سيمين دشت135531 3529 52سولقان170050 3516 51سميه210037 3332 49کردان148057 3550 50اسامي ايستگاه هاي هواشناسي سينوپتيک و کليماتولوژي
نام ايستگاهارتفاع(متر از دريا)عرض جغرافياييطول جغرافيايينام ايستگاهارتفاععرض جغرافياييطول جغرافياييفرودگاه امام2/99025 3510 51بوئين زهرا128246 354 50چيتگر121542 358 51ژئوفيزيک تهران6/141844 3523 51کرج5/131255 3554 50کرج کشاورزي1/126154 3555 50سياه بيشه 216513 3619 51
پيوست 3
پرسشنامه نظر سنجي متخصصان
شماره پرسشنامه: تاريخ تکميل پرسشنامه:
نام و نام خانوادگي پرسش شونده: مدرک تحصيلي و تخصص اصلي:
محل خدمت و سمت:
براي تعيين اهميت معيارها و زير معيارها جهت مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري، شهر کرج اهميت يک معيار نسبت به معيار ديگر مطابق مقادير عددي جدول زير تعيين مي شود.
جدول 1- مقادير اهميت براي مقايسه زوجي
اهميت (قضاوت شفاهي)مقدار عددياهميت يکسانEqual importance1کمي مهم تر تا اهميت يکسانEqual to moderate importance2کمي مهم ترmoderate importance3اهميت زياد تا کمي مهم ترModerate to strong importance4اهميت زيادstrong importance5اهميت خيلي زياد تا اهميت زيادStrong to very strong importance6اهميت خيلي زيادvery strong importance7کاملا مهم تر تا اهميت خيلي زيادVery to extremely strong importance8کاملا مهم ترExtreme importance9
لطفاً براي عدد گذاري و تعيين اهميت به مثال زير توجه نمائيد:
در ماتريس زوجي سه معيار A,B,C قرار دارند فرد تصميم گيرنده اهميت A بر B (سطر به ستون) را (با توجه به اعداد جدول شماره 1) کمي مهم تر تا اهميت يکسان يعني عدد 2، اهميت A بر C را کاملا مهم تر تا اهميت خيلي زياد يا عدد 8 و اهميت B بر C را اهميت خيلي زياد تا اهميت زياد يعني عدد 6 انتخاب مي کند در اين صورت ماتريس زوجي اين قضاوت به صورت جدول زير است:
CBAمعيار821A61*B1**C
لازم به ذکر است که اهميت هر عنصر بر خودش برابر 1 است. همچنين اگر A بر B (سطر به ستون) داراي اهميت 2 باشد اهميت B بر A برابر 2/1 خواهد بود. پس ماتريس زير به اين صورت کامل مي گردد.
CBAمعيار821A612/1B16/18/1C
اهميت خود را از مقايسه زوجي معيارهاي اصلي جهت مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري، شهر کرج را بيان نماييد.
فاصله و حريم ها1ويژگيهاي فيزيکي سرزمين2زيستگاه هاي حساسکاربري اراضيچشم اندازمعيار1چشم انداز1*کاربري اراضي1**زيستگاه هاي حساس1***ويژگيهاي فيزيکي سرزمين1****فاصله و حريم ها
اهميت خود را از مقايسه زوجي زير معيارهاي فاصله و حريم ها جهت مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري کرج را بيان نماييد.
فاصله از گسلفاصله از صنايعفاصله از خطوط انتقال نيروفاصله از مراکز گردشگري و تاريخيفاصله از سکونتگاه هافاصله از شبکه راهها و راه آهنفاصله از سطح آبهاي زيرزمينيفاصله از منابع آبهاي سطحيفاصله از قنات هافاصله از فرودگاه
معيار1فاصله از فرودگاه 1*فاصله از قنات ها1**فاصله از منابع آبهاي سطحي1***فاصله از سطح آبهاي زيرزميني1****فاصله از شبکه راهها و راه آهن1*****فاصله از سکونتگاهها1******فاصله از مراکز گردشگري و تاريخي1*******فاصله از خطوط انتقال نيرو1********فاصله از صنايع1*********فاصله از گسل

اهميت خود را از مقايسه زوجي زير معيارهاي ويژگيهاي فيزيکي سرزمين جهت مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري، شهر کرج را بيان نماييد.
شيبضريب نفوذ پذيري خاکعمق خاکسيل خيزي با دوره بازگشت 100 سالهشدت و جهت بادبارندگيدما1دما1*بارندگي1**شدت و جهت باد1***سيل خيزي با دوره بازگشت 100 ساله1****عمق خاک1*****ضريب نفوذ پذيري خاک1******شيب
اهميت خود را از مقايسه زوجي زير معيارهاي کاربري اراضي جهت مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري، شهر کرج را بيان نماييد.
کشاورزياراضي مرتعياراضي جنگلي و باغياراضي باير1اراضي باير1*اراضي جنگلي و باغي1**اراضي مرتعي1***کشاورزي
اهميت خود را از مقايسه زوجي زير معيارهاي چشم انداز جهت مکان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهري، شهر کرج را بيان نماييد.
قابليت ديد از مناطق مسکونيقابليت ديد از جاده ها1قابليت ديد از جاده ها1*قابليت ديد از مناطق مسکوني
با تشکر فراوان از صبر و حوصله شما که در تکميل اين پرسشنامه مساعدت فرموديد.

1 -فاصله و حريم ها شامل فاصله از گسل، فاصله از صنايع، فاصله از خطوط انتقال نيرو، فاصله از مراکز گردشگري و تاريخي، فاصله از سکونتگاهها، فاصله از شبکه راهها و راه آهن، فاصله از سطح آبهاي زيرزميني، فاصله از منابع آبهاي سطحي، فاصله از قنات ها، فاصله از فرودگاه ها مي باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2 – ويژگيهاي فيزيکي سرزمين شامل شيب، ضريب نفوذ پذيري خاک، عمق خاک، سيل خيزي با دوره بازگشت 100 ساله، شدت و جهت باد، بارندگي، دما مي باشد
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید